Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IP Novoměstsko. Projekty řešené v rámci IP Novoměstsko: ● Středisko hospicové péče ● Regenerační centrum ● Dům jistoty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IP Novoměstsko. Projekty řešené v rámci IP Novoměstsko: ● Středisko hospicové péče ● Regenerační centrum ● Dům jistoty."— Transkript prezentace:

1 IP Novoměstsko

2 Projekty řešené v rámci IP Novoměstsko: ● Středisko hospicové péče ● Regenerační centrum ● Dům jistoty

3 Cíl integrovaného projektu ● vytvoření uceleného a vzájemně propojeného systému nabídky zajímavých sociálně orientovaných služeb včetně služeb podporujících duševní a tělesné zdraví

4 „Středisko hospicové péče“

5 ● Občanské sdružení Hospicové hnutí – Vysočina bylo založeno 18.2.2000 ● jediná organizace v kraji Vysočina poskytující paliativní péči v komplexním pojetí ● dlouhodobá zkušenost s realizací projektů v oblasti paliativní péče ● projekty realizované HHV jsou finančně podporovány následujícími přispěvateli: ✔ národní, regionální a lokální úroveň (MPSV, Krajský úřad kraje Vysočina, úřad práce, municipality) ✔ EU (program Phare 2002) ✔ ostatní přispěvatelé (Penzijní fond České pojišťovny, Nadace Roberta Bosche, Nadace Dagmar a Václava Havlových - Vize 97, Velvyslanectví Nizozemského království, Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle) ● realizátor pilotního projektu „Rodinný pokoj“ podporovaného Krajským úřadem kraje Vysočina ● dlouhodobé partnerství s německou organizací Hospic – Arbeitsgemeinschaft Region Reutlingen e.V. (spolupráce v oblasti předávání zkušeností i finanční podpory Realizátor a provozovatel projektu Hospicové hnutí – Vysočina (HHV)

6 Dotčené území projektu (1. etapy) ● Hospicové služby HHV pokrývají území ve vzdálenosti cca 20-25 km od města Nové Město na Moravě. Projekt bude řešen ve 2 etapách 1. Rozšíření stávajících služeb HHV 2. Nové prostory Střediska hospicové péče (vzdělávací centrum a denní stacionář)

7 ETAPY ● zaměření projektu – rozšíření/zkvalitnění služeb dosud poskytovaných HHV ● předpokládaný termín zahájení realizace projektu: 1.1.2008 ● předpokládaný termín ukončení realizace projektu: 31.12.2009 ● předpokládaný rozpočet projektu: 2 000 000 Kč ● zaměření projektu – nové prostory SHP (vzdělávací centrum paliativní péče a denní stacionář) ● předpokládaný termín zahájení realizace „tvrdé“ části projektu (rekonstrukce objektu): 2008/2009 ● další termíny není možno v současné době specifikovat ● předpokládaný rozpočet projektu: není možno v současné době specifikovat I. II.

8 Programy realizované HHV: ● Domácí hospicová péče (vč. půjčovny zdravotnických potřeb) ● Rodinný pokoj ● Poradna Alej ● Dobrovolnický program

9 Cíle projektu: ● rozšíření hospicové činnosti ✔ zvýšení počtu dobrovolníků zapojených do hospicové péče o klienty ✔ zvýšení počtu klientů, kterým bude poskytnuta hospicová péče ● zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných služeb v oblasti domácí hospicové péče ● rozšíření služeb poradny Alej ● zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti ČR o problematice paliativní péče

10 Aktivity projektu: I. etapa projektu - rozšíření/zkvalitnění služeb dosud poskytovaných HHV ● nákup multifunkčního automobilu s přepravní kapacitou 8 osob umožní: ✔ rozšířit dobrovolnický program HHV ✔ převoz zdravotnických pomůcek v rámci DHP ✔ přepravu osob do denního stacionáře (vazba na II. etapu projektu) ● personální a materiální posílení služby DHP ✔ vytvoření jednoho prac. úvazku v rámci DHP ✔ nákup zdr. potřeb pro rozšíření kapacity půjčovny zdravotnických pomůcek provozované HHV. ● zvyšování kvality služeb poskytovaných v rámci poradny Alej ✔ zvyšování kvalifikace prac. HHV

11 Aktivity projektu: II. etapa projektu – Nové prostory Střediska hospicové péče (vybudování vzdělávacího střediska a denního stacionáře) ● nákup, rekonstrukce a vybavení objektu ● personální zajištění provozu, propagace

12 Cílové skupiny projektu – I. etapa: ● terminálně nemocní pacienti ● senioři ● rodinní příslušníci terminálně nemocných pacientů ● dobrovolníci ● pozůstalí ● zdr. personál

13 Analýza trhu Situace na trhu služeb v oblasti paliativní péče v ČR ČR silně zaostává za vývojem paliativní péče ve vyspělých zemích: ● pouze 1 % z umírajících v ČR se dostává specializované paliativní péče ● Ke konci roku 2004 působilo v ČR: 10 kamenných hospiců, domácí hospicová péče (Cesta domů), ambulance bolesti (součástí nemocnic v ČR) ● V kraji Vysočina existuje pouze jedna organizace poskytující komplexní specializovanou paliativní péči – HHV.

14 Poptávka po službách paliativní péče ● 70 % všech úmrtí nastává ve zdr. či soc. institucích tj. nemocnicích, LDN, domovech důchodců ● 80 % z dotázaných si však nepřeje v některém z těchto zařízení zemřít Pozn.: Nesoulad mezi potřebou a jejím uspokojením. Zdroj: Koncepce paliativní péče v ČR

15 Poptávka po službách HHV ● Dobrovolnický program ● Rodinný pokoj ● Domácí hospicová péče ● Poradna Alej

16 Marketingový mix Produkt ● dobrovol.program v DD Mitrov, LDN Buchtův kopec ● domácí hospicová péče ● terapie zármutku prostřednictvím poradny Alej ● půjčovna zdravotnických potřeb ● provoz Rodinného pokoje (v LDN Buchtův kopec) ● provoz denního stacionáře v N.M.n.M. ● provoz vzdělávacího centra paliativní péče

17 Cena ● veškeré služby poskytované v rámci realizační fáze projektu (I. i II. etapa) budou poskytovány zdarma ● v rámci provozní fáze projektu denního stacionáře se budou klienti částečně podílet na úhradě nákladů spojených s jeho provozem.

18 Propagace služeb HHV ● prostřednictvím praktických a odborných lékařů ● informační nástěnky ● místní tisk a periodika Pozn.: Předpokládané roční náklady na propagaci:50 000,- Kč

19 Alternativní způsob uspokojení potřeb cílových skupin V kraji Vysočina neexistuje subjekt, který by poskytoval služby v podobné šíři a kvalitě. Péči o zdr.potřeby pacientů zajišťují: ● Zdravotnická či sociální zařízení (nemocnice, LDN) ● Rodinní příslušníci pacientů za pomoci praktických a odborných lékařů ● 6 subjektů poskytuje na území okresu Žďár nad Sázavou služby v oblasti domácí ošetřovatelské péče

20 Realizační tým projektu: ● Zaměstnanci HHV

21 Uskutečněné přípravné práce projektu – II. etapa: ● nalezen objekt vhodný pro realizaci II.etapy projekt kraje Vysočina o odkupu nemovitosti

22 Hodnocení finančního zdraví subjektu předkladatele: Pozn. Sledované období poslední tři účetně uzavřená období tj. 2003-2005. Hodnocení bylo provedeno pomocí následujících ukazatelů: ● HV ● celková zadluženost ● běžná likvidita Závěry: ● HV – v r.2003 ztráta, v dalších letech kladný HV ● Ukazatele celkové zadluženosti i běžné likvidity se ve sledovaném období let 2003 – 2005 vždy pohybovaly v mezích referenčních hodnot.

23 „Regenerační centrum v Novém Městě na Moravě“ Realizátor a provozovatel projektu: ● právnický subjekt zřízený městem Nové Město na Moravě Místo realizace projektu: ● jihozápadní část města Nové Město na Moravě v lokalitě Pod zastávkou Etapizace: ● Projekt bude řešen ve 2 etapách

24 ETAPY ● zaměření projektu – Výstavba regeneračního centra a víceúčelové sportovní haly ● předpokládaný termín zahájení realizace stavebního projektu: 1.1.2009 ● předpokládaný termín ukončení realizace stavební části projektu: 31.12.2010 ● předpokládaný rozpočet projektu: 196 mil. Kč ● zaměření projektu – výstavba venkovního bazénu s tobogánem a skluzavkou ● ostatní podrobnosti II. etapy realizace projektu nelze v současné době specifikovat I.II.

25 Cíle projektu: ● rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Novoměstsko, kraji Vysočina, NUTS II Jihovýchod, ČR ● zvýšení atraktivity města v oblasti cestovního ruchu – využití jeho potenciálu v oblasti cestovního ruchu ● zvýšení počtu lůžek kategorie *** (Standard) v Novém Městě na Moravě včetně nabídky návazných stravovacích služeb ● vybudování kvalitní základní i doprovodné infrastruktury CR respektující potřeby cílových skupin ● podpora a provozování speciálních léčebných metod ● nabídnout návštěvníkům mikroregionu Novoměstsko specifické služby (regenerační a rehabilitační) ● rozšíření občanské vybavenosti

26 Potenciál Nového Města na Moravě v oblasti CR ● čisté životní prostředí ● příznivé přírodní podmínky ● dobrá dopravní dostupnost ● místo konání významných sportovních akcí světového, evropského či národního významu, např.: ✔ „Zlatá lyže Českomoravské vrchoviny“ světový pohár v bězích na lyžích (69. ročník: 25.- 26.12.2006) ✔ Evropský pohár v biatlonu (13.2.-15.2.2007) ✔ Mistrovství světa v orientačním běhu (srpen 2007) ● 44 kulturních památek v Novém Městě n.M. a jeho místních částí je zapsáno v Ústředním seznamu kulturních památek ● blízká lokalizace významné kulturní památky světového významu ve vzdálenosti 12 km (Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře zapsaný do prestižního Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO) ● místo působnosti dvou významných, uznávaných specialistů (MUDr. Stanislav Severa a paní Čápová) poskytujících služby v oblasti rehabilitace, ortopedie

27 Popis projektu – I. etapa ● Celková plocha objektu (koupaliště a regenerační centrum) – 8 800 m2 ● koupaliště - vnitřní krytý bazén (délka 25 m, 4 dráhy), 2 menší rekreační bazény, dětské brouzdaliště ● sauna se zázemím (potírna, ochlazovna, odpočívárna) ● rehabilitační centrum ● regenerační centrum – např. solná jeskyně, kryokabiny, polárium, fitness ● prostory vybavené pro poskytování ubytovacích (kap. 50 osob) a stravovacích služeb ● prostory vybavené pro pořádání vzdělávacích akcí ● kavárna s minibowlingem ● víceúčelová sportovní hala s tribunou (kap.150 diváků) ● vyhlídková věž

28 Cílové skupiny projektu ● účastníci významných sportovních akcí ● účastníci soustředění sportovních či zájmových sdružení ● klienti významných specialistů v oblasti rehabilitace a ortopedie ● účastníci vzdělávacích akcí ● děti a mládež v rámci škol v přírodě, z dětských domovů a jiných soc. zařízení ● individuální turisté ● občané Nového Města na Moravě a okolí

29 Lidské zdroje/realizační tým projektu ● zpracovatel projektové studie – Ateliér Charvát, s.r.o. ● zpracovatel projektu k územnímu a stavebnímu řízení – výběr dodavatele bude proveden ● výběrové řízení na dodavatele dodávek realizovaných v rámci projektu - na základě rozhodnutí zastupitelstva bude poptávkou vybrána firma, která provede výběrové řízení na dodavatele ● právní poradenství - Mgr. František Jílek (právník MěÚ) ● další zainteresované subjekty/odbory: ➢ stavební odbor ➢ investiční odbor ➢ finanční odbor

30 Subjekty nabízející alternativní způsob uspokojení potřeb cílových skupin ● v rámci NUTS II Jihovýchod neexistuje zařízení, které by poskytovalo služby v podobné šíři a kvalitě ● bazén: Žďár nad Sázavou (délka 25 m), Bystřice nad Pernštejnem (délka 12,5 m), bazén hotelu Devět skal ● koupaliště: připravovaný projekt ve Žďáře nad Sázavou, venkovní bazén v Bystřici n.P. ● sauna: Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem ● rehabilitační služby: ✔ zdravotnická zařízení (např.nemocnice v Novém Městě na Moravě) – pouze na lékařské doporučení ✔ Hotel FIT v ŽNS - běžné rehabilitační služby např.elektroléčba, vířivky, cvičení apod. hrazené pojišťovnou i přímo klienty

31  regenerační služby solné jeskyně, kryokabiny, polária: Teplice nad Bečvou (Olomoucký kraj), Praha  ubytovací, stravovací služby včetně prostor pro vzdělávací akce: ubytovací a stravovací zařízení v Novém Městě na Moravě a okolí (neexistují dostatečné kapacity základní infr.CR v požadované kvalitě v NMn.M.).  služby sportovní víceúčelové haly - areál sportů v Bystřici nad Pernštejnem, sportovní hala v Novém Veselí (připravovaný projekt, zaměřený především na házenou)  nejbližší zařízení nabízející komplexní služby v oblasti CR: ✔ areál sportů v Bystřici nad Pernštejnem - squash, posilovna, bowling, sauna, kuželky, kulečník, horolezecká stěna, víceúčelová sportovní hala, bazén vnitřní a 3 venkovní, fotbalové hřiště s umělou trávou, turistická ubytovna s 51 lůžky, masáže. ✔ Hotel FIT v ŽNS – běžné rehabilitační a rekondiční služby, hotelový bazén, posilovna, tělocvična, aerobik, pedikura, učebny, ubytování..

32 V rámci přípravné fáze bylo dosud realizováno ● byla vybrána a schválena lokalita pro umístění stavby ● pozemek na němž bude projekt realizován je ve vlastnictví města ● v případě zjištění potřeby dalších prostor je dojednáno s majitelem sousedního pozemku (fotbalového hřiště) TJ Nové Město na Moravě, že bude část dotčeného pozemku prodána pro účely stavby RC městu Nové Město na Moravě. ● byla zpracována urbanistická a architektonická studie projektu Regeneračního centra včetně předběžného rozpočtu

33 Možné zdroje financování projektu ● fin.prostředky získané z prodeje městských bytů (cca prodej 400 bytů) cca 80 mil. Kč ● bankovní úvěr

34 Další nezbytné kroky realizace projektu ● výběr dodavatele projektu k územnímu řízení (zahájení 11 - 12/2006) ● ověření poptávky po službách nabízených po realizaci projektu ● realizace územního řízení – vydání pravomocného rozhodnutí: konec září 2007 ● realizace stavebního řízení - vydání stavebního povolení: 09/2008 – 12/2008 ● výběr vhodných dodavatelů v rámci jednotlivých dodávek ● demolice současných objektů střediska TJ a hotelové ubytovny Domovina ● přesun provozů/služeb z odstraněných objektů do náhradních prostor ● výstavba a vybavení regeneračního centra včetně řešení návazných parkovacích ploch (v I.fázi 60 parkovacích míst pro osob.autom., 2 pro autobusy)

35 „Dům jistoty v Novém Městě na Moravě“ Realizátor a provozovatel projektu: ● Sdružení Nové Město na Moravě - občanské sdružení (založeno v roce 1998) ✔ dlouhodobá zkušenost s realizací projektů v soc. oblasti Působnost organizace: ● mikroregion Novoměstsko Etapizace: ● komplexní projekt tvrdá + měkká část

36 Finanční přispěvatelé sdružení ● Ministerstvo práce a sociálních věcí ● Úřad práce Žďár nad Sázavou ● Krajský úřad Kraje Vysočina ● Město Nové Město na Moravě ● Město Bystřice nad Pernštejnem ● NROS – Pomozte dětem ● Nadace Divoké husy

37 Projekty realizované Sdružením ● Poradna pro děti a rodiče – EZOP ✔ poradenství pro děti ✔ poradenství pro rodiče ✔ pomoc rodinám v obtížné situaci ✔ pomoc rodinám s dítětem s postižením (v oblasti pedagogické, psychologické a rehabilitační, případně sociálně-právní). ✔ práce s dobrovolníky ● Občanská poradna Nové Město na Moravě (člen Asociace občanských poraden ČR) ● Osobní asistence - pomoc osobám se zdr.postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení.

38 Cíle projektu ● navázání účinné komunikace s klienty, kteří jsou odkázáni na dávky sociální péče a změna jejich pasivního postoje k postoji spolupracujícímu ● kvalitnější sociální kontakty a začleňování klientů do společnosti ● klienti získají pracovní dovednosti a návyky ● zlepšení sebedůvěry klientů, získání schopnosti strukturovat denní režim ● komplexní zlepšení sociální situace klientů ● snížení sociálně patologických jevů v místní komunitě

39 Popis projektu ● zaměření projektu: Výstavba a provoz centra zaměstnanosti a chráněného bydlení ● předpokládaný termín zahájení realizace “tvrdého” projektu: r.2009 ● předpokládaný termín ukončení realizace “tvrdého” projektu: r.2010 ● předpokládaný rozpočet projektu: ✔ stavební náklady včetně sadových úprav 26 469 tis. Kč

40 ● celková zastavěná plocha Domu jistoty: 632 m2 ✔ ubytovací část: 12 bytů (max. počet ubytovaných osob: 21) ✔ struktura pokojů ubytovací části provozu: ➢ 1+KK – 8x ➢ 2+KK – 1x ➢ 3+KK – 1x ➢ 2+1 - 2x ✔ výuková dílna ✔ denní a výuková místnost ● úzká spolupráce s MěÚ v Novém Městě na Moravě (přípravná a realizační fáze zejména stavební části projektu, finanční podpora), ÚP (realizační fáze “měkkého” projektu Centra zaměstnanosti).

41 Centrum zaměstnanosti Cílové skupiny - klienti: ● osoby dlouh. nezam. a nezaměstnatelné z mikroregionu Novoměstsko ● osoby zdravotně postižené (především s psychickým onemocněním) ● osoby v předdůchodovém věku ● osoby se ZPS ● absolventi škol Sociální odbor Měst.Ú v Novém Městě na Moravě v současné době eviduje 40 dlouhodobě nezaměstnaných osob. Z tohoto počtu jich je cca 15 obtížně zaměstnatelných. Mikroregion Novoměstsko je postižen nejvyšší mírou nezaměstnanosti v regionu Žďár nad Sázavou (9,6 % k 31.7.2006), ve stejném období okres ŽNS 8%, ČR 7,9 %.

42 Práce s klienty: ● ÚP vytipuje vhodné klienty ● motivační pohovor klienta s psychologem – definování silných a slabých stránek klienta ● sociální poradenství – motivace k řešení nepříznivé životní situace, spolupráce s občanskou poradnou (schopnost orientovat se v systému soc. dávek) ● nalezení vhodného pracovního uplatnění (krátkodobého, dlouhodobého) ● rekvalifikace klienta pro danou pracovní pozici ● v případě potřeby využití možnosti výkonu práce klientem za asistence soc. pracovníka ● soc. pracovník dohlíží na průběh výkonu práce klientem, provádí kontrolu kvality odvedené práce ● soc. pracovník průběžně řeší s klientem jeho problémy příp. Konflikty Pozn. Centrum zaměstnanosti bude nabízet pomocné práce jednorázového či občasného charakteru organizacím, firmám a soukromým osobám na území Nového Města na Moravě a blízkého okolí.

43 Práce s klienty: ● ÚP vytipuje vhodné klienty ● motivační pohovor klienta s psychologem – definování silných a slabých stránek klienta ● sociální poradenství – motivace k řešení nepříznivé životní situace, spolupráce s občanskou poradnou (schopnost orientovat se v systému soc. dávek) ● nalezení vhodného pracovního uplatnění (krátkodobého, dlouhodobého) ● rekvalifikace klienta pro danou pracovní pozici ● v případě potřeby využití možnosti výkonu práce klientem za asistence soc. pracovníka ● soc. pracovník dohlíží na průběh výkonu práce klientem, provádí kontrolu kvality odvedené práce ● soc. pracovník průběžně řeší s klientem jeho problémy příp. konflikty Pozn. Centrum zaměstnanosti bude nabízet pomocné práce jednorázového či občasného charakteru organizacím, firmám a soukromým osobám na území Nového Města na Moravě a blízkého okolí.

44 Potřeby klientů: ● znalost vlastních kladných a záporných stránek ● osvojení si základních pracovních dovedeností a návyků ● schopnost strukturovat denní režim ● získání sebedůvěry ve své schopnosti nalézt prac.uplatnění na trhu práce ● získání fin. nezávislosti na soc.dávkách ● zvýšení kvalifikace

45 Chráněné bydlení Cílové skupiny: ● osoby zdravotně postižené (především s psychickým onemocněním/mentálním postižením) ● osoby v tíživé životní situaci Odhadovaný počet klientů: 8 ve věku od 26 do 44 let (Zdroj info.:Denní stacionář Zdislava) ✔ z toho je 5 žen a 3 muži ✔ převažující diagnózou DMO ✔ 2 ženy trpí duševním onemocněním ✔ všechny osoby mají trvalé bydliště v regionu Novoměstsko

46 Práce s klienty: ● sestavení individuálního plánu služeb ● pomoc při zajišťování životních potřeb klienta ● pomoc při vyřizování jednoduchých záležitostí ● vhodným klientům bude umožněno detašované bydlení ● vytipovaní klienti budou zapojeni do činností v rámci Centra zaměstnanosti – nalezení vhodného prac. uplatnění

47 Potřeby klientů: ✔ žít samostatně ✔ schopnost postarat se o své životní potřeby (např. zajištění stravy, úklid, hygiena) ✔ umět vyřídit si jednoduché záležitosti (např.nákup, výběr fin.prostředků z BÚ) ✔ hospodaření s finančními prostředky ✔ umět žít ve společnosti, řídit se stanovenými pravidly Subjekty nabízející alternativní způsob uspokojení potřeb cílových skupin: ✔ Oblast zaměstnanosti ➢ úřady práce, pracovní agentury ✔ Chráněné bydlení ➢ Není v současnosti na Novoměstsku zajištěno pro osoby s psychickým (mentálním postižením). ✔ Chráněné bydlení pro osoby nacházející se v obtížné životní situaci ➢ soc. byty města, ubytovny.

48 Výsledky projektu obecně ● Snížení počtu nezaměstnaných v místní komunitě ● Vytvořeny podmínky pro trvalou integraci osob ohrožených sociální izolací do místní komunity ● Osoby se zdravotním postižením (především s psychickým onemocněním) jsou schopny samostatně bydlet v bytech s komplexem služeb chráněného bydlení a tudíž vedou v maximální možné míře běžný způsob života.

49 Lidské zdroje/realizační tým ● zpracovatel projektové studie – Ing. Marie Psotová (studio P) ● právní poradenství - Mgr. František Jílek (právník MěÚ v N.M.n.M.) ● Marie Scheibová (koordinátor aktivit projektu) – místopředsedkyně Rady Sdružení ● další zainteresované subjekty: ✔ stavební odbor MěÚ v N.M.n.M. ✔ investiční odbor MěÚ v N.M.n.M. ✔ finanční odbor MěÚ v N.M.n.M.

50 V rámci přípravné fáze bylo dosud realizováno ● byla vybrána lokalita pro umístění stavby ● pozemek na němž bude projekt realizován je ve vlastnictví města ● byla zpracována urbanistická a architektonická studie projektu Domu jistoty včetně předběžného rozpočtu

51 Hodnocení finančního zdraví subjektu předkladatele Pozn.: Sledované období poslední tři účetně uzavřená období tj. 2003-2005. Hodnocení bylo provedeno pomocí následujících ukazatelů: ● HV ● celková zadluženosti ● běžná likvidita Závěry: ● HV – ve sledovaném období kladný HV ● Ukazatel celkové zadluženosti přesahoval ve sledovaném období referenční hodnotu (důvod: vratky státních dotací). Ukazatel běžné likvidity se ve sledovaném období let 2003 – 2005 vždy pohybovaly v mezích referenční hodnoty.

52 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "IP Novoměstsko. Projekty řešené v rámci IP Novoměstsko: ● Středisko hospicové péče ● Regenerační centrum ● Dům jistoty."

Podobné prezentace


Reklamy Google