Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICÍCH Ondřej Flégr „I malými krůčky lze dojít k cíli“ Hrádek 17.9. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICÍCH Ondřej Flégr „I malými krůčky lze dojít k cíli“ Hrádek 17.9. 2009."— Transkript prezentace:

1 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICÍCH Ondřej Flégr „I malými krůčky lze dojít k cíli“ Hrádek 17.9. 2009

2 Obsah 1.Úvod – pojetí komunitního plánování 2.Něco z historie KPSS v Pardubicích 3.Komunitní plánování po skončení projektu (r 2008) Činnost pracovních skupin Činnost pracovních skupin Hodnocení projektů Hodnocení projektů 4.Plány a realita roku 2009 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti Program podpory v sociální a zdravotní oblasti 5.Analýza současného stavu Organizační struktura Koordinátor Pracovní skupiny Spolupráce města a kraje 6.Směřování KPSS Aktualizace komunitního plánu Návrat ke kořenům komunitního plánování 7.Závěr

3 1. ÚVOD Ideální pojetí komunitního plánování:  Komunitní plánování je proces integrující v sobě přístupy psychologické a sociologické s přístupy manažerskými a ekonomickými. Jeho cílem je nalezení rovnováhy mezi potřebami a dostupnými zdroji.  Komunitní plánování vytváří prostor pro komunikaci, sdílení a spolupráci mezi subjekty a objekty sociální péče. Reálné pojetí – současné možnosti:  Komunitní plánování vytváří prostor pro komunikaci, sdílení a spolupráci mezi subjekty a objekty sociální péče. Hledá cesty ke kvalitní, vzájemné a produktivní spolupráci zejména mezi subjekty sociální péče.

4 2 NĚCO Z HISTORIE KPSS V PARDUBICÍCH Projekt financovaný ze SROP Název: Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích Termín zahájení: 1.5. 2006 Termín ukončení: 30.4. 2008 Realizátor projektu: Statutární město Pardubice

5 Organizace KPSS 5 pracovních skupin:  Osoby se zdravotním postižením  Cizinci, národnostní a etnické menšiny  Osoby v obtížné životní situaci a společensky nepřizpůsobení  Senioři  Rodiny s dětmi a mládež Koordinační skupina 2

6 Sestavení Komunitního plánu Listopad 2007 – sestavení návrhu komunitního plánu Listopad – prosinec 2007 – proces konzultací Leden – únor 2008 – vypořádání připomínek a zpracování finální verze komunitního plánu 11.3. 2008 schválení Komunitního plánu Zastupitelstvem města Duben 2008 – tisk a distribuce kom. plánu a katalogu soc. a souvisejících služeb 2

7 3. Komunitní plánování po skončení projektu (r 2008) 26.2. 2008 ustanovení pracovních skupin komunitního plánování jako poradní a iniciativní skupiny Komise pro sociální a zdravotní věci I.Osoby s tělesným postižením, osoby se smyslovým postižením a osoby s chronickým onemocněním II.Osoby s mentální a kombinovaným postižením III.Osoby s duševním onemocněním IV.Cizinci, národnostní a etnické menšiny V.Osoby v obtížné životní situaci a společensky nepřizpůsobení VI.Senioři VII.Rodiny s dětmi a mládež

8 Organizační struktura a činnost PS  sestavení plánu činnosti  určení priorit komunitního plánu pro rok 2008  řešení aktuálních témat, předávání informací  příprava procesu hodnocení projektů v pracovních skupinách 3

9 Hodnocení projektů v pracovních skupinách  shromáždění všech žádostí  roztřídění žádostí v KS do příslušných PS dle cílové skupiny projektu  příprava vedoucích PS – zhodnocení projektů z hlediska rozpočtu, obsahu  prezentace projektů v PS – bodové hodnocení projektů  předání bodového hodnocení Komisi včetně poznámek PS a informací o sociální službě 3

10

11 Hodnocení projektů v pracovních skupinách 2008  komisi byl předán přehled bodového hodnocení projektů  součástí hodnocení byly poznámky PS a informace o druhu sociální služby (zejm. spoluúčast uživatelů apod.)  komise přihlížela k bodovému hodnocení PS, ale v některých případech rozhodla zcela opačně, než doporučily PS 3

12 Hodnocení projektů v pracovních skupinách - 2008 Přínosy: změna přístupu města k hodnocení projektů zapojení odborníků z řad poskytovatelů a zúčastněných uživatelů služeb do hodnocení projektů odhalení zásadních chyb v žádostech Negativa: systém hodnocení nezaručoval shodný přístup ve všech PS hodnocení prováděla PS jako celek – omezení otevřeného vyjádření názoru nedostatečná kritéria bodové hodnocení nebylo pro Komisi konkrétní nedostatek času na hodnocení 3

13 4. PLÁNY A REALITA ROKU 2009 Základní činnosti pracovních skupin:  Plán činnosti  Řešení aktuálních otázek  Předávání informací Priority roku 2009:  Změna pravidel pro poskytování dotací  Hodnocení projektů v pracovních skupinách

14 Pravidla pro poskytování dotací  bližší specifikace cílové skupiny, oprávněných žadatelů  zpřesnění podmínek pro podávání žádostí a jejich hodnocení  nově byla v pravidlech ukotvena možnost dofinancování projektů podpořených v 1. kole výzvy k předkládání žádostí o dotaci a dále povinnost příjemců dotace zpracovat závěrečné vyhodnocení projektu 4

15 Systém hodnocení  bodová škála nahrazena slovním hodnocením  návaznost projektu na komunitní plán druhořadým hodnotícím kritériem  prodloužení doby pro hodnocení 4

16

17 Formulář žádosti Cíl – vytvořit přehledný formulář s jednoduše definovanými cíli a parametry projektu  cíle projektu  porovnatelné parametry  orientace hodnotitelů  kontrola skutečného plnění 4

18 Závěrečné vyhodnocení akce Cíl – zjistit skutečné plnění projektu  nový přístup k hodnocení realizace projektu  povinnost příjemce dotace zpracovat ZVA  porovnání plánovaných a skutečně dosažených cílů a parametrů projektu 4

19 Závěry k systému hodnocení  snaha o vyšší míru zapojení PS do hodnocení nebyla Komisí pro zdravotní a sociální věci akceptována  chybí odvaha k podrobnějšímu hodnocení projektů a individuálnímu hodnocení členy prac. skupin 4

20 5. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Organizační struktura prostupnost informací zapojení účastníků komunitního plánování do hodnocení projektů  chybí systém spolupráce  komise nevyužívá PS k plnění úkolů  činnost Komise se zaměřuje zejm. na rozdělování dotací  komise má obavy z hodnocení v PS  politická reprezentace nevyužívá potenciál PS

21 Koordinátor  pozice koordinátora je pozůstatkem projektu  neadekvátní podíl pracovní náplně (5%) Ideál: přehled o všech organizacích přehled o situaci v sociální oblasti informační servis pro veřejnost, úředníky, politiky, PS 5

22 Pracovní skupiny dobře fungující informační funkce PS komunikace, spolupráce, vzájemná znalost  chybí nezávislí odborníci  tendence k zajištění existence zapojených organizací  chybí nástroje pro zjišťování potřeb a sledování kvality služeb  chybí podněty k činnosti ze strany města 5

23 Spolupráce s KÚ vzájemná informovanost obdobný metodický přístup  vymezení součinnosti zejm. na politické úrovni  vymezení informací požadovaných krajem od obcí pro potřeby plánování  spolupráce v dotační politice  spolupráce v IP PK 5

24 6. Směřování KPSS Aktualizace komunitního plánu potřeba z hlediska času a aktuálních potřeb potřeba z hlediska hodnocení projektů Návrat ke kořenům komunitního plánování zaměření na potřeby uživatelů služeb aktivní přístup k zjišťování potřeb a hledání zdrojů k jejich naplnění hodnocení kvality poskytovaných služeb

25 7. ZÁVĚR Stojíme na rozcestí a hledáme správnou cestu, která nás zavede ke kýženému cíli…. … ale optimismus a dobrá nálada nám nechybí.

26 DĚKUJI ZA POZORNOST Ondřej Flégr Statutární město Pardubice Magistrát města ondrej.flegr@mmp.cz


Stáhnout ppt "KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICÍCH Ondřej Flégr „I malými krůčky lze dojít k cíli“ Hrádek 17.9. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google