Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motto: „Cílem je nedělat věci správně, ale dělat správné věci“ www.komplanbruntal.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motto: „Cílem je nedělat věci správně, ale dělat správné věci“ www.komplanbruntal.cz."— Transkript prezentace:

1

2 Motto: „Cílem je nedělat věci správně, ale dělat správné věci“ www.komplanbruntal.cz

3 1)POČÁTKY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V BRUNTÁLE 2) REALIZACE PROCESU KPSS V BRUNTÁLE V ROCE 2007 A KONKRÉTNÍ AKTIVITY 3) PLÁN PRO ROK 2008 4) FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

4 Počátky KPSS v Bruntále 1. Rok 2003 – pilotní projekt MPSV ČR – Komunitní plánování sociálních služeb- věc veřejná. Město Bruntál realizuje tento projekt přípravnými kroky ( mapování stávající sítě sociálních služeb, zahájena spolupráce s poskytovateli a uživateli sociálních služeb ) 2. 13. zasedání Rady města Bruntálu konaného dne 27. 5. 2003 – zahájen a schválen proces KPSS 3. Vzdělávání tří členů základní pracovní skupiny (triády ) KP o.p.s.Písek (Mgr. M.Hájek-zadavatel, Mgr. P.Konečný- poskytovatel, A.Jančíková-uživatel ) bylo zahájeno v říjnu 2003 a poté se metoda plánování sociálních služeb začala plně rozvíjet

5 Realizace procesu KPSS v Bruntále r.2007 a konkrétní aktivity

6 SCHÉMA KPSS VE MĚSTĚ BRUNTÁL KOORDINÁTOR PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZASTUPITELSTVO MĚSTA BRUNTÁL RADA MĚSTA BRUNTÁL ŘÍDÍCÍ SKUPINA TRIÁDA Zástupce z řad poskytovatelůZástupce z řad zadavatelůZástupce z řad uživatelů MANAŽERSKÝ TÝM Manažer pracovní skupiny Senioři Manažer pracovní skupiny Děti, mládež, rodina Manažer pracovní skupiny Zdravotně postižení Manažer pracovní skupiny Menšiny PRACOVNÍ SKUPINY Manažer pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením

7 Pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Bruntále  Senioři ( 9 )  Zdravotně postižení ( 16 )  Menšiny ( 8 )  Osoby ohrožené sociálním vyloučením ( 8 )  Děti, mládež, rodina ( 17 ) Cca 65 účastníků zapojených v KPSS

8 13. března 2007 Zastupitelstvo města Bruntálu schválilo Komunitní plán sociálních služeb Bruntál 2007-2008, který vstoupil do fáze realizace V roce 2007:  byl vydán KP sociálních služeb 2007-2008  pokračovalo se s pravidelnými schůzkami pracovních skpin  zdokonalil se systém public relation KPSS k maximálně možnému informování veřejnosti  v květnu 2007 proběhl víkendový vzdělávací seminář nejen pro poskytovatele s.s.. ( standardy kvality, hodnocení projektů)

9  byly zhotoveny prezentační a propagační materiály KPSS  byly rovněž vyrobeny tři prezentační tabule s fotografiemi z akcí neziskových organizací  k dispozici je stále knihovnička s odbornými publikacemi – knihy, časopisy, brožury  v kanceláři koordinátorky KPSS je volně k dispozici PC ( freepoint) pro ty účastníky, kteří nedisponují touto technikou  v září 2007 proběhl v Bruntále III. Veletrh zdraví a sociálních služeb  v místním tisku Náš domov je k dispozici stránka určená pro KPSS  dobrá spolupráce s místní „internetovou“ televizí  byla zřízena Řídící skupina KPSS jako poradní orgán rady.

10

11 Plán pro rok 2008  Pokračování v pravidelných schůzkách KPSS  Realizace strategických cílů KP  Setkání poskytovatelů se zastupiteli města na víkendovém semináři  Vydání ukázkového čísla bulletinu s informacemi o sociálních službách,organizacích,dotačních titulech…  Aktualizace katalogu sociálních služeb  Supervize k realizaci komunitního plánu sociálních služeb

12

13  Podklady a návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb  Systém vzdělávání účastníků KPSS, komunálních politiků a nových partnerů z okolních měst  Vytvoření speciální skupiny pro zapojení místně příslušných obcí do KPSS  Zřízení a činnost pracovní skupiny pro financování sociálních služeb v Bruntále  Spolupráce s internetovou televizí www.bruntal.tvwww.bruntal.tv

14 …Co se nám podařilo…  Vznik asistenčních služeb  Vznik nového občanského sdružení – Mateřské centrum,o.s.  Vznik nové sociální služby – Poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání ELPIS  Zdokonalení informačního systému  Podpora odborného sociálního poradenství  Pokračování v projektu Mobility  Databáze občanů se zdrav.postižením pro případ nouze

15 Financování sociálních služeb Sociální služby jsou financovány vícezdrojově:  Příspěvek na péči ( dávka pro zdravotně postižené )  Úhrada uživatelů sociálních služeb z vlastní kapsy  Financování z dotací veřejné správy (vláda,ministerstva,kraje)  Dotace z evropské unie  Finanční příspěvky města  Kofinancování od jiných donátorů

16 Financování sociálních služeb v Bruntále  Financování příspěvkových organizací MSK (ne z rozpočtu města)  Financování pečovatelské služby  Dofinancovávání ostatních služeb poskytovaných neziskovými organizacemi ( max. 10% celkového ročního objemu rozpočtu dle priorit města a plnění cílů Komunitního plánu města Bruntálu  Většina prostředků na sociální služby v Bruntále je hrazena z jiných zdrojů, než rozpočtu města.

17 Finanční prostředky plynoucí z jiných zdrojů prostřednictvím NNO do Bruntálu ( zahrnuty jsou pouze NNO žádající o finanční příspěvek z rozpočtu města ) Vývoj financování NNO působících v sociálních službách na území města Bruntálu z VHP a rozpočtu města

18 Finanční prostředky plynoucí z jiných zdrojů prostřednictvím NNO do Bruntálu ( zahrnuty jsou pouze NNO žádající o finanční příspěvek z rozpočtu města ) Vývoj financování NNO působících v sociálních službách na území města Bruntálu z VHP a rozpočtu města

19 Děkuji vám za pozornost Kontakt: Renata Rychlíková Městský úřad Bruntál, Nádražní 20 rychlikova@mubruntal.cz 554 706 134 www.komplanbruntal.cz


Stáhnout ppt "Motto: „Cílem je nedělat věci správně, ale dělat správné věci“ www.komplanbruntal.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google