Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Právo Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_03B9_Listina_základních_práv a svobod Autor Ing. Věra Štverková Období vytvoření Listopad 2013 Ročník/věková kategorie 4. ročník OA. EL, 3. ročník OA Vyučovací předmět/klíčová slova Právo Anotace Studenti se seznámí se základním pramenem ústavního práva, osvojí si základní práva uvedené v dokumentu.

2 CZ.1.07/1.5.00/ PRÁV0 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky.

3 Listina základních práv a svobod České Republiky

4 Listina vycházela především ze Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948

5 Co je to? Listina je první ucelený ústavní dokument, který zakotvil tradiční demokratická práva a svobody. 16. prosince 1992 prohlásilo předsednictvo České národní rady Listinu za součást ústavního pořádku České republiky

6 Pět názorů na právní povahu Listiny:
1. Listina nemá právní povahu a význam; 2. Listina je (obecným) zákonem; 3. Listina je ústavním zákonem; 4. Listina je zvláštním pramenem se silou nejméně ústavního zákona; 5. Listina je neměnným základem právního řádu České republiky. Listina byla za součást českého ústavního pořádku prohlášena zvláštním usnesením předsednictva České národní rady

7 Obsah Preambule Listiny Hlava první: Obecná ustanovení
Hlava druhá: Lidská práva a základní svobody Oddíl první: Základní lidská práva a svobody Oddíl druhý: Politická práva Hlava třetí: Práva národnostních a etnických menšin Hlava čtvrtá: Hospodářská, sociální a kulturní práva Hlava pátá: Právo na soudní a jinou právní ochranu Hlava šestá: Ustanovení společná

8 Preambule Je úvodní část dokumentu…
představuje hodnotová východiska, na nichž stojí Česká republika. Jedná se o zásadu respektu k přirozeným právům člověka, respektu k právům občana, uznání svrchovanosti zákona a návaznost na tradice humanismu, demokracie a samosprávy.

9 Hlava první - Obecná ustanovení
(1. – 4. článek) Zásady obsažené v úvodních článcích mají charakter základních ustanovení, která se vztahují na všechna základní práva a svobody zahrnuté do Listiny. Porušení obecných ustanovení Listiny nelze napadat samostatně.

10 Hlava první Základní práva jsou podle článku 1: Nezadatelná
Nezcizitelná Nepromlčitelná Nezrušitelná Ve článku 3 Listiny je konkretizován obecný princip rovnosti

11 Hlava druhá - Lidská práva a základní svobody
(5. – 23. článek) Hlava druhá stanovuje katalog základních práv a svobod, která jsou v zásadě přímo uplatnitelná

12 Hlava druhá Dělí se na: 1.Oddíl první: Základní lidská práva a svobody
2.Oddíl druhý: Politická práva

13 Oddíl první: Základní lidská práva a svobody
(5. – 16. článek) Každý má právo na život. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Zakotvuje zásadu, že nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno…

14 Oddíl první: Zaručuje svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání včetně práva každého změnit své náboženství nebo víru. Každý má právo vlastnit majetek. Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů.

15 Oddíl druhý: Politická práva
(17. – 23. článek) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Cenzura je nepřípustná. Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

16 Oddíl druhý: Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem. Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti

17 Hlava třetí – Práva národnostních a etnických menšin
(24. – 25. článek) Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu. Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje: - vzdělání v jejich jazyku, - právo užívat jejich jazyka v úředním styku.

18 Hlava čtvrtá – Hospodářská, sociální a kulturní práva
( článek) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu. Každý má právo na příznivé životní prostředí. Každý má právo získávat prostředky své životní potřeby prací. Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince.

19 Hlava čtvrtá Odborové organizace mohou vznikat nezávisle na státu.
Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky.

20 Hlava čtvrtá Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. Každý má právo na ochranu zdraví. Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona.

21 Hlava pátá – Právo na soudní a jinou právní ochranu
(36. – 40. článek) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu nebo jiného státního orgánu. Každý má právo odepřít výpověď.

22 Hlava pátá Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka. Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti. Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest  lze za jeho spáchání uložit.

23 Hlava šestá - Ustanovení společná
(41. – 44. článek) Pokud Listina používá pojmu "občan", rozumí se tím státní občan České republiky Česká Republika poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Zákon může soudcům a prokurátorům omezit právo na podnikání a jinou hospodářskou činnost

24 Závěrečný test: Kolik názorů je na právní povahu listiny?
Patří listina mezi obecné zákony? Na kolik oddílů se dělí Hlava druhá? Z kolik článků se listina skládá?

25 Závěrečný test: Kdy byla Listina uvedená do ústavního řádu ČR? Jaké jsou podle článku 1. základní práva? Co to je preambule?

26 Literatura Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
RYSKA, R., PUŠKINOVÁ, M., Právo pro střední školy.2. vyd. Praha: EDUKO nakladatelství, s. r. o., ISBN CODEXIS, právní informační systém. ATLAS, consulting spol., s. r. o., legislativa České republiky Microsoft PowerPoint, kliparty https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ71N1p4QiZUgqkscRMkBejS7Qh9OA2NRhDw_ACHPLkRGqQD8WEMDAbiw  (accessed Sept 22, 2014).

27 Literatura https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZjpsRJKagRHhL-RjNLA_TYt1TksPE5315XcDHwZAow-Ef0tAyTinmIofw (accessed Sept 22, 2014). https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0QIT1TiYBLbo7ZxgXfeg846ShfY1o_x3IGVqn-6_PNAO1WicW2A (accessed Sept 22, 2014).


Stáhnout ppt "Právo Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google