Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojištění právní ochrany - změny 2006 Porada s pověřenými osobami agentur Hrůzův mlýn 2. – 3. 2. 2006 Mgr. Jana Štěpánová, ÚPMO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojištění právní ochrany - změny 2006 Porada s pověřenými osobami agentur Hrůzův mlýn 2. – 3. 2. 2006 Mgr. Jana Štěpánová, ÚPMO."— Transkript prezentace:

1 Pojištění právní ochrany - změny 2006 Porada s pověřenými osobami agentur Hrůzův mlýn 2. – 3. 2. 2006 Mgr. Jana Štěpánová, ÚPMO

2  pomoc při prosazení práv bez rizika finančních ztrát  „dostupnost“ právní ochrany řešení obav před:  náklady spojenými s vymáháním práva  vleklým soudním řízením s nejistým výsledkem  nemožností prosazení práv bez odborné právní pomoci  právní ochrana „občanů“ v soukromém životě  produkt není určen pro podnikatele Účel pojištění:

3  úhrada nákladů spojených s prosazováním práv pojištěné osoby  uplatněním jejího nároku na náhradu škody  její obhajobou v trestním a přestupkovém řízení  ochranou jejích práv při porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob  právním poradenstvím Předmět pojištění:

4 Rozsah pojištění: z pojištění právní ochrany pojistitel: uhradí náklady na:  právní zastoupení  soudní řízení  právní poradenství poskytne  půjčku na složení kauce

5 Náklady zastoupení  odměna a výdaje právního zástupce  do výše mimosmluvní odměny podle advokátního tarifu - v rámci limitu pojistného plnění (500.000,- Kč)

6 Náklady soudního řízení  soudní poplatky  náklady na znalecké posudky, výslech svědka  náklady přisouzené protistraně  náklady na výkon rozhodnutí  výdaje pojištěné osoby na nutné cesty k soudnímu řízení - do výše limitu pojistného plnění (500.000,- Kč)

7 Náklady na právní poradenství  ústní konzultace týkající se právních předpisů ČR v oblasti, na niž se pojištění vztahuje  max. 2 konzultace/ pojistný rok  svobodná volba advokáta/notáře - do 1% limitu pojistného plnění (5.000,- Kč)/ pojistný rok

8 „Půjčka na kauci“  bezúročná půjčka na složení kauce (peněžité záruky) za účelem vyloučení vyšetřovací vazby  při obvinění pojištěné osoby z nedbalostního trestného činu - do výše limitu pojistného plnění (500.000,- Kč)

9 (dle sjednané varianty pojištění)  náhrada škody  trestní a přestupkové právo  závazkové právo  vlastnické a nájemní právo  sousedské právo  pracovněprávní spory Oblasti právní ochrany /pojistná nebezpečí/

10  náklady spojené s vymáháním nároku na náhradu škody, kterou utrpí pojištěná osoba, vůči třetí osobě - v oblasti občanského a pracovního práva  neslouží k náhradě škody, kterou utrpí pojištěná osoba (  pojištění majetku, úrazové pojištění)  neslouží k náhradě škody, kterou pojištěná osoba způsobí jinému (  pojištění odpovědnosti za škodu)  neslouží k úhradě nákladů spojených s obranou proti nároku na náhradu škody uplatněnému vůči pojištěné osobě (  náklady právní ochrany v rámci pojištění odpovědnosti za škodu) Náhrada škody (všechny varianty)

11 (všechny varianty)  obhajoba v trestním nebo přestupkovém řízení vedeném pro nedbalostní trestný čin nebo přestupek Trestní a přestupkové právo

12 (varianty AUTO a RODINA)  ochrana při porušení smluvních povinností ze strany osoby, se kterou pojištěná osoba uzavřela smlouvu (vymáhání splnění závazku) Závazkové právo

13 (varianta RODINA)  ochrana před neoprávněnými zásahy do vlastnického práva k bytu nebo nemovitosti („nemovitost“) nebo při porušení povinností ze smlouvy o nájmu nemovitosti Nemovitost: - uvedená v pojistné smlouvě - užívaná pojištěnou osobou k bydlení nebo individuální rekreaci (!) Pojištění se nevztahuje na ochranu pojištěné osoby jako pronajímatele. Vlastnické a nájemní právo

14 (varianta RODINA)  ochrana v sousedských sporech soukromoprávního charakteru (např. o hranice pozemků, hluk, imise apod.) souvisejících s nemovitostí Nemovitost: - uvedená v pojistné smlouvě - užívaná pojištěnou osobou k bydlení nebo individuální rekreaci Sousedské právo

15 (varianta RODINA)  ochrana pojištěné osoby jako zaměstnance v případě:  neplatného ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnavatelem  neoprávněného nevyplacení mzdy zaměstnavatelem Pracovněprávní spory

16 „základní produkt“ „základní produkt“ dodatkové pojištění k pojištění domácnosti dodatkové pojištění k pojištění domácnosti doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění/ povinnému ručení doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění/ povinnému ručení Pojištění právní ochrany:

17 Základní produkt Varianty: ŘIDIČ ŘIDIČ AUTO AUTO RODINA RODINA Dokumenty:  VPP M-950/06 tiskopis č. K-Vm-556-A  pojistná smlouva tiskopis č. K-Vm-517-A  sazebník směrnice č. 4700-3/2006  leták tiskopis č. K-VM-258-A

18  předmět pojištění: právní ochrana související s řízením „cizího“ osobního motorového vozidla  řízení vozidla zaměstnavatele na pracovní cestě (s výjimkou řidičů z povolání)  řízení „vypůjčeného“ vozidla Varianta ŘIDIČ

19 „cizí“ vozidlo: - pojištěný není vlastníkem, provozovatelem, držitelem ani nájemcem – s výjimkou nájmu na dobu kratší než 1 měsíc (vyloučení překryvu s variantou AUTO) osobní motorové vozidlo: - silniční motorové vozidlo určené pouze pro přepravu osob; max. 8 míst k sezení kromě místa řidiče Varianta ŘIDIČ

20  pojištěná osoba: řidič uvedený v pojistné smlouvě jako pojištěný  vazba na osobu řidiče (!) vozidlo se ve smlouvě neuvádí - jednou PS lze pojistit pouze jednoho řidiče - řidič musí být držitelem příslušného platného řidičského oprávnění Varianta ŘIDIČ

21  oblasti právní ochrany:  náhrada škody  trestní a přestupkové právo Varianta ŘIDIČ

22  předmět pojištění: právní ochrana související s osobním motorovým vozidlem uvedeným v pojistné smlouvě - v jedné PS lze uvést max. 3 vozidla Varianta AUTO

23  pojištěná osoba:  vlastník, provozovatel, držitel, nájemce  každý oprávněný řidič  každý oprávněně přepravovaný cestující - ve vztahu k vozidlu uvedenému v PS  vazba na vozidlo Varianta AUTO

24  oblasti právní ochrany:  náhrada škody  trestní a přestupkové právo  závazkové právo Varianta AUTO

25  předmět pojištění: ochrana v právních vztazích souvisejících s movitým majetkem, vlastnictvím nebo nájmem bytu nebo nemovitosti („nemovitost“) a dalších právních vztazích v běžném občanském životě  nevztahuje se na právní ochranu ve vztahu k dopravnímu prostředku s motorovým pohonem Nemovitost: - uvedená v pojistné smlouvě - užívaná pojištěnou osobou k bydlení nebo individuální rekreaci  v jedné PS lze uvést max. 2 nemovitosti Varianta RODINA

26  pojištěná osoba:  pojištěný a dále  manžel/manželka pojištěného  druh/družka pojištěného uvedený(-á) v pojistné smlouvě  nezaopatřené děti uv. osob -pokud žijí s pojištěným ve společné domácnosti v době pojistné události  vazba na domácnost Varianta RODINA

27  oblasti právní ochrany:  náhrada škody  trestní a přestupkové právo  závazkové právo  vlastnické a nájemní právo  sousedské právo  pracovněprávní spory Varianta RODINA

28  právní ochrana související s podnikáním a jinou výdělečnou činností výluka se nevztahuje na:  řízení služebního vozidla řidičem-referentem (kromě řidičů z povolání)  uplatnění nároku na náhradu škody vůči zaměstnavateli  pracovněprávní spory Výluky /1

29  nesprávné parkování, zákaz stání/zastavení  alkohol, drogy  spory mezi spolupojištěnými osobami  sociální zabezpečení, nemocenské, důchodové a veřejné zdravotní pojištění  spory s Kooperativou (pouze z pojištění právní ochrany) Výluky /2

30  rodinné (rozvody aj.) a dědické právo (neplatí pro právní poradenství)  koupě nebo prodej nemovitosti (neplatí pro právní poradenství )  sankce další výluky – čl. XII VPP Výluky /3

31  náhrada škody  trestní a přestupkové právo  Evropa a mimoevropské státy s přímým přístupem ke Středozemnímu moři  závazkové právo  vlastnické a nájemní právo  sousedské právo  pracovněprávní spory  Česká republika Územní platnost

32 a) pojistná událost nastala v době trvání pojištění + b) nárok na pojistné plnění byl uplatněn do 1 roku po zániku pojištění čekací doba (3 měsíce od počátku pojištění) - pojistiteli není povinen poskytnout plnění z událostí nastalých v čekací době neplatí pro:  náhradu škody  trestní a přestupkové právo Časová platnost

33  Limit pojistného plnění (500.000,- Kč) = horní hranice plnění z jedné pojistné události sčítá se plnění: - pro spolupojištěné osoby - z „hromadných“ pojistných událostí (jedna příčina, více příčin, které přímo souvisí)  Spoluúčast: - pojištění se sjednává bez spoluúčasti

34 Sazby ročního pojistného AUTO: 1.700,- Kč/ 1 vozidlo v kombinaci s „ŘIDIČ“ nebo „RODINA“ 1.200,- Kč/ 1 vozidlo RODINA: 1.700,- Kč za druhou adresu (nemovitost) 500,- Kč ŘIDIČ: 1.000,- Kč v kombinaci s „AUTO“ nebo „RODINA“ 700,- Kč

35 Změny krytí /1 rozšíření o „pracovněprávní oblast“ rozšíření o „pracovněprávní oblast“  řízení služebního vozidla (s výjimkou řidičů z povolání)  nárok na náhradu škody vůči zaměstnavateli  pracovněprávní spory  právní poradenství (pouze ústní konzultace !) také v oblasti:  rodinného a dědického práva  koupě a prodeje nemovitosti

36 Změny krytí /2 podmínka uplatnění nároku na pojistné plnění do 1 roku po zániku pojištění podmínka uplatnění nároku na pojistné plnění do 1 roku po zániku pojištění svobodná volba právního zástupce i v oblasti právního poradenství svobodná volba právního zástupce i v oblasti právního poradenství

37 Pojištění právní ochrany jako:  dodatkové pojištění k pojištění domácnosti - koresponduje s variantou „RODINA“ - užší územní rozsah (ČR) - sjednáváno s nižším limitem pojistného plnění (300.000,- Kč x 500.000,- Kč) - nižší sazba pojistného (990,- Kč x 1.700,- Kč) VPP M-955/06

38 Pojištění právní ochrany jako:  doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění/ povinnému ručení - koresponduje s variantou „AUTO“ - užší územní rozsah (náhrada škody + trestní a přestupkové právo: Evropa a Turecko) - nižší sazba pojistného (900,- Kč/ vozidlo x 1.700,- Kč/ vozidlo) VPP M-955/06

39  „stavebnicový princip“; cenové zvýhodnění při kombinaci variant  svobodná volba právního zástupce /v případě zájmu jeho zprostředkování/ (udělení plné moci se souhlasem pojistitele)  nulová spoluúčast  územní platnost (náhrada škody, trestní a přestupkové právo – Evropa + Středomoří) Výhody pojištění:

40 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Pojištění právní ochrany - změny 2006 Porada s pověřenými osobami agentur Hrůzův mlýn 2. – 3. 2. 2006 Mgr. Jana Štěpánová, ÚPMO."

Podobné prezentace


Reklamy Google