Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojištění právní ochrany - změny 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojištění právní ochrany - změny 2006"— Transkript prezentace:

1 Pojištění právní ochrany - změny 2006
Porada s pověřenými osobami agentur Hrůzův mlýn 2. – Mgr. Jana Štěpánová, ÚPMO

2 Účel pojištění: pomoc při prosazení práv bez rizika finančních ztrát
„dostupnost“ právní ochrany řešení obav před: náklady spojenými s vymáháním práva vleklým soudním řízením s nejistým výsledkem nemožností prosazení práv bez odborné právní pomoci  právní ochrana „občanů“ v soukromém životě  produkt není určen pro podnikatele

3 Předmět pojištění: uplatněním jejího nároku na náhradu škody
úhrada nákladů spojených s prosazováním práv pojištěné osoby uplatněním jejího nároku na náhradu škody její obhajobou v trestním a přestupkovém řízení ochranou jejích práv při porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob právním poradenstvím

4 Rozsah pojištění: uhradí náklady na: právní zastoupení soudní řízení
z pojištění právní ochrany pojistitel: uhradí náklady na: právní zastoupení soudní řízení právní poradenství poskytne půjčku na složení kauce

5 Náklady zastoupení odměna a výdaje právního zástupce
do výše mimosmluvní odměny podle advokátního tarifu - v rámci limitu pojistného plnění ( ,- Kč)

6 Náklady soudního řízení
soudní poplatky náklady na znalecké posudky, výslech svědka náklady přisouzené protistraně náklady na výkon rozhodnutí výdaje pojištěné osoby na nutné cesty k soudnímu řízení - do výše limitu pojistného plnění ( ,- Kč)

7 Náklady na právní poradenství
ústní konzultace týkající se právních předpisů ČR v oblasti, na niž se pojištění vztahuje max. 2 konzultace/ pojistný rok svobodná volba advokáta/notáře - do 1% limitu pojistného plnění (5.000,- Kč)/ pojistný rok

8 „Půjčka na kauci“ bezúročná půjčka na složení kauce (peněžité záruky) za účelem vyloučení vyšetřovací vazby při obvinění pojištěné osoby z nedbalostního trestného činu - do výše limitu pojistného plnění ( ,- Kč)

9 Oblasti právní ochrany /pojistná nebezpečí/
(dle sjednané varianty pojištění) náhrada škody trestní a přestupkové právo závazkové právo vlastnické a nájemní právo sousedské právo pracovněprávní spory

10 Náhrada škody (všechny varianty)
náklady spojené s vymáháním nároku na náhradu škody, kterou utrpí pojištěná osoba, vůči třetí osobě - v oblasti občanského a pracovního práva  neslouží k náhradě škody, kterou utrpí pojištěná osoba ( pojištění majetku, úrazové pojištění)  neslouží k náhradě škody, kterou pojištěná osoba způsobí jinému ( pojištění odpovědnosti za škodu)  neslouží k úhradě nákladů spojených s obranou proti nároku na náhradu škody uplatněnému vůči pojištěné osobě ( náklady právní ochrany v rámci pojištění odpovědnosti za škodu)

11 Trestní a přestupkové právo
(všechny varianty)  obhajoba v trestním nebo přestupkovém řízení vedeném pro nedbalostní trestný čin nebo přestupek

12 Závazkové právo (varianty AUTO a RODINA)  ochrana při porušení smluvních povinností ze strany osoby, se kterou pojištěná osoba uzavřela smlouvu (vymáhání splnění závazku)

13 Vlastnické a nájemní právo
(varianta RODINA)  ochrana před neoprávněnými zásahy do vlastnického práva k bytu nebo nemovitosti („nemovitost“) nebo při porušení povinností ze smlouvy o nájmu nemovitosti Nemovitost: uvedená v pojistné smlouvě užívaná pojištěnou osobou k bydlení nebo individuální rekreaci (!) Pojištění se nevztahuje na ochranu pojištěné osoby jako pronajímatele.

14 Sousedské právo (varianta RODINA)  ochrana v sousedských sporech soukromoprávního charakteru (např. o hranice pozemků, hluk, imise apod.) souvisejících s nemovitostí Nemovitost: uvedená v pojistné smlouvě užívaná pojištěnou osobou k bydlení nebo individuální rekreaci

15 Pracovněprávní spory (varianta RODINA)  ochrana pojištěné osoby jako zaměstnance v případě: neplatného ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnavatelem neoprávněného nevyplacení mzdy zaměstnavatelem

16 Pojištění právní ochrany:
„základní produkt“ dodatkové pojištění k pojištění domácnosti doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění/ povinnému ručení

17 Základní produkt Varianty: ŘIDIČ AUTO RODINA Dokumenty:  VPP M-950/06
tiskopis č. K-Vm-556-A  pojistná smlouva tiskopis č. K-Vm-517-A  sazebník směrnice č /2006  leták tiskopis č. K-VM-258-A

18 Varianta ŘIDIČ předmět pojištění: právní ochrana související s řízením „cizího“ osobního motorového vozidla řízení vozidla zaměstnavatele na pracovní cestě (s výjimkou řidičů z povolání) řízení „vypůjčeného“ vozidla

19 Varianta ŘIDIČ „cizí“ vozidlo:
- pojištěný není vlastníkem, provozovatelem, držitelem ani nájemcem – s výjimkou nájmu na dobu kratší než 1 měsíc (vyloučení překryvu s variantou AUTO) osobní motorové vozidlo: - silniční motorové vozidlo určené pouze pro přepravu osob; max. 8 míst k sezení kromě místa řidiče

20 Varianta ŘIDIČ pojištěná osoba: řidič uvedený v pojistné smlouvě jako pojištěný vazba na osobu řidiče (!) vozidlo se ve smlouvě neuvádí - jednou PS lze pojistit pouze jednoho řidiče - řidič musí být držitelem příslušného platného řidičského oprávnění

21 Varianta ŘIDIČ oblasti právní ochrany: náhrada škody
trestní a přestupkové právo

22 Varianta AUTO předmět pojištění: právní ochrana související s osobním motorovým vozidlem uvedeným v pojistné smlouvě - v jedné PS lze uvést max. 3 vozidla

23 Varianta AUTO pojištěná osoba: - ve vztahu k vozidlu uvedenému v PS
vlastník, provozovatel, držitel, nájemce každý oprávněný řidič každý oprávněně přepravovaný cestující - ve vztahu k vozidlu uvedenému v PS vazba na vozidlo

24 Varianta AUTO oblasti právní ochrany: náhrada škody
trestní a přestupkové právo závazkové právo

25 Varianta RODINA předmět pojištění: ochrana v právních vztazích souvisejících s movitým majetkem, vlastnictvím nebo nájmem bytu nebo nemovitosti („nemovitost“) a dalších právních vztazích v běžném občanském životě  nevztahuje se na právní ochranu ve vztahu k dopravnímu prostředku s motorovým pohonem Nemovitost: - uvedená v pojistné smlouvě - užívaná pojištěnou osobou k bydlení nebo individuální rekreaci v jedné PS lze uvést max. 2 nemovitosti

26 Varianta RODINA pojištěná osoba:
a dále manžel/manželka pojištěného druh/družka pojištěného uvedený(-á) v pojistné smlouvě nezaopatřené děti uv. osob pokud žijí s pojištěným ve společné domácnosti v době pojistné události vazba na domácnost

27 Varianta RODINA oblasti právní ochrany: náhrada škody
trestní a přestupkové právo závazkové právo vlastnické a nájemní právo sousedské právo pracovněprávní spory

28 Výluky /1 právní ochrana související s podnikáním a jinou výdělečnou činností výluka se nevztahuje na: řízení služebního vozidla řidičem-referentem (kromě řidičů z povolání) uplatnění nároku na náhradu škody vůči zaměstnavateli pracovněprávní spory

29 Výluky /2 nesprávné parkování, zákaz stání/zastavení alkohol, drogy
spory mezi spolupojištěnými osobami sociální zabezpečení, nemocenské, důchodové a veřejné zdravotní pojištění spory s Kooperativou (pouze z pojištění právní ochrany)

30 Výluky /3 rodinné (rozvody aj.) a dědické právo
(neplatí pro právní poradenství) koupě nebo prodej nemovitosti (neplatí pro právní poradenství ) sankce další výluky – čl. XII VPP

31 Územní platnost náhrada škody trestní a přestupkové právo
Evropa a mimoevropské státy s přímým přístupem ke Středozemnímu moři závazkové právo vlastnické a nájemní právo sousedské právo pracovněprávní spory Česká republika

32 Časová platnost a) pojistná událost nastala v době trvání pojištění +
b) nárok na pojistné plnění byl uplatněn do 1 roku po zániku pojištění čekací doba (3 měsíce od počátku pojištění) - pojistiteli není povinen poskytnout plnění z událostí nastalých v čekací době neplatí pro: náhradu škody trestní a přestupkové právo

33 Limit pojistného plnění (500.000,- Kč) =
horní hranice plnění z jedné pojistné události sčítá se plnění: - pro spolupojištěné osoby - z „hromadných“ pojistných událostí (jedna příčina, více příčin, které přímo souvisí) Spoluúčast: - pojištění se sjednává bez spoluúčasti

34 Sazby ročního pojistného
ŘIDIČ: 1.000,- Kč v kombinaci s „AUTO“ nebo „RODINA“ 700,- Kč AUTO: 1.700,- Kč/ 1 vozidlo v kombinaci s „ŘIDIČ“ nebo „RODINA“ 1.200,- Kč/ 1 vozidlo RODINA: 1.700,- Kč za druhou adresu (nemovitost) 500,- Kč

35 Změny krytí /1 rozšíření o „pracovněprávní oblast“
řízení služebního vozidla (s výjimkou řidičů z povolání) nárok na náhradu škody vůči zaměstnavateli pracovněprávní spory právní poradenství (pouze ústní konzultace !) také v oblasti: rodinného a dědického práva koupě a prodeje nemovitosti

36 Změny krytí /2 podmínka uplatnění nároku na pojistné plnění do 1 roku po zániku pojištění svobodná volba právního zástupce i v oblasti právního poradenství

37 Pojištění právní ochrany jako:
dodatkové pojištění k pojištění domácnosti - koresponduje s variantou „RODINA“ - užší územní rozsah (ČR) - sjednáváno s nižším limitem pojistného plnění ( ,- Kč x ,- Kč) - nižší sazba pojistného (990,- Kč x 1.700,- Kč) VPP M-955/06

38 Pojištění právní ochrany jako:
doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění/ povinnému ručení - koresponduje s variantou „AUTO“ - užší územní rozsah (náhrada škody + trestní a přestupkové právo: Evropa a Turecko) - nižší sazba pojistného (900,- Kč/ vozidlo x 1.700,- Kč/ vozidlo) VPP M-955/06

39 Výhody pojištění: „stavebnicový princip“; cenové zvýhodnění při kombinaci variant svobodná volba právního zástupce /v případě zájmu jeho zprostředkování/ (udělení plné moci se souhlasem pojistitele) nulová spoluúčast územní platnost (náhrada škody, trestní a přestupkové právo – Evropa + Středomoří)

40 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Pojištění právní ochrany - změny 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google