Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plány ochrany jako cesta k lepší předvídatelnosti postojů památkové péče ? Vlastislav Ouroda Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Českých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plány ochrany jako cesta k lepší předvídatelnosti postojů památkové péče ? Vlastislav Ouroda Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Českých."— Transkript prezentace:

1 Plány ochrany jako cesta k lepší předvídatelnosti postojů památkové péče ? Vlastislav Ouroda Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

2 Územní památková ochrana v ČR 40 MPR 253 MPZ 61 VPR 211 VPZ 19 KPZ OP

3 Územní památková ochrana v jižních Čechách 7MPR (Č. Budějovice, Č.Krumlov, J.Hradec, Prachatice, Slavonice, Tábor, Třeboň) 25MPZ 16 VPR 55 VPZ 5 KPZ

4 Jihočeská sídla v programu regenerace MPR a MPZ 8. 4. 1997 Třeboň 17. 4. 2003 Prachatice 16.4. 2008 Jindřichův Hradec

5 Možnost volby Pravá pluralita (svoboda volby) Falešná pluralita (nemožnost volby)

6 Graz (galerie) příklad novostavby ignorující charakter prostředí

7 Výhody koncepcí Pro památkovou péči menší obava z nevhodných precedentů (koncepce území umožňuje zdůvodnit, proč je stejný zásah v jednom místě možný a jinde ne), snížení subjektivity posuzování na minimum Pro samosprávy jasná vize rozvoje, předvídatelnost postojů SPP, nástroj proti tlaku problematických lobby

8 Zákon č. 307/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů „Krajský úřad může po projednání s MK…a příslušnou obcí jako dotčenými orgány vydat opatření obecné povahy…(plán ochrany), ve kterém se stanoví způsob zabezpečení kulturních hodnot PR a PZ z hlediska státní památkové péče…“ § 6a…

9 Plány ochrany představují pouze jednu z oblastí v nichž současná sídla vyžadují regulaci Strategické plánování – komplexní regulace rozvoje, sladění někdy protichůdných společenských zájmů (rozprac. např. Č. Krumlov, Třeboň) Územní plány Regulační plány Nutnost provázání jednotlivých stupňů a forem regulace (včetně plánů ochrany) - potřeba platformy pro stálou komunikaci různých oborů v konkrétním sídle

10 Management památek světového dědictví -cesta k trvale udržitelnému rozvoji, inspirace pro PR, PZ Management plan Canterbury Ustavení steering group pro každou památku (platforma pro komunikaci) Cílem je zajistit rozvoj historických urbanistických celků jako živých sídel, aniž by byly poškozeny památkové hodnoty

11 Plány ochrany zpracované v jižních Čechách (jiná metodika -vyžadují přepracování) Zpracované (dokončené) dokumentace: MPR Český Krumlov, MPR Slavonice, MPZ Bechyně, MPZ Kaplice, MPZ Nové Hrady, MPZ Vyšší Brod VPR Holašovice (vzorový plán - podklad pro metodiku MK ČR), VPR Vlastiboř Rozpracované dokumentace: MPR Třeboň VPR Záluží u Vlastiboře

12 Příklad plánu ochrany VPR

13 Přínosy doposud zpracovaných plánů, silné stránky Prohloubení poznání historických sídel Využívání v praxi NPÚ a orgánů PP (zvýšení koncepčnosti a předvídatelnosti rozhodování) V jednotlivých případech širší vliv na částečné řešení rozporů PP a samospráv v názorech na regulaci

14 Nedostatky, slabé stránky Malé využití mimo vlastní instituce památkové péče Velká časová náročnost (podrobné zpracování)

15 Alternativa méně časově náročného zpracování

16 Očekávané přínosy-příležitosti Součást koncepčních rozvojových dokumentů (strategický plán, ÚPD) zlepšení předvídatelnosti postojů PP pro vlastníky samosprávy, projektanty snížení administrativy pro vlastníky i PP Ochrana historických sídel, jak se k ní ČR zavázala v řadě mezinárodních úmluv.

17 Potenciální nebezpečí Vznik nekvalitních plánů (formální naplnění vyhlášky, vstup nedostatečně kvalifikovaných zpracovatelů,…) Účelové změny plánů-narušení koncepce Nerespektování plánů, vymahatelnost,… (potřeba dostatečného personálního obsazení a nezávislosti státní správy v přenesené působnosti)

18 Zájmy, možnosti a limity jednotlivých subjektů NPÚ Obce Krajský úřad MK Občané, občanská sdružení Vlastníci Investoři

19 Předpokládaná role NPÚ v plánech ochrany Monitorování potřeby zpracování v PR, PZ ? (ÚOP v ČB zpracovalo přehled stavu ÚPD v jižních Čechách) Iniciování diskuse o roli plánů v novém PZ, o prováděcí vyhlášce, o podobě podkladů, které má NPÚ bezplatně poskytovat, o odborném personálním a technickém zajištění jako předpokladu kvality plánů Tvorba podkladů plánů až do úrovně komplexního analyticko regulativního zpracování území Spolugarantování odborné kvality plánů (s MK a krajskými úřady)

20 Čím plány ochrany ve smyslu novely nemohou být Nástrojem k dosažení ochrany území, jakou považuje za optimální památková péče (pouze částečný průnik se zájmy samosprávy jako účastníka řízení) Prostředkem k eliminování odborné složky PP z části rozhodování (negativním důsledkem by byly ztráty kulturní i ekonomické…).

21 Náměty k diskusi Propracovanou metodickou přípravu před vlastní realizací – nestačí pouze ve vyhlášce vyjmenovat povinné součásti (nebezpečí formálního naplnění). Plány musí být výrazně jednodušší, připravit v několika úrovních podrobnosti podle charakteru zpracovávaného území a podle časových možností. (Při aktualizacích možnost prohloubení). Plány řešit s desetiletým horizontem s možností dílčí aktualizace v polovině období. Plány členit na závaznou a doporučující (informativní) část, aby byl lépe nalézán konsensus a zároveň byla zajištěna informovanost o možnostech dobrých řešení i nad rámec povinností. Nedopustit vznik špatných plánů ochrany, tzn.: Najít mechanismy k odborné objektivizaci podkladů (komise specialistů, možnost rozporování případného nekvalitního plánu u MK ze strany NPÚ Nedopustit vstup nekompetentních zpracovatelů

22 Minimální rozsah a obsah plánů Textová část: Název rezervace (zóny) Datum prohlášení a citace právního aktu, kterým byla prohlášena Památkově urbanistická charakteristika chráněných hodnot (včetně popisu půdorysné osnovy, hmotové skladby, dominant, kompozičních os, návaznosti na plochy veřejné zeleně a kulturní krajinu, regionální a místní specifika architektonického projevu, terénní reliéf a přírodní poměry lokality, historické komunikace atp.) Rozsah památkové ochrany- popis hranice PR (PZ), výčet kulturních památek a jejich charakteristika, výčet objektů, které se nachází na území PR (PZ) a nejsou kulturními památkami (včetně výčtu zásahů na nich, které nepodléhají povinnosti vyžádat si závazné stanovisko - výčet by měl být spojen se stručnou charakteristikou objektu, jeho vývojem a vznikem postavením v urbanistické struktuře sídla a základní regulací stavebních úprav i ve vztahu k okolní zástavbě a prostorovému uspořádání lokality) Stanovení způsobu zabezpečení kulturních hodnot (včetně formulace obecných regulativů pro rozvoj území a stanovení hranic možných zásahů a úprav). Doba platnosti plánu, případně doba potřebné aktualizace (není-li stejná) Odůvodnění plánu ochrany. Kromě formulace společenské potřeby a zákonné povinnosti ochrany hodnot vyjádřených v charakteristice sídla a jednotlivých objektů (výše) uvést také kulturně historické hodnoty. Zdůvodnit vyjmutí vybraných prací na objektech, které nejsou KP z povinnosti vyžádání si závazného stanoviska.

23 Grafická část : Výkres s vyznačením rozsahu památkové ochrany výkres s označením nemovitostí, u kterých je zčásti vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14, odst.2 zákona s vyznačením rozsahu osvobození od této povinnosti. Výkresy vyjadřující žádoucí míru regulace staveb, veřejných ploch, střešní krajiny a dalších prvků PR (PZ).

24


Stáhnout ppt "Plány ochrany jako cesta k lepší předvídatelnosti postojů památkové péče ? Vlastislav Ouroda Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Českých."

Podobné prezentace


Reklamy Google