Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomický výkon země Makroekonomické agregáty. Makroekonomická analýza Kvantifikace ukazatelů míry ekonomické aktivity. Hospodářská deprese v 30.letech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomický výkon země Makroekonomické agregáty. Makroekonomická analýza Kvantifikace ukazatelů míry ekonomické aktivity. Hospodářská deprese v 30.letech."— Transkript prezentace:

1 Ekonomický výkon země Makroekonomické agregáty

2 Makroekonomická analýza Kvantifikace ukazatelů míry ekonomické aktivity. Hospodářská deprese v 30.letech min. století a hospodářská expanze po 2. sv. válce, obojí doprovázené změnami si vyžádaly měření ekonomické aktivity....americký ekonom Simon Kuznets 1901-1985, přišel s konceptem hrubého národního produktu

3 Význam ukazatele produktu Produkt - ukazatel míry ek. aktivity a výkonnosti země, vyšší úroveň produktu uspokojuje lépe potřeby než úroveň nižší – ukazatel ekonomického blahobytu Produkt – ekonomická síla jednotlivých zemí, mezinárodní srovnání Produkt – umožňuje popsat hospodářský cyklus Produkt – strategická veličina hospodářského růstu, slouží za základ rozhodování různých hospodářských subjektů. Nepostradatelný ukazatel při rozhodování o investicích, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, při volbě hospodářských politik obecně

4 Národohospodářské veličiny Stavové – vyjadřují stav k určitému okamžiku, počet nezaměstnaných k danému datu Tokové – vyjadřují množství za určitý čas, hrubý domácí produkt

5 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT (HDP, GDP – Gross Domestic Product) Základní měřítko ekonomické aktivity země HDP – hodnota všech finálních statků, vytvořených během daného času (zpravidla jeden kalendářní rok) na území daného státu, vyjádřena v peněžních jednotkách, statky nelze sčítat naturálně, nelze sčítat hodnotu polotovaru, nedokončené výroby Nominální HDP – v běžných cenách, které převládají v době, v běžném roce, pro který se HDP počítá, pohyb cen – menší vypovídací schopnost Reálný HDP – ve stálých cenách, platných v roce základním někdy předchozím Nominální = reálný…..platí pro základní rok !

6 Tempo - míra růstu HDP Nejdůležitější ukazatel ekonomické síly země, počítá se zpravidla meziročně v procentech tempo růstu HDP = (HDP 1 – HDP 0 ) x 100 % HDP 0 HDP₁...produkt daného roku - běžného HDP₀...produkt základního,někdy předchozího roku….závisí na výběru

7 Další ukazatele Ekonomická síla – neoznačuje ekonomickou úroveň, není zohledněn počet obyvatel...USA versus China Ekonomická úroveň – produkt na jednoho obyvatele, důležité sčítání obyvatel Ek. Úroveň = HDP / počet obyvatel

8 HRUBÝ NÁRODNÍ PRODUKT (HNP, GNP – Gross National Product) Při výpočtu HNP je rozhodující vlastnictví výrobních faktorů, abychom získali HNP ČR, musíme odečíst produkci zahraničních firem na našem území a přičíst produkci našich firem působících v zahraničí HNP = HDP – produkce zahraničních firem u nás + produkce našich firem v zahraničí Čistý domácí produkt ČDP – nezahrnuje peněžní výdaje, které jsou použity na nákup kapitálu, který nahrazuje kapitál opotřebovaný ČDP = HDP - amortizace

9 Národní důchod NI Součet všech důchodů plynoucích ze služeb výrobních faktorů Je menší než HDP o daň, kterou musí odvést prodejce do státního rozpočtu NI = mzdy + úroky+ zisky + renty

10 ALTERNATIVNÍ INDIKÁTORY EKONOMICKÉ AKTIVITY HDP (HNP, ČDP) nejsou dokonalými ukazateli ekonomické aktivity země nemusí např. odrážet kvalitu výrobků, nezohledňují škody na životním prostředí, hodnotu volného času, nezachytí statky vyprodukované stínovou ekonomikou ani statky, které si vyrobíme sami pro svou potřebu z tohoto důvodu byly vytvořeny alternativní indikátory, které se snaží uvedené nedostatky eliminovat

11 ČISTÝ EKONOMICKÝ BLAHOBYT (NEW) vypočte se tak, že k HDP připočteme odhady hodnot pozitivních (které nejsou započteny v HDP), tzn. statky stínové ekonomiky (např. melouchy), statky vyrobené pro vlastní potřebu, hodnotu volného času a růst kvality statků naopak musíme odečíst hodnotu škodlivin, např. emisí, která byla do HDP započtena

12 Další z indikátorů 2. INDEX LIDSKÉHO ROZVOJE (HDI) OSN měří, jak hospodářská výkonnost přispívá ke kvalitě života vyhodnocuje spoustu ukazatelů  průměrnou délku života, míru natality, míru mortality, rovný přístup ke vzdělání, zdravotní péči atd. 3. INDEX LIDSKÉHO UTRPENÍ sčítají se negativní jevy  pravděpodobná délka života po narození, denní příjem kalorií, dostupnost pitné vody, dostupnost očkování dětí, organizace a délka školní docházky, průměrný důchod na obyvatele, míra inflace, kolik televizorů připadá na 1000 obyvatel, politická svoboda, svoboda slova občanská práva apod.

13 Metody výpočtu HDP Výdajová – výdaje vynaložené na nákup produktu HDP = C + Ig +G +NX C......spotřeba, výdaje, nákupy domácností Ig......soukromé hrubé investice, výdaje firem G.......vládní výdaje, nákupy státu, zbraně, obrana, nemovitosti NX.....export – import

14 C - výdaje domácností na spotřebu Statky krátkodobé spotřeby - potraviny, oblečení, léky Statky dlouhodobé spotřeby - auta, televizory Služby - vzdělání, doprava, restaurace

15 Ig výdaje firem na investice Do fixního kapitálu – nové závody, budovy, stroje a vybavení Investice do zásob - finálních statků, zásob materiálu pro další výrobu

16 G výdaje vlády pro nákupy výrobků a služeb Vládní nákupy statků – školství, zdravotnictví, obrana, stavby dálnic, železnic, protihodnota Transfery – podpory v nezaměstnanosti, sociální dávky, důchody, do celkových výdajů se nezapočítávají, nulová protihodnota

17 Další metody výpočtu Příjmová metoda Součet příjmů ekonomických subjektů Výsledek stejný jako u výdajové metody !!!!! HDP = w + i + z + r + a + Tn HDP = NI + a + Tn (Mzdy, úroky, zisky, renty) – národní důchod + amortizace + nepřímé daně

18 HDP JAKO SOUČET PŘIDANÝCH HODNOT (ODVĚTVOVÁ METODA) zde se sčítají hodnoty přidané všemi firmami v ekonomice přidanou hodnotu zjistíme tak, že od příjmů z prodeje odečteme náklady na vstupy Např. cena chleba je součtem hodnot postupně přidaných pěstitelem obilí, mlynářem, pekařem, obchodníkem na jednotlivých stupních výroby….


Stáhnout ppt "Ekonomický výkon země Makroekonomické agregáty. Makroekonomická analýza Kvantifikace ukazatelů míry ekonomické aktivity. Hospodářská deprese v 30.letech."

Podobné prezentace


Reklamy Google