Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)"— Transkript prezentace:

1 Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)
Od Setkání po Setkání SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

2 Sekretariát KGK Sídlo KGK je na adrese Novotného lávka 5, , Praha 1 v budově ČSVTS, kde je společný sekretariát s ČSGK a ČAGI Agendu sekretariátu vede asistentka společnosti GEODET, spol. s r.o. pí. Eva Hokrová tuto svoji činnost vykonává dle pokynů předsedy KGK a v souladu se stanovami KGK SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

3 Webové stránky KGK Najdete na nich Sledujte pravidelně : www.kgk.cz
Stanovy a další dokumenty KGK Informace o orgánech KGK seznam členů KGK podle jednotlivých krajů informace o akcích pořádaných KGK akce pořádané i jinými subjekty se vztahem ke geodezii Aktuální informace o činnosti Sledujte pravidelně : SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

4 KGK je členem Českého svazu vědeckotechnických společností
je tak prezentována mezi ostatními významnými odbornými společnostmi - rovněž členskými organizacemi ČSVTS díky členství v ČSVTS získává od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy grant na úhradu členských příspěvků v CLGE po splnění podmínek stanovených ČSVTS dostává každoročně příspěvek na vlastní odbornou činnost formou daru ve výši cca Kč. Odborná činnost Pravidelně byly pořádány dvě akce : Setkání geodetů v hotelu Skalský Dvůr na Českomoravské Vysočině Soutěž o Technické dílo roku Seminář k novele katastrální vyhlášky v Plzni uspořádala jej KGK ve spolupráci s katastrálními orgány pro Plzeňský kraj Konal se dne 11.srpna 2009 Zájem o něj opravdu velký a účast na něm překročila 100 účastníků Vyhlášení systému celoživotního vzdělávání geodetů Školení Terestrické 3D skenování Ve spolupráci s ČVUT Účastníci obdrželi stejnojmennou publikaci autorů Štroner - Pospíšil SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

5 Soudní znalci Snaha o založení sekce soudních znalců v geodesii pokračovala KGK dostává stále častěji stížnosti občanů na výkon zeměměřických činností v katastru nemovitostí KGK není ze zákona a členství je nepovinné Stále častější dotazy, zda může naše komora doporučit soudního znalce v našem oboru Představenstvo oslovilo soudní znalce v našem oboru s návrhem na založení sekce soudních znalců při KGK SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

6 Odborná skupina katastr nemovitostí
Její činnost po dlouhodobém tlaku KGK obnovena při ČSGK avšak již od začátku se schází velmi nepravidelně V současné době připravuje na září tohoto roku zasedání komise FIG pro katastr nemovitostí v Karlových Varech Její přínos pro legislativu oboru - zejména spolupráce s ČÚZK na přípravě a připomínkování v oblasti katastru nemovitostí se bohužel nijak výrazně neprojevuje SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

7 Odborná skupina inženýrská geodézie
Vyvíjí pravidelně svou činnost Pořádá v Brně v rámci stavebního veletrhu seminář AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE Dlouholetým jejím předsedou byl Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. Nyní je předsedou Ing. Jiří Bureš, CSc. Členové KGK se podílejí na její činnosti SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

8 Legislativa Komora se v uplynulém období zabývala legislativou našeho oboru i legislativou s naším oborem související. Je mnoho právních norem, které mohou velmi nepříznivě ovlivnit celý náš obor, nejen činnost soukromých firem, ale celý resort geodézie včetně činnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Náš obor má vysoký celospolečenský význam pro ochranu soukromého vlastnictví a nelze dopustit, aby se ČÚZK a tím i katastrální úřady staly jen jakýmisi registračními místy bez velkého významu. SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

9 Legislativa Novela Stavebního zákona č. 183/2006 Sb
Z našeho pohledu je hlavním nedostatkem stávajícího Stavebního zákona, že paragraf 121, který řeší odevzdávání dokumentace skutečného provedení stavby stavebníkem jasně nestanoví, že součástí DSPS je i geodetická část Stavební úřady, aby si ulehčily práci nepožadují od stavebníků odevzdávat Zaměření skutečného provedení stavby (geodetickou část DSPS) Tato dokumentace je důležitá pro tvorbu a následně údržbu Digitální technické mapy Jedině v prováděcí vyhlášce č. 499/2006 Sb, příloha 3. je definováno, co je předmětem zaměření skutečného provedení stavby Naopak v prováděcí vyhlášce 526 ,část B příloh č.4 a 5. je formulace zcela nejasná SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

10 Legislativa Novela Stavebního zákona č. 183/2006 Sb
KGK již v r.2007 zjistila, že 90% Stavebních úřadů Geodetickou část DSPS od stavebníků nepožaduje Vrchní ředitelka sekce územního plánování a stavebního řádu MMR. nám koncem r slíbila, že vypracuje pokyn pro Stavební úřady, že tuto dokumentaci musí vyžadovat Využili jsme také v současné době připravovanou novelu SZ a požadovali úpravu §121, který by měl zahrnout i geodetickou část DSPS. Náš požadavek v zásadní připomínce podpořil ČÚZK a Středočeský kraj. MMR však to nevzalo v úvahu a zachovalo stávající znění. Navštívili jsme znovu paní vrchní ředitelku na MMR a předali jí komorou podrobně zpracovaný podklad pro pokyn či nařízení stavebním úřadům s několika přílohami, které řeší i technické provedení. Nyní jsme nuceni předložit náš pozměňovací návrh až při druhém čtení v nové PSP, což bude náročnější, protože došlo ke značným změnám ve složení PSP a bude nutné hledat nové kontakty. SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

11 Legislativa Směrnice INSPIRE,novela zákona 200/1994 Sb, memorandum o vzniku Digitální mapy veřejné správy. Novela zákona 200/1994 Sb. definovala Digitální technickou mapu ČÚZK tím zmocněn pro zpracování vyhlášky o Digitální technické mapě. Ve spolupráci s Komorou a firmami Geovap, Hrdlička , Gefos aj. připraveno paragrafové znění této vyhlášky V současné době je její text v mezirezortním připomínkování SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

12 Legislativa Digitální mapa veřejné správy (DMVS)
Memorandum o DMVS Signatáři : MV, MMR, MZe, MŽP, ČÚZK, SMO a Asociace krajů Součástí této mapy bude i Digitální technická mapa, která se jeví jako nejpřesnější a nejobsahovější část DMVS. Příprava DMVS se začíná rozbíhat a byla vytvořena struktura pro řízení jednotlivých úkolů, kde jsou zastoupeni geodeti v poměrně významném počtu Koordinátorem DMVS je MV a naší snahou bude prosadit, aby DTM jako součást DMVS byla povinná SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

13 Legislativa Energetický zákon č. 458/2000 Sb
Legislativa Energetický zákon č.458/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Původní znění z r zřízení věcných břemen a vklad do KN V roce 2004 učiněn pokus nahradit vklad věcných břemen do KN jakýmisi notářskými smlouvami Komoře se podařilo za pomoci několika poslanců až ve druhém a třetím čtení dosáhnout odmítnutí této úpravy a nahradit ji textem z roku 2000: Provozovatel přenosové soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odst.3 písm. e) a to smluvně s vlastníkem nemovitosti. Vlastníci technické infrastruktury pochopili, že i pro ně je důležitý pořádek v majetko-právních záležitostech, který zabrání možným neštěstím při porušení těchto zařízení z neznalosti a zabrání četným podvodům při změně vlastnického práva. SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

14 Legislativa Energetický zákon č. 458/2000 Sb
Legislativa Energetický zákon č.458/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Co se starými sítěmi zřízenými před nabytím účinnosti Energetického zákona tj. před rokem 2000? Zde je totiž ještě větší pravděpodobnost, že vlastník nemovitosti vůbec neví, že na jeho pozemku vede například vysokotlaký plynovod z r.1949, kde je ochranné pásmo 40 m na každou stranu Komora po dohodě s několika poslanci a na základě kladného vyjádření ČÚZK iniciovala při další novele Energetického zákona v r.2008 poslanecký návrh ve znění : §98 odst./14) Provozovatel, resp. výrobce zajistí promítnutí existujícího věcného břemene podle §24 odst(4) …………… u energetických sítí a zařízení daných do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona do katastru nemovitostí do konce r Podrobnosti stanoví zvláštní právní předpis. Tomuto textu byla nakonec za pomoci relace Černých ovcí České televize pod názvem PLYN, vyslovena nevídaná podpora, kdy ze 176 přítomných bylo 139 pro a jen jeden proti. Vlastníci energetických sítí mají nyní značné obavy po tolika letech s uzavíráním smluv s vlastníky nemovitostí. Komora, aby zabránila případnému zrušení úpravy z r jedná intenzivně s energetiky o nalezení přijatelného řešení SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

15 Legislativa Zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb.
§104 odst(3) dosud připouští, že nemusí být vždy zřízena věcná břemena telekomunikačních sítí a vložena do KN Postačí jen jakési smlouvy. Je to poslední zákon, kde je umožněn takový nepořádek Komora požadovala zrušit text o „jiné písemné smlouvě“. Známý poslanec přednesl tento návrh. Přesto, že Komora oslovila přímo MPO ministra Tošovského a také zpravodaje zákona, náš návrh neprošel Oslovili jsme tedy 4 senátory – souhlasí s námi Senát však bude nucen poslat zpět PSP novelu zákona bez připomínek Bude nutno řešit v nově zvolené PSP SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

16 Legislativa Novela vyhl.31/1995 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.
Před krátkou dobou provedena novela této vyhlášky Nenovelizován §13, který se týká inženýrské geodézie §13 vyhovuje dnešním požadavkům i v souvislosti se SZ, je však dost zastaralý a potřebuje modernizovat. SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

17 Legislativa Úkoly na nejbližší období
OZ - sledovat další průběh projednávání zejména v PSP SZ- - předložit náš pozměňovací návrh ve druhém čtení nové PSP - jednat s MMR o přesném znění vyhlášek 499 a 526 DMVS - zapojit se do práce v hlavním týmu a pracovních týmech. EZ - spolupracovat s ČÚZK a energetiky na nalezení přijatelného řešení EK - sledovat vývoj a využít první příležitosti k nápravě. Vyhl.31 -ve spolupráci s ing.Šandou předložit návrh ČÚZK. SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

18 Legislativa Časová náročnost na zajištění všech výše uvedených úkolů je značná. Legislativou se v představenstvu zabýval Ing. Hrdlička : Příprava materiálů pro ministerstva, poslance, senátory. Jednání s institucemi, které mají na přijetí našich návrhů stejný zájem Jednání s poslanci přímo ve sněmovně. Shánění kontaktů Jednání s legislativci ČÚZK i s vedením Úřadu. Ing. Hrdlička nekandidoval do představenstva bude s ním však nadále spolupracovat začal své zkušenosti předávat Ing. Polákové z firmy Hrdlička , která byla zvolena do představenstva KGK její činnost bude dotována firmou Hrdlička SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

19 Problematika samosprávy naší profese
Představenstvo bylo vždy složeno z podnikatelů, kteří na činnost v komoře bohužel nemají tolik času KGK by tedy měla dosáhnout takové úrovně, na které by bylo možné tyto problémy řešit Vedou k tomu dvě cesty Cesta získávání významu ve společnosti svojí činností včetně její propagace s cílem vytvořit z KGK organizaci v níž by členství bylo prestižní záležitostí cesta vzniku komory ze zákona. SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

20 Problematika samosprávy naší profese
Ke splnění této druhé (preferované) cesty přispívá : 1. Ústavní soud zamítl návrh některých senátorů na zrušení povinného členství v komorách. 2. Rada Evropy doporučuje svým členským státům nahrazovat postavení orgánů státní správy působením orgánu profesní samosprávy - tedy komorami. 3. Komory jednají ve veřejném zájmu 4. Komory pečují a dohlížejí nad úrovní výkonů činnosti svých členů. 5. Komory jsou součástí funkčního systému vyspělých zemí. Vzhledem k těmto skutečnostem kdy v nově zvolené PSP budou s velkou pravděpodobností zastoupeny nově vzniklé strany, by se mělo podařit najít širší podporu pro tento náš dlouholetý záměr, než tomu bylo v minulosti. SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

21 Celoživotní vzdělávání (CPD)
Zatímco ostatní profese mají již delší dobu rozvinutý systém celoživotního vzdělávání, geodeti v České republice se po absolvování studia vzdělávají nesystematicky a nahodile Rozhodně bude i u nás platit zásada, že profese, která nemá systém CPD nemá právo na existenci. Škola poskytne základní znalosti a celkový přehled o stavu profese v určité době, ale tyto vědomosti je nutno po celou dobu výkonu profese udržovat na aktuální úrovni a dále je rozvíjet. Vzhledem k tomu, že jako geodeti nemáme v ČR komoru ze zákona, tak jako ji mají jiná svobodná povolání (advokáti, lékaři, notáři, farmaceuti, stavaři) připravilo představenstvo KGK systém celoživotního vzdělávání pro geodety. SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

22 Celoživotní vzdělávání (CPD)
Myšlenka na zavedení CPD geodetů po sérii článků Ing. Václava Slabocha, CSc. v Zeměměřiči Začalo se jí intenzivně zabývat představenstvo KGK Ve spolupráci s Ing. Slabochem, CSc. připravilo představenstvo KGK systém celoživotního vzdělávání geodetů Ustavilo sekci pro CPD, kterou tvoří zástupci vysokých škol, VÚGTK, ČSGK a KGK. Tato sekce vypracovala program, podle kterého bude zpracovávat každoročně návrh programu CPD geodetů na příští rok,který bude obsahovat seznam akcí zařazených do programu a jakým počtem kreditů budou jednotlivé akce hodnoceny evidovat účastníky CPD průběžně řídit, sledovat a vyhodnocovat CPD v souladu s pravidly po skončení ročního programu provádět jeho vyhodnocení Činnost Sekce pro CPD bude pravidelně sledovat Představenstvo KGK. SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

23 Celoživotní vzdělávání (CPD)
Do systému CPD budou zařazovány Odborná školení, konference a semináře Speciální studijní programy Soutěž o Technické dílo roku Členství a činnost v odborných národních a mezinárodních společnostech oboru (KGK, ČSGK, ČAGI, CLGE a FIG) Na kalendářní rok 2010 byl vyhlášen program celoživotního vzdělávání , který je doplněn údajem kolika kredity (v rozpětí od 1 do 3 kreditů) je na nich ohodnocena příslušná aktivita účastníka CPD. Tento program bude v průběhu roku doplňován o aktuálně pořádané akce vyplývající z rozvoje techniky a vývoje legislativy našeho oboru. SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

24 Celoživotní vzdělávání (CPD)
Na webových stránkách KGK je umístěna přihláška k účasti na CPD Zájemce o účast přihlášku vyplní a odešle na sekretariát KGK, kde bude potvrzeno její převzetí Každý účastník CPD bude mít svůj vlastní osobní evidenční list, ve kterém si povede záznamy o své účasti na CPD Sekretariát KGK vede pro každého účastníka CPD příslušnou evidenci Tento seznam bude vyvěšen na webových stránkách KGK tak, aby byl k nahlédnutí pro veřejnost Obdobným způsobem budou v seznamu u kolektivních členů (geodetických firem) uvedeni ti jeho pracovníci, kteří plní požadavky CPD. Vše o CPD geodetů je uvedeno na . Systém celoživotního vzdělávání KGK je sice určen především pro členy KGK, ale je otevřen pro všechny. SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

25 Spolupráce s vysokými školami a VÚGTK
Umožňuje komoře vytvoření atraktivního programu CPD Zástupci VÚGTK a škol se podílejí na přípravě systému a tvorbě osnov Mohou zvažovat optimální počty studentů a možnosti zařazení dalších studijních oborů (územní plánování, ekonomika podnikání, oceňování, právo, IT…) a celkově zvyšovali náročnost studia To vše přispěje ke zvýšení atraktivity studia, rozšíří možnosti uplatnění jeho absolventů a samozřejmě též zvýší prestiž povolání geodet. SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až

26 Závěr O činnosti představenstva jsou členové komory informováni prostřednictvím svých ových adres (s výjimkou asi 3 členů, kteří je nemají, nebo je dosud nesdělili sekretariátu KGK) stránek časopisu ZEMĚMĚŘIČ webových stránek komory SETKÁNÍ GEODETŮ 10. až


Stáhnout ppt "Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)"

Podobné prezentace


Reklamy Google