Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní činnosti komory ve prospěch oboru Proč se zabývat legislativní činností ? vliv vývoje oboru na technickou část legislativy přímý vztah legislativy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní činnosti komory ve prospěch oboru Proč se zabývat legislativní činností ? vliv vývoje oboru na technickou část legislativy přímý vztah legislativy."— Transkript prezentace:

1 Legislativní činnosti komory ve prospěch oboru Proč se zabývat legislativní činností ? vliv vývoje oboru na technickou část legislativy přímý vztah legislativy na vývoj oboru

2 Energetický zákon 458/2000 Sb. Které paragrafy se týkají oboru ? Elektroenergetika § 24 Provozovatel přenosové soustavy § 25 Provozovatel distribuční soustavy Plynárenství § 57 Výrovce plynu § 58 Provozovatel přepravní soustavy § 59 Provozovatel distribuční soustavy § 60 Provozovatel podzemního zásobníku plynu Teplárenství § 76 Provozovatel rozvodného teplárenského zařízení

3 Energetický zákon 458/2000 Sb.-pokračování Původní znění v zákoně: § 24 odst. (4) Jestliže není možné zřídit věcné břemeno smluvně s vlastníkem dotčené nemovitosti, protože vlastník dotčení nemovitosti není znám nebo určen… Zásadní změny v novele 2004: Návrh: § 24 odst. (4) Jestliže není možno písemnou smlouvou s vlastníkem nemovitostí zajistit umístění přenosové soustavy na jeho nemovitosti, protože vlastník dotčené nemovitosti není určen, nebo proto… Snaha nahradit vklady VB do KN písemnými smlouvami Konečná úprava: § 24 odst. (4) Provozovatel přenosové soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti, nebo její části…a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě že vlastník není znám,…., vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh…rozhodnutí o zřízení VB….

4 Energetický zákon 458/2000 Sb.-pokračování Zásadní změny v novele 2009: Návrh: § 98… návrh znění připravila KGK Problémy ohrožení života občanů při narušení sítí VN nebo VTP na jejich pozemku nebo v okolí, o kterých nebyly informace v KN Konečná úprava: § 98 odst. (14) Provozovatel, resp. výrobce, zajistí promítnutí existujícího věcného břemene podle § 24 (4),§ 25 (5),§57 (2),§ 58 (2), § 59 (2),§ 62 (2),§76 (7) u energetických sítí a zařízení daných do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona do katastru nemovitostí do konce roku 2017 Podpora dosud platného Občanského zákoníku: … k nabytí práva odpovídajícího věcným břemenům je nutný vklad do KN Novela 2011: Dotčené § zůstávají beze změn Evidence sítí postavených před rokem 2000.

5 Stavební zákon 183/2006 Sb. Klíčový problém: Návrh znění 2005/2006: V prvním znění pro projednávání nebyl geodet a jeho činnosti při stavebním procesu jmenován, existence většího množství technických pochybení Návrh vycházející z mezirezortního připomínkování: Vložení zápisů do stavebních deníků: §157 odst.(2):..Záznamy do nich jsou oprávněni provádět osoby provádějící technický dozor stavebníka… a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací Přímé návrhy do projednávání v PSP : Změny na základě přímých návrhů jednotlivých poslanců...osloveni členy představenstva KGK s vysvětlením situace Řešení:

6 Stavební zákon 183/2006 Sb.-pokračování Výsledek celého procesu návrhů změn a připomínek: §27 odst. (2) Podkladem pro pořízení územně analytických podkladů může být i technická mapa odst. (3)….tyto údaje o území může provozovatel použít jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy. odst.(4):..Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury….v souřadnicovém systému S.-JTSK. Nepovedlo se ve znění zákona : § 121.. aby geodetická část skutečného provedení stavby jmenována jako povinná součást DSPS pro kolaudaci stavby

7 Stavební zákon 183/2006 Sb.-pokračování Prováděcí vyhlášky: Související změny: Novelizace 200/1994 Sb. : Definice technické mapy jako kartografického díla Vyhláška ČUZK 233/2010 : O základním obsahu technické mapy obce 526/2006 Sb.: Příloha 4 a5:Část B odst. (2)… povinnou součástí žádosti o vydání kolaudačního souhlasu je „ doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací „. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby : Příloha 3 odst. 1.2: Situační výkres skutečného stavu území v měřítku katastrální mapy nebo větším se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, napojení na dopravní infrastrukturu a se zákresem povrchových znaků sítí technické infrastruktury, vzrostlé zeleně a hranic pozemků

8 Novela Stavebního zákona 183/2006 Sb. Klíčový problém: Nutná náprava: Stavební úřady nepožadují od stavebníků geodetické zaměření skutečného Nedostatek aktualizačních měření pro aktualizaci DTM Současný stav: Ukončeno mezirezortního připomínkování : nepovedlo se prosadit přímá změna znění § 121 …doplnění geodetické části DSPS v rámci kolaudačního řízení Budoucnost: Spolupráce při jednáních: v rámci projektu DMVS Ministerstvo vnitra ČÚZK Kraje SMO ČKA jednání s jednotlivými poslanci PSP … změny v rámci poslaneckých čtení při projednávání ve sněmovně hledání cest v rámci dalších zákonů

9 Občanský zákoník Klíčový problém: Listopad 2006: Časopis Týden: Snaha notářů, aby se změna vlastnictví uskutečnila notářským zápisem a ne vkladem do KN Návrhy OZ pro mezirezortní projednávání 1. Varianta návrhu: Zůstane zachován stávající stav vkladu vlastnického práva do KN 2. Varianta návrhu:..Vypracoval-li nebo potvrdil-li jako správný doklad, podle něhož má být vlastnické právo nebo i jiné právo k nemovité věci do veřejného seznamu zapsáno, při výkonu své činnosti advokát, notář nebo exekutor, má orgán, který veřejný seznam vede, za to, že doklady jsou správné Důsledkem by byla nejednotnost v majetko-právních vztazích, Ohrožení zástavního práva, rozšíření prostoru pro podvodné jednání…..

10 Občanský zákoník- pokračování Výsledek mezirezortního projednávání: Varianta 2. byla odmítnuta ministerstvy, ČÚZK, ÚOS, SMO a českou národní bankou Současný stav : Návrh OZ byl v dubnu 2011 postoupen do Legislativní rady vlády ve znění doporučeném v mezirezortním projednávání

11 O Elektronických komunikacích 127/2005 Sb. Klíčový problém: Dvojkolejnost : při stavbě …mimo vkladu věcného břemene do KN připouští i jiné smlouvy §104 odst.(3): ….Na návrh podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť je možno s vlastníkem dotčené nemovitosti uzavřít i jinou písemnou smlouvou…. Možné potíže při změněn vlastnických práv k nemovitostem nejednotnost mezi jednotlivými zákony snaha o sjednocení v průběhu další novelizace

12 Práce s legislativou: Co je potřeba řešit: Sledování připravovaných zákonů a novel Průběžná příprava návrhů změn v návaznosti na potřeby oboru Průběžné projednávání těchto změn s dalšími partnery Aktivní účast na projektech majících vliv na legislativu Aktivní činnost v rámci projednávání legislativních změn Co to znamená pro členy KGK: Velká časová náročnost Průběžné vzdělávání… sledování vazeb mezi jednotlivými zákony

13 Závěr: Pracujete na zakázkách vycházejících z těchto změn? Zkušenosti s podceňováním našeho oboru? Důsledek-nízké ceny a nekvalitní práce Jsme úplně sami a sami si to musíme vyřešit Proč to všechno děláme? Řešení – společný postup – komora ze zákona

14 Děkujeme za pozornost Ing. Miroslav Hrdlička Ing. Martina Poláková


Stáhnout ppt "Legislativní činnosti komory ve prospěch oboru Proč se zabývat legislativní činností ? vliv vývoje oboru na technickou část legislativy přímý vztah legislativy."

Podobné prezentace


Reklamy Google