Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teze zákona o veřejně prospěšných organizacích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teze zákona o veřejně prospěšných organizacích"— Transkript prezentace:

1 Teze zákona o veřejně prospěšných organizacích
Připomínkování zákon Brno

2 Chronologie příprav zákona:
Neziskové organizace v ČR navrhovaly již několik let přijetí nové zastřešující legislativy pro NNO Bezprostřední impuls při přípravě Koncepce rozvoje neziskového sektoru (dostupná na webových stránkách Rady vlády pro NNO: )

3 Jak byly teze připravovány
Usnesení vlády ČR ze dne 9. dubna 2008 č. 397 ukládá ministryni, v jejíž působnosti jsou lidská práva a národnostní menšiny, zpracovat ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí, ministry financí, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví a Radou vlády pro nestátní neziskové organizace analýzu právního a skutkového stavu v oblasti nestátních neziskových organizací a zhodnocení nezbytnosti změny právního stavu v této oblasti a na základě této analýzy a zhodnocení vládě do 31. prosince 2008 předložit návrh věcného záměru zákona o nestátních neziskových organizacích

4 Jak byly teze připravovány
Paní ministryně pověřila Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO přípravou zákona. Výbor vytvořil Pracovní skupinu Jednání pracovní skupiny několik samostatných návrhů věcného záměru zákona Neprojednány Pracovní skupinou Předloženy teze JUDr. Svejkovský, JUDr. Deverová

5 Závěry zasedání Pracovní skupiny v Karlových Varech (co má zákon obsahovat):
znaky NNO znaky veřejně prospěšné neziskové organizace co je to veřejná prospěšnost (VP) způsob získání statutu VP benefity vyplývající ze statutu VP institucionální zajištění: Rada pro neziskové organizace, Komise pro VP

6 Poslední vývoj příprav:
protože návrh dr. Svejkovského nerespektoval závěry z Karl. Varů, předložilo CpKP a Asociace NNO alternativní návrh tezí zákona, doplněný podle závěrů z KV – nebyl vedením Pracovní skupiny přijat 26.9. ministryně Džamila Stehlíková seznamuje na tiskové konferenci s návrhem tezí věcného záměru zákona (podle návrhu dr. Svejkovského) a vyhlašuje veřejné připomínkové řízení do dr. Frištenská na TK sděluje: „Na základě zákona se budou moci neziskové organizace rozhodnout, zda získají status veřejně prospěšné organizace a tím i přístup k veřejným prostředkům, ale současně se podrobí přísnější kontrole než doposud.“ proto Asociace NNO a CpKP organizuje setkání NNO v regionech a pro celostátní oborové NNO

7 Původní motiv pro vytvoření zákona
Není jednotně chápán a vymezen pojem „nezisková organizace“, ačkoliv je již více než 15 let používán a existují různé instituce a předpisy v oblasti veřejné správy, které tento pojem používají Nejsou ujasněny vzájemné vztahy různých předpisů týkajících se neziskových organizací (například zákon o dobrovolnické službě, daňové předpisy, předpisy a podpoře z veřejných zdrojů). Není vymezen ani zakotven také pojem „veřejná prospěšnost“ a pojem „veřejně prospěšná organizace“. Splývají pojmy veřejně prospěšná organizace, nezisková organizace, obecně prospěšná společnost (z nichž pouze posledně uvedený pojem je definován zákonem). Toto splývání pochází ještě z počátku 90. let minulého století, kdy se začala prosazovat veřejná podpora nově vznikajících občanských iniciativ.

8 Původní úvahy věcný záměr zákona o NNO, který bude „střešní“ normou (zastřeší stávající právní úpravy pro NNO), jež nově vymezí neziskové organizace v ČR (podle charakteristických znaků, nikoliv podle organizačních typů) a poprvé vymezí veřejnou prospěšnost NNO jako předpoklad jejich větších benefitů v oblasti veřejných financí

9 Oficiální důvody nově navrhovaného zákona – je třeba:
vymezit podmínky, pro rozhodování o použití veřejných prostředků vymezit znaky, které musí vykazovat žadatel o veřejné prostředky zajistit vysoký stupeň transparentnosti uživatelů veřejných financí vymezit způsob nakládání se ziskem u organizací, které využívají i veřejné zdroje – a to pouze pro činnost organizace, která plní úkoly veřejné prospěšnosti

10 … a kam se ztratil zájem o neziskové organizace?
… tady jde už jen o veřejné prostředky? … a větší kontrolu … a kdo je veřejně prospěšný?

11 Cíle zákonné úpravy Definovat pojem veřejně prospěšná služba
Veřejně prospěšná organizace bude zřejmě muset veškerou svoji činnost vykonávat se zaměřením na poskytování veřejné služby a na veřejně prospěšné činnosti či poskytování nadačních příspěvků

12 Obsah tezí věcného záměru zákona
Vymezit znaky veřejně prospěšných organizací Definovat pojem veřejně prospěšná služba a činnost Zrovnoprávnit všechny právnické osoby vykonávající veřejně prospěšné služby ve smyslu služeb ve veřejném zájmu a sjednotit podmínky pro jejich přístup k prostředkům z veřejných rozpočtů.

13 ….veřejná prospěšnost – to už jsem někdy přece řešil….
Hledání definice veřejné prospěšnosti proběhlo v ČR v diskusích vedených Ligou lidských práv a Institutem pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) už v letech 2004 – 2006. Autoři návrhu zákona na tyto diskuse nenavazují.

14 Široká definice veřejné prospěšnosti v navrženém zákoně
…zřejmě takto: „služba ve veřejném zájmu, vykonávaná například v oblastech kultury, školství, vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby …, která je určena neurčitému okruhu osob s uspokojením zájmu celospolečenského, lokálního nebo skupinového“ …v zákoně by měly být vymezeny pouze tyto oblasti demonstrativně, s ohledem na nutnost ponechání prostoru k vymezení pojmu aplikační praxí s ohledem na vývoj „veřejného zájmu“ a s ohledem na jeho mnohotvárnost

15 Otázky Je široké a demonstrativní pojetí v zákoně vyhovující?
Jaké budou dopady zavedení veřejně prospěšných organizací na NNO?

16 Veřejná prospěšnost a jiná činnost
V zákoně by měl být event. vymezen poměr mezi takovými službami a jinou obchodní či hospodářskou činností, resp. vymezit vztah těchto jiných činností tak, aby byly zajišťovány v zájmu či s cílem umožnit poskytování veřejně prospěšné služby V mírném rozporu s cílem zákonné úpravy… …veřejně prospěšná organizace bude zřejmě muset veškerou svoji činnost vykonávat se zaměřením na poskytování veřejné služby a na veřejně prospěšné činnosti či poskytování nadačních příspěvků. Takto to také předpokládá Ministerstvo financí v daňové reformě (viz dále)

17 Upřesnění: Organizace nemusí mít jen veřejně prospěšnou činnost. Může podnikat, ale veškeré příjmy z podnikání bude vracet do veřejně prospěšných činností a služeb. …záznam z jednání Výboru pro fin. a legislativu

18 „...nejlepší bude herna a vedle toho veřejně prospěšný Night club…pro osamělé muže… jako sociální integrace… to se do té široké definice vejde… a vyhnu se daním!“

19 Otázka: Jaký dopad na NNO bude mít sjednocení podmínek pro přístup veřejně prospěšných organizací k prostředkům z veřejných rozpočtů? Konkrétně: co to bude znamenat pro vaši organizaci, pokud budou dotační řízení otevřena i pro veřejně prospěšné s.r.o. a a.s.?

20 Jak budou dále naplněny cíle zákona:
splnění znaku veřejně prospěšné organizace bude znamenat možnost ucházet se o dota-ci (s příslušným posouzením ad hoc – to znamená zachování právní nenárokovosti dotace, s vymezením však podmínek pro toho, kdo nakládá s veřejnými prostředky, že pouze veřejně prospěšným organizacím se mohou poskytovat veřejné prostředky nad určitý limit – například ,- Kč)

21 Rozumím tomu dobře? Pouze veřejně prospěšné organizace budou moci podávat žádosti o státní dotace? ANO, přesně tak.

22 …no to by neměl být problém
definice VPO je dost široká… A co ještě musí naše organizace splnit, aby byla veřejně prospěšná?

23 Znaky veřejně prospěšné organizace
Právní subjektivita Poslání Veřejně prospěšný charakter Nakládání s dosaženým ziskem Transparentnost Získání statutu veřejné prospěšnosti zápisem do veřejného rejstříku

24 Transparentnost Zveřejnění
statutárních dokumentů (zakládací listiny, společenské smlouvy, statuty, stanovy …) účetní závěrky včetně přílohy se zprávou auditora výroční zprávy s předepsaným obsahem

25 Transparentnost – obsah výroční zprávy
Informace o hospodaření organizace použití zisku o majetku organizace o činnostech a službách organizace o změnách týkajících se statutárních a kontrolních orgánů o propojených osobách o počtu a skladbě zaměstnanců měla by zahrnovat součet tří nejvyšších platů – příjmů zaměstnanců, event. členů statutárních orgánů, atd.

26 Transparentnost – zápis ve zvláštním rejstříku
zápis ve zvláštním rejstříku – povede buď Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo vnitra údaje zapisované do rejstříku: vznik organizace právní forma účel statutární orgány údaje o členech organizace či zakladatelích či společnících typ veřejně prospěšné aktivity či služby či poskytování nadačních příspěvků

27 Odpovědnost odpovědnost za splnění znaků veřejné prospěšnosti jak při zápisu, tak po celou dobu trvání tohoto zápisu – odpovědnost jak samotné právnické osoby, tak i statutárních orgánů

28 Co se v tezích nedočtete: Kontrola
Zápis do rejstříku VPO je dobrovolný Samotným zápisem získáte statut VPO Ale to, že jste VPO, musíte při nějaké následné kontrole (FÚ, NKÚ, …) umět obhájit! Když neobhájíte, budou následovat sankce a vracení všech dotací co jste kdy jako VPO dostali

29 Otázky – jaké budou dopady tohoto systému na NNO
Otázky – jaké budou dopady tohoto systému na NNO? Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s kontrolami neziskových organizací? … takže nakonec bude záležet na výkladu úředníka kontrolního orgánu, na tom, zda pochopí, že i naše činnost se vejde do obecné definice veřejné prospěšnosti…

30 …kolik to asi bude stát, aby pochopil…

31 Otázky Zdají se vám nároky na VPO přiměřené?
Jaké budou dopady na vaši organizaci? Budete se moci ucházet o statut VPO? Je systém registrace a následné kontroly přijatelný pro Vaši organizaci? Kdo by měl hodnotit veřejnou prospěšnost?

32 Jak budou dále naplněny cíle zákona:
zajistit rozvoj veřejně prospěšných aktivit a služeb a tím i jejich poskytovatelů, a to i odstátňováním těchto aktivit a služeb s použitím však veřejných prostředků …. toto už návrh neřeší…

33 Jak budou dále naplněny cíle zákona:
zvýšit veřejnou kontrolu … toto návrh neřeší…zatím… zajistit transparentnost poskytování dotací a transparentnost účasti na nepřímých výhodách … návrh nepřináší žádné systémové řešení…

34 VPO a daňová reforma (návrh MF ČR)
z hlediska NNO budou definovány: dvě skupiny daňových poplatníků dva stupně daňového zvýhodnění. výhradně s neziskovou hospodářskoprávní formou, přičemž poplatníci nebudou mít status veřejné prospěšnosti - omezené daňové zvýhodnění - na úrovni dnešního vymezení a benefitů NNO právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku jako osoby se statusem veřejné prospěšnosti. Z hlediska MF je nezbytné, aby tyto právnické osoby – VPO - veškerý svůj zisk investovaly do veřejně prospěšných aktivit a služeb. Daňová výhoda bude realizována uznáním výdajů vynaložených na financování aktivit osob zapsaných ve veřejném rejstříku.

35 Dopady zákona na NNO Současný stav
- o.s, nadace, o.p.s., nadační fondy, církevní práv. osoby s.r.o. a.s. družstva daňová zvýhodnění - nemají daňová zvýhodnění dotace mohou získávat dotace (zejm. EU) reinvestice všech příjmů - lépe získávají bankovní úvěry - nemusí být založeny za účelem podnikání - pokud reinvestují příjmy, sníží se jim daňový základ

36 Dopady zákona na NNO VPO Zákon o VPO omezená daňová
- o.s, nadace, o.p.s., nadační fondy, církevní práv. osoby s.r.o. a.s. družstva VPO omezená daňová zvýhodnění - lepší daňová zvýhodnění nemají daňová - státní dotace zvýhodnění omezené dotace - reinvestice všech příjmů - mohou získávat dotace reinvestice všech příjmů - bankovní úvěry - pokud reinvest. příjmy, sníží se jim daň. základ

37 Problém statutu veřejně prospěšné organizace – Občanský zákoník
Novela Občanského zákoníku předpokládá, že vznikne samostatný zákon (jako je třeba tento, nebo ještě nějaký „lepší“), který bude problematiku veřejné prospěšnosti řešit.

38 Novela Občanského zákoníku
§ 121 Veřejná prospěšnost (1) Status veřejné prospěšnosti se přizná právnické osobě, která a) svou činností sleduje dosažení obecného blaha jako veřejně prospěšný cíl, b) vykonává veřejně prospěšnou činnost nebo poskytuje veřejně prospěšnou podporu za předem určených a rovných podmínek pro každého a c) jejíž zisk bude podle zakladatelského právního jednání v podstatné části použit pro výkon těch veřejně prospěšných činností, pro něž je založena. (2) Status veřejné prospěšnosti se odejme právnické osobě, která se svou činností odchýlí od ustanovení odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo se svým ziskem naloží v rozporu s ustanovením odstavce 1 písm. c). § 122 (1) Zákon stanoví, za jakých dalších podmínek a jakým způsobem se právnické osobě přizná nebo odejme status veřejné prospěšnosti. Je-li takový status přiznán nebo odňat, vyznačí se to ve veřejném rejstříku, v němž je taková právnická osoba zapsána.

39 2006 – Liga lidských práv V prvé řadě je nutné analyzovat možné negativní dopady a udělat průzkum fungování konceptů v jednotlivých zemích. Pro informované rozhodnutí v otázkách spojených se statusem veřejné prospěšnosti je to nezbytné. Bez znalosti možných dopadů (zvláště na NNO) se staví Liga lidských práv k zavádění statutu veřejné prospěšnosti do českého právního řádu odmítavě.

40 2006 – Liga lidských práv V České republice je třeba se nejprve ptát, čeho chceme zavedením statusu veřejné prospěšnosti dosáhnout, a teprve potom zahájit práci na jejích regulích. Ptát se musíme před tím, než začneme vytvářet konkrétní podmínky, jež by měly veřejně prospěšné osoby splňovat. Tento proces nelze obrátit.

41 Přínosy a ohrožení zákona o VPO pro NNO
Příležitost pro VPO získat lepší pozici Vyčištění neziskového sektoru – méně žadatelů o dotace Ohrožení Malé NNO se nedostanou přes bariéru provedení auditu ke statutu VPO Zakonzervování rozvoje občanské společnosti, ztráta rozmanitosti

42 Přínosy a ohrožení zákona o VPO pro NNO
Pozitivní název pro dosud „neziskový sektor“ Zvýšení transparentnosti VPO, potažmo neziskových organizací Ohrožení Není vyřešeno co bude s NNO, které nebudou VPO – budou dále neziskové? Není řešena transparentnost těch, co nebudou VPO – riziko zneužití Zesílení kontrol a upevňování vlivu státu na NNO

43 Přínosy a ohrožení zákona o VPO pro NNO
Konečně příležitost vyloučit v zákoně příspěvkové organizace ze soutěže o státní dotace Čím méně žadatelů, tím více státních dotací zbyde na VPO Ohrožení Posilování moci státu a závislosti NNO na státu – VPO jako pseudopříspěvkové organizace (VPO nebudou moci provozovat vedlejší hospodářskou činnost)

44 Odstraňuje zákon problémy, které jsou důvodem jeho vzniku? Potřeba
vymezit podmínky, pro rozhodování o použití veřejných prostředků vymezit znaky, které musí vykazovat žadatel o veřejné prostředky zajistit vysoký stupeň transparentnosti uživatelů veř. prostředků vymezit způsob nakládání se ziskem u organizací, které využívají i veřejné zdroje – a to pouze pro činnost organizace, která plní úkoly veřejné prospěšnosti NE, neřeší dotační systémy ANO ANO, ale tak potřeba řešit transparentnost procesů rozdělování dotací, hodnocení žádostí NE zcela, zaměřuje se jen na VPO, ale neřeší zastaralé, neprovázané oblasti státní dotační politiky, a nedává veřejné správě žádný nástroj jak správně vybrat úkoly ve veřejném zájmu

45 Závěrem Pokud má být cílem zákona o veřejně prospěšných organizacích zvýšit kontrolu veřejných prostředků využívaných neziskovými organizacemi, je nedostatečný neřeší potřebná systémová opatření na straně státu otevírá veřejné prostředky podnikatelským subjektům a neobsahuje antikorupční opatření

46 Nástroj pro přímou úpravu návrhu zákona
Vytvořený nový nástroj pro zapojení veřejnosti do tvorby legislativy Oficiální teze zákona o VPO Alternativní verze Pozměňte text tak, jak by vám vyhovoval!

47 Oficální text tezí zákona o VPO
Formulář pro připomínkování Zašlete Vaše připomínky do !

48 Další kroky přípravy Věcný záměr zákona bude hotov do poloviny listopadu Kulaté stoly k věcnému záměru zákona: a 1.12., Praha Sledujte web Rady vlády pro NNO! Projednání věcného záměru zákona Výborem Rady vlády pro NNO – listopad Předložení věcného záměru zákona: prosinec 2008

49 Ad kulaté stoly Dosud ve všech jednáních bylo řečeno, že kulaté stoly budou sloužit pouze k vysvětlení věcného záměru zákona Při setkání NNO dne v Praze informovala paní K. Mannová (vedoucí sekretariátu RVNNO), že i tyto kulaté stoly budou sloužit ke sběru připomínek a že bude prodlouženo připomínkové řízení do této doby!

50 Chceme takový zákon? Co v návrhu nechceme Co je třeba v návrhu doplnit
Co v souvislosti se zákonem by ještě mělo být legislativně upraveno Zápis z tohoto setkání Asociace NNO přijme stanovisko na základě připomínek ze všech setkání

51 Připomínkujte! Zúčastněte se kulatých stolů organizovaných sekretariátem RV NNO! Děkujeme. Pavla Oriniaková CpKP střední Čechy


Stáhnout ppt "Teze zákona o veřejně prospěšných organizacích"

Podobné prezentace


Reklamy Google