Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe Úřadu práce ČR Realizátor projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe Úřadu práce ČR Realizátor projektu:"— Transkript prezentace:

1 Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe Úřadu práce ČR Realizátor projektu: Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. Praha, 2012 „Bilan de compétences“ for job applicants: an exchange of foreign experience and the practical application of newfound insight in the Czech Labor Office (Úřad práce ČR) Project implementer: The Center for the Support of Consulting Services of the National Training Fund (Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.) Prague, 2012 This project is funded by ESF and the government of the CR through the Human Resources and Employment Operational Programme Tento projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2 Základní údaje o projektu
Název operačního programu OP Lidské zdroje a zaměstnanost Oblast podpory Mezinárodní spolupráce Registrační číslo CZ.1.04/5.1.01/ Doba řešení Basic information about the project Name of the operational programme OP Human Resources and Employment Area of support International cooperation Registration number CZ.1.04/5.1.01/ Project period

3 Bilanční diagnostika Bilanční diagnostika (dále BDg) je poradenský proces, který s využitím komplexních odborných diagnostických metod směřuje k optimálnímu využití potenciálu člověka při jeho uplatnění (především v profesním životě). Tento proces realizují speciální poradci (psychologové), kteří se pomocí standardizovaných psychodiagnostických a dalších odborných metod snaží zjistit, jak co nejvhodněji využít schopností, dovedností, zájmů a motivace klienta pro jeho nejoptimálnější začlenění do pracovních aktivit. Využívají při tom především techniky skupinových a individuálních konzultací. Cílem procesu je najít společně s klientem cestu, která usnadní jeho návrat na trh práce. „Bilan de compétences“ Bilan de compétences (BdC) is a consulting process which uses comprehensive professional diagnostic methods to determine the optimal use of a person’s work potential (primarily in professional life). This process is carried out by special advisors (psychologists) who use standardized psycho diagnostic and other expert methods to try to determine how best to use the abilities, skills, interests and motivation of the client and find the optimal work situation. In doing so, they primarily use techniques of group and individual consultation. The goal of the process is to work with the client to find the best way to facilitate his return to the labor market.

4 Bilanční diagnostika v ČR
V České republice se bilanční diagnostika používá od roku Metodika byla vytvořena na základě zahraničních zkušeností (především podle francouzského vzoru Center bilanční diagnostiky – Bilan de compétence) PhDr. J. Opočenským ve spolupráci s PhDr. J. Králem. Legislativně je bilanční diagnostika upravená Materiálem SSZ-MPSV odboru 42 z března 2000, jehož nedílnou součástí je: Usnesení vlády ČR ze dne č. 418 o národním plánu zaměstnanosti, kde se harmonogramu opatření č. I. 8. ukládá: „Realizovat jednotnou celorepublikovou funkční síť „bilančně-diagnostických pracovišť“…“ a dále Usnesení vlády ČR ze dne č. 640, kde se v bodu 2 ukládá: „do 31. prosince 2000 zabezpečení funkční sítě bilančně diagnostických pracovišť pro optimální sladění požadavků trhu práce s reálnými možnostmi uchazečů o zaměstnání“. Na tyto materiály navazuje: Oznámení vrchního ředitele SSZ č.3/2000, kterým se zřizuje metodická síť bilančně diagnostických pracovišť. BdC in the CR In the Czech Republic BdC has been in use since The method was created based on experience abroad (especially the French balance diagnostic center model– Bilan de compétences) by PhDr. J. Opočenský in collaboration with PhDr. J. Král. With respect to legislation, BdC is subject to SSZ-MPSV dept. 42 of March 2000, part and parcel of which is: Czech Government Directive no. 418 of on the National Employment Plan, where measure no. I. 8. requires: “Implement a unified countrywide functional network of “balance-diagnostic centers”… and further Czech Government Directive no of , where item 2 requires: “to secure a functional network of balance diagnostic centers by December 31st, 2000 to optimize the demands of the labor market with the actual capabilities of job applicants.” Related to these materials is: Notification no. 3/2000 of the Director of SSZ establishing a methodological network of balance diagnostic centers.

5 Bilanční diagnostika na ÚP
Před cca 10 lety byl vytvořen kombinovaný systém sítě bilančně-diagnostických pracovišť, kterou tvořila na úrovni ÚP pracoviště dvou typů – metodická (zdrojová) a podpůrná (v každém kraji). Metodické vedení bylo svěřeno hlavnímu metodickému pracovišti při SSZ MPSV (odbor realizace politiky zaměstnanosti, v počátcích zastoupené pracovištěm ÚP Děčín). Tento orgán byl také kompetentní vystavovat pro poskytovatele tzv. „Pověření k provádění bilanční diagnostiky“ (po splnění stanovených požadavků – posouzení odborné a materiální způsobilosti) a vedl evidenci externích poskytovatelů této poradenské služby. Minimální personální zajištění zdrojových a podpůrných pracovišť: - psycholog (jednooborová psychologie) - poradce - lékař (pouze na zdrojovém pracovišti, možno externí) BdC at Labor Office 10 years ago a combined network system of balance diagnostic centers was created, resulting in two types of centers at the ÚP level – methodological (resource) and support (in every region). Methodological management was entrusted with the head methodological office at SSZ MPSV (department of implementing employment policy, initially represented by the ÚP office in Děčín). This body was also in charge of issuing providers “Authorization for performing balance diagnostics” (after meeting the set requirements – assessing expert and material competence) and kept records of external providers of these consulting services. Minimal staffing of resource and support centers: - psychologist (single field of psychology) - consultant - physician (only at resource centers, possibly externally)

6 Bilanční diagnostika v současnosti
Bilanční diagnostika je stále součástí služeb poskytovaných Úřadem práce (podle § 105 odst. 2 zákona o zaměstnanosti v aktuálním znění může krajská pobočka úřadu práce na základě dohody zabezpečovat poradenství prostřednictvím odborných zařízení, kterými jsou i bilančně diagnostická pracoviště) Systém evidence poskytovatelů BDg na MPSV byl v roce pro legislativní nejasnosti zrušen. Na krajských pobočkách ÚP pracuje pouze minimum psychologů (přesný počet nelze zjistit). Některé kraje poptávají BDg v rámci VŘ na externě poskytované poradenské služby (různé podmínky). V anketě mezi poskytovateli BDg bylo v roce 2011 zjištěno: - se systémem BDg (práce s klientem) je spokojeno 71 % respondentů, - problémy: výběr klientů, metodické řízení, další vzdělávání,… - chybí možnost účasti na workshopech, vzdělávacích aktivitách, publikace, sdílení zkušeností,… - názor na založení Asociace BDg je jednoznačně kladný. BdC at present BdC continues to be a part of the services provided by the Labor Office (pursuant to § 105 par. 2 of the Employment Act as currently amended, the regional branch of the Labor Office may, based upon an agreement, provide consulting via expert facilities such as balance diagnostic centers) The system for keeping records of BDg providers at MPSV was shut down in 2010 for legislative ambiguity. There are only a few psychologists working at regional ÚP branches (the exact number cannot be determined). Certain regions demand BDg as part of tenders for externally provided consulting services (various conditions). In a poll among BDg providers in 2011 it was determined: - that 71% of respondents are satisfied with the BDg system (work with clients) - problems: selection of clients, methodological management, continuing education… - lack of opportunity to take part in workshops or share experience, lack of educational activities, publications, - the founding of the BDg Association is clearly perceived positively

7 Cíle projektu Výměna teoretických a praktických zkušeností v oblasti poskytování bilanční diagnostiky (BDg) Vytvoření tématické sítě (Asociace BDg) propojující národní subjekty poskytující BDg s mezinárodní sítí center BDg Vyhodnocení dobré praxe ve smyslu potenciálního zavedení nebo inovace stávajícího systému, metod a postupů v BDg Hlavní přínosy: - vytvoření podmínek pro sjednocení poskytování BDg - rozvoj a inovace metod, postupů a standardů BDg - zvýšení kvality BDg - zvýšení profesionality poskytovatelů BDg - sjednocení požadavků na externě dodávané služby pro ÚP - zvýšení informovanosti veřejnosti a klientů ÚP - vytvoření Asociace, která po ukončení projektu převezme garanci nad kvalitou poskytování BDg Goals of the project Exchange of theoretical and practical experience in the field of providing BdC. Creation of a thematic network (BdC Association) connecting national subjects providing BdC with the international network of BdC centers. Assessment of good practice with the potential introduction to or innovation of the current BdC system, methods and procedures Principal benefits: - creating conditions for standardizing the provision of BdC - developing and innovating BdC methods, procedures and standards - improving BdC quality - increasing the professionalism of BdC providers - standardizing the requirements for externally provided services for Labour Office - raising awareness of the public and Labour Office clients - creating an Association, which upon completion of the project will act to guarantee the quality of BdC provided

8 Realizační tým Národní vzdělávací fond, o.p.s., Středisko podpory poradenských služeb: Ing. Zuzana Freibergová Ing. Pavlína Maříková PhDr. Ivana Slavíková Odborná skupina: PhDr. Jiří Král PhDr. Josef Opočenský PhDr. Jiří Jedelský PhDr. Jarmila Divišová, PhD. Implementation team Národní vzdělávací fond, o.p.s. (National Training Fund), Center for the support of consulting services: Ing. Zuzana Freibergová Ing. Pavlína Maříková PhDr. Ivana Slavíková Expert group: PhDr. Jiří Král PhDr. Josef Opočenský PhDr. Jiří Jedelský PhDr. Jarmila Divišová, PhD.

9 Zahraniční partneři projektu
Belgie – Le Laboratoire d'Ergologie appliquée, asbl Jacques Hofmans Francie – CIBC Bourgogne Sud Tomáš Šprlák Serge Rochet Německo – Bildungsinstitut Pscherer gGmbH (BIP) Herbert Pscherer Doreen Mucke Rumunsko – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Speranta Tibu Slovensko – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Helena Furindová Foreign partners of the project Belgium – Le Laboratoire d'Ergologie appliquée, asbl Jacques Hofmans France – CIBC Bourgogne Sud Tomáš Šprlák Serge Rochet Germany – Bildungsinstitut Pscherer gGmbH (BIP) Herbert Pscherer Doreen Mucke Romania – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Speranta Tibu Slovakia – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Helena Furindová

10 Plánované akce projektu
Mezinárodní workshopy – 6 akcí (pracovní jednání formou diskuse mezi předními odborníky zaměřené vždy k jednomu tématu). Semináře – 3 akce (prezentace závěrů a poznatků z předchozích dvou workshopů, diskuse s odbornou veřejností, část programu vždy určena pro pracovníky ÚP). Konference (závěrečné setkání odborníků, shrnutí výsledků projektu, založení Asociace BDg). Zahraniční stáže (pro české odborníky). Planned project events International workshops – 6 events (work meetings in the form of discussions between leading experts, always focusing on a single topic). Seminars – 3 events (presentation of the conclusions and findings from the previous two workshops, discussions with the professional public, part of the each seminar agenda will be devoted to Labour Office employees). Conference (a final conference bringing together all experts and summarizing the results of the project, founding of the BdC Association). Fellowships abroad (for Czech experts).

11 Harmonogram akcí Term Type of event Topic 17.-18.5.2012 1st workshop
The essence and role of BdC in the CR and aborad 2nd workshop Quality assurance in BdC 1st seminar The essence and role of BdC BdC as a part of career consulting at Labour Office 3rd workshop Diagnostic tools 4th workshop Education in the BdC systém 2nd seminar Education of BdC providers Selection of clients with respect to subsequent work 5th workshop The BdC Association 6th workshop Legislative support 3rd seminar Selection of BdC proiders form the prespective of Labour Office Conference Presentation of the project results Founding of the BdC Association

12 Hlavní plánované výstupy projektu
142 podpořených osob (pracovníci ÚP a další odborníci na BDg) Návrh metodiky BDg zahrnující postup práce s klientem a využívání diagnostických nástrojů, výběr klientů do BDg a požadavky na výběr externího dodavatele služeb BDg pro klienty Úřadu práce ČR Návrh koncepce vzdělávání v oblasti BDg zahrnující: vzdělávání psychologů Úřadu práce ČR, kteří poskytují BDg kurz pro poradce Úřadu práce (poradce pro zprostředkování, zprostředkovatele, speciální, profesní a kariérové poradce), kteří vybírají klienty na BDg kurz pro pracovníky, kteří mají na starost zadávání výběrových řízení na externí dodávky služeb BDg pro Úřad práce ČR Brožura „Využití BDg v praxi“ určená zejména pro pracovníky Úřadu práce ČR, kteří pracují s uchazeči o zaměstnání Sborník příspěvků shrnující významné informace z workshopů, seminářů, konference a studijních stáží realizovaných v rámci projektu. Bude distribuován na pracoviště Úřadu práce ČR, účastníkům závěrečné mezinárodní konference, případně dalším zájemcům Informační leták o BDg pro uchazeče o zaměstnání Principal outcomes planned for the project 142 persons supported (Labour Office employees and other BdC experts) Proposed BdC methodology encompassing procedures for working with clients and using diagnostic tools, selecting clients for BdC and requirements for the selection of an external supplier of BdC services for clients of the Czech Labor Office Proposed concept for BdC education encompassing: Education of psychologists of the Czech Labor Office who provide BdC A course for Labor Office advisors (advisors for mediation, mediators, special, professional and career advisors), who select clients for BdC A course for employees who handle tenders for external BdC services for the Labor Office Brochure entitled “Use BdC in practice” intended primarily for employees of the Czech Labor Office who work with job applicants. Compilation of contributions summarizing important information from the workshops, seminars, conferences and fellowships sponsored in the project. This will be distributed to Czech Labor Offices, participants of the final international conference, and possibly other interested individuals. Information leaflet about BdC for job applicants

13 Součinnost a spolupráce s GŘ ÚP
Kontaktní osoba – pro zprostředkování komunikace s krajskými pobočkami ÚP a konzultace k uplatnění výstupů. Představení projektu na krajské úrovni ÚP – vedoucím referátů zprostředkování a poradenství, případně dalším odborným pracovníkům. Možnost zasílání pozvánek na semináře a dalších informací o projektu pracovníkům ÚP přímo (psychologové, poradci/zprostředkovatelé, pracovníci zajišťující VŘ). Pozvání k účasti (případně aktivnímu vystoupení) na pracovních schůzkách řešitelského týmu, workshopech, seminářích a konferenci. Interaction and cooperation with General Directorate of Labour Office Contact person – to mediate communication with regional Labour Office branches and consultation regarding the practical application of results. Representation of the project at the Labour Office regional level – to the head of the mediation and consulting offices, possibly to other professional employees. Possible sending of invitations to seminars and other information about the project directly to Labour Office employees (psychologists, consultants/mediators, employees handling tenders). Invitations to participate (possibly to speak) at work meetings of project teams, workshops, seminars and conferences.

14 Kontakty na realizační tým
Zuzana Freibergová tel. 224  Pavlína Maříková tel. 224 500 581 Ivana Slavíková tel. 224  Web projektu: Contacts for the implementation team Zuzana Freibergová tel. 224  Pavlína Maříková tel. 224 500 581 Ivana Slavíková tel. 224  Project website:


Stáhnout ppt "Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe Úřadu práce ČR Realizátor projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google