Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe Úřadu práce ČR Tento projekt je financován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe Úřadu práce ČR Tento projekt je financován."— Transkript prezentace:

1 Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe Úřadu práce ČR Tento projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizátor projektu: Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. Praha, 2012

2 Základní údaje o projektu Název operačního programu OP Lidské zdroje a zaměstnanost Oblast podpory Mezinárodní spolupráce Registrační číslo CZ.1.04/5.1.01/77.000.70 Doba řešení 1. 4. 2012 – 30. 9. 2013

3 Bilanční diagnostika Bilanční diagnostika (dále BDg) je poradenský proces, který s využitím komplexních odborných diagnostických metod směřuje k optimálnímu využití potenciálu člověka při jeho uplatnění (především v profesním životě). Tento proces realizují speciální poradci (psychologové), kteří se pomocí standardizovaných psychodiagnostických a dalších odborných metod snaží zjistit, jak co nejvhodněji využít schopností, dovedností, zájmů a motivace klienta pro jeho nejoptimálnější začlenění do pracovních aktivit. Využívají při tom především techniky skupinových a individuálních konzultací. Cílem procesu je najít společně s klientem cestu, která usnadní jeho návrat na trh práce.

4 Bilanční diagnostika v ČR V České republice se bilanční diagnostika používá od roku 2000. Metodika byla vytvořena na základě zahraničních zkušeností (především podle francouzského vzoru Center bilanční diagnostiky – Bilan de compétence) PhDr. J. Opočenským ve spolupráci s PhDr. J. Králem. Legislativně je bilanční diagnostika upravená Materiálem SSZ- MPSV odboru 42 z března 2000, jehož nedílnou součástí je: Usnesení vlády ČR ze dne 5. 5. 1999 č. 418 o národním plánu zaměstnanosti, kde se harmonogramu opatření č. I. 8. ukládá: „Realizovat jednotnou celorepublikovou funkční síť „bilančně-diagnostických pracovišť“…“ a dále Usnesení vlády ČR ze dne 23. 6. 1999 č. 640, kde se v bodu 2 ukládá: „do 31. prosince 2000 zabezpečení funkční sítě bilančně diagnostických pracovišť pro optimální sladění požadavků trhu práce s reálnými možnostmi uchazečů o zaměstnání“. Na tyto materiály navazuje: Oznámení vrchního ředitele SSZ č.3/2000, kterým se zřizuje metodická síť bilančně diagnostických pracovišť.

5 Bilanční diagnostika na ÚP Před cca 10 lety byl vytvořen kombinovaný systém sítě bilančně-diagnostických pracovišť, kterou tvořila na úrovni ÚP pracoviště dvou typů – metodická (zdrojová) a podpůrná (v každém kraji). Metodické vedení bylo svěřeno hlavnímu metodickému pracovišti při SSZ MPSV (odbor realizace politiky zaměstnanosti, v počátcích zastoupené pracovištěm ÚP Děčín). Tento orgán byl také kompetentní vystavovat pro poskytovatele tzv. „Pověření k provádění bilanční diagnostiky“ (po splnění stanovených požadavků – posouzení odborné a materiální způsobilosti) a vedl evidenci externích poskytovatelů této poradenské služby. Minimální personální zajištění zdrojových a podpůrných pracovišť: - psycholog (jednooborová psychologie) - poradce - lékař (pouze na zdrojovém pracovišti, možno externí)

6 Bilanční diagnostika v současnosti Bilanční diagnostika je stále součástí služeb poskytovaných Úřadem práce (podle § 105 odst. 2 zákona o zaměstnanosti v aktuálním znění může krajská pobočka úřadu práce na základě dohody zabezpečovat poradenství prostřednictvím odborných zařízení, kterými jsou i bilančně diagnostická pracoviště) Systém evidence poskytovatelů BDg na MPSV byl v roce 2010 pro legislativní nejasnosti zrušen. Na krajských pobočkách ÚP pracuje pouze minimum psychologů (přesný počet nelze zjistit). Některé kraje poptávají BDg v rámci VŘ na externě poskytované poradenské služby (různé podmínky). V anketě mezi poskytovateli BDg bylo v roce 2011 zjištěno: - se systémem BDg (práce s klientem) je spokojeno 71 % respondentů, - problémy: výběr klientů, metodické řízení, další vzdělávání,… - chybí možnost účasti na workshopech, vzdělávacích aktivitách, publikace, sdílení zkušeností,… - názor na založení Asociace BDg je jednoznačně kladný.

7 Cíle projektu Výměna teoretických a praktických zkušeností v oblasti poskytování bilanční diagnostiky (BDg) Vytvoření tématické sítě (Asociace BDg) propojující národní subjekty poskytující BDg s mezinárodní sítí center BDg Vyhodnocení dobré praxe ve smyslu potenciálního zavedení nebo inovace stávajícího systému, metod a postupů v BDg Hlavní přínosy: - vytvoření podmínek pro sjednocení poskytování BDg - rozvoj a inovace metod, postupů a standardů BDg - zvýšení kvality BDg - zvýšení profesionality poskytovatelů BDg - sjednocení požadavků na externě dodávané služby pro ÚP - zvýšení informovanosti veřejnosti a klientů ÚP - vytvoření Asociace, která po ukončení projektu převezme garanci nad kvalitou poskytování BDg

8 Realizační tým Národní vzdělávací fond, o.p.s., Středisko podpory poradenských služeb: Ing. Zuzana Freibergová Ing. Pavlína Maříková PhDr. Ivana Slavíková Odborná skupina: PhDr. Jiří Král PhDr. Josef Opočenský PhDr. Jiří Jedelský PhDr. Jarmila Divišová, PhD.

9 Zahraniční partneři projektu Belgie – Le Laboratoire d'Ergologie appliquée, asbl Jacques Hofmans Francie – CIBC Bourgogne Sud Tomáš Šprlák Serge Rochet Německo – Bildungsinstitut Pscherer gGmbH (BIP) Herbert Pscherer Doreen Mucke Rumunsko – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Speranta Tibu Slovensko – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Helena Furindová

10 Plánované akce projektu Mezinárodní workshopy – 6 akcí (pracovní jednání formou diskuse mezi předními odborníky zaměřené vždy k jednomu tématu). Semináře – 3 akce (prezentace závěrů a poznatků z předchozích dvou workshopů, diskuse s odbornou veřejností, část programu vždy určena pro pracovníky ÚP). Konference (závěrečné setkání odborníků, shrnutí výsledků projektu, založení Asociace BDg). Zahraniční stáže (pro české odborníky).

11 Harmonogram akcí

12 Hlavní plánované výstupy projektu 142 podpořených osob (pracovníci ÚP a další odborníci na BDg) Návrh metodiky BDg zahrnující postup práce s klientem a využívání diagnostických nástrojů, výběr klientů do BDg a požadavky na výběr externího dodavatele služeb BDg pro klienty Úřadu práce ČR Návrh koncepce vzdělávání v oblasti BDg zahrnující: –vzdělávání psychologů Úřadu práce ČR, kteří poskytují BDg –kurz pro poradce Úřadu práce (poradce pro zprostředkování, zprostředkovatele, speciální, profesní a kariérové poradce), kteří vybírají klienty na BDg –kurz pro pracovníky, kteří mají na starost zadávání výběrových řízení na externí dodávky služeb BDg pro Úřad práce ČR Brožura „Využití BDg v praxi“ určená zejména pro pracovníky Úřadu práce ČR, kteří pracují s uchazeči o zaměstnání Sborník příspěvků shrnující významné informace z workshopů, seminářů, konference a studijních stáží realizovaných v rámci projektu. Bude distribuován na pracoviště Úřadu práce ČR, účastníkům závěrečné mezinárodní konference, případně dalším zájemcům Informační leták o BDg pro uchazeče o zaměstnání

13 Součinnost a spolupráce s GŘ ÚP Kontaktní osoba – pro zprostředkování komunikace s krajskými pobočkami ÚP a konzultace k uplatnění výstupů. Představení projektu na krajské úrovni ÚP – vedoucím referátů zprostředkování a poradenství, případně dalším odborným pracovníkům. Možnost zasílání pozvánek na semináře a dalších informací o projektu pracovníkům ÚP přímo (psychologové, poradci/zprostředkovatelé, pracovníci zajišťující VŘ). Pozvání k účasti (případně aktivnímu vystoupení) na pracovních schůzkách řešitelského týmu, workshopech, seminářích a konferenci.

14 Kontakty na realizační tým Zuzana Freibergová freibergova@nvf.cztel. 224 500 580freibergova@nvf.cz Pavlína Maříkovámarikova@nvf.cztel. 224 500 581marikova@nvf.cz Ivana Slavíkováslavikova@nvf.cztel. 224 500 422slavikova@nvf.cz Web projektu: http://www.nvf.cz/bilancni-diagnostika


Stáhnout ppt "Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe Úřadu práce ČR Tento projekt je financován."

Podobné prezentace


Reklamy Google