Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana přírody a životního

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana přírody a životního"— Transkript prezentace:

1 Ochrana přírody a životního
prostředí Zeměpis Možné využití: aktivní práce žáků na PC, společná práce na interaktivní tabuli Práci začni klávesou F5. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Popis materiálu Tento materiál obsahuje úkoly na téma ochrana přírody a životního prostředí. V prvních dvou částech jsou úkoly pro aktivní práci žáků (na každou část je potřeba 20 – 30 minut). V třetí části jsou odkazy na internet k procvičování a test (15 – 30 minut). Potřebujete: PC připojený na internet, atlas ČR Kliknutím na tlačítko přejdeš na další stránku knihovna Kliknutím na tlačítko získáš základní informace k danému úkolu otevřeš internetový prohlížeč a získáš informace o daném tématu na internetu Kliknutím na tlačítko video Kliknutím na tlačítko otevřeš video na internetu

3 Obsah: Principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí,
Úkoly č. 1 – 8 Principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj, mezinárodní ochrana ŽP Úkoly č. 9 – 15 Chráněná území přírody (ČR, EU, svět) Procvičování, test Zdroje Konec práce: klávesa Esc

4 I. Principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí
zpět na obsah další úkol Principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí Trvale udržitelný rozvoj Mezinárodní ochrana ŽP

5 Úkol č. 1 Proč chránit přírodu a životní prostředí?
knihovna Úkol č. 1 další úkol Proč chránit přírodu a životní prostředí? 3 – 5 větami zdůvodni, proč je podle tebe potřeba chránit přírodu a životní prostředí:

6 Úkol č. 2 knihovna další úkol Které činnosti lidské společnosti působí na ochranu životního prostředí? K uvedeným negativním vlivům uveď heslovitě jejich příklady na základě vlastních znalostí a zkušeností. Znečišťování vodních toků průmyslovými podniky: Znečišťování vody domácnostmi: Znečišťování ovzduší spalováním fosilních paliv (tepelné elektrárny, domácnosti): Znečišťování ovzduší výfukovými plyny: Rostoucí produkce odpadu a jeho hromadění na skládkách: Devastace krajiny:

7 Úkol č. 3 Principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí
knihovna další úkol Principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí K uvedeným principům přiřaď správný text z knihovny a doplň v podobě písmena: Princip nejvyšší hodnoty Princip prevence Princip odpovědnosti státu Princip komplexní a integrované ochrany Princip informovanosti a účasti veřejnosti Princip trvale udržitelného rozvoje Princip odpovědnosti původce

8 Úkol č. 4 Trvale udržitelný rozvoj
knihovna další úkol Trvale udržitelný rozvoj (jeden z hlavních principů ochrany přírody a životního prostředí) Z uvedených částí se pokus sestavit definici trvale udržitelného rozvoje podle zákona č. 17/1992 o životním prostředí. Doplň čísla 2 – 9, podle toho, jak za sebou jednotlivé části věty navazují. Výsledek porovnej s definicí v knihovně a případně oprav. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který zachovává možnost a přitom nesnižuje rozmanitost ekosystémů. a zachovává přirozené funkce uspokojovat jejich základní životní potřeby současným i budoucím generacím přírody

9 Úkol č. 5 Doplň tři základní cíle udržitelného rozvoje: Doplň:
knihovna knihovna další úkol Doplň tři základní cíle udržitelného rozvoje: Doplň: Agenda 21 je dokumentem , který rozpracovává principy v měřítku do jednotlivých problémových oblastí. Byl přijat v roce Je programem pro století. Jak se nazývají programy konkrétních měst, obcí a regionů?

10 Úkol č. 6 knihovna další úkol Ekonomický rozvoj: rostoucí spotřeba přírodních zdrojů a energie Jak lze omezit rostoucí spotřebu přírodních zdrojů a energie? Uveď příklady na základě vlastních znalostí:

11 Úkol č. 7 Obnovitelné zdroje: Vodní energie
další úkol Z uvedených zdrojů energie označ ty, které považuješ za obnovitelné Porovnej s údaji ve Wikipedii (tlačítko i). Obnovitelné zdroje: Vodní energie Uhlí Biomasa Geotermální energie Energie větru Ropa Energie slunečního záření Atomová energie Zemní plyn

12 Úkol č. 8 Mezinárodní ochrana přírody a životního prostředí
knihovna další úkol Mezinárodní ochrana přírody a životního prostředí Přiřaď, co k sobě patří. Do políček doplň písmena podle odstavce vpravo. Smlouva omezující pohyb nebezpečných odpadů přes hranice a jejich zneškodňování: a) Aarhuská úmluva b) Kjótský protokol c) Basilejská úmluva d) Montrealský protokol e) Červený seznam IUCN f) Mezivládní panel pro změny klimatu Seznam ohrožených druhů: Protokol o látkách poškozující ozónovou vrstvu: Přístup veřejnosti k informacím o ŽP, její účast na rozhodování a přístup k právní ochraně v otázkách ŽP: Závazek průmyslových zemí snížit emise skleníkových plynů: Vědecký orgán k vyhodnocování rizik změny klimatu: Kliknutím na odkaz otevřeš informace ve Wikipedii.

13 Chráněná území přírody
.II. zpět na obsah další úkol Chráněná území přírody (ČR, EU, svět)

14 Úkol č. 9 Historie ochrany přírody v ČR
knihovna další úkol Historie ochrany přírody v ČR Nejstarší přírodní rezervací v ČR je: Byla vyhlášena v roce: a) 1838 b) 1848 c) 1858 Podle atlasu ČR (ochrana přírody) zjisti, v které CHKO ČR leží: Druhá nejstarší přírodní rezervace u nás: Leží v Národním parku (urči s pomocí atlasu ČR):

15 Zvláštně chráněná území
Úkol č. 10 knihovna knihovna další úkol Základním právním předpisem, který v České republice určuje způsoby ochrany přírody, je: Kolik kategorií zvláště chráněných území tento předpis rozlišuje? Kliknutím na políčko přiřaď jednotlivá chráněná území do kategorie: Obecně chráněná území Zvláštně chráněná území CHKO NPP PřP PP NP PR VKP NPR

16 Úkol č. 11 Chráněná území v Česku Velkoplošná chráněná území Mapa ČR -
NP a CHKO další úkol Chráněná území v Česku Po zjištění údajů v tabulkách ve Wikipedii (tlačítko i) doplň: Velkoplošná chráněná území Kolik máme národních parků? Který je největší? Který je nejstarší? Kolik CHKO je v ČR? Která je největší? Která CHKO je nejstarší? V které nebo nejblíže které CHKO je tvoje bydliště?

17 Úkol č. 12 Chráněná území v Česku Maloplošná zvláště chráněná území
knihovna Úkol č. 12 další úkol Chráněná území v Česku Maloplošná zvláště chráněná území Doplň název: území s ochranou unikátních přírodních ekosystémů (v národním a mezinárodním měřítku): území obvykle menší rozlohy zřízené k ochraně určitých přírodních objektů národní až nadnárodní hodnoty Vyhledávačem zvláště chráněných území (tlačítko i) vyhledej a uveď příklady maloplošných chráněných území v okresu tvého bydliště (vyber kategorii, okres a vyhledat): Okres: NPR: NPP: PR: PP:

18 Úkol č. 13 Chráněná území v Česku Obecně chráněná území Přírodní park
knihovna další úkol Chráněná území v Česku Obecně chráněná území Přírodní park Kolik přírodních parků je v kraji ČR, v němž bydlíš? Který je nejblíže tvému bydlišti? Významný krajinný prvek Uveď příklady VKP v okolí svého bydliště:

19 Úkol č. 14 Natura 2000 – ochrana přírody v rámci Evropské unie
knihovna další úkol Natura 2000 – ochrana přírody v rámci Evropské unie Kolik evropsky významných lokalit je v kraji ČR, kde bydlíš? Uveď jeden příklad: Návod: tlačítko i, vyber kraj, okres a klikni na tlačítko vyhledat. Vyber kraj a dej vyhledat. Mapa evropsky významných lokalit v ČR Vyhledej a napiš název alespoň jedné ptačí lokality v kraji ČR, kde bydlíš: Mapa ptačích oblastí v ČR

20 Úkol č. 15 Ochrana přírody ve světě
knihovna videa další úkol Ochrana přírody ve světě Ke každému místu označenému kroužkem (národní park) přiřaď vhodnou charakteristiku z nabídky v knihovně a zapiš do tabulky v podobě písmene Podržením šipky na červené značce se zobrazí název parku. Národní parky: Mapa: zdroj 3

21 III. Procvičování Odkazy na internetu: Postup: Přiřaď názvy a loga
zpět na obsah Odkazy na internetu: Postup: Přiřaď názvy a loga chráněných území do mapy Klikni na spustit, potom přetahuj jednotlivá loga NP a CHKO na příslušné území na mapě ČR. Při správné volbě zůstane logo na mapě. Přiřaď fotografie a názvy velkoplošných chráněných území Klikni na spustit, potom přetahuj jednotlivé fotografie NP a CHKO na příslušné území na mapě ČR. Při správné volbě zůstane fotografie na mapě. Přiřazování do trojic (NP, CHKO, názvy, lokalizace) Test: Naše nej…

22 KNIHOVNA V důsledku znečištění vod umírá denně několik tisíc lidí.
Degradace půd postihuje asi 20 % všech obdělávaných půd, 20 % lesů a 10 % travnatých porostů. V důsledku znečištění vod umírá denně několik tisíc lidí. Každý den zmizí z naší planety kolem 100 rostlinných a živočišných druhů. Zdroj:12 Každý den bojují divoká zvířata o život a každý den spousta z nich umírá lidskou rukou, každý den zmenšujeme jejich životní prostor. Kyselý déšť poškozuje vše živé, hlavně lesní ekosystémy Amazonský deštný prales ztratil v posledních desetiletích 20 až 30 % svého listového pokryvu. Těžba dřeva v Brazílii ochuzuje planetu Zemi ročně nejméně o 16 milionů hektarů tropického pralesa. Ve stejném časovém úseku lidé v tropech vyhubí kolem 50 tisíc druhů rostlin a živočichů. Znečištění vzduchu je dnes celosvětovou příčinou řady úmrtí a výskytů nemocí dýchacích cest. Obr.: zdroj 11 Zdroj:13

23 KNIHOVNA Zdroj: 7 Zdroj: 9 Zdroj: 1 Zdroj: 10 Zdroj: 8

24 KNIHOVNA a f d b e c Předmětem ochrany národního parku je:
původní prales populace zubra evropského d založen v r. 1902 dnes je nejnavštěvovanější a nejznámější přírodní zajímavostí na kontinentu měří necelých km2 antilopy, zebry, pakoně, sloni, lvi, levharti, gepardi, hyeny nachází se zde okolo 110 vodopádů velké množství horských pramenů četné fumaroly (vývěry horkých plynů) bublající bahenní sopky mnoho bublající bahnitých jam, horských jezer, kaňonů, erodovaných lávových proudů a gejzírů nejznámějším gejzírem je Old Faithful vulkanismus je příčinou vzniku unikátních teras a kaskád v oblasti při severním okraji národního parku (Mamutí horké prameny) tento park získal jméno podle řeky, která protéká tímto územím a jejíž břehy lemují vysoké žluté skály žijí zde např. los, medvěd grizzly, medvěd baribal, vlci, vydry, jezevci, kojoti, svišti jádrem parku je stejnojmenné jezero ledovcového původu nejstarší národní park na světě (od r. 1872) b velkou část jeho území tvoří písčitá poušť s typickými dunami žijí zde zbytky populace divokých velbloudů dvouhrbých největší vzácností je 30 – posledních přežívajících jedinců medvěda gobijského nacházejí se zde světově proslulá naleziště zkamenělin druhohorních veleještěrů e národní park byl vyhlášen v r a téhož roku byl při 5. zasedání také zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO nalézá se v Severním teritoriu, JV od města Darwin je neobyčejně bohatý, často i na ohrožené živočišné i rostlinné druhy významný po archeologické stránce, je člověkem nepřetržitě osídlováno minimálně let c chráněná plocha deštných pralesů ( km²) 300 druhů stromů orchideje více jak stovka druhů savců (jaguáři, oceloti, opice, vydry obrovské, říční želvy, kajmani) přes 400 druhů ptáků Old Faithful:

25 Obecná ochrana přírody a krajiny
KNIHOVNA Ochrana přírody a krajiny v ČR Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Obecná ochrana přírody a krajiny Zvláště chráněná území ochrana krajiny ochrana rozmanitosti druhů ochrana přírodních hodnot a estetických kvalit přírody ochrana a šetrné využívání přírodních zdrojů Obecně chráněná území: přírodní park (PřP), významný krajinný prvek (VKP) přísnější režim ochrany, vztažený na konkrétní území s přesným plošným vymezením Zákon vymezuje šest kategorií zvláště chráněných území: národní parky (NP) chráněné krajinné oblasti (CHKO) národní přírodní rezervace (NPR) přírodní rezervace (PR) národní přírodní památky (NPP) přírodní památky (PP) Cílem ochrany bývá nejčastěji udržení nebo zlepšení dochovaného stavu území nebo ponechání území či jeho části samovolnému vývoji.

26 Evropsky významné oblasti
KNIHOVNA Natura 2000 Soustava chráněných území, které na svém území podle jednotných principů vytvářejí všechny státy Evropské unie. Evropsky významné oblasti Ptačí lokality Cíl: Zabezpečení ochrany těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu: nejcennější nejvíce ohrožené vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické)

27 KNIHOVNA Počátky ochrany přírody v Česku
Za první snahu o ochranu přírody lze označit zřizování obor pro divokou zvěř. V oborách, které byly již od 13. století zřizovány bohatými šlechtici, byl silně omezený režim vstupu a hospodaření, v některých případech (např. okolí Netolic) byly dokonce při zakládání obory vystěhovány celé vesnice. Zvěř chovaná v oborách potřebovala zachování přirozeného prostředí s vysokou biodiverzitou, a tak díky oborám zůstaly zachované velké, relativně neporušené části přírody až do pozdního novověku (např. Křivoklátsko). Ochrana přírody se zrodila na začátku 19. století jako snaha zabránit plošné exploataci přírodních zdrojů. Původní funkcí ochrany přírody byla konzervace relativně poškozených částí přírody formou vyhlašování striktních rezervací, s vyloučením hospodaření a často i přístupu člověka. Nejstarší rezervace v Česku : Žofínský prales - vyhlášen r na panství Buquoyů Hojná voda - vyhlášen r na panství Buquoyů Boubínský prales - vyhlášen r na panství Schwarzenbergů Ve 20. století přebral postupně garanci nad ochranou přírody stát. Ten pokračoval ve vyhlašování dalších rezervací i větších chráněných území. Zdroj: 6

28 KNIHOVNA Současným i budoucím generacím zachovat možnost uspokojování jejich základních životních potřeb a přitom nesnižovat rozmanitost přírody, zachovat přirozené funkce ekosystémů. Stát je zavázán ústavou, aby dbal šetrného využívání přírodních zdrojů a ochrany přírodního bohatství. Ochrana životního prostředí je veřejným zájmem, každý má právo na příznivé životní prostředí, na možnost se na této ochraně podílet, na přístup k informacím o životním prostředí. Princip vychází z poznání, že ohrožování a poškozování jedné složky přechází do složek jiných (např. nečistoty z ovzduší přecházejí do půdy, vody, rostlin…) a způsobuje poškození celého ekosystému, proto koordinace právních regulací. Předcházet ohrožení a poškozování, minimalizovat důsledky činností na životní prostředí, posuzovat vlivy činností na životní prostředí. Každý odpovídá za svou činnost, kterou ohrožuje nebo zhoršuje životní prostředí. Životní prostředí je nenahraditelnou hodnotou, na níž je závislá existence života na Zemi.

29 KNIHOVNA Zákon č. 17/1992, o životním prostředí:
Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

30 KNIHOVNA AGENDA 21 Program pro 21. století, ukazující cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. je dokumentem OSN, který rozpracovává principy udržitelného rozvoje v globálním měřítku do jednotlivých problémových oblastí byl přijat v roce 1992 účastníky Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED), která se konala v brazilském Riu de Janeiro a která je nazývaná "Summitem Země“ Agenda 21 obsahuje celkem 40 kapitol rozdělených do čtyř částí: sociální a ekonomické aspekty (boj proti chudobě, změna vzorů spotřeby, dynamika demografického růstu a udržitelnost, ochrana a podpora lidského zdraví, podpora udržitelného rozvoje lidských sídel, integrace životního prostředí a rozvoje do rozhodování) ochrana zdrojů a hospodaření s nimi (ochrana kvality a zdrojů sladké vody, ochrana oceánů, šetrnější nakládání s toxickými látkami, odpady, bezpečné nakládání s radioaktivními odpady…) posilování úlohy velkých skupin finanční zdroje a mechanizmy Místní Agenda 21 (MA21) Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti občanů a organizací a v jejich spolupráci a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí v daném místě. Databáze místních agend v ČR: Zdroj: 4

31 KNIHOVNA Udržitelný rozvoj sociální ekonomický rozvoj rozvoj
ochrana životního prostředí

32 KNIHOVNA Principy trvale udržitelného rozvoje
Jak omezit dopad lidské populace na životní prostředí: Obnovitelné zdroje by měly být čerpány maximálně rychlostí, kterou se stačí obnovovat. Vyčerpatelné zdroje by měly být čerpány maximálně rychlostí, kterou budou budovány jejich náhrady, na něž bude možno plynule přejít. Část současných technologií by měla být investována na snížení znečištění, snížení plýtvání a zvýšení efektivity (výrobků, energie, výrobních postupů…). Zdroj: 5

33 KNIHOVNA Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je základním právním předpisem, který v České republice určuje způsoby ochrany přírody. a) Určuje obecné zásady ochrany přírody (ochranu rostlin, živočichů, geologických prvků, paleontologických nálezů i ochranu krajinného rázu území). b) Definuje jednotlivé druhy zvláště chráněných území (např. národní parky, rezervace, přírodní památky). c) Stanovuje povinnosti fyzických a právnických osob při ochraně přírody. d) Definuje orgány ochrany přírody a jejich pravomoci. Zvláštní část zákona je věnována i soustavě chráněných území Natura 2000.

34 KNIHOVNA Maloplošná zvláště chráněná území Národní přírodní rezervace
Národní přírodní památka zkratka: NPR ochrana unikátních přírodních ekosystémů značení: tabule s velkým státním znakem České republiky a příslušným textem zkratka: NPP ochrana určitých přírodních objektů národní až nadnárodní hodnoty Přírodní rezervace Přírodní památka zkratka: PR obdoba NPR v regionálním významu značení: malý státní znak ČR zkratka: PP obdoba NPP v regionálním významu značení: malý státní znak ČR, dva červené pruhy u vstupu do PP Zdroj: 1 Zdroj: 2

35 KNIHOVNA Obecně chráněná území Přírodní park Významný krajinný prvek
zkratka: PřP obecně chráněné území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny omezují činnosti, jež by mohly vést ke rušení, k poškození nebo zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty značení: tabule s malým státním znakem České republiky a textem přírodní park zkratka: VKP ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny významnými krajinnými prvky jsou ze zákona všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy části krajiny, které jako významný krajinný prvek zaregistruje pověřený obecní úřad (registrace VKP se provádí zápisem do seznamu - tzv. Ústředního seznamu ochrany přírody), např. historické zahrady a parky, mokřady, naleziště zkamenělin

36 KNIHOVNA Mezinárodní instituce na ochranu přírody
Celosvětový fond pro přírodu (WWF = World Wide Fund for Nature) nejstarší mezinárodní organizace na ochranu přírody stará se hlavně o druhovou ochranu IUCN Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů vydávaný každé dva roky seznam ohrožených živočichů a rostlin (červený seznam) Červený seznam: UNESCO v souvislosti s Pařížskou úmluvou vytváří Seznamy světového dědictví vyhlašuje biosférické rezervace

37 VIDEA Odkazy na www.youtube.com Yellowstonský národní park (5:37)
Gobi (7:42) Národní park Kakadu (3:54) Krugerův národní park (6:32)

38 Zdroje: 1. Miaow. Wikipedia.org. Prirodni rezervace.jpg. [On line] [cit ]. Dostupné z WWW: 2. Doktory. Wikipedia.org. Red stripes marking.jpg. [On line] [cit ]. Dostupné z WWW: 3. Canuckguy. BlankMap-World6, compact.svg. [On line] [cit ]. Dostupné z WWW: 4. Ministerstvo životního prostředí. Agenda 21. [On line] [cit ]. Dostupné z WWW: 5. Wikipedia.org. Trvale udržitelný rozvoj.[On line] [cit ]. Dostupné z WWW: Wikipedia.org. Ochrana přírody v Česku.[On line] [cit ]. Dostupné z WWW: Aktron. Wikipedia.org. Praha, Dejvice, Baba, čistička vod.JPG. [On line] [cit ]. Dostupné z WWW:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Dejvice,_Baba,_%C4%8Disti%C4%8Dka_vod.JPG. Stahlkocher. Wikipedia.org. Aufgeschnittener Metall Katalysator für ein Auto.jpg. [On line] [cit ]. Dostupné z WWW: Nartoun. Wikipedia.org. Trideny odpad.jpg. [On line] [cit ]. Dostupné z WWW: Sienicki Tomasz. Wikimedia.org. Turbiny wiatrowe ubt.jpeg. [On line] [cit ]. Dostupné z WWW: Hanuka. Wikimedia.org. Earth Eastern Hemisphere.jpg. [On line] [cit ]. Dostupné z WWW: Food and Agricultural Organization. Land degradation on the rise . [On line] [cit ]. Dostupné z WWW: Kukliš L. Amazonské pralesy mizí zběsilým tempem. Gdosis9.net. [On line] [cit ]. Dostupné z WWW:


Stáhnout ppt "Ochrana přírody a životního"

Podobné prezentace


Reklamy Google