Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Práci začni klávesou F5. Ochrana přírody a životního prostředí Možné využití: aktivní práce žáků na PC, společná práce na interaktivní tabuli

2 Popis materiálu Tento materiál obsahuje úkoly na téma ochrana přírody a životního prostředí. V prvních dvou částech jsou úkoly pro aktivní práci žáků (na každou část je potřeba 20 – 30 minut). V třetí části jsou odkazy na internet k procvičování a test (15 – 30 minut). knihovna Kliknutím na tlačítkozískáš základní informace k danému úkolu Kliknutím na tlačítko otevřeš internetový prohlížeč a získáš informace o daném tématu na internetu Kliknutím na tlačítkopřejdeš na další stránku Potřebujete: PC připojený na internet, atlas ČR video Kliknutím na tlačítkootevřeš video na internetu

3 Úkoly č. 9 – 15 Chráněná území přírody (ČR, EU, svět) Procvičování, test Úkoly č. 1 – 8 Principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj, mezinárodní ochrana ŽP Zdroje Konec práce: klávesa Esc Obsah:

4 I. další úkol Principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí Trvale udržitelný rozvoj Mezinárodní ochrana ŽP zpět na obsah

5 Úkol č. 1 další úkol  3 – 5 větami zdůvodni, proč je podle tebe potřeba chránit přírodu a životní prostředí: knihovna Proč chránit přírodu a životní prostředí?

6 Úkol č. 2 další úkol  Které činnosti lidské společnosti působí na ochranu životního prostředí? K uvedeným negativním vlivům uveď heslovitě jejich příklady na základě vlastních znalostí a zkušeností. Znečišťování vodních toků průmyslovými podniky: Znečišťování ovzduší spalováním fosilních paliv (tepelné elektrárny, domácnosti): Rostoucí produkce odpadu a jeho hromadění na skládkách: Znečišťování vody domácnostmi: Znečišťování ovzduší výfukovými plyny: knihovna Devastace krajiny:

7 Úkol č. 3 další úkolknihovna Principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí  Princip nejvyšší hodnoty  Princip prevence  Princip odpovědnosti státu  K uvedeným principům přiřaď správný text z knihovny a doplň v podobě písmena:  Princip komplexní a integrované ochrany  Princip informovanosti a účasti veřejnosti  Princip trvale udržitelného rozvoje  Princip odpovědnosti původce

8 Úkol č. 4 další úkolknihovna Trvale udržitelný rozvoj (jeden z hlavních principů ochrany přírody a životního prostředí) současným i budoucím generacím  Z uvedených částí se pokus sestavit definici trvale udržitelného rozvoje podle zákona č. 17/1992 o životním prostředí. Doplň čísla 2 – 9, podle toho, jak za sebou jednotlivé části věty navazují. Výsledek porovnej s definicí v knihovně a případně oprav. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který ekosystémů. zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce

9 Úkol č. 5 další úkolknihovna  Doplň tři základní cíle udržitelného rozvoje: knihovna Agenda 21 je dokumentem, který rozpracovává principy v měřítku do jednotlivých problémových oblastí. Byl přijat v roce Je programem pro století.  Doplň:  Jak se nazývají programy konkrétních měst, obcí a regionů?

10 Úkol č. 6 další úkolknihovna Ekonomický rozvoj: rostoucí spotřeba přírodních zdrojů a energie  Jak lze omezit rostoucí spotřebu přírodních zdrojů a energie? Uveď příklady na základě vlastních znalostí:

11 Úkol č. 7 Obnovitelné zdroje: Vodní energie Uhlí Biomasa Geotermální energie Energie větru Ropa Energie slunečního záření Atomová energie Zemní plyn další úkol  Z uvedených zdrojů energie označ ty, které považuješ za obnovitelné. Porovnej s údaji ve Wikipedii (tlačítko i).

12 Úkol č. 8 další úkol Mezinárodní ochrana přírody a životního prostředí  Přiřaď, co k sobě patří. Do políček doplň písmena podle odstavce vpravo.  Závazek průmyslových zemí snížit emise skleníkových plynů:  Smlouva omezující pohyb nebezpečných odpadů přes hranice a jejich zneškodňování:  Přístup veřejnosti k informacím o ŽP, její účast na rozhodování a přístup k právní ochraně v otázkách ŽP:  Protokol o látkách poškozující ozónovou vrstvu:  Seznam ohrožených druhů:  Vědecký orgán k vyhodnocování rizik změny klimatu: a) Aarhuská úmluvaAarhuská úmluva b) Kjótský protokolKjótský protokol c) Basilejská úmluvaBasilejská úmluva d) MontrealskýMontrealský protokol e) Červený seznamČervený seznam IUCN f) Mezivládní panelMezivládní panel pro změny klimatu Kliknutím na odkaz otevřeš informace ve Wikipedii. knihovna

13 . II. další úkol Chráněná území přírody (ČR, EU, svět) zpět na obsah

14 Úkol č. 9 další úkolknihovna Historie ochrany přírody v ČR  Nejstarší přírodní rezervací v ČR je:  Podle atlasu ČR (ochrana přírody) zjisti, v které CHKO ČR leží:  Byla vyhlášena v roce: a) 1838b) 1848c) 1858  Druhá nejstarší přírodní rezervace u nás:  Leží v Národním parku (urči s pomocí atlasu ČR):

15 Úkol č. 10 další úkolknihovna  Základním právním předpisem, který v České republice určuje způsoby ochrany přírody, je:  Kolik kategorií zvláště chráněných území tento předpis rozlišuje? knihovna  Kliknutím na políčko přiřaď jednotlivá chráněná území do kategorie: Obecně chráněná územíZvláštně chráněná území CHKO NPP PřP PP NP PR VKP NPR

16 Úkol č. 11 Chráněná území v Česku  Kolik máme národních parků? Který je největší? Velkoplošná chráněná území další úkol Po zjištění údajů v tabulkách ve Wikipedii (tlačítko i) doplň:  Který je nejstarší?  Kolik CHKO je v ČR? Která je největší?  Která CHKO je nejstarší?  V které nebo nejblíže které CHKO je tvoje bydliště? Mapa ČR - NP a CHKO

17 Chráněná území v Česku Maloplošná zvláště chráněná území Úkol č. 12 další úkolknihovna  území s ochranou unikátních přírodních ekosystémů (v národním a mezinárodním měřítku):  území obvykle menší rozlohy zřízené k ochraně určitých přírodních objektů národní až nadnárodní hodnoty  Doplň název:  Vyhledávačem zvláště chráněných území (tlačítko i) vyhledej a uveď příklady maloplošných chráněných území v okresu tvého bydliště (vyber kategorii, okres a vyhledat): NPR: PR:PP: NPP: Okres:

18 Chráněná území v Česku Obecně chráněná území Úkol č. 13 další úkolknihovna Přírodní park Významný krajinný prvek  Kolik přírodních parků je v kraji ČR, v němž bydlíš?  Který je nejblíže tvému bydlišti?  Uveď příklady VKP v okolí svého bydliště:

19 Úkol č. 14 další úkol  Kolik evropsky významných lokalit je v kraji ČR, kde bydlíš? Uveď jeden příklad:  Vyhledej a napiš název alespoň jedné ptačí lokality v kraji ČR, kde bydlíš: Mapa evropsky významných lokalit v ČR Mapa ptačích oblastí v ČR Natura 2000 – ochrana přírody v rámci Evropské unie Návod: tlačítko i, vyber kraj, okres a klikni na tlačítko vyhledat. knihovna Vyber kraj a dej vyhledat.

20 Úkol č. 15 další úkol Mapa: zdroj 3  Ke každému místu označenému kroužkem (národní park) přiřaď vhodnou charakteristiku z nabídky v knihovně a zapiš do tabulky v podobě písmene. Podržením šipky na červené značce se zobrazí název parku. Ochrana přírody ve světě knihovna Národní parky: videa

21 III. Procvičování Test: Naše nej… Přiřazování do trojic (NP, CHKO, názvy, lokalizace) Přiřaď názvy a loga chráněných území do mapy Přiřaď fotografie a názvy velkoplošných chráněných území Odkazy na internetu: Klikni na spustit, potom přetahuj jednotlivá loga NP a CHKO na příslušné území na mapě ČR. Při správné volbě zůstane logo na mapě. Postup: Klikni na spustit, potom přetahuj jednotlivé fotografie NP a CHKO na příslušné území na mapě ČR. Při správné volbě zůstane fotografie na mapě. zpět na obsah

22 KNIHOVNA Každý den zmizí z naší planety kolem 100 rostlinných a živočišných druhů. Každý den bojují divoká zvířata o život a každý den spousta z nich umírá lidskou rukou, každý den zmenšujeme jejich životní prostor. Znečištění vzduchu je dnes celosvětovou příčinou řady úmrtí a výskytů nemocí dýchacích cest. V důsledku znečištění vod umírá denně několik tisíc lidí. Obr.: zdroj 11 Kyselý déšť poškozuje vše živé, hlavně lesní ekosystémy Amazonský deštný prales ztratil v posledních desetiletích 20 až 30 % svého listového pokryvu. Těžba dřeva v Brazílii ochuzuje planetu Zemi ročně nejméně o 16 milionů hektarů tropického pralesa. Ve stejném časovém úseku lidé v tropech vyhubí kolem 50 tisíc druhů rostlin a živočichů. Degradace půd postihuje asi 20 % všech obdělávaných půd, 20 % lesů a 10 % travnatých porostů. Zdroj:12 Zdroj:13

23 KNIHOVNA Zdroj: 7 Zdroj: 1 Zdroj: 8 Zdroj: 9 Zdroj: 10

24 KNIHOVNA  nachází se zde okolo 110 vodopádů  velké množství horských pramenů  četné fumaroly (vývěry horkých plynů)  bublající bahenní sopky  mnoho bublající bahnitých jam, horských jezer, kaňonů, erodovaných lávových proudů a gejzírů  nejznámějším gejzírem je Old Faithful  vulkanismus je příčinou vzniku unikátních teras a kaskád v oblasti při severním okraji národního parku (Mamutí horké prameny)  tento park získal jméno podle řeky, která protéká tímto územím a jejíž břehy lemují vysoké žluté skály  žijí zde např. los, medvěd grizzly, medvěd baribal, vlci, vydry, jezevci, kojoti, svišti  jádrem parku je stejnojmenné jezero ledovcového původu  nejstarší národní park na světě (od r. 1872) f Předmětem ochrany národního parku je:  původní prales  populace zubra evropského a  velkou část jeho území tvoří písčitá poušť s typickými dunami  žijí zde zbytky populace divokých velbloudů dvouhrbých  největší vzácností je 30 – 40 posledních přežívajících jedinců medvěda gobijského  nacházejí se zde světově proslulá naleziště zkamenělin druhohorních veleještěrů  chráněná plocha deštných pralesů (23 779 km²)  300 druhů stromů  orchideje  více jak stovka druhů savců (jaguáři, oceloti, opice, vydry obrovské, říční želvy, kajmani) přes 400 druhů ptáků c  založen v r. 1902  dnes je nejnavštěvovanější a nejznámější přírodní zajímavostí na kontinentu  měří necelých 20 000 km 2  antilopy, zebry, pakoně, sloni, lvi, levharti, gepardi, hyeny d  národní park byl vyhlášen v r. 1981 a téhož roku byl při 5. zasedání také zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO  nalézá se v Severním teritoriu, JV od města Darwin  je neobyčejně bohatý, často i na ohrožené živočišné i rostlinné druhy  významný po archeologické stránce, je člověkem nepřetržitě osídlováno minimálně 40 000 let e b Old Faithful:

25 KNIHOVNA Ochrana přírody a krajiny v ČR Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  ochrana krajiny  ochrana rozmanitosti druhů  ochrana přírodních hodnot a estetických kvalit přírody  ochrana a šetrné využívání přírodních zdrojů Obecně chráněná území: přírodní park (PřP), významný krajinný prvek (VKP)  přísnější režim ochrany, vztažený na konkrétní území s přesným plošným vymezením Zákon vymezuje šest kategorií zvláště chráněných území:  národní parky (NP)  chráněné krajinné oblasti (CHKO)  národní přírodní rezervace (NPR)  přírodní rezervace (PR)  národní přírodní památky (NPP)  přírodní památky (PP) Cílem ochrany bývá nejčastěji udržení nebo zlepšení dochovaného stavu území nebo ponechání území či jeho části samovolnému vývoji. Zvláště chráněná území Obecná ochrana přírody a krajiny

26 KNIHOVNA Evropsky významné oblasti Ptačí lokality Cíl: Zabezpečení ochrany těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu:  nejcennější  nejvíce ohrožené  vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické) Soustava chráněných území, které na svém území podle jednotných principů vytvářejí všechny státy Evropské unie. Natura 2000

27 KNIHOVNA Za první snahu o ochranu přírody lze označit zřizování obor pro divokou zvěř. V oborách, které byly již od 13. století zřizovány bohatými šlechtici, byl silně omezený režim vstupu a hospodaření, v některých případech (např. okolí Netolic) byly dokonce při zakládání obory vystěhovány celé vesnice. Zvěř chovaná v oborách potřebovala zachování přirozeného prostředí s vysokou biodiverzitou, a tak díky oborám zůstaly zachované velké, relativně neporušené části přírody až do pozdního novověku (např. Křivoklátsko). Ochrana přírody se zrodila na začátku 19. století jako snaha zabránit plošné exploataci přírodních zdrojů. Původní funkcí ochrany přírody byla konzervace relativně poškozených částí přírody formou vyhlašování striktních rezervací, s vyloučením hospodaření a často i přístupu člověka. Nejstarší rezervace v Česku :  Žofínský prales - vyhlášen r. 1838 na panství Buquoyů  Hojná voda - vyhlášen r. 1838 na panství Buquoyů  Boubínský prales - vyhlášen r. 1858 na panství Schwarzenbergů Ve 20. století přebral postupně garanci nad ochranou přírody stát. Ten pokračoval ve vyhlašování dalších rezervací i větších chráněných území. Počátky ochrany přírody v Česku Zdroj: 6

28 KNIHOVNA a)Současným i budoucím generacím zachovat možnost uspokojování jejich základních životních potřeb a přitom nesnižovat rozmanitost přírody, zachovat přirozené funkce ekosystémů. b)Stát je zavázán ústavou, aby dbal šetrného využívání přírodních zdrojů a ochrany přírodního bohatství. c)Ochrana životního prostředí je veřejným zájmem, každý má právo na příznivé životní prostředí, na možnost se na této ochraně podílet, na přístup k informacím o životním prostředí. d)Princip vychází z poznání, že ohrožování a poškozování jedné složky přechází do složek jiných (např. nečistoty z ovzduší přecházejí do půdy, vody, rostlin…) a způsobuje poškození celého ekosystému, proto koordinace právních regulací. e)Předcházet ohrožení a poškozování, minimalizovat důsledky činností na životní prostředí, posuzovat vlivy činností na životní prostředí. f)Každý odpovídá za svou činnost, kterou ohrožuje nebo zhoršuje životní prostředí. g)Životní prostředí je nenahraditelnou hodnotou, na níž je závislá existence života na Zemi.

29 KNIHOVNA Zákon č. 17/1992, o životním prostředí: Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

30 KNIHOVNA AGENDA 21 Program pro 21. století, ukazující cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě.  je dokumentem OSN, který rozpracovává principy udržitelného rozvoje v globálním měřítku do jednotlivých problémových oblastí  byl přijat v roce 1992 účastníky Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED), která se konala v brazilském Riu de Janeiro a která je nazývaná "Summitem Země“ Agenda 21 obsahuje celkem 40 kapitol rozdělených do čtyř částí:  sociální a ekonomické aspekty (boj proti chudobě, změna vzorů spotřeby, dynamika demografického růstu a udržitelnost, ochrana a podpora lidského zdraví, podpora udržitelného rozvoje lidských sídel, integrace životního prostředí a rozvoje do rozhodování)  ochrana zdrojů a hospodaření s nimi (ochrana kvality a zdrojů sladké vody, ochrana oceánů, šetrnější nakládání s toxickými látkami, odpady, bezpečné nakládání s radioaktivními odpady…)  posilování úlohy velkých skupin  finanční zdroje a mechanizmy Místní Agenda 21 (MA21) Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti občanů a organizací a v jejich spolupráci a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí v daném místě. Databáze místních agend v ČR: http://ma21.cenia.cz/http://ma21.cenia.cz/ Zdroj: 4

31 ochrana životního prostředí KNIHOVNA ekonomický rozvoj sociální rozvoj Udržitelný rozvoj

32 KNIHOVNA  Obnovitelné zdroje by měly být čerpány maximálně rychlostí, kterou se stačí obnovovat.  Vyčerpatelné zdroje by měly být čerpány maximálně rychlostí, kterou budou budovány jejich náhrady, na něž bude možno plynule přejít.  Část současných technologií by měla být investována na snížení znečištění, snížení plýtvání a zvýšení efektivity (výrobků, energie, výrobních postupů…). Principy trvale udržitelného rozvoje Jak omezit dopad lidské populace na životní prostředí: Zdroj: 5

33 KNIHOVNA Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je základním právním předpisem, který v České republice určuje způsoby ochrany přírody. a) Určuje obecné zásady ochrany přírody (ochranu rostlin, živočichů, geologických prvků, paleontologických nálezů i ochranu krajinného rázu území). b) Definuje jednotlivé druhy zvláště chráněných území (např. národní parky, rezervace, přírodní památky). c) Stanovuje povinnosti fyzických a právnických osob při ochraně přírody. d) Definuje orgány ochrany přírody a jejich pravomoci. Zvláštní část zákona je věnována i soustavě chráněných území Natura 2000.

34 KNIHOVNA Přírodní památka Národní přírodní památka  zkratka: NPR  ochrana unikátních přírodních ekosystémů  značení: tabule s velkým státním znakem České republiky a příslušným textem  zkratka: PR  obdoba NPR v regionálním významu  značení: malý státní znak ČR Zdroj: 1 Přírodní rezervace  zkratka: NPP  ochrana určitých přírodních objektů národní až nadnárodní hodnoty  zkratka: PP  obdoba NPP v regionálním významu  značení: malý státní znak ČR, dva červené pruhy u vstupu do PP Zdroj: 2 Maloplošná zvláště chráněná území Národní přírodní rezervace

35 KNIHOVNA Významný krajinný prvek  zkratka: PřP  obecně chráněné území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny  omezují činnosti, jež by mohly vést ke rušení, k poškození nebo zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty  značení: tabule s malým státním znakem České republiky a textem přírodní park  zkratka: VKP  ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny  významnými krajinnými prvky jsou ze zákona všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy  části krajiny, které jako významný krajinný prvek zaregistruje pověřený obecní úřad (registrace VKP se provádí zápisem do seznamu - tzv. Ústředního seznamu ochrany přírody), např. historické zahrady a parky, mokřady, naleziště zkamenělin Obecně chráněná území Přírodní park

36 KNIHOVNA Mezinárodní instituce na ochranu přírody Celosvětový fond pro přírodu (WWF = World Wide Fund for Nature)  nejstarší mezinárodní organizace na ochranu přírody  stará se hlavně o druhovou ochranu IUCN Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů  vydávaný každé dva roky seznam ohrožených živočichů a rostlin (červený seznam) UNESCO  v souvislosti s Pařížskou úmluvou vytváří Seznamy světového dědictví  vyhlašuje biosférické rezervace Červený seznam:

37 VIDEA Národní park Kakadu (3:54) Gobi (7:42) Yellowstonský národní park (5:37) Krugerův národní park (6:32) Odkazy na www.youtube.com

38 Zdroje: 1. Miaow. Wikipedia.org. Prirodni rezervace.jpg. [On line]. 2005 [cit. 2009-03-10]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prirodni_rezervace.jpg. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prirodni_rezervace.jpg 2. Doktory. Wikipedia.org. Red stripes marking.jpg. [On line]. 2008 [cit. 2009-03-10]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Red_stripes_marking.jpg. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Red_stripes_marking.jpg 3. Canuckguy. BlankMap-World6, compact.svg. [On line]. 2007 [cit. 2009-04-10]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-World6,_compact.svg. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-World6,_compact.svg 4. Ministerstvo životního prostředí. Agenda 21. [On line]. 2005 [cit. 2009-05-10]. Dostupné z WWW: http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/e26dd68a7c931e61c1256fbe0033a4ee/b56f757c1507c286c12570500034ba 62?OpenDocument. http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/e26dd68a7c931e61c1256fbe0033a4ee/b56f757c1507c286c12570500034ba 62?OpenDocument 5. Wikipedia.org. Trvale udržitelný rozvoj.[On line]. 2009 [cit. 2009-05-10]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Trvale_udr%C5%BEiteln%C3%BD_rozvoj. http://cs.wikipedia.org/wiki/Trvale_udr%C5%BEiteln%C3%BD_rozvoj 6.Wikipedia.org. Ochrana přírody v Česku.[On line]. 2009 [cit. 2009-05-10]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_p%C5%99%C3%ADrody_v_%C4%8Cesku#Vyhodnocen.C3.AD_vliv.C5.AF_na_.C5.BEivotn.C3.AD_prost.C5.99ed.C3.AD. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_p%C5%99%C3%ADrody_v_%C4%8Cesku#Vyhodnocen.C3.AD_vliv.C5.AF_na_.C5.BEivotn.C3.AD_prost.C5.99ed.C3.AD 7.Aktron. Wikipedia.org. Praha, Dejvice, Baba, čistička vod.JPG. [On line]. 2007 [cit. 2009-09-10]. Dostupné z WWW:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Dejvice,_Baba,_%C4%8Disti%C4%8Dka_vod.JPG.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Dejvice,_Baba,_%C4%8Disti%C4%8Dka_vod.JPG 8.Stahlkocher. Wikipedia.org. Aufgeschnittener Metall Katalysator für ein Auto.jpg. [On line]. 2005 [cit. 2009-03- 10]. Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Aufgeschnittener_Metall_Katalysator_f%C3%BCr_ein_A uto.jpg. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Aufgeschnittener_Metall_Katalysator_f%C3%BCr_ein_A uto.jpg 9.Nartoun. Wikipedia.org. Trideny odpad.jpg. [On line]. 2007 [cit. 2009-03-10]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trideny_odpad.JPG. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trideny_odpad.JPG 10.Sienicki Tomasz. Wikimedia.org. Turbiny wiatrowe ubt.jpeg. [On line]. 2004 [cit. 2009-03-10]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Turbiny_wiatrowe_ubt.jpeg.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Turbiny_wiatrowe_ubt.jpeg 11.Hanuka. Wikimedia.org. Earth Eastern Hemisphere.jpg. [On line]. 2006 [cit. 2009-03-10]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Earth_Eastern_Hemisphere.jpg. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Earth_Eastern_Hemisphere.jpg 12.Food and Agricultural Organization. Land degradation on the rise. [On line]. 2008 [cit. 2009-08-10]. Dostupné z WWW: http://www.fao.org/newsroom/en/news/2008/1000874/index.html.http://www.fao.org/newsroom/en/news/2008/1000874/index.html 13.Kukliš L. Amazonské pralesy mizí zběsilým tempem. Gdosis9.net. [On line]. 2005 [cit. 2009-08-10]. Dostupné z WWW: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005100009.http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005100009


Stáhnout ppt "Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google