Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dálnice D47 (Bohumín – státní hranice ČR/PR). Historie Dálnice schválena usnesením vlády z 10. dubna 1963 V květnu 1997 bylo vydáno územní rozhodnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dálnice D47 (Bohumín – státní hranice ČR/PR). Historie Dálnice schválena usnesením vlády z 10. dubna 1963 V květnu 1997 bylo vydáno územní rozhodnutí."— Transkript prezentace:

1 Dálnice D47 (Bohumín – státní hranice ČR/PR)

2 Historie Dálnice schválena usnesením vlády z 10. dubna 1963 V květnu 1997 bylo vydáno územní rozhodnutí. Projekt uvažované dálnice D47 byl několikrát měněn, zkracován a jeho jižní úseky přesouvány pod projekt dálnice D1 V roce 2006 byl nakonec projekt D47 úplně přesunut pod projekt D1

3 Význam stavby Vnitrostátní význam Dálnice D 47 (D1 Praha - Brno - Ostrava), doplní chybějící dálniční připojení Ostravy na stávající dálniční síť České republiky. Mezinárodní význam Navázáním na projektovanou polskou dálnici A1.

4 Úseky D47 Úsek dálnice D1 označovaný jako D47

5 Dálnice D47 v Bohumíně

6 D47 (Bohumín) v číslech Celkový objem výkopů je 51,6 tisíc m 3 a násypu 1278,15 tisíc m 3 Cena za výstavbu je plánována na 2,934 miliardy Kč

7 Stavba 4709/2 Bohumín - státní hranice ČR/Polsko Stavba 47092 začíná na katastrálním území Starý Bohumín za křížením tratě ČD Bohumín–Chalupki a končí na katastrálním území Věřňovice na státní hranici navázáním na projektovanou polskou dálnici A1. Součástí stavby jsou 2 MÚK, 22 mostů, z toho 9 na dálnici, 3 nadjezdy, 9 na přeložkách silnic a 1 lávka pro pěší o délce 114,3 m o směrovém oblouk R=220 m. Lávka překonávající dálnici, silnici I/67 a odvodňovací příkop je navržena jako závěsná s 1 centrálním pylonem a závěsy po obou stranách. Dále budou zhotoveny přeložky silnic o celkové délce 4,31 km a zemní protihlukové valy a protihlukové stěny.

8 Stavba 4709/2 Bohumín - státní hranice ČR/Polsko Trasa dálnice prochází mezi Starým a Novým Bohumínem a obcí Šunychl a Skřečoň. Přes zemědělské pozemky po náspu 2 až 6 m vysokém pokračuje trasa v levostranném oblouku přes celnici. Mostem přes řeku Olši u Věřňovic o délce 174,2 m. Za mostem pokračuje náspem o výšce 11 m a končí na státní hranici.

9 Stavba 4709/2 Bohumín - státní hranice ČR/Polsko Návoz hlušiny z odvalu Heřmanice který má rozlohu 65,1 Ha a objem 12 532 000 m 3 Mostní konstrukce na území Bohumína: Most na cyklistické stezce Ostravská (Lávka je ve směrovém oblouku o poloměru 220 m, délka přemostění je 114,3 m)

10 Zhotovitelé staveb na území Bohumína

11 Téma exkurze Duben 2011 Pozorování dopadu stavby dálnice D 47 na životní prostředí Dálnice D47 představuje významnou liniovou novostavbu v území, která bude mít vliv na životní prostředí jak v období výstavby, tak v období běžného provozu. Tímto působením celého úseku dálnice D47 se zabývalo tzv. posouzení vlivů na životní prostředí jehož cílem bylo zjistit, popsat a vyhodnotit konkrétní vlivy.

12 Příklad dokumentací, které hodnotily dopady dálnice D47 na životní prostředí EIA (dokumentace dle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Botanické a zoologické průzkumy (detailní průzkumy území, sloužící jako podklad pro Biologické hodnocení) Biologická hodnocení (hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dle § 18 vyhlášky 395/1992 Sb.; jedná se o hodnocení vlivu stavby na rostliny a živočichy, které se využívá jako podklad pro rozhodování orgánu ochrany přírody Migrační studie (migrační studie byly provedeny pro plazy, obojživelníky a savce) Hlukové a rozptylové studie (vymezují území ovlivněné novou hlukovou zátěží a rozsah znečistění ovzduší) Hydrologické studie (popisují změny odtokových poměrů v území a celkového vodního režimu, ovlivnění stoletou vodou ad.)

13 Příklad cenných území dotčených stavbou dálnice D47 Celý úsek dálnice se kromě významných krajinných prvků (lesy, vodní toky, údolní nivy a rybníky) nedotkne žádných zvláště chráněných území dle zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. Mezi nejcennější dotčená území patří: údolní niva řeky Odry JV od města Odry (území I v mapové části; km 115,000) soutok Jemníku, Seziny a Bílovky (území II v mapové části; km 135,500) navrhovaná ptačí oblast soustavy Natura 2000 Heřmanský stav–Odra–Poolší (území III v mapové části; km 158,500 – státní hranice s Polskem)

14 Příklad zvláště chráněných druhů živočichů dotčených stavbou dálnice D47 Kriticky ohrožené: rak říční (Astacus fluviatilis) skokan skřehotavý (Rana ridibunda) blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) čolek velký (Triturus cristatus) orel mořský (Haliaetus albicilla) bobr evropský (Castor fiber) medvěd hnědý (Ursus arctos) vlk (Canis lupus) Silně ohrožené: páchník hnědý (Osmoderma eremita) rosnička zelená (Hyla arborea) skokan štíhlý (Rana dalmatina) čolek obecný (Triturus vulgaris) ještěrka živorodá (Lacerta vivipa) ledňáček říční (Alcedo atthis) netopýr velký (Myotis myotis) rys ostrovid (Lynx lynx )

15 Cíle exkurze Pozorování dálničního tělesa z mostního objektu na ulici Slezská (Most z Nového do starého Bohumína). Poté přesun na další mostní objekt, který se nachází na ulici Šunychelská (Most spojující Nový Bohumín s Šunychlem), během přesunu možnost pozorovat opatření zmírňující dopad dálnice na životní prostředí a to protihlukové stěny a valy, které zmírňují hlučnost.

16 Cíle exkurze Z mostu na ulici Šunychelská pozorování kruhové křižovatky, která ovlivnila koryto Bohumínské stružky. Možno porovnat dřívější koryto z mapových podkladů s aktuální přeložkou koryta. Technický výkres okružní křižovatky

17 Cíle exkurze Na závěr exkurze seznámení se s trasou nového obchvatu Bohumína, který ústí právě na okružní křižovatce u Šunychelského mostu. Poté bude následovat návrat ke škole, kde na úplný závěr bude následovat prohlídka nového mostu, který se nachází na katastrálním území městské části Skřečoň. Jeho dostavba je odhadována na podzim roku 2011.


Stáhnout ppt "Dálnice D47 (Bohumín – státní hranice ČR/PR). Historie Dálnice schválena usnesením vlády z 10. dubna 1963 V květnu 1997 bylo vydáno územní rozhodnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google