Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní vědomí pro zajištění udržitelnosti projektů Třebíč 20.-21. 5. 2011 Mgr. Michal Jarolímek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní vědomí pro zajištění udržitelnosti projektů Třebíč 20.-21. 5. 2011 Mgr. Michal Jarolímek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích."— Transkript prezentace:

1 Právní vědomí pro zajištění udržitelnosti projektů Třebíč 20.-21. 5. 2011 Mgr. Michal Jarolímek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2 Program semináře 1) Evropský kontext 2) Struktura pravidel PRV 3) Operační programy, dotační tituly a možnosti čerpání zdrojů

3 Finanční nástroj politiky soudržnosti – strukturální fondy Příspěvky členských států  Rozpočet EU  Strukturální fondy  Národní (regionální) orgány  Koneční příjemci + koneční uživatelé

4 Strukturální a další fondy 1) Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF): - - podporovány jsou infrastrukturní projekty 2) Evropský sociální fond (ESF): podporovány jsou neinfrastrukturní projekty 3) Fond soudržnosti (FS) je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány infrastrukturní projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu a ochranu životního prostředí 4) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 5) Evropský rybářský fond (EFF)

5 Operační programy Strategické obecné zásady Společenství  Národní strategický referenční rámec  Operační program XY  Prioritní osa  Oblast podpory Projekty

6 Program rozvoje venkova – pravidla A. Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova B. Specifické podmínky pro poskytnutí dotace v rámci konkrétního opatření/podopatření

7 PRV – obecné podmínky 1. Základní pojmy a zkratky 2. Osy, priority, opatření/podopatření 3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace 4. Žadatel/příjemce 5. Žádost o dotaci 6. Dohoda o poskytnutí dotace 7. Způsobilé výdaje, věcné plnění,leasing 8. Provádění změn 9. Zadávání zakázek příjemcem dotace

8 PRV – obecné podmínky 10. Žádost o proplacení výdajů projektu 11. Kontroly žadatelů a příjemců 12. Způsob účtování o poskytnuté dotaci 13. Snížení částky dotace - sankce

9 Způsobilý výdaj - Způsobilý výdaj - výdaj/náklad, na který může být z daného opatření/podopatření/záměru poskytnuta dotace a který byl specifikován v žádosti o dotaci. Pro některé způsobilé výdaje nebo pro jejich skupiny jsou stanoveny maximální hodnoty způsobilých výdajů (limity). V takovém případě se částka dotace vypočítává z těchto limitů Lhůta vázanosti na účel “ – doba trvání závazku, uvedená ve specifické části Pravidel, resp. v Dohodě, po kterou je příjemce dotace povinen splňovat účel projektu a dodržovat specifické podmínky z Dohody. Lhůta vázanosti na účel začíná běžet od data podpisu dohody, PRV – základní pojmy

10 Investiční výdaj - musí splňovat podmínky pro klasifikaci hmotného a nehmotného majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., tzn. jedná se o: 1. samostatné movité věci (případně soubory movitých věcí), jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,- Kč a mají provozně - technické funkce delší než jeden rok 2. budovy 3. stavby 4. pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky 5. jiný majetek, zejména technické zhodnocení 6. předměty z práv průmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné technické nebo jiné hospodářsky využitelné znalosti, pokud je vstupní cena jednotlivého majetku vyšší než 60.000,- Kč a doba jeho použitelnosti vyšší než jeden rok, PRV – základní pojmy

11 Věcné plnění – forma realizace části projektu, kdy žadatel přispívá vlastní prací, poskytnutím materiálu popř. jiného vybavení, Korekce („K“)“ – snížení částky dotace na základě prověření způsobilých výdajů žádosti o proplacení v rámci tzv. autorizace plateb, Pokud je na základě kontroly zjištěn rozdíl mezi částkou uvedenou v žádosti o proplacení a částkou, která má být příjemci vyplacena po přezkoumání způsobilosti žádosti: a) do 3% je příjemci vyplacena částka odpovídající způsobilým výdajům po přezkoumání, b) o více než 3%, je příjemci zjištěná částka po přezkoumání snížena ještě o sankci odpovídající rozdílu mezi částkou požadovanou a zjištěnou částkou po přezkoumání způsobilosti výdajů. PRV – základní pojmy

12 Sankční systém – postupy pro snížení částky dotace, případně vratky, pokud je zjištěno nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace, „A, B, C, D“ – kategorie sankce. Za každou podmínkou, která stanovuje žadateli povinnost, je uvedena kategorie sankce za porušení / nedodržení této povinnosti, a to příslušným písmenem A – 10% částky dotace po přezkoumání způsobilosti žádosti o proplacení B – 50% částky dotace po přezkoumání způsobilosti žádosti o proplacení C –100% (před proplacením finančních prostředků na účet příjemce dotace se jedná o ukončení administrace žádosti, po proplacení finančních prostředků na účet příjemce dotace se jedná o vymáhání dlužné částky) D – splnění nápravného opatření uloženého ze strany SZIF. PRV – základní pojmy

13 Veřejná podpora 1) P odpora je poskytnutá z veřejných prostředků – do těchto prostředků spadají i prostředky evropských fondů, proto při poskytování podpory z tohoto programu je tento bod splněn vždy. 2) Udělení podpory narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže – pokud podpora zvýhodňuje nebo potenciálně zvýhodní jakoukoliv ekonomickou činnost, tedy nabídku zboží nebo služeb na trhu, pak je naplněn i tento bod 3) Podpora je selektivní, zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby – pokud podpora zvýhodňuje konkrétního podnikatele nebo skupinu podnikatelů a nejedná se o obecné opatření přinášející výhodu všem. 4) Podpora ovlivní obchod mezi členskými státy – pokud se jedná o podporu ekonomické činnosti, vždy existuje možnost, že bude ovlivněn podnikatel z jiného členského státu. Na základě rozhodovací praxe Komise lze u projektů, které jsou pouze lokálního, místního významu tento přeshraniční efekt vyloučit.

14 Kontaktním místem pro žadatele/příjemce dotace pro předkládání veškeré dokumentace je příslušné RO SZIF podle místa realizace projektu Žadatel zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů (není-li ve specifické části Pravidel uvedeno jinak), Žadatel je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu způsobilých výdajů do 24 resp. 36 měsíců od podpisu Dohody (dle specifické části Pravidel); C, PRV – obecné ustanovení

15 V případě nedodržení čestného prohlášení, a to v jakékoliv fázi realizace projektu, že na projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, třeba stavební povolení ani ohlášení stavby, bude ukončena administrace žádosti o dotaci; C, PRV – obecné ustanovení

16 Součástí žádosti o dotaci, není-li ve specifické části Pravidel uvedeno jinak, je projekt a povinné, příp. nepovinné přílohy, Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem RO SZIF osobně Před registrací žádosti o dotaci je provedena předběžná administrativní kontrola (úplnost dokumentace). Neúplná žádost o dotaci nebude zaregistrována a žadatel bude o této skutečnosti a jejích důvodech informován, PRV – žádost o dotaci

17 Následně RO SZIF provede úplnou administrativní kontrolu žádosti o dotaci. V případě zjištění nedostatků vyzve do 42 kalendářních dnů od zaregistrování žádosti žadatele k tomu, aby provedl odstranění uvedených konkrétních závad. Nedojde-li k odstranění závad žádosti o dotaci do 21 kalendářních dnů = ukončení administrace žádosti o dotaci.   Hodnocení přijatelnosti   Bodové hodnocení pomocí preferenčních kritérií PRV – žádost o dotaci

18 Způsobilé výdaje jsou realizovány/vynaloženy následující formou: 1. bezhotovostní platbou - příjemce dotace je povinen realizovat finanční operace související s financováním způsobilých výdajů projektu prostřednictvím vlastního bankovního účtu 2. hotovostní platbou - maximální výše způsobilých výdajů realizovaných v hotovosti v rámci jednoho projektu může být 100 000 Kč 3. věcným plněním ze strany žadatele/příjemce dotace, PRV – způsobilé výdaje

19 Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně, pokud není ve specifické části uvedeno jinak: 1. od 1.1.2007 do data předložení žádosti o proplacení - výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie apod.) 2. od 1.1.2007 do data předložení žádosti o proplacení - výdaje spojené s nákupem nemovitosti 3. od zaregistrování žádosti o dotaci do data předložení žádosti o proplacení – ostatní výdaje, PRV – způsobilé výdaje

20 Formy věcného plnění: poskytnutí vybavení poskytnutí surovin stavební práce a dobrovolná neplacená činnost. Maximální výše věcného plnění odpovídá částce způsobilých výdajů, tj. částce, ze které je stanovena dotace, od které byla odečtena dotace. PRV – způsobilé výdaje

21 1) Změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF 2) Změny, které nelze provést bez souhlasu RO SZIF 3) Ostatní změny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF, ale žadatel/příjemce dotace je povinen změnu oznámit příslušnému RO SZIF na předepsaném formuláři Hlášení o změnách, a to nejpozději v den předložení žádosti o proplacení. 4) Změny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF, ale příjemce dotace je povinen je zaznamenat na formuláři žádosti o proplacení: PRV – provádění změn

22 Žadatel/příjemce dotace, který je veřejným, nebo dotovaným nebo sektorovým zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpovídá za řádné provedení zadávacího řízení a jeho průběh náležitě dokladuje podle tohoto zákona, Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu nepřesáhne 500.000,- Kč (bez DPH), nemusí žadatel/příjemce dotace uskutečňovat výběr z více dodavatelů, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem při dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. PRV – zadávání zakázek

23 Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu přesáhne 500.000,- Kč (bez DPH), je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit zadávací řízení, vybrat dodavatele z minimálně tří obdržených nabídek a průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat. Žadatel/příjemce dotace je povinen v rámci realizace schváleného projektu uzavírat smlouvy s dodavateli zboží, práce a služeb v písemné podobě. V případě, že hodnota zakázky nepřesáhne výši 500 000,- Kč může být smlouva nahrazena objednávkou potvrzenou dodavatelem.V případě platby v hotovosti do 100 000 Kč může být smlouva nahrazena objednávkou vystavenou žadatelem/příjemcem dotace. PRV – zadávání zakázek

24 PRV – Specifické podmínky 1) Popis opatření/podopatření 2) Záměry 3) Definice příjemce dotace 4) Druh a výše dotace 5) Způsobilé výdaje 6) Nezpůsobilé výdaje 7) Formy financování 8) Kritéria přijatelnosti

25 PRV – Specifické podmínky 9) Další podmínky 10) Seznam příloh a. a. Povinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci b. Nepovinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci c. c. Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody d. Povinné přílohy předkládané při podání žádosti o proplacení výdajů

26 PRV – Specifické podmínky 11) Seznam příloh Pravidel Mapa regionů NUTS 2 a adresy RO SZIF Osnova projektu Preferenční kritéria Číselník způsobilých výdajů Závazný přehled maximálních hodnot některých způsobilých výdajů Průměrná roční míra nezaměstnanosti v obcích s rozšířenou působností Čestné prohlášení žadatele Jak poznat veřejnou podporu Stanovisko MŽP k poskytnutí dotace z PRV, které vydává příslušné krajské středisko AOPK Čestné prohlášení žadatele při podpisu Dohody o poskytnutí dotace

27 OP Doprava Je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také podporován rozvoj a modernizace pražského metra. Je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také podporován rozvoj a modernizace pražského metra. Z EU je pro něj vyčleněno cca 162,41 mld. Kč = 21,6% Z EU je pro něj vyčleněno cca 162,41 mld. Kč = 21,6% Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T. Prioritní osa 3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T Prioritní osa 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T Prioritní osa 5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze řízení silniční dopravy v hl. m. Praze Prioritní osa 6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy vnitrozemské vodní dopravy

28 OP Životní prostředí Z pohledu finančních prostředků je druhým největším českým operačním programem: z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. € (cca 138,68 mld. Kč), což činí přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z pohledu finančních prostředků je druhým největším českým operačním programem: z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. € (cca 138,68 mld. Kč), což činí přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Prioritní osa 5 - Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Prioritní osa 8 a 9 - Technická pomoc

29 OP Podnikání a inovace Je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. Je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 3,04 mld. € (cca 85,77 mld. Kč), což činí přibližně 11,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 3,04 mld. € (cca 85,77 mld. Kč), což činí přibližně 11,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Prioritní osa 1 - Vznik firem Prioritní osa 2 - Rozvoj firem Prioritní osa 3 - Efektivní energie Prioritní osa 4 - Inovace Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání Prioritní osa 7 - Technická pomoc

30 OP Výzkum a vývoj pro inovace Je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. Je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. Je pro něj vyčleněno 2,07 mld. € (cca 58,39 mld. Kč), což činí přibližně 7,76 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Je pro něj vyčleněno 2,07 mld. € (cca 58,39 mld. Kč), což činí přibližně 7,76 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Prioritní osa 1 - Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje Prioritní osa 2 - Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji Prioritní osa 3 - Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání vzdělávání Prioritní osa 4 - Technická pomoc

31 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Je pro něj vyčleněno 1,81 mld. € (cca 51,18 mld. Kč), což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Je pro něj vyčleněno 1,81 mld. € (cca 51,18 mld. Kč), což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Prioritní osa 1 - Adaptabilita Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce Prioritní osa 6 - Technická pomoc

32 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Je pro něj vyčleněno 1,81 mld. € (cca 51,09 mld. Kč), což činí přibližně 6,79 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Je pro něj vyčleněno 1,81 mld. € (cca 51,09 mld. Kč), což činí přibližně 6,79 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3 - Další vzdělávání Prioritní osa 4 - Technická pomoc

33 Integrovaný operační program Je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Je pro něj vyčleněno 1,55 mld. € (cca 43,79 mld. Kč), což činí přibližně 5,82 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Je pro něj vyčleněno 1,55 mld. € (cca 43,79 mld. Kč), což činí přibližně 5,82 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Prioritní osa 1 - Modernizace veřejné správy Prioritní osa 1 - Modernizace veřejné správy Prioritní osa 2 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Prioritní osa 2 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Prioritní osa 3 - Národní podpora územního rozvoje Prioritní osa 3 - Národní podpora územního rozvoje Prioritní osa 4 - Technická pomoc Prioritní osa 4 - Technická pomoc

34 Regionální OP NUTS II Jihovýchod Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

35 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko Je určen pro české kraje Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina, z rakouské strany jde o regiony Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň. Je určen pro české kraje Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina, z rakouské strany jde o regiony Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 69,12 mil. € (cca 1,95 mld. Kč), což činí přibližně 0,26 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 69,12 mil. € (cca 1,95 mld. Kč), což činí přibližně 0,26 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice. V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování. V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování. Prioritní osa 1 - Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer knowhow knowhow Prioritní osa 2 - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj Prioritní osa 3 - Technická pomoc

36 Další dotační programy Grantové programy Jihočeského kraje Finanční mechanismus EHP/Norska Program LEADER Grantové programy českých nadací Open Society Fund (www.osf.cz) Nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz Nadace VIA (www.nadacevia.cz) Komunitní nadace Blanicko-Otavská (www.nadacevltava.cz) Nadace rozvoje občanské společnosti (www.nros.cz)www.nros.cz

37 Děkuji za pozornost Mgr. Michal Jarolímek Tel: 776296285 E-mail: novnos@tiscali.cz


Stáhnout ppt "Právní vědomí pro zajištění udržitelnosti projektů Třebíč 20.-21. 5. 2011 Mgr. Michal Jarolímek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google