Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj finanční kapacity dotace 11. 11. – 12.11. 2011 Třebíč Mgr. Michal Jarolímek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Evropský zemědělský fond.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj finanční kapacity dotace 11. 11. – 12.11. 2011 Třebíč Mgr. Michal Jarolímek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Evropský zemědělský fond."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj finanční kapacity dotace 11. 11. – 12.11. 2011 Třebíč Mgr. Michal Jarolímek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblast í

2 Dotace, granty, podpory Dárce Poskytovatel Poskytovatel Žadatel ŽadatelPříjemceUživatel

3 Vyhledávání projektových témat Vyhledávání projektových témat Dva přístupy Dva přístupy A) Peníze následují vizi ? A) Peníze následují vizi ? B) Vize následuje peníze ? B) Vize následuje peníze ?

4 Od záměru k přestřihnuté pásce A. Příprava žadatele B. Příprava projektu C. Realizace projektu Strategie příprav projektu do PRV

5 Podmínky pro identifikaci projektového tématu 1) Čas 2) Dostupnost objektivních informací 3) Odborná kapacita 4) Formulace problému a nalezení jeho příčin Vyhledávání projektových témat

6 Analýza potřeb 1) Inventarizace potřeb 1) Inventarizace potřeb - obec, mikroregion (svazek) - obec, mikroregion (svazek) - NNO - NNO - podnikatelé - podnikatelé 2) Zjištění jejich příčin (subjektivní x objektivní) 3) Vyhodnocení a stanovení priorit 4) Konfrontace priorit s cílovými skupinami a potencionálními oponenty 4) Konfrontace priorit s cílovými skupinami a potencionálními oponenty Vyhledávání projektových témat

7 Hodnota projektu Hodnota projektu = Rozdíl mezi stavem před realizací projektu a stavem po jeho realizaci. Rozdíl mezi stavem před realizací projektu a stavem po jeho realizaci. Hodnotu lze posuzovat z hlediska: Hodnotu lze posuzovat z hlediska: - přínosu pro žadatele - přínosu pro žadatele - přínosu pro partnery - přínosu pro partnery - přínosu pro cílové skupiny - přínosu pro cílové skupiny - přínosu pro vyhlašovatele programu - přínosu pro vyhlašovatele programu Zvyšování hodnoty projektu

8 Hodnota projektu Hodnota projektu Hodnotu lze posuzovat v oblasti: Hodnotu lze posuzovat v oblasti: - finanční - finanční - ekonomické - ekonomické - sociální - sociální - politické - politické Zvyšování hodnoty projektu

9 Jak na to ? Jak na to ? 1) Seznámit se s prioritami vyhlašovatele programu 1) Seznámit se s prioritami vyhlašovatele programu (znalost výběrových kritérií, konzultace s vyhlašovatelem) (znalost výběrových kritérií, konzultace s vyhlašovatelem) 2) Zapojit do přípravy zástupce cílové skupiny 2) Zapojit do přípravy zástupce cílové skupiny 3) Jednat s potencionálními oponenty 3) Jednat s potencionálními oponenty 4) Vyvarovat se kultu příjemce 4) Vyvarovat se kultu příjemce 5) Být efektivní a finančně střízlivý 5) Být efektivní a finančně střízlivý Zvyšování hodnoty projektu

10 Plánování přípravy projektu 1) Formulace problému 2) Studium nabídky aktivity, které budou podporovány aktivity, které budou podporovány míra podpory (velikost projektů, kofinancování) míra podpory (velikost projektů, kofinancování) způsob podpory (zálohové, průběžné či konečné platby) způsob podpory (zálohové, průběžné či konečné platby)

11 Plánování přípravy projektu 3) Formulace projektových záměrů, které jsou potřebné a podporovatelné Co ?, Proč ?, Kde ?, Kdy ?, Za kolik ? S kým ? Co ?, Proč ?, Kde ?, Kdy ?, Za kolik ? S kým ? 4) Zjištění souladu projektového záměru s místními a regionálními koncepcemi

12 5) Uvědomění si svých možností a limitů - finanční (kofinancování, dluhová služba, schopnost získat úvěr) - finanční (kofinancování, dluhová služba, schopnost získat úvěr) - administrativní (právní subjektivita, realizační tým, manažer projektu, kdo projekt připraví) - administrativní (právní subjektivita, realizační tým, manažer projektu, kdo projekt připraví) - stav připravenosti projektu ( času na přípravu) - stav připravenosti projektu ( času na přípravu) - hledání partnerů - hledání partnerů - dlouhodobá udržitelnost výsledků - dlouhodobá udržitelnost výsledků Plánování přípravy projektu

13 B. Příprava projektu B. Příprava projektu 1) Dopracování záměru do projektové 1) Dopracování záměru do projektové osnovy požadované programem osnovy požadované programem 2) Příprava dokumentace u projektů 2) Příprava dokumentace u projektů stavebního charakteru. stavebního charakteru. Strategie příprav projektu do PRV

14 B. Příprava projektu B. Příprava projektu 3) Příprava rozpočtu projektu 3) Příprava rozpočtu projektu - zdroje financování projektu - zdroje financování projektu vlastní zdroje x úvěrová smlouva vlastní zdroje x úvěrová smlouva Časový harmonogram projektu Časový harmonogram projektu Strategie příprav projektu do PRV

15 B. Příprava projektu B. Příprava projektu 4) Analýzy projektového záměru 4) Analýzy projektového záměru - analýza přijatelnosti - analýza přijatelnosti - analýza bodového potenciálu - analýza bodového potenciálu - analýza proveditelnosti - analýza proveditelnosti - analýza udržitelnosti - analýza udržitelnosti Strategie příprav projektu do PRV

16 B. Příprava projektu B. Příprava projektu 5) Povinné přílohy projektu Strategie příprav projektu do PRV

17 Osnova Osnova 1) Popis situace a zdůvodnění 1) Popis situace a zdůvodnění 2) Cíle 2) Cíle 3) Přehled aktéru projektu (řešitelé i cílové skupiny) 3) Přehled aktéru projektu (řešitelé i cílové skupiny) 4) Aktivity vedoucí k cíli a způsob řešení aktivit 4) Aktivity vedoucí k cíli a způsob řešení aktivit 5) Finanční a ekonomické aspekty 5) Finanční a ekonomické aspekty 6) Výstupy – výsledky – dopady 6) Výstupy – výsledky – dopady 7) Harmonogram 7) Harmonogram 8) Rizika a jejich eliminace 8) Rizika a jejich eliminace Tvorba projektové fiche

18 Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 4 (objektivně ověřitelné ukazatele) (rizika/předpoklady) Celkový cílměřený čím vedou ke splnění Účel /záměrměřený číma předpokládající co vedou ke splnění Výstupyměřené číma předpokládající co vedou ke splnění AktivityProstředky (vstupy)za předpokladu, že Předběžné podmínky Pokud jsou splněny předběžné podmínky, lze zahájit realizaci aktivit projektu

19 Strukturální fondy a operační programy 1) Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF): - podporovány jsou infrastrukturní projekty 2) Evropský sociální fond (ESF): podporovány jsou neinfrastrukturní projekty podporovány jsou neinfrastrukturní projekty 3) Fond soudržnosti (FS) je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány infrastrukturní projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu a ochranu životního prostředí 4) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 5) Evropský rybářský fond (EFF)

20 Operační programy Strategické obecné zásady Společenství  Národní strategický referenční rámec  Operační program XY  Prioritní osa  Oblast podpory Projekty

21 OP Doprava Je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také podporován rozvoj a modernizace pražského metra. Je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také podporován rozvoj a modernizace pražského metra. Z EU je pro něj vyčleněno cca 162,41 mld. Kč = 21,6% Z EU je pro něj vyčleněno cca 162,41 mld. Kč = 21,6% Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T. Prioritní osa 3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T Prioritní osa 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T Prioritní osa 5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze řízení silniční dopravy v hl. m. Praze Prioritní osa 6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy vnitrozemské vodní dopravy

22 OP Životní prostředí Z pohledu finančních prostředků je druhým největším českým operačním programem: z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. € (cca 138,68 mld. Kč), což činí přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z pohledu finančních prostředků je druhým největším českým operačním programem: z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. € (cca 138,68 mld. Kč), což činí přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Prioritní osa 5 - Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Prioritní osa 8 a 9 - Technická pomoc

23 OP Podnikání a inovace Je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. Je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 3,04 mld. € (cca 85,77 mld. Kč), což činí přibližně 11,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 3,04 mld. € (cca 85,77 mld. Kč), což činí přibližně 11,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Prioritní osa 1 - Vznik firem Prioritní osa 2 - Rozvoj firem Prioritní osa 3 - Efektivní energie Prioritní osa 4 - Inovace Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání Prioritní osa 7 - Technická pomoc

24 OP Výzkum a vývoj pro inovace Je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. Je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. Je pro něj vyčleněno 2,07 mld. € (cca 58,39 mld. Kč), což činí přibližně 7,76 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Je pro něj vyčleněno 2,07 mld. € (cca 58,39 mld. Kč), což činí přibližně 7,76 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Prioritní osa 1 - Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje Prioritní osa 2 - Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji Prioritní osa 3 - Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání vzdělávání Prioritní osa 4 - Technická pomoc

25 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Je pro něj vyčleněno 1,81 mld. € (cca 51,18 mld. Kč), což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Je pro něj vyčleněno 1,81 mld. € (cca 51,18 mld. Kč), což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Prioritní osa 1 - Adaptabilita Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce Prioritní osa 6 - Technická pomoc

26 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Je pro něj vyčleněno 1,81 mld. € (cca 51,09 mld. Kč), což činí přibližně 6,79 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Je pro něj vyčleněno 1,81 mld. € (cca 51,09 mld. Kč), což činí přibližně 6,79 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3 - Další vzdělávání Prioritní osa 4 - Technická pomoc

27 Integrovaný operační program Je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Je pro něj vyčleněno 1,55 mld. € (cca 43,79 mld. Kč), což činí přibližně 5,82 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Je pro něj vyčleněno 1,55 mld. € (cca 43,79 mld. Kč), což činí přibližně 5,82 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Prioritní osa 1 - Modernizace veřejné správy Prioritní osa 1 - Modernizace veřejné správy Prioritní osa 2 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Prioritní osa 2 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Prioritní osa 3 - Národní podpora územního rozvoje Prioritní osa 3 - Národní podpora územního rozvoje Prioritní osa 4 - Technická pomoc Prioritní osa 4 - Technická pomoc

28 Regionální OP NUTS II Jihozápad Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Je pro něj vyčleněno 619,65 mil. € (cca 17,47 mld. Kč), což činí přibližně 2,32 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Je pro něj vyčleněno 619,65 mil. € (cca 17,47 mld. Kč), což činí přibližně 2,32 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Prioritní osa 1 - Dostupnost center Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí Prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu Prioritní osa 4 - Technická pomoc

29 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko Je určen pro české kraje Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina, z rakouské strany jde o regiony Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň. Je určen pro české kraje Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina, z rakouské strany jde o regiony Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 69,12 mil. € (cca 1,95 mld. Kč), což činí přibližně 0,26 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 69,12 mil. € (cca 1,95 mld. Kč), což činí přibližně 0,26 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice. V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování. V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování. Prioritní osa 1 - Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer knowhow knowhow Prioritní osa 2 - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj Prioritní osa 3 - Technická pomoc

30 Mýty Musím znát všechny směrnice a nařízení EK Musím znát všechny směrnice a nařízení EK Projekt musím psát v angličtině Projekt musím psát v angličtině O projektu rozhoduje Brusel O projektu rozhoduje Brusel Čím delší „slohové cvičení“ tím lépe Čím delší „slohové cvičení“ tím lépe Na to nikdo nepřijde – papír snese všechno Na to nikdo nepřijde – papír snese všechno Napsat projekt je tak těžké, že to normální smrtelník nemůže zvládnout sám Napsat projekt je tak těžké, že to normální smrtelník nemůže zvládnout sám Nebudu obtěžovat úředníky s otázkami, ještě si na mě zasednou Nebudu obtěžovat úředníky s otázkami, ještě si na mě zasednou O projektech už je dopředu rozhodnuto O projektech už je dopředu rozhodnuto

31 Úspěšný žadatel  Nezanedbat přípravnou fázi projektu (čas)  Přesně zformulovat svůj projektový záměr  Pracovat v týmu při přípravě i při realizaci  Seznámit se s podmínkami programu  Být realista při tvorbě rozpočtu  Komunikovat s administrátorem programu  Kontrolovat externího zpracovatele  V případě úspěchu číst a dodržovat smlouvu (podmínky apod.)

32 Děkuji za pozornost Mgr. Michal Jarolímek Tel: 776296285 E-mail: novnos@tiscali.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblast í


Stáhnout ppt "Rozvoj finanční kapacity dotace 11. 11. – 12.11. 2011 Třebíč Mgr. Michal Jarolímek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Evropský zemědělský fond."

Podobné prezentace


Reklamy Google