Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

,,Akvakultura – podpora z Operačního programu Rybářství“ VÝROČNÍ KONFERENCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ",,Akvakultura – podpora z Operačního programu Rybářství“ VÝROČNÍ KONFERENCE."— Transkript prezentace:

1 ,,Akvakultura – podpora z Operačního programu Rybářství“ VÝROČNÍ KONFERENCE

2 Implementace Operačního programu Rybářství v první polovině programovacího období Ing. Renáta Komiková

3 Provádění OP Rybářství  nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu  nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007–,,implementační nařízení“  usnesením vlády č. 854/2007 schválen,,Národní strategický plán pro oblast rybářství na období “  usnesením vlády č. 855/2007 dne 25. července 2007 schválen Operační program Rybářství

4 Cíle Operačního programu Rybářství  udržení stávající produkce sladkovodních ryb v ČR  zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků  snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí  podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií  zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb  modernizace zpracovatelských kapacit

5 OP Rybářství Prioritní osa 2 Akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracování produktů rybolovu a akvakultury, jejich uvádění na trh Prioritní osa 3 Opatření společného zájmu Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osy OP Rybářství

6  Opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury  Opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí  Opatření 2.3. Opatření v oblasti zdraví zvířat  Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh Prioritní osa 2

7  Opatření 3.1. Společné činnosti  Opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin  Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně  Opatření 3.4. Pilotní projekty Prioritní osa 3

8  Technická pomoc záměr a) příprava, monitorování, řízení, hodnocení, publicita, kontrola a audit OP Rybářství Prioritní osa 5

9 Dotační výzvy OP Rybářství výzva: červen 2008 – opatření 2.1. a výzva: říjen 2008 – opatření 3.1., 3.3. b) výzva: únor 2009 – opatření 2.1. a výzva: červen 2009 – opatření 3.4. a) výzva: únor 2010 – opatření 2.1., 2.4., 3.1. a), 3.3. b) 6. výzva: červen 2010 – opatření 3.1. a), 3.2. b) 7. výzva: říjen 2010 – opatření 3.4. a) Kontinuální příjem opatření 3.3. a) a 5.1.

10 Současná implementace OP Rybářství Již zahájená opatření  2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury  2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh  3.1. Společné činnosti  3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin  3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně  3.4. Pilotní projekty  5.1. Technická pomoc

11 Implementační systém OP Rybářství

12 Čas potřebný na zpracování Žádosti, vydání Rozhodnutí a platby 3 měsíce 1 … 24 měsíců 2 měsíce Registrace Vydání Předložení Žádosti Platba na účet projektu Rozhodnutí o platbu žadatele

13 Pokrok v implementaci Operačního programu Rybářství

14 Rozdělení finančních prostředků mezi prioritní osy

15 OP Rybářství - celkový přehled k celkový součet – údaje v ks přijaté Žádosti vydaná Rozhodnutí proplacené Žádosti o platbu osa 2 celkem osa 3 celkem osa 5 celkem11 10 CELKEM

16 Žádosti o dotaci z OP Rybářství v období 2007 – 2010 údaje v ks Žádosti o dotaci přijatéukončenévydaná Rozhodnutínepodpořené projekty osa osa osa 511 CELKEM

17 Žádosti o dotaci z OP Rybářství v období 2007 – 2010 údaje v tis. Kč Žádosti o dotaci přijatéukončenévydaná Rozhodnutínepodpořené projekty osa osa osa CELKEM

18 Závazky, platby, refundace a certifikace k v Kč OsyOpatření Registrované projekty veř. zdrojů Vydané Rozhodnutí veř. zdrojů Předfinancované projekty veř. zdrojů v Kč Refundované projekty podíl EFF v Kč Certifikované projekty veř. zdrojů Celkem Celkem Celkem CELKEM

19 Závazky, platby, refundace a certifikace k OsyOpatření Počet registrovaných projektů Počet vydaných Rozhodnutí Počet předfinancovaných projektů Počet refundovaných projektů Počet certifikovaných projektů Celkem Celkem Celkem CELKEM

20 Srovnání s alokací v Kč Osy Celková alokace v Kč Přijaté Žádosti veř. zdroje V Kč Vydaná Rozhodnutí veř. zdroje v Kč Předfinancované projekty veř. zdroje v Kč Refundované projekty podíl EFF v Kč Certifikované projekty - veř. zdroje v Kč CELKEM

21 celkemBrnoČBHKOLOpavaPhaUL chybná registrace supervize101 9 nedoplnění ŽOD nepřijatelnost2 2 stažení ŽOD žadatelem po administr. kontrole CELKEM Důvody ukončení administrace projektů údaje v ks od počátku programovacího období, stav k

22 opatřenízáměrcelkem velikost podniku mikromalýstřednívelký osa 2 celkem celkem a b c d e celkem a b Čerpání dotace dle velikosti podniku vydaná Rozhodnutí v tis. Kč údaje za 1. až 5. kolo

23 Čerpání dotace dle velikosti podniku počet vydaných Rozhodnutí opatřenízáměrcelkem velikost podniku mikromalýstřednívelký osa 2 celkem celkem a b54531 c d117 4 e celkem a b5 14 údaje za 1. až 5. kolo

24 Přehled úspěšnosti žadatelů – dle počtu podaných Žádostí o dotaci Celkový přehled za období 2007 – 2010 (stav k ) * ukončené před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace údaje v ks Žádosti o dotaci přijatéukončené*"živé" vydaná Rozhodnutí % úspěšnosti osa 2 celkem osa 3 celkem osa 5 celkem celkem

25 Výsledky Operačního programu Rybářství v roce 2010

26 OP Rybářství v roce 2010 – celkový přehled údaje v tis. Kč Žádosti o dotaci (stav do ) přijatéukončené vydaná Rozhodnutí osa 2 celkem osa 3 celkem osa 5 celkem8 614 CELKEM

27 OP Rybářství v r – prioritní osa 2 údaje v tis. Kč Žádosti o dotaci (stav k ) přijatéukončenévydaná Rozhodnutí 2.1 a b c d e celkem a b celkem

28 OP Rybářství v r – prioritní osa 3 a 5 údaje v tis. Kč Žádosti o dotaci (stav k ) přijatéukončenévydaná Rozhodnutí 3.1 a celkem b celkem b celkem a celkem a celkem8 6140

29 Předběžné platby  ,25 € dle čl. 81, odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF dne  ,25 € dle čl. 20, odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 744/2008, kterým se zavádělo dočasné zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropského společenství postižených krizí dne

30 I. certifikace za období od do Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR ,77 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v Kč podíl v EUR EFF ,09 ČR ,68 podíl v Kč EFF ČR

31 II. certifikace OP Rybářství od do Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR ,96 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v Kč podíl v EUR EFF ,83 ČR ,13 podíl v Kč EFF ČR

32 Po zaslání druhé průběžné platby na EK do bude certifikováno podílu EFF celkem Bude certifikováno podílu EFF celkem v EUR ,92 Bude certifikováno podílu EFF celkem v Kč podíl v EUR EFF ,92 Hranice pro splnění N ,50

33 Průběžné platby  V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, článkem 81 musí OP Rybářství zaslat první žádost o průběžnou platbu do 24 měsíců od zaslání předběžné platby, jinak bude muset celou předběžnou platbu vrátit EK.  Tato podmínka byla pro OP Rybářství splněna při zaslání první certifikace.

34 Průběžné platby  V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, článkem 90 musí OP Rybářství pokrýt do průběžnými platbami nebo předběžnými platbami alokace roku 2007 a 2008, aby nedošlo ke zrušení části nepokrytého závazku ze strany EK.  Tato podmínka bude splněna v první polovině prosince roku 2010 po zaslání žádosti o druhou průběžnou platbu na EK pracovníky PCO MF.

35 Střednědobé hodnocení Operačního programu Rybářství

36 Střednědobé hodnocení OP Rybářství 2007 – 2013  Cíl: posoudit kvalitativní a kvantitativní aspekty implementace OP v období 2007 – 2010  Hodnocení se zaměřuje na: -kontrolu relevance OP -hodnocení efektivnosti -účinnosti a hospodárnosti OP -určení faktorů, které vedli k úspěšnému/neúspěšnému provádění OP a faktorů, které vedly k případnému nedosažení očekávaných výsledků a dopadů -závěry a doporučení pro případné změny a realokace OP v druhé polovině programového období

37 Specifické problémy Operačního programu Rybářství

38 Specifické problémy programu  přerušení administrativního procesu ŽOP u opatření 3.3. a) z důvodu výsledku kontroly NKÚ  složité soukromé financování příjemci dotace zapříčiněné krizí  dopady krize – nedokončené projekty, nezapočaté projekty, insolvence žadatelů, konkurz  specifická situace českého rybářství: udržení produkce (cíl OP Rybářství) x převážnou většinu produkce ryb kryjí střední podniky

39 Informovanost a propagace Operačního programu Rybářství

40 Informovanost a propagace  prezentace OP Rybářství – výroční mezinárodní výstava Země živitelka  příprava informačních materiálů (brožury, letáky, výroční zprávy, pravidla pro žadatele)  červenec 2010 – produkce DVD, úspěšné realizované projekty, v rámci OP Rybářství, zveřejnění ve veřejnoprávních TV  minipořad 06/07  výroční konference v rámci OP Rybářství

41 Transparentnost  webové stránky  vydaná Rozhodnutí, předfinancované projekty – názvy příjemců, názvy operací, veřejné zdroje  odkaz: obdobi/opatreni-osy-ii/; obdobi/opatreni-osy-iii

42 Operační program Rybářství v roce 2011

43 Připravovaná opatření v roce 2011 Jarní kolo – únor / březen 2011  2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury  2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí  2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh  3.1. Společné činnosti  3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně Letní kolo – červen 2011  3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin Podzimní kolo – říjen 2011  3.4. Pilotní projekty

44 Nová komunikační kampaň  předpokládaný rozpočet: cca 60 mil. Kč  nyní vstupujeme do posledního roku plnění kampaně Ryba domácí  kampaň zaznamenala úspěch  na základě výsledků III. fáze evaluace proběhne příprava zadávací dokumentace pro komunikační kampaň na období  jaro 2011 proběhne výběrové řízení – soutěž o návrh

45 Způsoby pro zrychlení implementace programu a lepší dosažení cílů  od 8. kola – zkrácení doby realizace projektu z 24 měsíců na 12 měsíců (mimo staveb) - aby bylo zabráněno nekontrolovaným odložením realizace projektů – blokování finančních zdrojů OP  Portál farmáře – elektronická registrace Žádostí o dotaci

46 Cíle OP Rybářství pro programovací období  zachovat EFF , podporovat akvakulturu, střední podniky jádrem českého rybářství, kompenzace environmentálních tlaků na rybáře Pro příští programovací období 2014 – 2020 ČR podporuje:  zachovat udržitelnou produkci tržních ryb v ČR minimálně na úrovni 20 tisíc t/rok  investice do chovu a zpracování ryb k posílení konkurenceschopnosti odvětví rybářství  propagaci akvakultury a podporu konzumace ryb  investice do diverzifikace činností rybářských podniků  akvaenvironmentální opatření  vzdělávání, výzkum a aplikovaný výzkum, včetně poloprovozního testování nových výrobků a technologií  vysazování úhoře říčního

47 / Dotace / OP Rybářství Děkuji za Vaši milou pozornost.


Stáhnout ppt ",,Akvakultura – podpora z Operačního programu Rybářství“ VÝROČNÍ KONFERENCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google