Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lidská společnost 2009-2019 Osud nebo naděje Naše svobodná vůle je naší nadějí Hledejme odpověď, je-li svět zbudován podle jednotných pravidel pro všechny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lidská společnost 2009-2019 Osud nebo naděje Naše svobodná vůle je naší nadějí Hledejme odpověď, je-li svět zbudován podle jednotných pravidel pro všechny."— Transkript prezentace:

1 Lidská společnost 2009-2019 Osud nebo naděje Naše svobodná vůle je naší nadějí Hledejme odpověď, je-li svět zbudován podle jednotných pravidel pro všechny vědy i věrouky Existuje-li něco jako jednoduchá universální teorie BYTÍ? Poznejme ji a používejme ji, ukáže nám cestu a ušetří mnoho energie Pansofia nám nabízí komunikační princip, který by toto mohl splňovat

2 Požadavky na základní podmínky Universální princip musí fungovat pro MAKROSVĚT i MIKROSVĚT Universální princip musí platit pro vznik, existenci i zánik všech energetických forem, systémů v prostoru a čase Princip musí platit pro fyzikální, tak i metafyzické vědy Základními parametry systému je rovnice: ENERGIE = STAV x POHYB Podívejme se nyní na: Fyzikální – Chemické – Biologické – Společenské vědy

3 Popis algoritmu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jednoduchost a obecná platnost S P S P S P S P S Energie v prostotu a čase vzájemně komunikující a budující přírodu i společnost na základě tohoto principu ze současného STAVU 0 systému do budoucího STAVU 1 3 generace kvarků - elektronová, mionová a tauonová F 3 kvarky v každé vyšší elementární částici F 3 části atomu - proton, neutron a elektron F + CH 3 části buňky - jádro, cytoplasma a obal F + CH + B 3 podsystémy živé přírody – biogenní org., flora a fauna F + CH + B + S 3 podsystémy člověka - tělo, city a myšlenky F + CH + B + S 3 podsystémy rodiny - otec, matka a děti F + CH + B + S 3 podsystémy firma –majitel, vedení, zaměstnanec F + CH + B + S 3 atd …. STRUKTURU BYTÍ LZE ZOBECNIT na podsystém- systém-nadsystém

4 0 vznik 1 2 3 4 5 6 růst a fixace 7 8 9 S P S P S P S P S nic – něco resp. všechno příklad o jedinci, který chce vybudovat rodinu jako další stav BYTÍ nikdo O 1 stav jedinec - F nic kvantová částice či vyšší elem. č. - CH nic atom prvku ( He,… Cu, …. Pb, …) - B nic buňka ( vir, bakterie,.., zvíře,.) -S nic jedinec, stádo, hejno, společenství objekt existuje s určitými vlastnostmi, poznáním

5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S P S P S P S P S současná situace – plánovaná změna svobodný jedinec stav 1 2 pohyb vize rodiny - F kvarek vlastnosti ke změně - vyš.el.částice - záření - CH proton vlastnosti PS ke změně prvek H, He,.. - B vir vlastnosti PS ke změně – vir jádro – cytopl. -S jedinec vlastnosti PS ke změně – partnerka, rodina vize s cílem získat výhody v novém BYTÍ

6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S P S P S P S P S rozhodnutí o změně – hledání subjektu vize výhod, partnerky pohyb 2 3 stav ano – nevím - ne - F setkání s jiným kvarkem vytvoříme – možná- nevytvoříme - CH setkání s protonem, neutronem a el. - “ - jádro atomu s P a N - B komunikace, vývoj viru, mutace - “ - základ jádra a mitochondrií -S komunikace o vizi těla, citů,myšlenek-můžeme,mohlibychom,nemůžeme objekt a subjekt

7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S P S P S P S P S volba potenciálního subjektu– rotace kolem subjektu investice do ANO,NEVÍM stav 3 4 pohyb rotace - F okolní kvarek vyhovuje dochází k rotaci a vzájemnému ovlivňování. - CH nabídnutý neutron dochází k rotaci P. a N. v jádru - B dochází k mutaci viru nové vlastnosti umožňují lepší rotaci energie - S partnerka může vyhovovat rotujeme a testujeme IQ, EQ i FQ navzájem testujeme všechny podsystémy

8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S P S P S P S P S rotace – analýza subjektu rotace kolem subjektu pohyb 4 5 stav analýza nového poznání - F rotace kvarků analýza vlastností pro trvalý vztah - CH rotace P a N analýza vlastností pro trvalý vztah -B rotace, vstup a výstup ener. analýza vlastností pro trvalý vztah -S rotace partnerů analýza je-li to trvalý vztah vlastností mám volbu, vůli posoudit, zda odpovídají původní vizi

9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S P S P S P S P S výsledek analýzy – volba směru, dohoda o cestě vyhovuje analýza vizi stav 5 6 pohyb volíme směr vývoje -F soulad nového vztahu kvarků - výsledkem je nový směr pohybu - CH soulad nového vztahu P a N - výsledkem je směr pohybu, vývoje - B soulad jádra a cytoplasmy - řeší se vývoj v buňku, v bakterii, spec. -S řeší se soulad partnerů - založení rodiny, dohoda o rozvoji a směru bylo dosaženo vzniku rodiny, NADSYSTEMU, co další růst a fixace

10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S P S P S P S P S dohoda o vývoji vztahu – transformace, růst základ pro budování pohyb 6 7 stav realizace vize, dohody - F ze 2 kvarků na 3 změny, nové vlastnosti- vyš.el.částice, záření - CH P a N a elektron vlastnosti PS ke změně - atom a vyšší prvky - B jádro, cytoplasma a obal vlastnosti, nové poznání - buňka a specializ. -S otec, matka, dítě vlastnosti PS ke změně - růst rodiny nový nadsystém roste, mění se dle dohod, přináší energii, poznání podsystémům

11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S P S P S P S P S transformace stavů – harmonizace pohybů růst a realizace vize stav 7 8 pohyb fixace dynamiky - F vznik vyšší elem. částice koncentrace a harmonizace poznání - CH vznik atomu koncentrace a harmonizace poznání - B vznik kompletní buňky harmonizace poznání a specializace -S vznik rodiny harmonizace poznání a specializace PS – S – NS stálé zdraví systému je dáno komunikací 9 - 3 - 1

12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S P S P S P S P S harmonizace pohybů – dosažení plánovaného stavu fixace a koncentrace pohyb 8 9 stav dosažení cíle, vize - F dosažení maximální dynamiky zisk nových vlastností, energie - CH dosažení výměny energie zisk nových vlastností, energie -B dosažení trvalé komunikace zisk nových vlastností, energie -S dosažení - “ -, - “ -, - “ - zisk nových vlastností, energie MOŽNOST INVESTOVAT ENERGII DÁLE – RUST POZNÁNÍ

13 Aplikace algoritmu Dodržují-li se pravidla je z harmonie BYTÍ energie pro všechny PS Porušují-li se pravidla harmonie, energie se ztrácí a je dělena manipulativně, egoisticky Možnost nové metodiky komunikace, výchovy, výuky, jednání, … Aplikace pro fyzické osoby, pro školy, pro firmy, pro společnost Poučení, že příroda i společnost se chová v matematických a geometrických pojmech Metodika přiblížení přírody a společnosti formou her Aplikace PANSOFIE v podobě komunikačních her při učení resp. při budování, růstu a fixaci dynamiky systémů

14 Obecný pohled na existenci podsystémy – systémy – nadsystémy Cíl v harmonii je cestou za účelem poznání jednotlivých forem existence a návratu k zpět do vyšší harmonie BYTÍ Fyzika je práce kvantových částic na harmonii BYTÍ Chemie je práce atomů na harmonii BYTÍ Biologie je práce buněk na harmonii BYTÍ Co je naše práce ve společenských systémech ? Krátkou cestou je cesta z harmonie do harmonie za poznáním. Dlouhou cestou je opakující se cesta z harmonie do chaosu v nekonečném kolotoči chyb za poznáním

15 PS 9 S 3 0-1 BOD NS 1 MATEM. GEOM. NIC – NĚCO resp. VŠECHNO Komentáře: F stavy kvarků CH stavy atomů B stavy buněk S stavy společenství Energie Prostor Čas

16 PS 9 S 3 2 úsečka NS 1 MATEM. GEOM. ROZHODNUTÍ Komentáře: F změna pohybu kvarku CH změna pohybu atomu B změna pohybu buněk S změna pohybu společ. Energie Prostor Čas

17 PS 9 S 3 3 trojúhelník NS 1 MATEM. GEOM VOLBA SUBJEKTU Komentáře: F kontaktní stavy O. a S. CH kontaktní stavy B kontaktní stavy S kontaktní stavy Energie Prostor Čas

18 PS 9 S 3 4 čtverec NS 1 MATEM. GEOM ROTACE KOLEM SUBJEKTU Komentáře: F pohyb rotace kvarků CH pohyb rotace atomů B pohyb rotace buněk S pohyb rotace společ. Energie Prostor Čas

19 PS 9 S 3 5 jehlan, kužel NS 1 MATEM. GEOM ANALÝZA POZNANÍ SUBJ. Komentáře: F stav analýza z rotace CH stav analýza z rotace B stav analýza z rotace S stav analýza z rotace Energie Prostor Čas

20 PS 9 S 3 6 2 kužely-prostory NS 1 MATEM. GEOM SMĚR, DOHODA o CESTĚ Komentáře: F společný směr pohybu CH společný směr pohybu B společný směr pohybu S společný směr pohybu Energie Prostor Čas

21 PS 9 S 3 7 propojení prostorů NS 1 MATEM. GEOM TRANSFORMACE O. a S. 1, 3,5 stavů Komentáře: F slaďování stavů CH ovlivňování vlastností B v nové vztahu BYTÍ S růst systému Energie Prostor Čas

22 PS 9 S 3 8 koncentrace prostorů NS 1 MATEM. GEOM HARMONIZACE O. a S. 2,4,6 pohybů Komentáře: F fixace dynamiky CH koncentrace energie B zisk nových vlastností S snaha o trvalé BYTÍ Energie Prostor Čas

23 PS 9 S 3 9 dynamika prostorů NS 1 MATEM. GEOM DOSAŽENÍ VIZE nutnost udržování stavů a pohybů pro existenci reality Komentáře: F harmonické BYTÍ CH do další změny B vytvořené S svobodných rozhodnutím v osudovém prostředí Energie Prostor Čas

24 Základní pohled na strukturu lidské společnosti Prostorové vztahy PS-S-NS

25 PODSYSTÉM – SYSTÉM – NADSYSTÉM příklady různých pohledů na přírodu do aplikací her občan administr. zastupitel majitel vedení zaměstnanec otec matka dítě IQ EQ Imun.S. FQ Horm.S. AVN S. částice záření plasma Baryony Mezony Leptony tauonová gen. mionová generace elektronová generace Ekto Mezo Endoderm Imunitní S. Hormonální S. AVN.S. jádro buňky cytoplasma buňky obal buňky Anorganika Organika Biochemie Nepřechodné prvky Vnitřně přechodné Přechodné prvky proton neutron elektron

26 Aplikace ve společenských vědách Harmonie je zdraví vztahů stavů a pohybů v dynamice a růstu poznání systému Harmonie BYTÍ celkové ENERGIE = stavy x pohyby všech PS-S-NS To je definice ZDRAVÍ ? Proč energie buduje své vyšší a vyšší energetické formy ? Cílem je zisk nového poznání a jeho následné využití s využitím uvolněné energie.

27 růst poznání přináší nové vlastnosti růst energie přináší nové pravomoci i novou vyšší odpovědnost s růstem kvantity musí růst i kvalita Dualita BYTÍ nádech - výdech vstup - výstup akce - reakce činnost - kontrolní činnost špatné je blokování nádechu nebo výdechu ať z důvodu manipulace nebo strachu nebezpečný je manipulativní egoismus i odmítání poznání EGOISMUS i STRACH JE PORAZITELNÝ POZNÁNÍM A SVOBODNOU VULÍ Poznejme spojené a spojujme poznatelné tel. 602 344 013 info@pansofia.czinfo@pansofia.cz


Stáhnout ppt "Lidská společnost 2009-2019 Osud nebo naděje Naše svobodná vůle je naší nadějí Hledejme odpověď, je-li svět zbudován podle jednotných pravidel pro všechny."

Podobné prezentace


Reklamy Google