Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Půda pro udržitelný rozvoj zemědělství GAEC v praxi možnosti řešení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Půda pro udržitelný rozvoj zemědělství GAEC v praxi možnosti řešení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu."— Transkript prezentace:

1 Půda pro udržitelný rozvoj zemědělství GAEC v praxi možnosti řešení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu

2 Základní tematické okruhy
Eroze půdy ( GAEC 1, GAEC 2 ) Organické složky půdy ( GAEC 3, GAEC 4 ) Struktura půdy ( GAEC 5 ) Minimální úroveň péče ( GAEC 6, GAEC 7, GAEC 8 a GAEC 9 ) Ochrana vody a hospodaření s ní ( GAEC 10, GAEC 11 )

3 Současný stav půd v ČR a jeho důsledky
Příčinou nižších výnosových výsledků ječmene jarního a jeho výnosových trendů lze z pohledu poruch půdní úrodnosti označit špatný fyzikální stav, nízkou kvalitu humusu, nízké zastoupení hořčíku na sorpčním komplexu a poruch biologické aktivity způsobené nedostatkem lehce rozložitelných organických látek. V takto porušeném prostředí klesá účinnost živin dodávaných v průmyslových hnojivech. Výnosová stabilita klesá v důsledku větší závislosti pěstovaného ječmene na počasí. V roce 1991 bylo na 1 kg NPK vyprodukováno 75 kg ječmene, v roce 2000 už jen 17 kg!!! Doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D, MZLU Brno,2002

4 Současný stav a jeho důsledky eroze půdy
Stupeň ohrožení Plocha zemědělské půdy ha % Bez ohrožení 4,2 Půdy náchylné 27,9 Půdy mírně ohrožené 25,9 Půdy ohrožené 18,0 Půdy silně ohrožené 10,1 Půdy nejohroženější 13,9 Každoročně z pozemků přímo ohrožených vodní erozí je v ČR splaveno 16 mil tun ornice. Na její transport při čištění vodních zdrojů by bylo potřeba plně naložit sklápěčů Tatra, které by ve třech řadách nárazník na nárazník zaplnily dálnici Praha – Brno v obou směrech

5 Současný stav a jeho důsledky organické složky půdy a její struktura
Každý rok dochází v půdě k mineralizaci humusu a tím k jeho úbytku Každá půda je charakterizována půdotvorným faktorem mineralizace, který odpovídá roční míře destrukce půdní zásoby organické hmoty Středně hlinité půdy s obsahem organické hmoty ve výši 2% (tj. 84 t humusu v 30 cm profilu při objemové hmotnosti 1.4 g/cm3) ztrácí každý rok 1340 kg humusu Aby ke snižování zásob humusu nedocházelo, musí být tento úbytek alespoň kompenzován

6 Současný stav a jeho důsledky organické složky půdy a její struktura
Chránit zásobu uhlíku Pokles obsahu organické hmoty v povrchové vrstvě jednotlivých půdních typů způsobuje: Zhoršení biologické aktivity půdy Snížení pórovitosti Rozplavení půdních agregátů Ztráta drobtovité struktury

7 Současný stav a jeho důsledky organické složky půdy a její struktura
Zhoršení biologické aktivity půdy Klesající úroveň biologického života v půdě souvisí s nedostatkem vzduchu a s tím související převahy anaerobních procesů v půdním profilu. Důsledkem toho je nezdravé prostředí, kde organické zbytky jsou rozkládány plísněmi a hnilobnými procesy, což sebou přináší ztrátu živin i vznik nepřátelského prostředí pro rozvoj kořenů a následně celých rostlin

8 Současný stav a jeho důsledky organické složky půdy a její struktura
Snížení pórovitosti Nedostatek makropórů a nepoměr k pórům kapilárním ve svém důsledku znamená zhoršení infiltrace vody, velký povrchový odtok a s ním souvisí i zvýšení rizika eroze půdy. Paradoxně následně nestrukturní půdní profil velmi brzy i po silných srážkách může trpět nedostatkem půdní vláhy

9 Současný stav a jeho důsledky organické složky půdy a její struktura
Rozplavení půdních agregátů V biologicky málo aktivní půdě dochází k jejímu utužení, velmi často se vytvářejí bloky s ostrými hranami už v hloubce cm a nebo se tvoří kompaktní půdní desky. Utužení půdy silně limituje i rozvoj kořenů rostlin a často je příčinou jejich hydromorfie. Bez aktivního kořenového vlášení nefunguje rhizosféra a je minimální úroveň látkové výměny mezi rostlinou a půdou, což je jednou z hlavních příčin snížení výnosů

10 Současný stav a jeho důsledky organické složky půdy a její struktura
Ztráta drobtovité struktury Je důsledkem výše uvedených jevů a nejmarkantněji se projevuje při zpracování půdy. Nejen že jednotlivé operace jsou energeticky náročnější a to často i o 50%, ale navíc významně klesá kvalita zpracování půdy, povrch pole je hrudovitý a to má negativní vliv i na kvalitu setí, vzcházení a vyrovnanosti porostů

11 Možnosti řešení Eroze půdy Organické složky půdy Struktura půdy
Půdoochranné technologie Setí do mulče Organické složky půdy Uvědomělé využití statkových hnojiv Management posklizňových zbytků Struktura půdy Minimalizační technologie Vertical tillage Minimální úroveň péče Vytváření zdrojů v rámci hospodaření zemědělského podniku Cílené využití dotací Ochrana vody a hospodaření s ní Redukce spotřeby průmyslových hnojiv cestou využití organických zdrojů živin Zamezení ztrát chemických prostředků splachem a únikem do hloubky půdního profilu

12 Využívaná řešení a výsledky eroze půdy
Půdoochranné technologie eliminují erozi až o 90 %

13 Využívaná řešení a výsledky organické složky půdy
Na půdách s minimální biologickou aktivitou dochází k biodegradaci organické hmoty spojené se ztrátou živin a uhlíku

14 Využívaná řešení a výsledky utužení půdy a její struktura
Doba efektu podrývání se zkracuje Náklady na kultivaci výrazně rostou

15 Využívaná řešení a výsledky
Dílčí řešení problémů stav půdy nezlepšují

16 Účinné řešení musí být systémové
Půdě můžeme pomoci efektivním využitím organických zbytků rostlin hnoje, kejdy a technologií zpracování půdy, které neničí její strukturu. Biologickou aktivitu půdy pak můžeme zvýšit zařazením přípravků, které stimulují rozvoj půdní mikroflóry a následně i půdní fauny. Vzápětí se to projeví vysoce pozitivně i na zlepšení struktury půdy a zvýšení obsahu i kvality organické hmoty. Tento stav půdy pak zabezpečí i vyšší infiltraci srážkové vody, čímž se snižuje povrchový odtok i riziko eroze půdy. Efektivním řešením s vědecky ověřenými a dlouhodobě v praxi potvrzenými pozitivními výsledky je zařazení aktivátoru vitálních funkcí půdy - přípravku PRP SOL do plodinových systémů a to prakticky ve všech technologiích zpracování půdy a způsobech hospodaření, včetně ekologického zemědělství.

17 Účinné řešení musí být systémové

18 Účinné řešení musí být systémové výsledky výzkumu a praxe – eroze půdy
Průběžné měření erodoměrem po dobu 12 min Kalkulovaná ztráta půdy z 1 ha ( t/rok ) Kontrola Zdroj výsledků: Centrální laboratoř des Ponts et Chaussées

19 Účinné řešení musí být systémové výsledky výzkumu a praxe – biologická aktivita půdy

20 Účinné řešení musí být systémové výsledky výzkumu a praxe – organické složky půdy

21 Účinné řešení musí být systémové výsledky výzkumu a praxe – struktura půdy
Zdroj výsledků: ISARA ( institut Supérieur d´Agriculture de Rhone-Alpes ) CESAR ( Centre Scientifigue Agricole Régional ) CELESTALAB ( Laboratoire d´Analyses Microbiologiques des Sols ) BIORIZE, LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D´ANALYSES DE RECHERCHE DE LAISNE

22 Účinné řešení musí být systémové výsledky výzkumu a praxe – infiltrace vody
Zdroj výsledků: NAZVA, 2006

23 Účinné řešení musí být systémové výsledky výzkumu a praxe – zlepšení úrodnosti půdy
Zdroj výsledků: MZLU Brno, Doc. Ing. Eduard Pokorný, CSc

24 Objemová hmotnost red. (g.cm-3) Celková pórovitost (%)
Účinné řešení musí být systémové výsledky výzkumu a praxe – fyzikální vlastnosti půdy Varianta Hloubka půdy (m) Objemová hmotnost red. (g.cm-3) Celková pórovitost (%) Momentální obsah Max.kapilár. kapacita Min.vzduš. kapacita hnojení vody vzduchu % obj. 1 0 - 0,3 standardní 1,46 45,42 32,55 12,88 38,66 6,76 Orba PRP SOL 1,47 45,16 21,85 23,31 35,26 9,91 2 1,45 45,52 30,00 15,52 38,45 7,07 Podrývání 1,38 48,12 20,11 28,01 36,23 11,89 3 45,46 38,09 17,37 37,41 8,04 Minimalizace 1,33 50,24 21,91 28,34 37,57 12,67 Zdroj výsledků: VÚP Troubsko, Ing Barbora Badalíková


Stáhnout ppt "Půda pro udržitelný rozvoj zemědělství GAEC v praxi možnosti řešení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu."

Podobné prezentace


Reklamy Google