Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA Ing. Tomáš Cajthaml 11. června 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA Ing. Tomáš Cajthaml 11. června 2010."— Transkript prezentace:

1 ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA Ing. Tomáš Cajthaml 11. června 2010

2 2 Obsah 1.Cíl projektu 2.Cílové skupiny, možnosti užití 3.Typový projekt – projektový záměr 4.Stručný popis projektu 5.Závěr

3 3 Cíl projektu - Vytvořit a aktualizovat digitální vektorové mapové dílo s obsahem KM pokrývající území kraje, na kterém je KM vedena na plastové fólii - ÚKM = účelový obraz katastrální mapy

4 4 Cílové skupiny, možnosti užití - agendy správy majetku krajů, obcí, - evidence nemovitého majetku krajů, obcí, - investiční záměry, - zobrazování územních prvků a adres RUIAN, - cenová mapa, daňové koeficienty, - přípravy podkladů stavebníky k umisťování a povolování staveb, - uplatňování zvláštních pravomocí stavebních úřadů, - vydávání územně plánovací informace stavebními úřady a úřady územního plánování, - územní plánování, - pozemkových úprav, - vyhledávání parcel, vlastníků podle informací uložených na krajských geoportálech. - ČÚZK: INSPIRE, podklady pro náčrty atp. Právní služby = exekutoři, advokáti, notáři Obce = stavební úřady a další podřízené orgány (10% VS)

5 5 Stručný popis projektu Projekt realizují krajské úřady (garant), obce a katastrální úřady – dvě fáze: 1.Do spuštění RUIAN tvorba s využitím Zlínského modelu ÚKM, aktualizace – 2xročně 2.Současně se spuštěním RUIAN: aktualizace ÚKM - na straně ČÚZK – po novele Zákona č. 111/2009 – 1.7.2012 - Pořízení PK stavu jako volitelného doplňku ÚKM

6 6

7 7 Projekt ÚKM - výzva - 29.1.2010 vyhlášena výzva - Část II. = projekty pro DMVS - ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA - Vzorový (typizovaný) projektový záměr - Přílohy: Příloha 1: Dohoda o spolupráci (volitelná) Příloha 2: Pravidla pro tvorbu ÚKM … kraje

8 8 Vzorový projektový záměr - ÚKM je tvořena vektorizovaným obrazem KM vedeným na plastové fólii (analogové mapy). - Územní bezešvý soulad s (DKM, KMD a KM-D) – jednotné hranice kat. území - Začleňování aktualizovaných souborů vektorizovaného obrazu KM, vedené na plastové fólii (analogové mapy) - minimálně 2x ročně, do doby dokončení RUIAN.

9 9 Role kraje Kraj jako garant pořízení ÚKM zajistí: - koordinaci činností kraje, ČÚZK a zpracovatele ÚKM, - zpracování zadávací dokumentace a výběr zpracovatele ÚKM na základě výběrového řízení, - vytvoření ÚKM prostřednictvím zpracovatele, - dodržování podmínek tvorby a aktualizace na základě Pravidel pro tvorbu ÚKM a Pravidel pro aktualizaci ÚKM, - kontrolu dodržování podmínek ochrany dat a podmínek užití, - zpřístupnění ÚKM formou vyhledávacích, prohlížecích služeb a služeb stahování dat, metadata – dle požadavků INSPIRE - prokazatelné informování o tom, že výstupy z ÚKM nenahrazují údaje z katastru nemovitostí podle § 22 katastrálního zákona.

10 10 Role ČÚZK ČÚZK zajistí: - Spolu s krajskými úřady zpracování Pravidel pro tvorbu ÚKM, - zpracování Pravidel pro aktualizaci ÚKM (aktualizace ÚKM po spuštění RUIAN), - po zprovoznění (spuštění) RUIAN a začlenění ÚKM do datových struktur DMVS, zpřístupnění ÚKM formou vyhledávacích, prohlížecích služeb a služeb stahování dat.

11 11 Role KÚ - Partnerství je deklarováno formou Dohody o spolupráci - Příloha č.1. - Katastrální úřad zajistí bezúplatné předání DKM, KMD a KM-D a podkladů pro vytvoření ÚKM způsobem, jaký je popsán v Pravidlech pro tvorbu ÚKM.

12 12 Obsah ÚKM - hranice katastrálních území, - hranice parcel, - vnitřní kresba v rámci parcel, - značky budov (dodáno na podzim 2009) - místní a pomístní názvy, - parcelní čísla stavebních parcel, - parcelní čísla pozemkových parcel. + metadata dle INSPIRE

13 13 ČinnostHarmonogram Př í pravn á f á ze (souč á st í investičn í f á ze) 2009-2010 Zpracov á n í vzorov é ho projektov é ho z á měru a vyhl áš en í výzvy 08/2009 Zpracov á n í Pravidel pro vytvořen í a zpracov á n í Pravidel pro aktualizaci Ú KM 09/2009 - 10/2009 Zpracov á n í Studie proveditelnosti pro vzorov é projektov é z á měry Ú KM, DTM a Ú AP 09/2009 - 12/2009 Zpracov á n í a administrace ž á dosti o dotaci včetně podpisu partnerských smluv 11/2009 - 02/2010 Výběrov é ř í zen í na realizaci včetně zpracov á n í zad á vac í dokumentace 01/2010 - 06/2010 Realizace (souč á st í investičn í f á ze) 2009-2011 Připraven í infrastruktury (souvislost s Technologickým centrem kraje) 11/2009 - 09/2010 Poř í zen í Ú KM ( 10/2010 – 9/2011) ? 07/2010 - 08/2011 Nastaven í principů sd í len í 10/2010 - 08/2011 Provozn í f á ze 2011-2016 Aktualizace ÚKM KRAJSKÝMI ÚŘADY (2012) ? 2010 - 7/2012 Spu š těn í procesu aktualizace Ú KM v RUIAN (7/2012) ? 01/2011 [1] Aktualizace Ú KM v RUIAN01/2011 – 08/2016 Zaji š těn í udržitelnosti projektu - poskytov á n í služeb založených na prostorových datech (vyhled á vac í a prohl í žec í služby, služby stahov á n í dat) 09/2011 - 08/2016 Původní časový harmonogram

14 14 Příloha č.1 - Dohoda o spolupráci Volitelná, upravitelná, nezávazná Smluvní strany: - Krajský úřad – koordinátor, poskytuje ÚKM bezúplatně KÚ, informuje, že výstupy nenahrazují údaje z KN - Katastrální úřad – poskytuje podklady pro tvorbu ÚKM Kraj zajistí, aby Zpracovatel předložil projekt ke schválení Katastrálnímu úřadu.

15 15 Příloha č.2 - Pravidla pro tvorbu ÚKM Stanovují způsob tvorby ÚKM a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází aktualizace ÚKM do jiného režimu. - Specifikuje předávaná data KÚ pro KrÚ = podklady pro vektorizaci - Tvorbu a provedení aktualizace ÚKM - Předání vytvořené a aktualizované ÚKM - Technická specifikace ÚKM – DGN vzor

16 Současný stav - Příprava sestav kontrol pro přijetí ÚKM z krajských úřadů (APV) - Revize pravidel pro tvorbu dle aktuálních problémů - Příprava pravidel pro aktualizaci ÚKM - Specifikace postupu pro vedení ÚKM v RUIAN – aktualizace - udržitelnost projektu (vedení KM-D v S-JTSK)

17 Děkuji za pozornost Ing. Tomáš Cajthaml 17


Stáhnout ppt "ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA Ing. Tomáš Cajthaml 11. června 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google