Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové řízení Základní pojmy a principy projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové řízení Základní pojmy a principy projektu"— Transkript prezentace:

1 Projektové řízení Základní pojmy a principy projektu
Životní cyklus a procesy projektu Strukturální fondy Konkrétní postup v OP RLZ

2 1.Základní pojmy a principy
Evropská obchodní akademie děčín 1.Základní pojmy a principy Definice, rysy, cíle a principy projektového řízení Základní pojmy projektového řízení Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

3 Definice, rysy, cíle a principy projektového řízení
Projekt je předmětem projektového řízení Co je projekt ? Projekt lze vymezit jako sled činností, které mají za cíl dosáhnout jasně určeného cíle, ve stanovený čas a s předem definovaným rozpočtem zdrojů. Projekt má jasně definovaný začátek a konec. Projektem není periodicky se opakující práce – např. příjem pošty, pásová výroba aut atd. Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

4 Charakteristické rysy projektového řízení
trojrozměrný cíl –trojimperativ – splnění požadavků na věcné provedení a jejich měřitelnost, časový plán, rozpočtové náklady jedinečnost – provádí se pouze jednou, tým je dočasný zahrnují zdroje – lidské a materiální mají omezené finanční zdroje dané rozpočtem projektu mají vyšší míru rizika, prvky nejistoty a neurčitosti mají dočasný charakter všechny zdroje jsou organizovány a řízeny výhradně za účelem dosažení projektových cílů při čerpání dotací – kofinancování – nerozhoduje o realizaci pouze realizátor, ale i další subjekt – poskytovatel dotace realizují se v rámci organizace Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

5 Cíle a aspekty projektového řízení
cílem projektového řízení je zajistit, aby požadované změny byly realizovány správně a přinesly předpokládaný efekt. Cílem je, jinak řečeno, úspěšný projekt. úspěšné řízení projektu znamená dosáhnout plánované parametry provedení v daném termínu / lépe dříve/ a v rámci rozpočtových nákladů / resp. s úsporou/ klíčové je, že je potřeba dosáhnout současně tří nezávislých parametrů cíle Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

6 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy
Projektové cíle Vyhněte se projektům - které neodpovídají vašemu strategickému plánování - dlouhodobé koncepci které nejste schopni krýt zdroji které jsou pro vás bezvýznamné, okrajové kde nemáte šanci zvítězit ve výběrovém řízení když je vaše skupina již nyní pracovně přetížena I když váš návrh nezvítězí, musíte být schopni splnit všechny závazky a podmínky, k nimž jste se v návrhu zavázali – není to hra na náhodu Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

7 Základní pojmy projektového řízení
Předmětem projektového řízení je projekt. Pod pojmem "projekt" obvykle rozumíme neobvyklé záměry pro něž jsou charakteristické následující vlastnosti: 1) Jedinečnost (acykličnost) průběhu. Každý projekt je svým způsobem výjimečný. 2) Vymezenost - v čase (stanovený termín zahájení a ukončení), v objemu financí (přidělený rozpočet) a v disponibilních zdrojích (pracovníci, auta, počítače, apod.). Projekt je proces změn probíhajících na nějakém objektu. Tento proces má svůj začátek a konec, na rozdíl od výrobních procesů, které mají kontinuální charakter a nemají omezen časový horizont. Navíc se musí při realizaci projektu respektovat přidělené disponibilní zdroje finanční, materiálové, personální a další. Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

8 Základní pojmy projektového řízení
3) Dočasnost projektového týmu sestaveného z pracovníků různých skupin, podniků a institucí, který po skončení projektu ukončí svoji činnost. 4) Vysoká neurčitost spojená s definováním cílů a zejména se způsobem realizace cílů. Přitom tyto cíle jsou stanoveny v prostředí, které samo podléhá změnám a může proto tyto cíle nebo podmínky pro jejich realizaci v průběhu projektu měnit. Riziko na projektu hodnotíme obvykle jako nadprůměrné a musíme učinit řadu opatření, abychom udrželi riziko v přijatelné míře. Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

9 2.Životní cyklus a procesy projektu
Jednoduché členění fází projektu : 1.Předprojektová fáze / předprojektová studie,případová studie,podnikatelský záměr/ 2.Projektová fáze 3.Poprojektové vyhodnocení Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

10 Předprojektová studie
vychází vždy ze strategického plánování organizace slohové cvičení na téma : cíl projektu a jeho naplnění musí obsahovat základní informace k projektu + klíčové aktivity výchozí stav cíl projektu cesta 2 cesta 1 - optimální cesta 3 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

11 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy
Případová studie Často používáno jako úvodní informace a definování projektu Obsahuje : představení společnosti motivy a cíle projektu partnery předchozí zkušenosti příprava projektu faktory úspěchu vlastní realizace výstupy Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

12 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy
Životní fáze projektu a) inicializace b) analýza c) syntéza d) optimalizace e) konkretizace a projednávání úkolů f) implementace a kontrola projektu g) ukončení projektu h) vyhodnocení projektu Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

13 inicializace projektu
Vychází ze strategického plánu organizace Stanovení cílů projektu Jmenování projektového týmu Ohraničení projektu Žádný projekt není izolovaný,proto je nutno ho chápat v souvislostech: Následující projekty Souběžné probíhající projekty Předcházející projekty Identifikační listina projetu Jak projektový tým, tak i příslušný management musí považovat projektový cíl za dosažitelný Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

14 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy
analýza projektu /1/ analýza rozdělení projektu na dílčí části – klíčové aktivity vytvoření seznamu činností, které je nutno provést, aby se dosáhlo stanoveného cíle určení podmínek k provedení činností určení potřeb času, nákladu a zdrojů na jednotlivé činnosti stanovení jejich nositelů. shrnutí : - posláním analýzy je zjistit souhrn činností, které jsou potřeba k naplnění projektu - pro každou činnost stanovit dílčí čas jejího trvání, dílčí náklady, dílčí zdroje, parametry k jejímu převzetí a zodpovědnost za provedení tzn. Cíl (vrcholový cíl) rozdělit na klíčové aktivity a ty na jednotlivé nutné činnosti pro jejich naplnění s definováním T (termín), RN ( rozpočtové náklady), Z ( zodpovědnost) a DZ ( disponibilní zdroje – lidské a materiální) Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

15 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy
analýza projektu /2/ shrnutí : - posláním analýzy je zjistit souhrn činností, které jsou potřeba k naplnění projektu - pro každou činnost stanovit dílčí čas jejího trvání, dílčí náklady, dílčí zdroje, parametry k jejímu převzetí a zodpovědnost za provedení tzn. Cíl (vrcholový cíl) rozdělit na klíčové aktivity a ty na jednotlivé nutné činnosti pro jejich naplnění s definováním T (termín), RN ( rozpočtové náklady), Z ( zodpovědnost) a DZ ( disponibilní zdroje – lidské a materiální) Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

16 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy
syntéza projektu /1/ syntéza Tato fáze má spojit a sladit všechny jednotlivé dílčí činnosti za projekt jako celek. - posloupnosti - návaznosti jednotlivých činností - potřebného času, - průběhu nákladů, - potřeby specifických zdrojů Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

17 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy
syntéza projektu /2/ shrnutí syntézy : - proces, kterým se zase všechny činnosti složí dohromady – jak co půjde po sobě, co může proběhnout současně, co dříve, co potom - naplánování posloupností prováděných činností, určit vzájemné vztahy mezi jednotlivými činnostmi Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

18 optimalizace projektu
Cílem této fáze je naplánovat časové a rozsahové nasazení zdrojů tak, aby požadavky projektu byly splněny pokud možno při nejnižších nákladech shrnutí : nejprve vypočítáme celkové náklady na projekt a celkovou délku projektu a potřebné zdroje porovnáme vypočtené hodnoty s hodnotami v identifikační listině projektu řešíme případné rozpory – krajní řešení – zastavení projektu Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

19 konkretizace a projednání úkolů
Kalendářní termíny jsou pevně přiřazeny k jednotlivým dílčím úkolům, stejně jako určené náklady. Za splnění každého dílčího úkolu ručí odpovědný pracovník shrnutí : termínově a nákladově svázané dílčí činnosti projektu s konkrétní odpovědností dojednání dodavatelsko-odběratelských vztahů provedení komplexní analýzy rizik zpracování logického rámce projektu konkretizace Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

20 implementace a kontrola projektu
průběh shrnutí : - realizace jednotlivých činností podle plánu - kontrola plnění jednotlivých úkolů - průběžné zjišťování skutečného stavu projektu v reálném čase - identifikovat odchylky s ohledem na stanovený plán projektu - řešit vzniklé problémy - odhadovat další vývoj projektu Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

21 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy
ukončení projektu ukončení účetně uzavřít a vypořádat financování projektu shrnutí : - reálně zhodnotit výsledky projektu - vypořádat všechny závazky - poděkovat účastníkům - protokolárně ukončit projekt Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

22 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy
vyhodnocení projektu Je potřeba analyzovat celý průběh projektu, vytipovat dobré i špatné zkušenosti, aby se neopakovaly tytéž chyby v dalších projektech. Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

23 Stručný návod jak na projekty
Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

24 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy
CO? JAK? PŘÍNOS ? Pro úspěch nutno definovat : CO je zapotřebí - z jakého důvodů – JAK se k tomu dostaneme – CO to přinese (přínos) Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

25 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy
Konkrétní postup 1. zpracování projektu – předprojektová studie životní fáze projektu – inicializace, analýza, syntéza, optimalizace, popř. konkretizace a projednávání úkolů 2. výzva projekt 3 vyzva.pdf 3. Doporučující informace pro žadatele Doplnkove_info. 3.1.pdf 4. Benefit Benefit_3.1.v2.zip 5.Monitorovací indikátory Indikatory 3.1.pdf Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

26 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy
Konkrétní postup 6. Schválení projektu – smlouva 7. Změnové řízení 8. Začátek projektu – start 9. Uznatelné náklady Prirucka pro prijemce_ pdf 10. Realizace projektu 11. Monitorovací zpráva Monitorovacizprava1(1-3_06).doc 12. Žádost o platbu Zadostoplatbu1.pdf 13. Indikátory 14. Pokračování realizace projektu 15.Ukončení projektu Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

27 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy
Loučím se s Vámi Kontakt : Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy


Stáhnout ppt "Projektové řízení Základní pojmy a principy projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google