Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové řízení 1. Základní pojmy a principy projektu 2. Životní cyklus a procesy projektu 3. Strukturální fondy 4. Konkrétní postup v OP RLZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové řízení 1. Základní pojmy a principy projektu 2. Životní cyklus a procesy projektu 3. Strukturální fondy 4. Konkrétní postup v OP RLZ."— Transkript prezentace:

1 Projektové řízení 1. Základní pojmy a principy projektu 2. Životní cyklus a procesy projektu 3. Strukturální fondy 4. Konkrétní postup v OP RLZ

2 1.Základní pojmy a principy Definice, rysy, cíle a principy projektového řízení Základní pojmy projektového řízení 2 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

3 Definice, rysy, cíle a principy projektového řízení Projekt je předmětem projektového řízení Co je projekt ?  Projekt lze vymezit jako sled činností, které mají za cíl dosáhnout jasně určeného cíle, ve stanovený čas a s předem definovaným rozpočtem zdrojů.  Projekt má jasně definovaný začátek a konec.  Projektem není periodicky se opakující práce – např. příjem pošty, pásová výroba aut atd. 3 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

4 Charakteristické rysy projektového řízení  trojrozměrný cíl – trojimperativ – splnění požadavků na věcné provedení a jejich měřitelnost, časový plán, rozpočtové náklady  jedinečnost – provádí se pouze jednou, tým je dočasný  zahrnují zdroje – lidské a materiální  mají omezené finanční zdroje dané rozpočtem projektu  mají vyšší míru rizika, prvky nejistoty a neurčitosti  mají dočasný charakter  všechny zdroje jsou organizovány a řízeny výhradně za účelem dosažení projektových cílů  při čerpání dotací – kofinancování – nerozhoduje o realizaci pouze realizátor, ale i další subjekt – poskytovatel dotace  realizují se v rámci organizace 4 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

5 Cíle a aspekty projektového řízení cílem projektového řízení je zajistit, aby požadované změny byly realizovány správně a přinesly předpokládaný efekt. Cílem je, jinak řečeno, úspěšný projekt. úspěšné řízení projektu znamená dosáhnout plánované parametry provedení v daném termínu / lépe dříve/ a v rámci rozpočtových nákladů / resp. s úsporou/ klíčové je, že je potřeba dosáhnout současně tří nezávislých parametrů cíle 5 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

6 Projektové cíle Vyhněte se projektům - které neodpovídají vašemu strategickému plánování - dlouhodobé koncepci které nejste schopni krýt zdroji které jsou pro vás bezvýznamné, okrajové kde nemáte šanci zvítězit ve výběrovém řízení když je vaše skupina již nyní pracovně přetížena I když váš návrh nezvítězí, musíte být schopni splnit všechny závazky a podmínky, k nimž jste se v návrhu zavázali – není to hra na náhodu 6 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

7 Základní pojmy projektového řízení Předmětem projektového řízení je projekt. Pod pojmem "projekt" obvykle rozumíme neobvyklé záměry pro něž jsou charakteristické následující vlastnosti: 1) Jedinečnost (acykličnost) průběhu. Každý projekt je svým způsobem výjimečný. 2) Vymezenost - v čase (stanovený termín zahájení a ukončení), v objemu financí (přidělený rozpočet) a v disponibilních zdrojích (pracovníci, auta, počítače, apod.). Projekt je proces změn probíhajících na nějakém objektu. Tento proces má svůj začátek a konec, na rozdíl od výrobních procesů, které mají kontinuální charakter a nemají omezen časový horizont. Navíc se musí při realizaci projektu respektovat přidělené disponibilní zdroje finanční, materiálové, personální a další. 7 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

8 Základní pojmy projektového řízení 3) Dočasnost projektového týmu sestaveného z pracovníků různých skupin, podniků a institucí, který po skončení projektu ukončí svoji činnost. 4) Vysoká neurčitost spojená s definováním cílů a zejména se způsobem realizace cílů. Přitom tyto cíle jsou stanoveny v prostředí, které samo podléhá změnám a může proto tyto cíle nebo podmínky pro jejich realizaci v průběhu projektu měnit. Riziko na projektu hodnotíme obvykle jako nadprůměrné a musíme učinit řadu opatření, abychom udrželi riziko v přijatelné míře. 8 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

9 2.Životní cyklus a procesy projektu Jednoduché členění fází projektu : 1.Předprojektová fáze / předprojektová studie,případová studie,podnikatelský záměr/ 2.Projektová fáze 3.Poprojektové vyhodnocení 9 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

10 Předprojektová studie vychází vždy ze strategického plánování organizace slohové cvičení na téma : cíl projektu a jeho naplnění musí obsahovat základní informace k projektu + klíčové aktivity 10 výchozí stav cíl projektu cesta 2 cesta 1 - optimální cesta 3 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

11 Případová studie Často používáno jako úvodní informace a definování projektu Obsahuje : představení společnosti motivy a cíle projektu partnery předchozí zkušenosti příprava projektu faktory úspěchu vlastní realizace výstupy 11 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

12 Životní fáze projektu a) inicializace b) analýza c) syntéza d) optimalizace e) konkretizace a projednávání úkolů f) implementace a kontrola projektu g) ukončení projektu h) vyhodnocení projektu 12 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

13 inicializace projektu Vychází ze strategického plánu organizace Stanovení cílů projektu Jmenování projektového týmu Ohraničení projektu Žádný projekt není izolovaný,proto je nutno ho chápat v souvislostech: Následující projekty Souběžné probíhající projekty Předcházející projekty Identifikační listina projetu Jak projektový tým, tak i příslušný management musí považovat projektový cíl za dosažitelný 13 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

14 analýza projektu /1/ rozdělení projektu na dílčí části – klíčové aktivity vytvoření seznamu činností, které je nutno provést, aby se dosáhlo stanoveného cíle určení podmínek k provedení činností určení potřeb času, nákladu a zdrojů na jednotlivé činnosti stanovení jejich nositelů. shrnutí : - posláním analýzy je zjistit souhrn činností, které jsou potřeba k naplnění projektu - pro každou činnost stanovit dílčí čas jejího trvání, dílčí náklady, dílčí zdroje, parametry k jejímu převzetí a zodpovědnost za provedení tzn. Cíl (vrcholový cíl) rozdělit na klíčové aktivity a ty na jednotlivé nutné činnosti pro jejich naplnění s definováním T (termín), RN ( rozpočtové náklady), Z ( zodpovědnost) a DZ ( disponibilní zdroje – lidské a materiální) 14 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

15 analýza projektu /2/ shrnutí : - posláním analýzy je zjistit souhrn činností, které jsou potřeba k naplnění projektu - pro každou činnost stanovit dílčí čas jejího trvání, dílčí náklady, dílčí zdroje, parametry k jejímu převzetí a zodpovědnost za provedení tzn. Cíl (vrcholový cíl) rozdělit na klíčové aktivity a ty na jednotlivé nutné činnosti pro jejich naplnění s definováním T (termín), RN ( rozpočtové náklady), Z ( zodpovědnost) a DZ ( disponibilní zdroje – lidské a materiální ) 15 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

16 syntéza projektu /1/ Tato fáze má spojit a sladit všechny jednotlivé dílčí činnosti za projekt jako celek. - posloupnosti - návaznosti jednotlivých činností - potřebného času, - průběhu nákladů, - potřeby specifických zdrojů 16 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

17 syntéza projektu /2/ shrnutí syntézy : - proces, kterým se zase všechny činnosti složí dohromady – jak co půjde po sobě, co může proběhnout současně, co dříve, co potom - naplánování posloupností prováděných činností, určit vzájemné vztahy mezi jednotlivými činnostmi 17 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

18 optimalizace projektu Cílem této fáze je naplánovat časové a rozsahové nasazení zdrojů tak, aby požadavky projektu byly splněny pokud možno při nejnižších nákladech shrnutí : nejprve vypočítáme celkové náklady na projekt a celkovou délku projektu a potřebné zdroje porovnáme vypočtené hodnoty s hodnotami v identifikační listině projektu řešíme případné rozpory – krajní řešení – zastavení projektu 18 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

19 konkretizace a projednání úkolů Kalendářní termíny jsou pevně přiřazeny k jednotlivým dílčím úkolům, stejně jako určené náklady. Za splnění každého dílčího úkolu ručí odpovědný pracovník shrnutí : termínově a nákladově svázané dílčí činnosti projektu s konkrétní odpovědností dojednání dodavatelsko-odběratelských vztahů provedení komplexní analýzy rizik zpracování logického rámce projektu 19 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

20 implementace a kontrola projektu shrnutí : - realizace jednotlivých činností podle plánu - kontrola plnění jednotlivých úkolů - průběžné zjišťování skutečného stavu projektu v reálném čase - identifikovat odchylky s ohledem na stanovený plán projektu - řešit vzniklé problémy - odhadovat další vývoj projektu 20 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

21 ukončení projektu účetně uzavřít a vypořádat financování projektu shrnutí : - reálně zhodnotit výsledky projektu - vypořádat všechny závazky - poděkovat účastníkům - protokolárně ukončit projekt 21 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

22 vyhodnocení projektu Je potřeba analyzovat celý průběh projektu, vytipovat dobré i špatné zkušenosti, aby se neopakovaly tytéž chyby v dalších projektech. 22 Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

23 23 Stručný návod jak na projekty Úspěch Předložený projekt Sepsání myšlenky, formální kompletace Definování potřeby, získání podpory partnerů Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

24 24 CO? JAK? PŘÍNOS ? CO? JAK? PŘÍNOS ? Pro úspěch nutno definovat : CO je zapotřebí - z jakého důvodů – CO je zapotřebí - z jakého důvodů – JAK se k tomu dostaneme – JAK se k tomu dostaneme – CO to přinese (přínos) CO to přinese (přínos) JAK PŘÍNOS CO Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

25 25 Konkrétní postup  1. zpracování projektu –  předprojektová studie  životní fáze projektu – inicializace, analýza, syntéza,  optimalizace, popř. konkretizace a projednávání úkolů  2. výzva projekt 3 vyzva.pdf projekt 3 vyzva.pdfprojekt 3 vyzva.pdfprojekt 3 vyzva.pdf  3. Doporučující informace pro žadatele Doplnkove_info. 3.1.pdf Doplnkove_info. 3.1.pdfDoplnkove_info. 3.1.pdfDoplnkove_info. 3.1.pdf  4. Benefit Benefit_3.1.v2.zip Benefit_3.1.v2.zipBenefit_3.1.v2.zip  5.Monitorovací indikátory Indikatory 3.1.pdf Indikatory 3.1.pdfIndikatory 3.1.pdfIndikatory 3.1.pdf Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

26 26 Konkrétní postup  6. Schválení projektu – smlouva  7. Změnové řízení  8. Začátek projektu – start  9. Uznatelné náklady  Prirucka pro prijemce_09-2006.pdf Prirucka pro prijemce_09-2006.pdf Prirucka pro prijemce_09-2006.pdf  10. Realizace projektu  11. Monitorovací zpráva  Monitorovacizprava1(1-3_06).doc Monitorovacizprava1(1-3_06).doc  12. Žádost o platbu Zadostoplatbu1.pdf Zadostoplatbu1.pdfZadostoplatbu1.pdf  13. Indikátory  14. Pokračování realizace projektu  15.Ukončení projektu Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy

27 27 Loučím se s Vámi Loučím se s Vámi Kontakt : Ladislav.kucera@seznam.cz Kontakt : Ladislav.kucera@seznam.cz Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy


Stáhnout ppt "Projektové řízení 1. Základní pojmy a principy projektu 2. Životní cyklus a procesy projektu 3. Strukturální fondy 4. Konkrétní postup v OP RLZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google