Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Kohezní politika a environmentální řízení měst 25. výroční konference Fyzickogeografické sekce ČGS, blok Environmentální témata Brno, 31. 1. 2008 Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Kohezní politika a environmentální řízení měst 25. výroční konference Fyzickogeografické sekce ČGS, blok Environmentální témata Brno, 31. 1. 2008 Ing."— Transkript prezentace:

1 1 Kohezní politika a environmentální řízení měst 25. výroční konference Fyzickogeografické sekce ČGS, blok Environmentální témata Brno, 31. 1. 2008 Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail: milan.pucek@mmr.cz

2 2 Obsah prezentace: 1. Úvod 2. Kohezní politika 3. Strukturální fondy 4. Environmentální řízení měst 5. Závěr

3 3 1. Úvod Působení na ministerstvu pro místní rozvoj Působení v samosprávách -disertační práce na téma „Inovativní přístupy environmentální řízení územních celků“- obhájena v listopadu 2006 v rámci oboru Environmentální geografie na Ostravské univerzitě -řada případových studií, například viz

4 4 2. Kohezní politika : (politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti) Cíl Snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů a snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů Právní základ Čl. 158 Smlouvy o založení Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství

5 5 Nástroje kohezní politiky : Strukturální fondy Evropský sociální fond Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská investiční banka Jiné finanční nástroje

6 6 Budoucnost kohezní politiky : Rok 2013 „Česká republika a její regiony patří mezi nejrozvinutější země a oblasti Evropy a světa“ (zdroj „Národní strategický referenční rámec“) = Česká republika patří mezi tzv. „čisté plátce“ Programovací období 2014 + Bude Česká republika čerpat prostředky strukturálních fondů i po roce 2013?

7 7 3. Strukturální fondy

8 8 Východiska pro Národní strategický referenční rámec Rada Evropské unie stanovila - nařízením Rady (ES) č. 1083/2006: úlohu, cíle a organizace evropských fondů pro programovací období 2007- 2013 - rozhodnutím o Strategických obecných zásadách Společenství pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost: orientační rámec pro intervenci evropských fondů = východiska pro zpracování Národního strategického referenčního rámce 2007-2013 NSRR je promítnutím kohezní politiky do podmínek České republiky.

9 9 PRIORITY NSRR ČR 2007-2013 STRATEGICKÉ CÍLE NSRR ČR 2007-2013 Konkurenceschopná česká ekonomika Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Atraktivní prostředí Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí Region soudržnosti hl.m. Praha Evropská územní spolupráce Konkurenceschopný podnikatelský sektor Podpora kapacit V&V pro inovace Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálů kulturního bohatství Vzdělávání Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudržnosti Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravou Rozvoj informační společnosti Smart administration

10 10

11 11 Dotační management Cyklus projektového řízení 4. Vyhodnocení, ukončení doúčtování, následné kontroly 1. Plánování, zpracování a podání žádosti (co, proč, jak, kdy, kde, za co, s kým provádět) 3. Realizace: řízení a kontrola projektu (splnit cíle, dodržet harmonogram a rozpočet) 2. Čekání na rozhodnutí (schvální/neschválení/ odmítnutí/úprava podmínek) Fáze dotačního projektu Jednotlivé fáze řízení projektu financovaného ze strukturálních fondů

12 12 Alokace OP – podle cílů NSRR Název operačního programuŘídící orgánAlokace v mil. Euro (kurz 28,- Kč/ 1 eur) Počet OP 2 TOP 1 Praha + 2TOP Cíl 1 – Konkurenceschopná česká ekonomika OP Podnikání a inovace(MPO)3 041,3 (11,56%) OP Výzkum a vývoj pro inovace(MŠMT)2 070,7 (7,87%) Součet za cíl5 112,0 (19,44%) 143 136,00 Kč Cíl 2 – Otevřená, flexibilní a soudržná společnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost(MPSV)1 837,4 (6,99%) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost(MŠMT)1 828,7 (6,95%) OP Praha Adaptabilita(Hl.m. Praha)108,4 (0,40%) Součet za cíl3 774,5 (14,35%) 105 686,00 Kč

13 13 Cíl 3 – Atraktivní prostředí 2 TOP 7 ROP + 2 TOP OP Doprava(MD)5 774,1 (21,95%) OP Životní prostředí(MŽP)4 917,9 (18,70%) Součet za cíl10 692,0 (40,65%) 299 376,00 Kč Cíl 4 – Vyvážený rozvoj území 7 x regionální OP (ROP)(Reg. rady)4 659,0 (17,71%) OP Praha Konkurenceschopnost(Hl.m. Praha)234,9 (0,89%) Integrovaný OP - IOP(MMR)1 582,4 (6,02%) Součet za cíl6 476,3 (24,62%) 181 336,40 Kč OP Technická pomoc(MMR)247,7 (0,92%) 6935,60 Kč 1TOP Součet celkem26 302,5 (100%) 736 470,00 Kč 17

14 14 Alokace OP- podle cílů kohezní politiky EU Název operačního programuŘídící orgánAlokace v mil. Euro (kurz 28,- Kč/ 1 eur) Počet OP 8 TOP (4 více cílové) 7 ROP Cíl Konvergence (ČR mimo hl. m. Praha) OP Doprava(MD)5 774,1 (21,63%) OP Životní prostředí(MŽP)4 917,9 (18,42%) OP Podnikání a inovace(MPO)3 041,3 (11,39%) OP Výzkum a vývoj pro inovace(MŠMT)2 070,7 (7,76%) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (část určená pro cíl Konvergence) (MPSV)1 811,8 (6,79%) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (část určená pro cíl Konvergence) (MŠMT)1 811,8 (6,79%) 7 x regionální OP (ROP)(Reg. rady)4 659,0 (17,45%) Integrovaný OP - IOP (část určená pro cíl Konvergence) (MMR)1 553,0 (5,82%) OP Technická pomoc (část určená pro cíl Konvergence) (MMR)243,8 (0,91%) Součet za cíl25 883,4 (96,97%) 724 735,20 Kč

15 15 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Hl. m. Praha) 2 Praha + 4 TOP (více cílové) OP Praha Konkurenceschopnost(Hl.m. Praha)234,9 (0,88%) OP Praha Adaptabilita(Hl.m. Praha)108,4 (0,41%) Část IOP určená pro Prahu(MMR)29,4 (0,11%) Část OP LZZ určená pro Prahu(MPSV)25,6 (0,10%) Část OP VK určená pro Prahu(MŠMT)16,9 (0,06%) Část OP TP určená pro Prahu(MMR)3,9 (0,01%) Součet za cíl419,1 (1,57%) 11 734,80 Kč Cíl Evropská územní spolupráce (vybrané regiony ČR) 5 + 1 + 1 5 x OP Přeshraniční spolupráce + OP Meziregionální spolupráce + OP Nadnárodní spolupráce (MMR) 389 (1,46%) Součet za cíl389,0 (1,46%) 10 892,00 Kč Součet celkem26 691,5 (100%) 747 362,00 Kč 24

16 16 Operační programFond EU (v mil. EUR) ČR (v mil. EUR) Celkem (v mil. EUR) % Celkem v Kč (kurz 28,- Kč/1 EUR) Přeshraniční spolupráceERDF351,662,1413,790,411 583,6 OP přeshraniční spolupráce Bavorsko – ČRERDF55,09,764,714,11 811,6 OP přeshraniční spolupráce Sasko – ČRERDF67,211,979,117,32 214,8 OP přeshraniční spolupráce Rakousko – ČRERDF69,112,281,317,82 276,4 OP přeshraniční spolupráce Slovensko – ČRERDF56,610,066,614,51 864,8 OP přeshraniční spolupráce Polsko – ČRERDF103,718,3122,026,73 416,0 Nadnárodní spolupráceERDF37,466,5844,079,61234,0 Operační program nadnárodní spolupráceERDF37,466,5844,079,61234,0 Meziregionální spolupráce Interreg IVC ERDF Operační program meziregionální spolupráceERDF Nejsou alokace na jednotlivé země CelkemERDF389,168,7457,8100,012817,6 Cíl – 3 Evropská územní spolupráce

17 17 4. Environmentální řízení měst Environmentální geografii chápu jako disciplínu zabývající se zkoumáním procesů, mechanismů, nástrojů a aktérů, které mají vliv na harmonizaci vztahů mezi přírodou a společností v daném území. Environmentální řízení je řízení, které do svých rozhodovacích procesů ve všech prováděných činnostech a aktivitách respektuje šetrný přístup k životnímu prostředí a to jak v běžném operativním rozhodování, tak ve strategickém plánování. U měst či regionů to znamená respektovat ve všech svých aktivitách zásady udržitelného rozvoje. Základním produktem řízení měst je jejich rozvoj. Ten může být realizován a posuzován mnoha způsoby. Pokud je rozvoj realizován tak, že není prováděn na úkor budoucích generacích, jde o udržitelný rozvoj.

18 18 Schéma vývoje a přeměny krajiny (Zdroj: Bičík, Janský: Příroda a lidé Země. 2004, s. 127 ) kvalita řízení a plánování intenzivně kultivovaná krajina přírodní krajina umělá krajina extenzivně kultivovaná krajina postupný rozklad na části s dominujícími funkcemi původní krajina samovolný či špatně řízený tlak společnosti racionalizace a optimalizace vztahu společnost - příroda devastovaná krajina velké náklady rekultivace krajina druhotně kultivovaná dlouhodobě intenzivně kultivovaná kulturní krajina přeměněná krajina zemědělská krajina urbanizovaná krajinarekreační krajina krajina spec. funkcí typy krajiny různých fází vývoje tlak společnosti hlavní směry vývoje krajiny ostatní směry vývoje krajiny. Zdroj: Bičík, Janský: Příroda a lidé Země. 2004, s. 127

19 19 Vztah příroda - společnost Příroda Společnost : služby ekosystémů: zásobovací - (potraviny, voda, dřevo …), podpůrné (tvorba půdy …), regulační (podnebí,čištění vody …), kulturní (estetické, duchovní …)  : záplavy, vichřice, katastrofy … Společnost Příroda : relativně harmonizovaná krajina, šetrnost k přírodě, uvážlivé užívání zdrojů  : devastovaná krajina, drancování zdrojů, plýtvání …

20 20 Zkušenosti ze samosprávy strategie „malých kroků“ města Vsetín

21 21 Vsetín – strategické řízení Vsetín – strategické řízení BSC - Schéma metody STRATEGIE VIZE Občanská (zákaznická) perspektiva Finanční perspektiva Perspektiva interních procesů Perspektiva učení se a růstu Víme, co chtějí občané? Co musíme udělat, aby byli spokojení? Cyklus zlepšování strategického plánování Co všechno se musíme naučit, abychom to zvládli? Jaké zdroje musíme zajistit, aby byli občané spokojeni? Jakými procesy zajistíme spokojenost občanů a dostatek zdrojů? BSC – Balanced Scorecard, Metoda vyvážených ukazatelů nebo též Vyvážený úspěch

22 22 Občan, klient Hospodárnost a financování aktivit Interní procesy Učení se a růst Vsetín, srdce Valašska – příjemné město k životu, práci a zábavě; město usilující o zvyšování kvality života při respektování udržitelného rozvoje Pracovní příležitosti Dostupné bydlení Příležitosti k využití volného času Zdravé a půvabné město Bezpečné město Motivující pracovní příležitost Dostupné služby, péče, vzdělávání a možnosti spolkového, kulturního a duchovního života Odpovídající bydlení a upravené město Prevence a bezpečnost Zodpovědné financování a financování z různých zdrojů Účelné hospodaření s finančními prostředky a majetkem města Promyšlená příprava a realizace investičních akcí Kvalitní činnost radnice, městské policie, technických služeb, vlastních školských, kulturních,sportovních a ostatních zařízení Partnerství k realizaci záměrů, podnikání a vzdělanosti; podpora spolků a neziskových organizací Posilování prostředí spolupráce, důvěry a zodpovědnosti Zdokonalování procesu komunitního plánování a projektového řízení Rozvíjení dovedností a znalostí, zavádění nových metod a efektivních technologií Možnosti pro zdravý životní styl a sportování BSC - Strategická mapa

23 23 Vsetín – Dynamická BSC rozvoje města Vsetín

24 24 Indikátor „Ekologická stopa“ města Vsetín Ekologická stopa (ES) stanovuje množství přírodních zdrojů, které jednotlivec, město, region nebo celý stát spotřebují v daném roce. Ekologická stopa ukazuje, do jaké míry je náš životní styl udržitelný. Jde o ukazatel, který odpovídá na otázku, kolik země člověk potřebuje, ne tedy kolik lidí určitá plocha uživí. Kategorie lidské spotřeby jsou v rámci tohoto indikátoru převedeny na požadovanou plochu produktivní země, která tyto zdroje poskytuje a vstřebává zpět uvolněné odpady. Ekologická stopa je vyjádřena v "globálních hektarech". Každá jednotka odpovídá jednomu hektaru biologicky produktivních ploch s "globálně průměrnou produktivitou". Ekolog. stopa Vsetína ES = 3,80 gha/obyvatele (ČR 4,99 )

25 25 Zkušenosti ze samosprávy: odkazy na texty Řízení rizik a financí http://www.mepco.cz/projekt_vystup3.html,http://www.mepco.cz/projekt_vystup3.html Udržitelná rozvoj, environmentální řízení a audity http://www.mepco.cz/projekt_vystup5.html http://www.mepco.cz/projekt_vystup5.html Text o strategickém řízení pomocí Balanced Scorecard, text o modelu zlepšování CAF pro samosprávy: http://www.npj.cz/publikace_list.asp?hledej= P%C5%AF%C4%8Dek&dostupne=&orderby= nazev http://www.npj.cz/publikace_list.asp?hledej= P%C5%AF%C4%8Dek&dostupne=&orderby= nazev Řízení procesů výkonu státní správy: http://web.mvcr.cz/sprava/moderniz/vyk_sts pr.pdf http://web.mvcr.cz/sprava/moderniz/vyk_sts pr.pdf Měření spokojenosti v organizacích veřejné správy: http://web.mvcr.cz/odbor/moderniz/spokojen ost_final.pdf http://web.mvcr.cz/odbor/moderniz/spokojen ost_final.pdf

26 26 Zkušenosti ze samosprávy: odkazy na texty Přístup radnice k šetrnému využívání zdrojů, Přístup radnice k životnímu prostředí, Přístup radnice k NNO, další texty: http://www.spkp.cz/dokumenty/brozura_LCO_bez_obr.pdf, http://www.spkp.cz/dokumenty/NNO_web.pdf nebo http://www.mestovsetin.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=18676&id_ktg=16 405&archiv=0&p1=6528 http://www.spkp.cz/dokumenty/brozura_LCO_bez_obr.pdf http://www.spkp.cz/dokumenty/NNO_web.pdf http://www.mestovsetin.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=18676&id_ktg=16 405&archiv=0&p1=6528

27 27 Myšlenky na závěr Každodenně tisíce a tisíce politických představitelů, manažerů a zaměstnanců ve veřejné správě na celém světě přijímají řadu velkých, ale také drobných rozhodnutí, která mají vliv na nastolování harmonie či disharmonie mezi přírodou a člověkem. Výsledky těchto rozhodnutí se v globální úrovni projevují jako ekologická krize. „Ekologická krize, které čelíme, má mnoho příčin. Zahrnují chudobu, nedbalost a hrabivost – a především selhání při správě Země.“ (viz Hák, Rynda 2001, s. 17). K tomuto selhání při správě daného území dochází na úrovni globální, národní, regionální i lokální. Peter Drucker uvádí dva důvody krize nebo selhání (viz Drucker 2004, s. 19): „Každá existující organizace rychle zkrachuje, pokud neinovuje. Naopak každá nová organizace se rychle zhroutí, pokud neřídí.“ To podle Druckera platí stejně v ziskovém i v neziskovém sektoru, samozřejmě včetně států, územních celků a jejich organizací. Můžeme tedy říci, že hlavní příčinou ekologické krize je selhání při správě daného území.

28 28 Myšlenky na závěr Stephen Covey: „Řízení znamená efektivnost postupu po žebříku úspěšnosti, vedení určuje, zda se žebřík opírá o správnou zeď.“ Někdy mám ve veřejném sektoru dojem, že se sice věci „posouvají lopotně nahoru“, ale žel je „žebřík opřen o špatnou zeď“. Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Milan Půček, MBA, PhD. náměstek ministra pro místní rozvoj E-mail: milan.pucek@mmr.cz


Stáhnout ppt "1 Kohezní politika a environmentální řízení měst 25. výroční konference Fyzickogeografické sekce ČGS, blok Environmentální témata Brno, 31. 1. 2008 Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google