Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření emisí zážehového nebo vznětového motoru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření emisí zážehového nebo vznětového motoru"— Transkript prezentace:

1 Měření emisí zážehového nebo vznětového motoru
Střední odborná škola Otrokovice Měření emisí zážehového nebo vznětového motoru Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Vladimír Cupák Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika 1 DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /5 Autor Ing. Vladimír Cupák Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Am-OPD/3-ST-1/8 Název DUM Měření emisí zážehového nebo vznětového motoru Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 23-68-H/01 Obor vzdělávání Automechanik Vyučovací předmět Opravárenství a diagnostika Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem; náplň: postup a podmínky měření u vozidel se zážehovým , vznětovým motorem a alternativním pohonem, hodnocení výsledku měření emisí. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Emise, zážehový motor, vznětový motor, alternativní pohon, neřízený katalyzátor, řízený katalyzátor. Datum

3 Měření emisí zážehového nebo vznětového motoru
Náplň výuky Postup a podmínky měření Vozidlo se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem Vozidlo se zážehovým motorem s řízeným emisním systémem s katalyzátorem Vozidlo se vznětovým motorem Vozidlo s alternativním pohonem na plyn nebo s pohonem na dvojí palivo (motorová nafta – plyn) Hodnocení výsledku měření emisí

4 Postup a podmínky měření
Každé motorové vozidlo musí po určité době navštívit stanici STK, kde se mimo jiné provádí měření emisí. Toto měření je velice důležité z hlediska ochrany životního prostředí. Obsah oxidu uhelnatého (CO) ve výfukových plynech je považován za přiměřený ukazatel charakterizující složení výfukových plynů vozidla. To za předpokladu, že nedochází k nadměrnému vynechávání zážehů, které nejlépe charakterizuje obsah nespálených uhlovodíků (HC) ve výfukovém plynu. Přípustné hodnoty CO při otáčkách volnoběhu a při zvýšených otáčkách stanoví výrobce vozidla. Pokud tyto hodnoty nebyly stanoveny, nesmí obsah CO (v % obj.) překročit u vozidel vyrobených: do hodnotu 6 % obj. od do hodnotu 4,5 % obj. od hodnotu 3,5 % obj.

5 Zážehový motor s neřízeným emisním systémem (s katalyzátorem i bez)
Při měření emisí se provádí: vizuální kontrola skupin a dílů ovlivňujících tvorbu emisí ve výfukových plynech zaměřená na úplnost a těsnost palivové, zapalovací, sací a výfukové soustavy a těsnost motoru. Ventilový rozvod a jeho stav se kontroluje bez demontáže, v rozsahu umožněném jeho konstrukcí. Plnicí hrdlo palivové nádrže se kontroluje, jen pokud je požadována jeho zvláštní úprava. Kontrola ostatních zařízení určených ke snižování emisí škodlivin (odvětrání motoru, recirkulace výfukových plynů apod.) se provádí v rozsahu stanoveném výrobcem vozidla, kontrola seřízení motoru zahřátého na provozní teplotu, otáček volnoběhu, úhlu sepnutí kontaktů přerušovače u zapalovacího zařízení s kontaktním přerušovačem, úhlu předstihu zážehu, obsahu oxidu uhelnatého (CO) a uhlovodíků (HC) při volnoběžných otáčkách,  kontrola stejných parametrů jako při volnoběhu při zvýšených otáčkách v rozmezí 2500 až 2800 min-1, pokud výrobce nestanoví jinak,  porovnání výsledků kontroly a naměřených hodnot se stavem a hodnotami stanovenými výrobcem vozidla. Pokud výrobce tyto hodnoty nestanoví, nesmí být překročeny přípustné hodnoty dané emisními normami. Obr. 1: Výfukové plyny

6 Zážehový motor s řízeným emisním systémem s katalyzátorem
Při měření emisí se provádí: vizuální kontrola v rozsahu jako u vozidla s neřízeným emisním systémem, rozšířená o kontrolu stavu katalyzátoru, stavu sondy lambda, přídavných nebo doplňkových systémů ke snižování emisí a příslušné elektroinstalace,  kontrola funkce řídicího systému motoru, čtení paměti závad pomocí diagnostického zařízení v rozsahu a způsobem předepsaným výrobcem vozidla,  u motoru zahřátého na provozní teplotu změření otáček volnoběhu a obsahu CO ve volnoběhu a obsahu CO a součinitele přebytku vzduchu lambda při zvýšených otáčkách v rozmezí 2500 až 2800 min-1, pokud výrobce vozidla nestanoví jinak,   porovnání výsledků kontroly a naměřených hodnot se stavem a hodnotami stanovenými výrobcem vozidla. pokud výrobce tyto hodnoty nestanoví, nesmí být překročeny přípustné hodnoty dané emisními normami. Obr. 2: Diagnostika a emise

7 Vznětový motor Při měření emisí se provádí:
vizuální kontrola skupin a dílů ovlivňujících tvorbu emisí ve výfukových plynech zaměřená na úplnost a těsnost palivové, sací a výfukové soustavy a těsnost motoru; kontroluje se i neporušenost zajištění palivové soustavy proti neoprávněné manipulaci; ventilový rozvod a jeho stav se kontroluje bez demontáže, v rozsahu umožněném jeho konstrukcí. U neřízených systémů se kontroluje stav a případně i funkce přídavných zařízení ke snižování škodlivých emisí způsobem předepsaným výrobcem vozidla, u řízených systémů kontrola funkce řídicího systému motoru pomocí diagnostického zařízení v rozsahu a způsobem předepsaným výrobcem vozidla, kontrola seřízení motoru zahřátého na provozní teplotu, zejména volnoběžných otáček motoru, pravidelnosti chodu motoru při volnoběžných otáčkách, maximálních otáček (kontrola regulátoru) a měření kouřivosti motoru (opacimetrem) metodou volné akcelerace, porovnání výsledků kontroly a naměřených hodnot se stavem a hodnotami stanovenými výrobcem vozidla; pokud výrobce tyto hodnoty nestanoví, nesmí být překročeny přípustné hodnoty dané emisními normami.

8 Vozidlo s alternativním pohonem na plyn nebo s pohonem na dvojí palivo (motorová nafta – plyn)
Při měření emisí se provádí: kontrola v rozsahu předepsaném pro základní druh motoru (tj. zážehový nebo vznětový), včetně příslušných měření popsaných v odstavcích 1 až 3, na základní druh paliva (tj. benzin, motorovou naftu), kontrola stavu, zástavby, těsnosti, funkce a seřízení plynového zařízení, u řízených systémů včetně kontroly řídicího systému, měření hodnot složek výfukového plynu v rozsahu jako pro základní druh motoru při pohonu na plynné palivo. Při měření emisí se kontroluje i soulad vozidla s technickým průkazem vozidla a osvědčením o měření emisí, bylo-li již vozidlu vystaveno. Ověřují se identifikační údaje vozidla a motoru, štítky na vozidle a správnost údajů uvedených v osvědčení o měření emisí. Nesoulad evidenčních údajů v dokladech vozidla se skutečným stavem se zaznamená do poznámky protokolu o měření emisí.  Konkrétní postupy při měření emisí se řídí předpisy výrobce vozidla nebo výrobce emisního systému. Pokud nejsou stanoveny, postupuje se podle postupů uvedených v instrukcích ministerstva oznámených ve Věstníku dopravy.

9 Hodnocení výsledku měření emisí
Vyhovující Motorové vozidlo z hlediska měření emisí vyhovuje, jestliže na jeho technickém stavu nebyly zjištěny závady mající vliv na zhoršení emisního chování vozidla a kontrolované parametry se nacházejí v mezích stanovených výrobcem vozidla. Nevyhovující Motorové vozidlo z hlediska měření emisí nevyhovuje, jestliže na jeho technickém stavu byly zjištěny závady mající vliv na zhoršení emisního chování vozidla nebo kontrolované parametry se nenacházejí ve stanovených mezích stanovených výrobcem. 

10 číslo technického průkazu vozidla,
Stanice měření emisí vydá provozovateli vozidla osvědčení o měření emisí: číslo technického průkazu vozidla, údaje o vozidle, jeho motoru a emisním systému, parametry základního seřízení motoru a přípustné hodnoty emisí stanovené výrobcem, dobu platnosti osvědčení o měření emisí, otisk razítka stanice měření emisí a podpis odpovědného pracovníka stanice měření emisí a kontrolní nálepku. Ta prokazuje, že vozidlo bylo podrobeno měření emisí s vyhovujícím výsledkem. Kontrolní nálepka se umísťuje na zadní tabulku registrační značky vozidla a je na ní perforací vyznačen měsíc a rok dalšího měření emisí. Obr. 3: Známka TK, ME

11 Seznam obrázků: Obr. 1: vlastní
Obr. 2: Auto progress cz. In Auto progress cz [online]. [vid ], dostupné z: Obr. 3: Autoservis Kašík. In Autoservis Kašík [online] [vid ], dostupné z:

12 Seznam použité literatury:
[1] POŠTA, J. a kolektiv, Opravárenství a diagnostika I, Informatorium Praha, ISBN

13 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Měření emisí zážehového nebo vznětového motoru"

Podobné prezentace


Reklamy Google