Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém a informační systém Úvod do systémové metodologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém a informační systém Úvod do systémové metodologie"— Transkript prezentace:

1 Systém a informační systém Úvod do systémové metodologie
Informační systémy Systém a informační systém Úvod do systémové metodologie TPS MIS EIS EDI OIS strategické řízení taktické operativní řízení a provozu IS

2 Informační systémy Informační systém Různé pohledy:
systém zpracování dat systém pravidel a způsobů řízení v určité organizaci jeden ze systémů v každé organizaci IS

3 Ad IS jako systém zpracování dat
Informační systémy Ad IS jako systém zpracování dat pořízení dat uchování dat zpracování dat prezentace dat přenos IS

4 Ad IS jako systém zpracování dat
Informační systémy Ad IS jako systém zpracování dat pořízení dat přenos přenos uchování dat zpracování dat přenos prezentace dat IS

5 Ad systém pravidel a způsobů řízení v určité organizaci
Informační systémy Ad systém pravidel a způsobů řízení v určité organizaci př. pravidelné porady, neformální setkání, jednání u IS zdůrazňujeme hledisko řízení Ad jeden ze systémů v každé organizaci př. dopravní systém, energetický systém, systém vzdělávání zdůrazňuje pojetí IS jako obslužné aktivity, zabezpečující hlavní činnost firmy IS

6 Informační systémy Podnikový informační systém zpravidla zahrnuje aspekty více disciplín: datových, organizačních, procesních, metodických, technologických, ekonomických, obchodně podnikatelských - prvořadým hlediskem je otázka, jaké informace jsou pro úspěšnou realizaci podnikání a jeho rozvoj potřebné IS

7 Vztah IS a IT Informační systémy Informační systémy
principy relativně stálé, neměnné Informační technologie všechny prostředky, využívané k pořízení, uchování, zpracování, prezentaci a přenosu dat (HW, SW, FW,…) dynamicky se vyvíjejí obtížně predikovatelné z dlouhodobého hlediska krátkodobé trendy Potřeba souladu mezi IS a IT - nutnost vyváženého přístupu!!! častý problém - „izolované“ pořízení moderních informačních technologií využití IT a zdokonalování IS souběžně s představou o strategickém rozvoji dané firmy tvorba informační strategie - ucelené představy o budoucí roli IS/IT v dané firmě a jak se k tomuto cíli dopracovat IS

8 SYSTÉM ? Informační systémy “Množina prvků a vazeb mezi nimi,
chápán obvykle intuitivně, nejednotně Účelově definovaná množina prvků a vazeb mezi nimi, jež vykazují jako celek určité vlastnosti, resp. chování. “Množina prvků a vazeb mezi nimi, zavedených na vymezeném reálném objektu z  hlediska reálného cíle" IS

9 SYSTÉM ? Informační systémy “Množina prvků a vazeb mezi nimi,
z hlediska reálného cíle" “Množina prvků a vazeb mezi nimi, zavedených na vymezeném reálném objektu IS

10 SYSTÉM ? Informační systémy
z hlediska reálného cíle" “Množina prvků a vazeb mezi nimi, zavedených na vymezeném reálném objektu Cíle IS podniku - poskytovat potřebné informace v požadovaném rozsahu, lhůtách, podrobnostech i formě IS - dynamický systém, jehož vazby tvoří informace a prvky systému jsou místa transformace informací IS

11 SYSTÉM ? Informační systémy
Účelové (cílové) vymezení systému na objektu znamená, že na stejném "objektu" můžeme vymezit více systémů v závislosti na účelu, který sledujeme. Reálný objekt - určitý autonomní celek z okolního světa (má sám o sobě smysl) Umělé systémy (artefakty) - snaha o to, aby měly vybrané vlastnosti (např. i organismů – viz čidla) Přirozené systémy (systémy s evolučním vývojem) - informace je nutná pro adaptibilitu systému (př. hospodářské organizace) a jeho prvků. IS

12 Rozlišení z hlediska chování systémů:
Informační systémy VYBRANÉ SYSTÉMOVÉ POJMY A VLASTNOSTI V důsledku interakce prvků systému může mít celek (tj. systém) vlastnosti zcela nové (tj. novou kvalitu), které samostatné prvky nevykazovaly - synergie - synergický efekt, emergence Systém lze charakterizovat z hlediska chování (tj. z reakce systému na určité podněty) Rozlišení z hlediska chování systémů: „deterministické systémy“ - na podněty reagují jednoznačnými způsoby „stochastické systémy“ - vykazují nahodilé chování, obtížné způsoby řízení, neurčitost Další rozlišení vymezené dvěma póly: tvrdé systémy měkké systémy IS

13 Systémy VYBRANÉ SYSTÉMOVÉ POJMY A VLASTNOSTI t v r d é s y s t é m y
Pokud nedochází k vnějšímu zásahu, fungují nezávisle na lidském činiteli (přestože bývají výsledkem lidské činnosti). Člověk je aktivním prvkem systému a  ovlivňuje jej svou cílevědomou činností. Cíle systému lze dobře formulovat a existuje kriteriální funkce, která umožňuje hodnotit dosahování cíle (resp. cílů) Cíle systému jsou složité, bývají obtížně definovatelné a mohou se pro jednotlivé prvky systému (např. lidi) lišit. O systému lze zjistit objektivní data, která jsou (většinou) dobře měřitelná a mají kvantitativní (tj. číselný) charakter. Mnoho údajů o systému je obtížně zjistitelných, mnohá data mívají kvalitativní charakter a často i  subjektivní povahu. t v r d é s y s t é m y m ě k k é s y s t é m y IS

14 Systémy VYBRANÉ SYSTÉMOVÉ POJMY A VLASTNOSTI IS

15 Systémy VYBRANÉ SYSTÉMOVÉ POJMY A VLASTNOSTI
Struktura systému – skladba či způsob uspořádání prvků a vazeb (nezahrnuje jejich chování) Ve většině reálných situací je vhodné pohlížet v systému na jeho relativně samostatné části jako na subsystémy (podsystémy). Okolí systému – účelově definovaná množina prvků, které sice nejsou součástí systému, ale mají k němu podstatné vazby (vstupy a výstupy). Funkce představují schopnost prvků a vazeb plnit určité cíle a přispívat k plnění cílů celého systému. Hierarchické pojetí systému - každý prvek systému lze považovat za samostatný systém a naopak: každý systém může být chápán jako součást vyššího systému. IS

16 TYPY SYSTÉMŮ A JEJICH VLASTNOSTI
Systémy TYPY SYSTÉMŮ A JEJICH VLASTNOSTI Checklandova taxonomie systémů: Přirozené systémy – systémy fyzikální a biologické; dělení na živé a neživé; účelné chování – živým systémům je vnitřně i geneticky dané Navrhované (umělé) systémy – fyzikální (automobil) či abstraktní (rovnice); jde o systémy se záměrem, který je dán zvenku Systémy lidských aktivit – rozhodujícími prvky systémů jsou lidé; systémy činností a sociálně kulturní systémy Transcendentální systémy – přesahují hranice lidského chápání IS

17 TYPY SYSTÉMŮ A JEJICH VLASTNOSTI
Systémy TYPY SYSTÉMŮ A JEJICH VLASTNOSTI Bouldingova taxonomie systémů: Fyzikální systémy (Frameworks) - materiálně energetický základ, nemají zjevnou strukturu Mechanické systémy (Clockworks) – významná struktura, časově proměnné vztahy (př. stroje, tech. zařízení) Kybernetické systémy - působení zpětné vazby, regulace typu „control“ Otevřené systémy - informační, hmotné a energetické vazby do okolí (spojeny s existencí života, např. buňka) Genetické systémy – mají rozlišené funkce jednotlivých prvků, chování dáno společným genetickým kódem Systémy s prvky animality (živočichové) - otevřené systémy, které mají vysokou mobilitu, vyšší úroveň nervové soustavy Systémy se symbolickou funkcí - jsou představovány člověkem – vědomí, záměrné jednání. Aktivní ovlivňování prostředí; člověk je schopen myslet do budoucnosti a cíleně vytvářet nové systémy. Sociální systémy – nejvyšší a nejsložitější úroveň systémů, jsou typické interakcí lidí (individuí) se všemi dříve zmiňovanými přednostmi a problémy subjektivity.Významným reprezentantem je organizace. Transcendentní systémy - přesahují hranice lidského chápání IS

18 TYPY SYSTÉMŮ A JEJICH VLASTNOSTI
Systémy TYPY SYSTÉMŮ A JEJICH VLASTNOSTI S rostoucí úrovní systému stoupá i význam informací a mění se i jejich funkce a charakter. Na každý z vyšších typů systémů lze nahlížet podobně jako na systémy nižší, ovšem za cenu značného zjednodušení. IS

19 TYPY SYSTÉMŮ A JEJICH VLASTNOSTI
Systémy TYPY SYSTÉMŮ A JEJICH VLASTNOSTI Organizace představuje specifický druh sociálního systému vykazuje a integruje rysy umělého (racionálně vytvářeného) a přirozeného systému. Pojetí organizace jako racionálního systému klade důraz na cíle a poslání organizace jako celku a podřizuje mu všechny systémové komponenty (prvky a funkce), tedy i chování jednotlivců. Pojetí organizace jako přirozeného systému chápe organizaci jako soubor individuí, uplatňujících své přirozené zájmy, které jsou ve vzájemné interakci. Nutnost respektování obou aspektů IS

20 TYPY SYSTÉMŮ A JEJICH VLASTNOSTI
Informační systémy TYPY SYSTÉMŮ A JEJICH VLASTNOSTI Nutnost respektování obou aspektů !!! Potřebné - navrhnout vhodné informační technologie v relaci k informačním potřebám konkrétní organizace, dostupnosti dat, schopnostem je interpretovat aj. Informační systém nestojí sám o sobě, ale je součástí vyššího systému Počítačově orientované IS - komponenty tvoří hardware, software a datová základna. Jde ale pouze o jednu součást informačních systémů!!! IS

21 Požadavky na počítačový IS
Informační systémy Požadavky na počítačový IS Horizontální a vertikální integrace informací Rychlé agregování informací od nižších stupňů řízení Racionální prezentace informací v čase, formě a prostoru Optimální časová frekvence Vhodný rozsah uchovávaných informací IS

22 Informační systémy IS - etapy vývoje Agendový přístup
Systémový přístup UŽIVATEL SOUBOR DAT APLIKACE UŽIVATEL APLIKAČNÍ PROGRAMY SŘBD BÁZE DAT IS

23 Informační systémy Báze dat – principy: obsahuje soubory dat
všechna data obsahuje jen jednou existují vazby obdobné jako v IS Báze dat – principy: IS

24 Informační systémy Existují dva výrazně odlišné pohledy na informační systém podniku (IS): výrazně technologická orientace, pojímající IS jako artefakt IS je pojímán jako přirozený systém, vymezený nad informačními procesy v konkrétní organizaci Počítačově orientovaný IS je nutno chápat jako významnou součást organizace (systému), která musí být s ostatními komponentami v souladu. Podnikový informační systém je komplex lidí, procesů, programového vybavení, technických zařízení a organizačních pravidel – za účelem sběru, přenosu, aktualizace, uchování a zpracování dat s cílem včasného získání a prezentace informací. IS

25 IS jako přirozený systém
Informační systémy Srovnání vybraných atributů obou pohledů: pojetí IS IS jako přirozený systém IS jako artefakt obecně pojímaný "koncový uživatel" příjemce informace se subjektivním vnímáním člověk v rámci IS rozhodující informační procesy pojetí samotné informace vymezení IS informace jako zdroj (objektivní pojetí) informace jako interpretace dat (subjektivní pojetí) formalizace a formalizované operace s daty interpretace informace, navazující na předchozí transformaci soubor HW a SW, případně datová základna informační procesy, včetně poznávání a rozhodování IS

26 Informační systémy Významný rozdíl v pojetí informace: Důsledek:
Informace jako zdroj: její význam a hodnota jsou pevně a jednou provždy dány Přirozená interpretace informace respektuje individualitu příjemců - důraz na individuální znalosti a sdílení informací; jsou podporovány horizontální informační toky. Problémy „neúspěchu IS“ se objevují ve dvou rovinách: Řada "počítačových profesionálů" akceptuje pouze formalizované přístupy Většina lidí nerozumí podstatě informací a nedokáže formulovat své požadavky na IS. Důsledek: nedostatečná spolupráce na tvorbě IS a spoléhání, že počítače bez vlastního přičinění uspokojí informační potřeby IS

27 Informační systémy Problém produktivity:
Proč nedokážeme postupovat rychleji? IS

28 Informační systémy Informace v pojetí informačních technologií jsou často vnímány jako data, zpracovávaná technologickými procesy za nějakým účelem. IS

29 Úrovně informace Myšlení - vytváření konceptuálních modelů světa
Technici/inženýři tvůrci počítačových systémů Administrativa novináři Manažeři lidé při rozhodování SIGNÁLY DATA ZPRÁVY INFORMACE Pragmatika zprávám je přiřazován význam (smysl) Sémantika Sekvencím symbolů je přiřazován obsah Syntaxe vhodné signály prezentují symboly či sekvence symbolů lidské poznání Fyzikální svět Myšlení - vytváření konceptuálních modelů světa Při „zdolávání“ jednotlivých stupňů na cestě k informaci (využívané v managementu) je nutné v procesu interpretace aplikovat syntaktické, sémantické i pragmatické aspekty. IS

30 Tvorba a užití znalostí při interpretaci dat a využití informace
Informační systémy Tvorba a užití znalostí při interpretaci dat a využití informace (Pasivní) učení (teaching) prostřednictvím přenosu informací/dat (Aktivní) učení (se) (learning) - tvorba a rozvoj znalostí a zkušeností Individuální LIDSKÉ ZNALOSTI Filtrace dat: vyhledávání a výběr vhodných dat INTERPRETACE: přisouzení významu vybraným datům v určitém kontextu Závěry/využití: určité rozhodnutí, konkrétní jednání Výsledné ČINNOSTI DATOVÉ ZDROJE Mentální procesy interpretace dat a zhodnocení informací Zdroj: Rosický, Vodáček: Informační management, Managemenr Press, Praha IS


Stáhnout ppt "Systém a informační systém Úvod do systémové metodologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google