Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1IS-2010-2 Informační systémy TPS MIS EIS EDI OIS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu OIS Systém a informační systém Úvod do.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1IS-2010-2 Informační systémy TPS MIS EIS EDI OIS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu OIS Systém a informační systém Úvod do."— Transkript prezentace:

1

2 1IS-2010-2 Informační systémy TPS MIS EIS EDI OIS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu OIS Systém a informační systém Úvod do systémové metodologie

3 2IS-2010-2 Různé pohledy:  systém zpracování dat  systém pravidel a způsobů řízení v určité organizaci  jeden ze systémů v každé organizaci Informační systém Informační systémy

4 3IS-2010-2 Ad IS jako systém zpracování dat pořízení dat uchování datzpracování datprezentace dat přenos Informační systémy

5 4IS-2010-2 pořízení datuchování dat zpracování dat prezentace dat přenos Ad IS jako systém zpracování dat Informační systémy

6 5IS-2010-2 Ad systém pravidel a způsobů řízení v určité organizaci Ad jeden ze systémů v každé organizaci př. dopravní systém, energetický systém, systém vzdělávání př. dopravní systém, energetický systém, systém vzdělávání zdůrazňuje pojetí IS jako obslužné aktivity, zabezpečující hlavní činnost firmy zdůrazňuje pojetí IS jako obslužné aktivity, zabezpečující hlavní činnost firmy př. pravidelné porady, neformální setkání, jednání př. pravidelné porady, neformální setkání, jednání u IS zdůrazňujeme hledisko řízení u IS zdůrazňujeme hledisko řízení Informační systémy

7 6IS-2010-2 Podnikový informační systém zpravidla zahrnuje aspekty více disciplín: - datových, - organizačních, - procesních, - metodických, - technologických, - ekonomických, - obchodně podnikatelských -…-…-…-… - prvořadým hlediskem je otázka, jaké informace jsou pro úspěšnou realizaci podnikání a jeho rozvoj potřebné Informační systémy

8 7IS-2010-2 Vztah IS a IT Informační systémy principy relativně stálé, neměnné principy relativně stálé, neměnné Informační systémy Informační technologie všechny prostředky, využívané k pořízení, uchování, zpracování, prezentaci a přenosu dat (HW, SW, FW,…) všechny prostředky, využívané k pořízení, uchování, zpracování, prezentaci a přenosu dat (HW, SW, FW,…) dynamicky se vyvíjejí dynamicky se vyvíjejí obtížně predikovatelné z dlouhodobého hlediska obtížně predikovatelné z dlouhodobého hlediska krátkodobé trendy krátkodobé trendy Potřeba souladu mezi IS a IT - nutnost vyváženého přístupu!!! častý problém - „izolované“ pořízení moderních informačních technologií častý problém - „izolované“ pořízení moderních informačních technologií využití IT a zdokonalování IS souběžně s představou o strategickém rozvoji dané firmy využití IT a zdokonalování IS souběžně s představou o strategickém rozvoji dané firmy tvorba informační strategie - ucelené představy o budoucí roli IS/IT v dané firmě a jak se k tomuto cíli dopracovat tvorba informační strategie - ucelené představy o budoucí roli IS/IT v dané firmě a jak se k tomuto cíli dopracovat

9 8IS-2010-2 SYSTÉM ? z hlediska reálného cíle" “Množina prvků a vazeb mezi nimi, zavedených na vymezeném reálném objektu - chápán obvykle intuitivně, nejednotně Účelově definovaná množina prvků a vazeb mezi nimi, jež vykazují jako celek určité vlastnosti, resp. chování. Informační systémy

10 9IS-2010-2 z hlediska reálného cíle" “Množina prvků a vazeb mezi nimi, zavedených na vymezeném reálném objektu SYSTÉM ? Informační systémy

11 10IS-2010-2 SYSTÉM ? z hlediska reálného cíle" “Množina prvků a vazeb mezi nimi, zavedených na vymezeném reálném objektu Cíle IS podniku - poskytovat potřebné informace v požadovaném rozsahu, lhůtách, podrobnostech i formě IS - dynamický systém, jehož vazby tvoří informace a prvky systému jsou místa transformace informací Informační systémy

12 11IS-2010-2 Účelové (cílové) vymezení systému na objektu znamená, že na stejném "objektu" můžeme vymezit více systémů v závislosti na účelu, který sledujeme. Reálný objekt - určitý autonomní celek z okolního světa (má sám o sobě smysl) Umělé systémy (artefakty) - snaha o to, aby měly vybrané vlastnosti (např. i organismů – viz čidla) Přirozené systémy (systémy s evolučním vývojem) - informace je nutná pro adaptibilitu systému (př. hospodářské organizace) a jeho prvků. SYSTÉM ? Informační systémy

13 12IS-2010-2 „deterministické systémy“ - na podněty reagují jednoznačnými způsoby „stochastické systémy“ - vykazují nahodilé chování, obtížné způsoby řízení, neurčitost VYBRANÉ SYSTÉMOVÉ POJMY A VLASTNOSTI V důsledku interakce prvků systému může mít celek (tj. systém) vlastnosti zcela nové (tj. novou kvalitu), které samostatné prvky nevykazovaly - synergie - synergický efekt, emergence Rozlišení z hlediska chování systémů: Další rozlišení vymezené dvěma póly: tvrdé systémy měkké systémy Informační systémy Systém lze charakterizovat z hlediska chování (tj. z reakce systému na určité podněty)

14 13IS-2010-2 Pokud nedochází k vnějšímu zásahu, fungují nezávisle na lidském činiteli (přestože bývají výsledkem lidské činnosti). Člověk je aktivním prvkem systému a ovlivňuje jej svou cílevědomou činností. Cíle systému lze dobře formulovat a existuje kriteriální funkce, která umožňuje hodnotit dosahování cíle (resp. cílů) Cíle systému jsou složité, bývají obtížně definovatelné a mohou se pro jednotlivé prvky systému (např. lidi) lišit. O systému lze zjistit objektivní data, která jsou (většinou) dobře měřitelná a mají kvantitativní (tj. číselný) charakter. Mnoho údajů o systému je obtížně zjistitelných, mnohá data mívají kvalitativní charakter a často i subjektivní povahu. t v r d é s y s t é m y m ě k k é s y s t é m ySystémy VYBRANÉ SYSTÉMOVÉ POJMY A VLASTNOSTI

15 14IS-2010-2Systémy VYBRANÉ SYSTÉMOVÉ POJMY A VLASTNOSTI

16 15IS-2010-2 Struktura systému – skladba či způsob uspořádání prvků a vazeb (nezahrnuje jejich chování) Ve většině reálných situací je vhodné pohlížet v systému na jeho relativně samostatné části jako na subsystémy (podsystémy). Okolí systému – účelově definovaná množina prvků, které sice nejsou součástí systému, ale mají k němu podstatné vazby (vstupy a výstupy). Funkce představují schopnost prvků a vazeb plnit určité cíle a přispívat k plnění cílů celého systému. Hierarchické pojetí systému - každý prvek systému lze považovat za samostatný systém a naopak: každý systém může být chápán jako součást vyššího systému. VYBRANÉ SYSTÉMOVÉ POJMY A VLASTNOSTISystémy

17 16IS-2010-2 TYPY SYSTÉMŮ A JEJICH VLASTNOSTI Checklandova taxonomie systémů: Přirozené systémy – systémy fyzikální a biologické; dělení na živé a neživé; účelné chování – živým systémům je vnitřně i geneticky dané Navrhované (umělé) systémy – fyzikální (automobil) či abstraktní (rovnice); jde o systémy se záměrem, který je dán zvenku Systémy lidských aktivit – rozhodujícími prvky systémů jsou lidé; systémy činností a sociálně kulturní systémy Systémy Transcendentální systémy – přesahují hranice lidského chápání

18 17IS-2010-2 TYPY SYSTÉMŮ A JEJICH VLASTNOSTI Bouldingova taxonomie systémů: Fyzikální systémy (Frameworks) - materiálně energetický základ, nemají zjevnou strukturu Mechanické systémy (Clockworks) – významná struktura, časově proměnné vztahy (př. stroje, tech. zařízení) Kybernetické systémy - působení zpětné vazby, regulace typu „control“ Otevřené systémy - informační, hmotné a energetické vazby do okolí (spojeny s existencí života, např. buňka) Genetické systémy – mají rozlišené funkce jednotlivých prvků, chování dáno společným genetickým kódem Systémy s prvky animality (živočichové) - otevřené systémy, které mají vysokou mobilitu, vyšší úroveň nervové soustavy Systémy se symbolickou funkcí - jsou představovány člověkem – vědomí, záměrné jednání. Aktivní ovlivňování prostředí; člověk je schopen myslet do budoucnosti a cíleně vytvářet nové systémy. Sociální systémy – nejvyšší a nejsložitější úroveň systémů, jsou typické interakcí lidí (individuí) se všemi dříve zmiňovanými přednostmi a problémy subjektivity.Významným reprezentantem je organizace. Transcendentní systémy - přesahují hranice lidského chápání Systémy

19 18IS-2010-2 S rostoucí úrovní systému stoupá i význam informací a mění se i jejich funkce a charakter. Na každý z vyšších typů systémů lze nahlížet podobně jako na systémy nižší, ovšem za cenu značného zjednodušení. TYPY SYSTÉMŮ A JEJICH VLASTNOSTI Systémy

20 19IS-2010-2 představuje specifický druh sociálního systému představuje specifický druh sociálního systému vykazuje a integruje rysy umělého (racionálně vytvářeného) a přirozeného systému. vykazuje a integruje rysy umělého (racionálně vytvářeného) a přirozeného systému. Pojetí organizace jako racionálního systému klade důraz na cíle a poslání organizace jako celku a podřizuje mu všechny systémové komponenty (prvky a funkce), tedy i chování jednotlivců. Pojetí organizace jako přirozeného systému chápe organizaci jako soubor individuí, uplatňujících své přirozené zájmy, které jsou ve vzájemné interakci. Nutnost respektování obou aspektů Nutnost respektování obou aspektů Organizace TYPY SYSTÉMŮ A JEJICH VLASTNOSTI Systémy

21 20IS-2010-2 Potřebné - navrhnout vhodné informační technologie v relaci k informačním potřebám konkrétní organizace, dostupnosti dat, schopnostem je interpretovat aj. Informační systém nestojí sám o sobě, ale je součástí vyššího systému Počítačově orientované IS - komponenty tvoří hardware, software a datová základna. TYPY SYSTÉMŮ A JEJICH VLASTNOSTI Nutnost respektování obou aspektů !!! Jde ale pouze o jednu součást informačních systémů!!! Informační systémy

22 21IS-2010-2 Informační systémy Požadavky na počítačový IS Horizontální a vertikální integrace informací Rychlé agregování informací od nižších stupňů řízení Racionální prezentace informací v čase, formě a prostoru Optimální časová frekvence Vhodný rozsah uchovávaných informací

23 22IS-2010-2 IS - etapy vývoje Agendový přístupAgendový přístup Systémový přístupSystémový přístup UŽIVATEL SOUBOR DAT APLIKACE UŽIVATEL APLIKAČNÍ PROGRAMY SŘBD BÁZE DAT Informační systémy

24 23IS-2010-2  obsahuje soubory dat  všechna data obsahuje jen jednou  existují vazby obdobné jako v IS Báze dat – principy: Informační systémy

25 24IS-2010-2 Existují dva výrazně odlišné pohledy na informační systém podniku (IS): 1. výrazně technologická orientace, pojímající IS jako artefakt 2. IS je pojímán jako přirozený systém, vymezený nad informačními procesy v konkrétní organizaci Počítačově orientovaný IS je nutno chápat jako významnou součást organizace (systému), která musí být s ostatními komponentami v souladu. Podnikový informační systém je komplex lidí, procesů, programového vybavení, technických zařízení a organizačních pravidel – za účelem sběru, přenosu, aktualizace, uchování a zpracování dat s cílem včasného získání a prezentace informací. Informační systémy

26 25IS-2010-2 Srovnání vybraných atributů obou pohledů: interpretace informace, navazující na předchozí transformaci příjemce informace se subjektivním vnímáním informační procesy, včetně poznávání a rozhodování informace jako interpretace dat (subjektivní pojetí) obecně pojímaný "koncový uživatel" formalizace a formalizované operace s daty informace jako zdroj (objektivní pojetí) soubor HW a SW, případně datová základna člověk v rámci IS rozhodující informační procesy pojetí samotné informace vymezení IS IS jako přirozený systémIS jako artefakt pojetí IS Informační systémy

27 26IS-2010-2 Významný rozdíl v pojetí informace: Informace : její význam a hodnota jsou pevně a jednou provždy dány Informace jako zdroj: její význam a hodnota jsou pevně a jednou provždy dány informace respektuje individualitu příjemců Přirozená interpretace informace respektuje individualitu příjemců - důraz na individuální znalosti a sdílení informací; jsou podporovány horizontální informační toky. Problémy „neúspěchu IS“ se objevují ve dvou rovinách:  Řada "počítačových profesionálů" akceptuje pouze formalizované přístupy  Většina lidí nerozumí podstatě informací a nedokáže formulovat své požadavky na IS. Důsledek: nedostatečná spolupráce na tvorbě IS a spoléhání, že počítače bez vlastního přičinění uspokojí informační potřeby Informační systémy

28 27IS-2010-2 Problém produktivity: Proč nedokážeme postupovat rychleji? Informační systémy

29 28IS-2010-2 Informace v pojetí informačních technologií jsou často vnímány jako data, zpracovávaná technologickými procesy za nějakým účelem. Informační systémy

30 29IS-2010-2 Technici/inženýři tvůrci počítačových systémů Administrativa novináři Manažeři lidé při rozhodování lidské poznání Syntaxe vhodné signály prezentují symboly či sekvence symbolů Sémantika Sekvencím symbolů je přiřazován obsah Pragmatika zprávám je přiřazován význam (smysl) SIGNÁLY DATA ZPRÁVY INFORMACE Fyzikální svět Myšlení - vytváření konceptuálních modelů světa Při „zdolávání“ jednotlivých stupňů na cestě k informaci (využívané v managementu) je nutné v procesu interpretace aplikovat syntaktické, sémantické i pragmatické aspekty. Úrovně informace

31 30IS-2010-2 Tvorba a užití znalostí při interpretaci dat a využití informace (Pasivní) učení (teaching) prostřednictvím přenosu informací/dat (Aktivní) učení (se) (learning) - tvorba a rozvoj znalostí a zkušeností Individuální LIDSKÉ ZNALOSTI DATOVÉ ZDROJE Filtrace dat: vyhledávání a výběr vhodných dat INTERPRETACE: přisouzení významu vybraným datům v určitém kontextu Závěry/využití: určité rozhodnutí, konkrétní jednání Výsledné ČINNOSTI Mentální procesy interpretace dat a zhodnocení informací Zdroj: Rosický, Vodáček: Informační management, Managemenr Press, Praha Informační systémy


Stáhnout ppt "1IS-2010-2 Informační systémy TPS MIS EIS EDI OIS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu OIS Systém a informační systém Úvod do."

Podobné prezentace


Reklamy Google