Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posuzování bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií vzhledem k implementaci směrnice 2012/18/EU (SEVESO III)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posuzování bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií vzhledem k implementaci směrnice 2012/18/EU (SEVESO III)"— Transkript prezentace:

1 Posuzování bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií vzhledem k implementaci směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) do českého právního řádu Ing.Vilém Sluka, Ing. Martina Pražáková, Ing. Emanuel Dušek Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH), VÚBP, v.v.i.

2 OBSAH Právní rámec Povinné dokumenty v prevenci závažných havárií
Hlavní změny v Seveso III oproti Seveso II (~ analýza a hodnocení rizik) Zkušenosti s prevencí závažných havárií v ČR ohledně bezpečnostní dokumentace Analýza a hodnocení rizik v bezpečnostní dokumentaci Oblast systémů řízení PZH v bezpečnostní dokumentaci Vývoj a potřeba změn v posuzování analýzy a hodnocení rizik Závěr

3 1. Právní rámec

4 Směrnice SEVESO – časový sled (Právní rámec 1a)
Směrnice 82/501/EHS (SEVESO I) ze dne o zdrojích nebezpečí závažných havárií v určitých průmyslových činnostech Směrnice Rady 96/82/ES (SEVESO II) ze dne o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek; změna Směrnicí 2003/105/ES ze dne Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (SEVESO III)

5 Časové údaje u nové směrnice (Právní rámec 1b)
Nová směrnice 2012/18/EU: přijata publikována vstoupila v platnost implementace směrnice do mimo implementace čl. 30 (těžké topné oleje)  do

6 Implementace Seveso II v ČR (Právní rámec 1c)
Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, který byl změněn zákonem č. 488/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 254/2006 Sb. o kontrole nebezpečných látek Vyhláška č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií Vyhláška č. 255/2006 Sb. o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B Vyhláška č. 103/2006 Sb. o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu.

7 2. Povinné dokumenty v prevenci závažných havárií (2a)
Seznam - druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek (definice dle § 2 zákona o PZH) v objektu nebo zařízení podle množství nebezpečných látek: Protokol o nezařazení nebo Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B Bezpečnostní program prevence závažné havárie (objekt zařazený do skupiny A) Bezpečnostní zpráva (objekt zařazený do skupiny B)

8 2. Povinné dokumenty v prevenci závažných havárií (2b)
Plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení (skupiny A i B) Vnitřní havarijní plán (skupina B) Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování (skupina B) Hlášení o závažné havárii a Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie Zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy aktualizované dokumenty

9 3. Hlavní změny Seveso III vs Seveso II (se vztahem k analýze a hodnocení rizik) (3a)
Seznam kategorií nebezpečných látek (NL): podle obecné klasifikace nebezpečnosti v souladu s nařízením CLP Rozšíření seznamu jmenovitě uvedených NL nebo skupin látek Nový zdroj rizika: podzemní skladování plynu

10 3. Hlavní změny Seveso III vs Seveso II (3b)
Politika PZH ~ úměrná nebezpečí závažných havárií - pro závody s podlimitním množstvím – politika PZH: lze použít i jiné prostředky, struktury a systémy bezpečnosti ~ úměrné nebezpečí závažných havárií

11 3. Hlavní změny Seveso III vs Seveso II (3c)
Seveso II, Annex III, (a): „the major accident prevention policy should be established in writing and should include the operator's overall aims and principles of action with respect to the control of major-accident hazards“ Seveso III: „the safety management system shall be proportionate to the hazards, industrial activities and complexity of the organisation in the establishment and be based on assessment of the risks; it should include the part of the general management system which includes the organisational structure, responsibilities, practices, procedures, processes and resources for determining and implementing the major-accident prevention policy (MAPP)“

12 3. Hlavní změny Seveso III vs Seveso II (3d)
Seveso II, Annex III, (b) (ii): „identification and evaluation of major hazards — adoption and implementation of procedures for systematically identifying major hazards arising from normal and abnormal operation and the assessment of their likelihood and severity“ Seveso III: „identification and evaluation of major hazards — adoption and implementation of procedures for systematically identifying major hazards arising from normal and abnormal operation including subcontracted activities where applicable and the assessment of their likelihood and severity“

13 3. Hlavní změny Seveso III vs Seveso II (3e)
Domino efekt → závody s nadlimitním i podlimitním množstvím nebezpečných látek; výměna informací → i závody, které nespadají do oblasti působnosti směrnice; → řešit scénáře závažných havárií zohledňující možný dominový efekt a scénáře s dopadem na životní prostředí při vnějším havarijním plánování

14 3. Hlavní změny Seveso III vs Seveso II (3f)
Lze spojit postupy územního plánování s postupy posuzování vlivů na životní prostředí a podobných právních předpisů; lze požadovat po závodech s podlimitním množstvím dostatek informací o rizicích v těchto závodech pro účely územního plánování Zpřesnění požadavků na informování veřejnosti Posílení požadavků týkající se kontrol (*) Důraz na využití zkušeností získaných z havárií

15 3. Hlavní změny Seveso III vs Seveso II (3g)
(*) Article 20: „2. Inspections shall be appropriate to the type of establishment concerned. They shall not be dependent upon receipt of the safety report or any other report submitted. They shall be sufficient for a planned and systematic examination of the systems being employed at the establishment, whether of a technical, organisational or managerial nature, so as to ensure in particular that:

16 3. Hlavní změny Seveso III vs Seveso II (3h)
(a) the operator can demonstrate that he has taken appropriate measures, in connection with the various activities of the establishment, to prevent major accidents; (b) the operator can demonstrate that he has provided appropriate means for limiting the consequences of major accidents, on-site and off-site; (c) the data and information contained in the safety report, or any other report submitted, adequately reflects the conditions in the establishment; (d) information has been supplied to the public pursuant to Article 14.“

17 4. Zkušenosti s prevencí závažných havárií v ČR ohledně bezpečnostní dokumentace

18 Cesta bezpečnostní dokumentace (1) (Zkušenosti … 4a)
Provozovatel → příslušné dokumenty → krajský úřad → MŽP + dotčené správní úřady + dotčené obce MŽP a dotčené správní úřady (+ veřejnost) → Vyjádření → KÚ KÚ → Rozhodnutí → provozovatel a MŽP pro informaci MŽP pro posouzení bezpečnostní dokumentace využívá služeb Odborného pracoviště pro posuzování bezpečnostní dokumentace (OPPZH) ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.)

19 Cesta bezpečnostní dokumentace (2) (Zkušenosti … 4b)
OPPZH → Vyjádření k bezpečnostní dokumentaci, které má tyto kapitoly: Identifikační údaje o objektu nebo zařízení provozovatele Posouzení rizika vzniku závažné havárie a jejích možných následků Posouzení preventivních bezpečnostních opatření Doporučení k doplnění dokumentace Příloha vyjádření obsahuje stanovisko k systémovým částem dokumentu

20 Cesta bezpečnostní dokumentace (2) (Zkušenosti … 4c)
Ověřování plnění povinností v rámci PZH včetně kontroly udávaných informací provádí integrovaná inspekce prevence závažných havárií v čele s Českou inspekcí životního prostředí

21 5. Analýza a hodnocení rizik v bezpečnostní dokumentaci

22 Nedostatky v bezpečnostní dokumentaci: obecné nedostatky (AHR v bezp
Nedostatky v bezpečnostní dokumentaci: obecné nedostatky (AHR v bezp.dokumentaci 5a) Základní informace: objekt/zařízení/ činnost/okolí → nedostatečné informace, které neumožňující kvalitní komunikaci mezi provozovatelem a příslušným orgánem státní správy Aktualizované dokumenty: není vždy adekvátně reagováno na požadavek odstranění nedostatků z předchozích vyjádření k předloženým dokumentům Není respektováno doporučení k přípravě bezpečnostní dokumentace

23 Nedostatky v bezpečnostní dokumentaci: obecné nedostatky (AHR v bezp
Nedostatky v bezpečnostní dokumentaci: obecné nedostatky (AHR v bezp.dokumentaci 5b) Nedostatečná kvalifikace nebo práce zpracovatelů bezpečnostní dokumentace „Odsouhlasení“ bezpečnostního dokumentu → prevence závažných havárií odložena „do šuplíku“ ? Nedostupnost vstupních údajů pro analýzu Náhodný či neodůvodněný výběr zdrojů rizik

24 Nedostatky v bezpečnostní dokumentaci: nedostatky AHR (AHR v bezp
Nedostatky v bezpečnostní dokumentaci: nedostatky AHR (AHR v bezp.dokumentaci 5c) Neuvedeno stanovení příčin vzniku ZH Nedostatky v hodnocení následků a dopadů ZH Neuvedeno hodnocení spolehlivosti lidského činitele Verbální určení míry rizika Problém s hodnocením rizika Neuveden přehled a hodnocení přiměřenosti preventivních bezpečnostních opatření

25 Nedostatky v bezpečnostní dokumentaci: analýza a hodnocení rizik (AHR v bezp.dokumentaci 5d)
Problémy posuzovatele: v objektu nebo zařízení nebyl, předmětnou technologii nezná, výrobní, skladovací a transportní zařízení včetně okolí objektu a zařízení neviděl; otázka jeho vzdělání a praktické zkušenosti v oboru; možnost získat doplňující informace k problému ?

26 Nedostatky v bezpečnostní dokumentaci: analýza a hodnocení rizik (AHR v bezp.dokumentaci 5e)
Problémy provozovatele: náchylnost k analýzám rizik, které jsou „laciné“, možnost opomenutí zdroje rizika, časové období zhotovení analýzy rizika, sledování vývoje v analýze rizik, organizační útvar pro řešení otázek prevence závažných havárií ?

27 6. Oblast systémů řízení prevence závažné havárie v bezpečnostní dokumentaci

28 6. Oblast systémů řízení prevence závažné havárie v bezpečnostní dokumentaci (6a)
Základem prevence závažných havárií je analýza a hodnocení rizik → podklad pro zpracování informace o systému řízení prevence závažné havárie v objektu / zařízení Předmětná terminologie používaná v právních předpisech je nejednotná … Při posuzování u popisu systému řízení prevence závažných havárií se neakceptuje pouhý opis položek z přílohy č. 2 k vyhlášce č. 256/2006 Sb., který obsahuje proklamativní sdělení bez podpory důkazních prostředků a postupů pro jednotlivé položky, jakým způsobem, formou a s využitím jakých nástrojů jsou vyhláškou požadované tématické položky v objektu systémově řešeny

29 6. Oblast systémů řízení prevence závažné havárie v bezpečnostní dokumentaci (6b)
Pro posouzení popisu systému řízení PZH je třeba pochopit a ztotožnit se se záměrem zákona a navazujících prováděcích předpisů v této oblasti → smysl, účel, význam a rozsah informací, které mají být uvedeny v bezpečnostních dokumentech Směrnice Seveso → aby provozovatel vyhledával a hodnotil rizika v objektu; aby zhodnotil existující preventivní opatření; aby zhodnotil, zda existující systém řízení bezpečnosti je komplexní, vyhovující a optimální

30 6. Oblast systémů řízení prevence závažné havárie v bezpečnostní dokumentaci (6c)
Stav: „Bohužel tento významný záměr směrnice Seveso se při následném rozpracování do české legislativy poněkud zamlžil, až téměř vytratil, a proto pro některé odborníky na průmyslovou havarijní prevenci a pro veřejnost zůstávají záměr, význam a obsahové požadavky zákona č.59/2006 Sb. dodnes poněkud nejasné.„

31 6. Oblast systémů řízení prevence závažné havárie v bezpečnostní dokumentaci (6d)
Zpracování bezpečnostního dokumentu → vlastní zaměstnanec nebo externí firma Pro externí firmu jsou koncepce, zásady, pravidla, vazby, hierarchie nástrojů řízení a obsah jednotlivých organizačně řídících dokumentů u neznámého provozovatele neznámého objektu ještě méně známé, než pro vlastní management

32 6. Oblast systémů řízení prevence závažné havárie v bezpečnostní dokumentaci (6e)
Externí firma nemůže v relativně krátké době a s nízkými finančními náklady vypracovat vyhovující dokument; … v zájmu ekonomického přežití jsou někdy výsledkem dokumenty značného objemu s množstvím balastního textu, vícenásobně využívaného; omyly v lokalizaci objektů a předmětné činnosti; provozovatelé to někdy ani nekontrolují → dvě možné příčiny: … malý zájem managementu o problematiku PZH … nízká úroveň znalostí a zkušeností řídících pracovníků z oblasti organizace a řízení bezpečnosti

33 7. Vývoj a potřeba změn v posuzování analýzy a hodnocení rizik (7/1)
Pokrytí požadavků směrnice Seveso III Zpřesnění postupu analýzy a hodnocení rizik na základě certifikované metodiky analýzy a hodnocení rizik Zlepšení kvality posuzování provedené analýzy a hodnocení rizik

34 7. Vývoj a potřeba změn v posuzování analýzy a hodnocení rizik (7/2)
Řešení organizačních otázek výkonu posuzování bezpečnostní dokumentace Zlepšení výkonu kontrolní činnosti Zlepšení podpůrné činnosti v  osvětové a výukové oblasti Revize a doplnění metodických pokynů

35 7. Vývoj a potřeba změn v posuzování analýzy a hodnocení rizik (7/3)
Větší pozornost (kromě „novinek“ Seveso III): Identifikace a selekce zdrojů rizik Určování příčin vzniku závažné havárie (ZH) Volba kritérií pro odhad následků a dopadů ZH Domino efekty Lidský činitel Míra rizika a přijatelnost rizika

36 8. Závěr (8a) Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) ve VÚBP, v.v.i. spolupracuje na projektech: Projekt TD z programu OMEGA TAČR ČR: Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje Projekt TB010MZP059 z programu Beta TAČR ČR: Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií a systémům řízení bezpečnosti jako nástroje zvýšení bezpečnosti v podnicích s vysokým rizikovým potenciálem

37 8. Závěr (8b) Centrum prevence a omezování rizik → záměr: - řešit klíčové úlohy v oblasti prevence závažných havárií - podporovat provozovatele rizikových technologií - shromažďovat relevantní informace v integrovaném informačním a znalostním systému MAPIS (Major Accident Prevention Information System) Uvedení do provozu budeme informovat na webových stránkách < >

38 Děkuji za pozornost … a ještě dovětek: … ne vše závisí na nás …


Stáhnout ppt "Posuzování bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií vzhledem k implementaci směrnice 2012/18/EU (SEVESO III)"

Podobné prezentace


Reklamy Google