Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(u č ební obory SOU Uh.Brod) Zemědělské školství Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(u č ební obory SOU Uh.Brod) Zemědělské školství Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 (u č ební obory SOU Uh.Brod) Zemědělské školství Zlínského kraje

2 Školy vyučující zemědělské obory ve Zlínském kraji 2013/2014 zřizov atel kód oborunázev oborunázev školy délka studia druh vzděl. počet žáků v ročníku 1234celk. kraj'1601M01 Ekologie a životní prost. SOŠ a Gymnázium St. Město4MZ71081136 SŠ zemědělská a přírodovědná RpR4MZ1620251879 kraj'4141M01Agropodnikání SOŠ a Gymnázium Staré Město4MZ121316647 SŠ zemědělská a přírodovědná RpR4MZ2127 25100 kraj'4151H01Zemědělec-farmář SŠ zemědělská a přírodovědná RpR3VL1500 kraj'4152H01Zahradník SŠ hotelová a služeb KM3VL784 19 SOU UH. Brod3VL10911 30 kraj'4153H02Jezdec a chovatel koní SŠ hotelová a služeb KM3VL22165 43 kraj'4155H01 Opravář zeměděl. strojů SŠ - COPT Kroměříž3VL213129 81 SOU UH. Brod3VL171612 45 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín3VL14110 25 SOU Valašské Klobouky3VL81215 35 mšmt4152H01Zahradník MŠ,ZŠ a SŠ pro sluch.postižené Valašské Meziříčí3VL236 11 kraj'4155E01Opravářské práceSOU UH. Brod3VL10118 29 kraj'4152E01Zahradnické práceOdborné učiliště Kelč3VL7411 22 mšmt4152E01Zahradnické práceMŠ,ZŠ a SŠ pro sluch.postižené Valašské Meziříčí3VL454 13 soukr.'4152E01Zahradnické práceSŠ MESIT3VL7107 24 celkem 2013/201420020618860654

3 Počet žáků ve školních letech 2010-2014 v zemědělských oborech Zlínského kraje

4 41-52-H/01 Zahradník ( zaměření Krajinář,krajinářka) Nápl ň profese: oRealizace okrasných zahrad, jejich údržba, ošet ř ování oAranžování kv ě tin oZpracování p ř írodních pletiv (proutí,lýko, pedik,…)

5 41-52-H/01 Zahradník ( zaměření Krajinář,krajinářka) Spolupráce s firmami: oZahradnictví Trojan oZahradnictví Šimoníková oTonja okrasné zahradnictví UH oZahradnictví EKOTIP Č ástkov oM ě U UB, OU Vl č nov, Pašovice,MŠ

6 41-52-H/01 Zahradník ( zaměření Krajinář,krajinářka) Pozitiva : ouplatn ě ní pro d ě v č ata opráce s motorovou pilou (chlapci) oširoká možnost zam ě stnání kv ě tiná ř ské prodejny zahradnické provozy provozy TSM pracovník údržby zelen ě ve firmách soukromé podnikání práce v lesích (chlapci)

7 41-52-H/01 Zahradník ( zaměření Krajinář,krajinářka) Negativa : ochybí p ř íprava na Ř P onízký po č et zájemc ů o studium onáro č ná sezonní práce (závislost na klimatických podmínkách) onáro č nost na provozní rozpo č et (materiál na p ě stební č innost, vytáp ě ní skleníku, apod.)

8 41-52-H/01 Zahradník ( zaměření Krajinář,krajinářka) Doporu č ení : oza ř adit obor do systému „Podpora ř emesel v odborném školství“ o za ř adit zp ě t p ř ípravu k získání Ř P sk. B,T oPodpora p ř íjímacích zkoušek na SŠ ( zajišt ě ní kvality p ř icházejících žák ů na SŠ s maturitou i kvality žák ů p ř icházející do u č ebních obor ů )

9 41-52-H/01 Zahradník ( zaměření Krajinář,krajinářka)

10

11 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Nejlepší uplatnitelnost absolvent ů (zem ě d ě lství i pr ů mysl) X finan č n ě náro č ný obor

12 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Profil absolventa : - opravy zem ěď. a stavební techniky (NA + speciální vozidla) - ru č ní a strojní opracování kov ů - sva ř ování - ochranná atmosféra CO2 (ZK 135) - ř ezání a pálení plamenem (ZP 311) - sva ř ování obalovanou elektrodou (ZP 111) - (sva ř ování termoplast ů – nabídka) - p ř íprava v ř ízení mot. vozidel sk.B,T,C - tepelné zpracování kov ů (kovárenství)

13 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Možnosti uplatn ě ní: - zem ě d ě lské podniky (opravárenské dílny, ř idi č i, údržba v ŽV, apod.) - strojírenské firmy ( strojní opracování kov ů ) - stavební firmy (opravy vozidel, ř idi č i ) - svá ř e č ské provozy - ř idi č i ( nákladní a osobní vozidla, speciální vozidla) - podniky se zpracováním železa (kalírny, slévárny,…) - údržbá ř ské dílny pr ů myslových podnik ů - dopravní a p ř epravní firmy - soukromé podnikání

14 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Spolupráce s firmami: - Zemaspol Uherský Brod a.s. - Zálesí a.s. Luha č ovice - Ostrožsko a.s. Ostrožská Lhota - Agro Okluky a.s. Dolní N ě m č í - ZOD Poolšaví, Uh.Brod- Hav ř ice - Vl č novská zem ě d ě lská a.s., Vl č nov - Lukrom s.r.o., st ř edisko Bánov - Zem ě d ě lské družstvo Sehradice - HM s.r.o., Hodonín - Moreau agri spol. s.r.o. Hušt ě novice, atd.

15 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Pozitiva : oúzká spolupráce se zem ě d ě lskými firmami ( praktická výuka v provozu, nové technologie, moderní technika,…) oDotace školním podnik ů m (Mze Č R – dot. titul 9.E) oDa ň ové úlevy pro zem. podniky poskytující praktickou výuku žák ů ozachování školního hospodá ř ství ve ZK (školní podnik Rožnov p/Radh.)

16 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Negativa: oFinancování provozu (ochranné pom ů cky,svá ř ecí škola,autoškola, materiál pro výuku- železo, plyn,…) oInvestice pro výuku (opravárenské vybavení dílen, strojní vybavení, zem ěď. Technika, autoškola,…) oOrganizace autoškoly – (sdružený výcvik sk.T,B,C – pouze školy, zabezpe č ení službami n ě kdy nereálné-sk.T, org. problémy p ř i záv ě re č ných ř idi č ských zk.) oKlesající zájem o obor oMalá pomoc zem. podnik ů p ř i propagaci práce v zem ě d ě lství

17 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Doporu č ení : oza ř adit obor do systému „Podpora ř emesel v odborném školství“ o ř ešit organizaci autoškoly dle podmínek jednotlivých škol oV ě tší podpora zem ě d ě lských firem propagaci zem ě d ě lství (dny otev ř ených dve ř í, sout ě že,osv ě ta, práce s MŠ a ZŠ v okolí,…)

18 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Doporu č ení (2. č ást): oPodpora p ř íjímacích zkoušek na SŠ ( zajišt ě ní kvality p ř icházejících žák ů na SŠ s maturitou i kvality žák ů p ř icházející do u č ebních obor ů ) o Ř ešit zm ě nu normativního financování málo č etných u č ebních obor ů o Ř ešit investice do vybavení zajiš ť ující výuku žák ů v u č ebních oborech

19 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

20 Mistrovství ČR v orbě – 20.9.2014 Znojmo

21 Krajská soutěž oboru OZS s mezinárodní účastí

22

23 Střední odborné učiliště Uherský Brod D ě kuji za pozornost Ing.Ji ř í Polanský sou@sou-ub.cz


Stáhnout ppt "(u č ební obory SOU Uh.Brod) Zemědělské školství Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google