Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o projektech z I. kola Iniciativy Společenství EQUAL Alexandra Dubová, Denisa Faltová, Hana Kuželková Národní kancelář EQUAL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o projektech z I. kola Iniciativy Společenství EQUAL Alexandra Dubová, Denisa Faltová, Hana Kuželková Národní kancelář EQUAL."— Transkript prezentace:

1 Informace o projektech z I. kola Iniciativy Společenství EQUAL Alexandra Dubová, Denisa Faltová, Hana Kuželková Národní kancelář EQUAL

2 Iniciativa Společenství EQUAL2 Obsah: n Pilíř zaměstnatelnost –Charita Opava –Pedagogická fakulta MU Brno –Rytmus –RRA ÚK –Člověk v tísni n Pilíř podnikání –Trexima –Kazuist

3 Iniciativa Společenství EQUAL3 Obsah: n Pilíř adaptabilita –RPIC-Vip –DHV n Pilíř rovné příležitosti mužů a žen –Český svaz žen

4 Iniciativa Společenství EQUAL4 Pilíř zaměstnatelnost n projekt: Vytvoření metodiky pro zaměstnání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště se změněnou pracovní schopností, na ekologické činnosti - separaci odpadů n organizace: Charita Opava (RP - 26 partnerů) Cíl : Y rozšířit možnosti zaměstnávání cílové skupiny obyvatelstva tvorbou chráněných pracovních míst na ekologické činnosti podle vypracované a ověřené metodiky Výstupy projektu : W ověřená metodika chráněných dílen pro ekologické činnosti W návrh legislativních změn pro vznik, udržení a ochranu provozování chráněných pracovních míst

5 Iniciativa Společenství EQUAL5 n projekt: Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce n organizace: Pedagogická fakulta MU Brno (RP - 8 partnerů) Cíle : Y podpořit integraci postižených osob do pracovního trhu Y vytvořit efektivní monitorovací skupiny, které by byly schopné propojit poradenské instituce školského systému se zdravotními a sociálními službami Výstupy projektu : W rozšíření integrovaného systému poradenství W zdokonalený systém řízení přechodu ze školy na pracovní trh W srovnávací výzkum v ČR, Rakousku a Německu s tématem „Integrace postižených osob do pracovního trhu“ Pilíř zaměstnatelnost

6 Iniciativa Společenství EQUAL6 n projekt: Podporované zaměstnávání n organizace: Rytmus (RP - 30 partnerů) Cíle : Y nabídnout všeobecné systémové řešení pro zaměstnávání znevýhodněných skupin osob za použití metody podporovaného zaměstnávání Y rozšíření současných agentur pro podporované zaměstnávání a vytvoření nových Y zavést podporované zaměstnávání jako předmět studia na vyšších a vysokých školách Výstupy projektu : W zahrnutí podporovaného zaměstnávání do nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti W model regionální spolupráce všech aktérů činných v oblasti podporovaného zaměstnávání Pilíř zaměstnatelnost

7 Iniciativa Společenství EQUAL7 n projekt: KOMPAS - Program podpory aktivace vlastních schopností pro uchazeče o zaměstnání bez středního vzdělání obtížně uplatnitelných na trhu práce n organizace: RRA ÚK (RP - 34 partnerů) Cíle: Y institucionalizace souběžné rekvalifikace a studia dvouletých učebních oborů Y vytvoření systémových přístupů k odstraňování handicapů největší marginální skupiny žadatelů o práci, především dlouhodobě nezaměstnaných lidí bez kvalifikace  podpora zapojení dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce Pilíř zaměstnatelnost

8 Iniciativa Společenství EQUAL8 Pilíř zaměstnatelnost projekt: KOMPAS - Program podpory aktivace vlastních schopností pro uchazeče o zaměstnání bez středního vzdělání obtížně uplatnitelných na trhu práce (2) Výstupy projektu: W manuál pro souběžné vzdělávání ve dvouletých učebních oborech a rekvalifikace W příprava učebních textů pro cílovou skupinu W vyškolení učitelů a lektorů pro práci s cílovou skupinou W návrh organizačních a legislativních změn pro úřady práce a střední školy pro institucionalizaci souběhu rekvalifikace a středoškolského studia

9 Iniciativa Společenství EQUAL9 Pilíř zaměstnatelnost n projekt: Varianty - Interkulturní vzdělávání n organizace: Člověk v tísni - spol. při České televizi (RP - 21 partnerů) Cíle: Y implementace interkulturního vzdělávání (IKV) do vzdělávacího systému ČR a do systému celoživotního vzdělávání Y pomoci zlepšit sociální pozici lidí pocházejících z různých socio- kulturních prostředí a přispět k umožnění jejich integrace do trhu práce Y zlepšit interetnické a interkulturní klima v ČR

10 Iniciativa Společenství EQUAL10 Pilíř zaměstnatelnost n projekt: Varianty - Interkulturní vzdělávání(2) Výstupy projektu: W vyvinuté směrnice pro výuku a hodnocení IKV na základních a středních školách a na vysokých školách poskytujících pedagogické vzdělání W kurz zaměřený na interkulturní toleranci a integraci zástupců menšinových skupin W školení pro terénní sociální pracovníky pracující v sociálně vyloučených oblastech, kteří by měli klientům pomoci nalézt pracovní příležitosti

11 Iniciativa Společenství EQUAL11 Pilíř podnikání n projekt: CePo - Cesta k podnikání n organizace: Trexima (RP - 6 partnerů) Cíle: W inspirovat lidi k podnikání W umožnit přístup k informacím týkajících se požadavků na založení vlastního podniku a na získání živnostenského listu Výstupy projektu: [ kartotéka živností (databáze) obsahující: - soupis požadavků na kvalifikaci, zdravotní stav a jiné podmínky potřebné pro možný začátek a rozvoj podnikatelských aktivit

12 Iniciativa Společenství EQUAL12 Pilíř podnikání n projekt: CePo - Cesta k podnikání (2) - doporučení na získání nebo doplnění si nutné kvalifikace nebo jiných požadavků - informace o podnikatelských povinnostech a způsobech jejich plnění \ samoobslužný systém, který bude umožňovat ohodnocení individuálních předpokladů pro zahájení podnikatelské činnosti

13 Iniciativa Společenství EQUAL13 n projekt: Vzdělávání a poradenství začínajícím podnikatelům prostřednictvím sítě SBC-Start Business Center n organizace: Kazuist (RP - 10 partnerů) Cíle: W vývoj progresivních vzdělávacích metod a programů pro začínající podnikatele a pro osoby projevující zájem o podnikání W vývoj progresivních metod poradenství pro podnikatele W zjednodušení přístupu diskriminovaných skupin k relevantním informacím Pilíř podnikání

14 Iniciativa Společenství EQUAL14 n projekt: Vzdělávání a poradenství začínajícím podnikatelům prostřednictvím sítě SBC-Start Business Center (2) Výstupy: \ vytvoření sítě Start Business Center \ vytvoření databáze nových forem podnikatelských příležitostí \ pilotní ověření školících a vzdělávacích kurzů a programů, nových poradenských a informačních metod Pilíř podnikání

15 Iniciativa Společenství EQUAL15 n projekt: Integrační program pro uvolněné pracovníky při restrukturalizaci ocelářského průmyslu n organizace: RPIC-ViP (RP - 23 partnerů) Cíle: W minimalizovat negativní dopady restrukturalizace českého ocelářského průmyslu v moravskoslezském regionu na zaměstnance ocelářských společností W využít inovativní výsledky projektu u ostatních skupin nezaměstnaných a v ostatních sektorech a regionech nacházejících se v procesu restrukturalizace a transformace Pilíř adaptabilita

16 Iniciativa Společenství EQUAL16 n projekt: Integrační program pro uvolněné pracovníky při restrukturalizaci ocelářského průmyslu (2) Výstupy: \ zdokonalené a nové poradenské a informační služby \ nové školicí a konzultační středisko \ zdokonalená konzultační pracoviště pro práci s nadbytečnými zaměstnanci \ zdokonalené a nové metodiky podpůrných aktivit pro práci s cílovými skupinami \ zdokonalené a nové zaměstnanecké agentury \ nové materiály a nástroje pro konzultační aktivity s cílovými skupinami Pilíř adaptabilita

17 Iniciativa Společenství EQUAL17 Pilíř adaptabilita n projekt: Flexibilní pracoviště n organizace: DHV CR (RP - 23 partnerů) Cíle: W zlepšit situaci zaměstnávání znevýhodněných skupin na trhu práce W zvýšit konkurenceschopnost podniků podporou zavádění metod sdílení a rotace práce spojených se zvyšováním kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání

18 Iniciativa Společenství EQUAL18 Pilíř adaptabilita n projekt: Flexibilní pracoviště (2) Výstupy: W analýza bariér a podmínek pro implementaci metod sdílení práce W metodologie sdílení a rotace práce s přihlédnutím k aspektům genderového mainstreamingu W informace a poradenství poskytované zaměstnavatelům, zaměstnancům a zájemcům o zaměstnání W metodická příručka Průvodce dobrých praktik sdílení a rotace práce

19 Iniciativa Společenství EQUAL19 Pilíř rovné příležitosti mužů a žen n projekt: Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině n organizace: Český svaz žen (RP - 30 partnerů) Cíle: W zlepšit pozici žen na trhu práce prostřednictvím ovlivňování veřejného mínění (podpora médii a vzdělávacími procesy) W přispět ke změně postojů veřejnosti vůči flexibilním metodám zaměstnávání žen pocházejících ze znevýhodněných skupin W nastartovat dlouhodobé systémové změny vztahující se ke změnám modelů chování a modelů společenských rolí

20 Iniciativa Společenství EQUAL20 Pilíř rovné příležitosti mužů a žen n projekt: Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině (2) Výstupy: W shrnující výsledky analýzy, rešerší a průzkumů W identifikování překážek při zavádění flexibilních metod práce a slaďování rodinných a pracovních povinností žen W návrhy metodických postupů vzdělávání znevýhodněných skupin žen a ověřování těchto postupů v regionech ve fázi pilotáže

21 Iniciativa Společenství EQUAL21 Kontakty Národní kancelář EQUAL Ing. Alexandra Dubová E-mail: dubova@nvf.cz Denisa Faltová, MBA E-mail: faltova@nvf.cz Ing. Hana Kuželková E-mail: kuzelkova@nvf.cz


Stáhnout ppt "Informace o projektech z I. kola Iniciativy Společenství EQUAL Alexandra Dubová, Denisa Faltová, Hana Kuželková Národní kancelář EQUAL."

Podobné prezentace


Reklamy Google