Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční kontroly ve školách a školských zařízeních

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční kontroly ve školách a školských zařízeních"— Transkript prezentace:

1 Finanční kontroly ve školách a školských zařízeních
PaedDr. Pavel Schneider vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje 6. listopadu 2013 Financování regionálního školství, pohled z praxe Finanční kontroly ve školách a školských zařízeních

2 Již druhý pokus o reformu financování školství nevyšel
Jde o reformu školství, nikoli o reformu financování. Vedení ministerstva nedokázalo připravit k diskuzi ucelenou reformu, která by zahrnovala všechny aspekty. Ministerstvo přesouvá odpovědnost a povinnost financování školství na zřizovatele – tedy na kraje, obce, církve a soukromé subjekty. Byla opuštěna základní myšlenka financování na třídu.

3 Základní myšlenkou financování na třídu je rozdělování prostředků podle počtu tříd ve škole, při určení minimálního a optimálního počtu žáků ve třídě. Třídy s optimální velikostí jsou financovány maximálně, větší a menší třídy než optimální jsou financovány úměrně méně. Pokud takto rozdělené prostředky nestačí na financování školy, musí rozdíl dofinancovat zřizovatel. Jaká je však optimální a minimální velikost třídy?

4 Princip financování na třídu je dlouhodobě školami preferován.
Ovšem spor by se měl vést o velikost ideální třídy a o konkrétních pravidlech financování.

5 Nejasně je popsáno financování služeb a škol neposkytujících stupeň vzdělání – (jídelny, družiny, kluby, DDM, ZUŠ, dětské domovy, pedagogickopsychologické poradny…) a nepedagogických pracovníků .

6 Neřešena je problematika speciálních škol, asistentů pedagoga, prostředky na integraci žáků se specifickými potřebami.

7 Ze stručného výpisu problémů vyplývá, že návrh nového financovaní je zatím nedopracovaný, neodpovídá na mnoho problémů. Ředitelé škol a zřizovatelé by měli velmi pečlivě sledovat probíhající diskusi, měli by MŠMT sdělit své výhrady a své obavy.

8 Nový systém financování by měl jasně definovat vztahy mezi státem a zřizovateli.
Nemělo by docházet k dohadům, co kdo má financovat, přímé náklady na vzdělávání by měly být financovány státem, provozní náklady zřizovateli. Je nutná všeobecná shoda nad základními principy rozvoje školství, shoda odborná i politická, projednána tak pečlivě, aby se v dalších letech radikálně neměnila podle momentálních zájmů vítězných politických uskupení.

9 Financování roku 2013 Trvá problém přerozdělení v podstatě stejného objemu finančních prostředků státního rozpočtu v kap. 333 MŠMT s cílem navýšit platy pedagogů, dle nové tabulky - se sníženým ohledem na kvalifikaci a praxi. Vytrácí se odměňování kvality – minimální osobní ohodnocení a odměny Možnost přesunu mzdových prostředků mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky Navýšení prostředků na ONIV o 120%

10 Postup KÚ SK při úpravě rozpočtu 2013
Prioritou zůstává zafinancování nárokových složek platů – při odpovídajícím počtu zaměstnanců. V říjnové úpravě rozpočtu platů byly zohledněny změny v počtech žáků v novém školním roce. Vzhledem k výraznějšímu nárůstu počtu žáků v segmentu základního školství není toto navýšení absolutní. Byl navýšen rozpočet krajských prostředků na opravy a havárie.

11 Nemocenská po dobu třech týdnů se i nadále hradí z ONIV, v případě nedostatku finančních prostředků na nemocenskou bude nutné žádat o přesun z limitu prostředků na platy pedagogů/nepedagogů (škola-kraj-MŠMT).

12 Rozvojové programy „Specifika a hustota“ a „Posílení platů pedagogů“ nejsou v tomto roce poskytovány, jejich objem byl přesunut do normativního rozpisu. Komisaře a hodnotitele písemných prací maturitní zkoušky bude odměňovat Centrum. Náhradu mzdy, pracovní volno členům zkušebních komisí bude poskytovat zaměstnavatel z prostředků na platy poskytnutých normativně. Cestovní náhrady bude poskytovat škola, ve které se zkoušky konají.

13 Pokud škola považuje stanovený rozpočet za nedostatečný, může požádat o projednání obec s rozšířenou působností (obecní školy), která požadavek doplněný o vlastní stanovisko postoupí krajskému úřadu. Vzhledem k disponibilním zdrojům je předmětem (nenormativních) úprav rozpočtu v průběhu roku (v rámci dohodovacího řízení, popř. později) dofinancování pouze nárokových složek platu.

14 Aktuální problémy rozpočtu školství KÚ SK
Financování asistentů pedagoga Diskuse s ombudsmanem, pouze doplnění financování k normativnímu základu, nevyjasněnost státní koncepce péče o děti vyžadující zvláštní péči, podpora inkluze bez hranic z centra bez vazby na financování, chybějící centrální metodické vedení poradenských služeb

15 Nárůst počtu žáků mateřských a základních škol
Úbytek počtu žáků v segmentu středních škol – především v oblasti učilišť, částečná stabilizace díky stipendiím Tlak na zvýšení kapacit družin – (v SK strop 75% dětí 1.stupně) Tlak na zvýšení kapacit ZUŠ – (MŠMT nepodporuje, nevnímá specifickou situaci SK)

16 Problémy správního řízení
Rozhodování o asistentech pedagoga KÚ určuje pouze vznik funkce nikoli zajištění 100% financování. Odvolací řízení přijímaní do MŠ a ZŠ Kritéria přijetí, individuální rozhodování, kritika ombudsmana, absolutní přednost předškoláků, školské obvody, svazkové školy Odvolací řízení maturit Spolupráce s CERMATem

17 Finanční kontroly ve školách a školských zařízeních
Prováděné nejčastěji ČŠI a zřizovatelem. Závěry kontrol ČŠI řeší zřizovatel (Rada), Krajský úřad ale i policie a soudy !! Porušení rozpočtové kázně – možnost odvolání (MF), žádost o odpuštění odvodu a penále, návrh řešení Porušení zákona a vyhlášek Snížení (zvýšení) nenárokových složek platu, možnost odvolání z funkce

18 Nejčastější chyby Špatně vyplněné výkazy – neoprávněné čerpání prostředků Financování do výše kapacity, problém družin Mzdová problematika, přidělování příplatků, tříd a stupňů Nenárokové složky platu řediteli schvaluje a přiděluje zřizovatel (Rada). Jedna pracovní smlouva na více druhů práce – (učitel, vychovatel)

19 Nájemní smlouvy – pravidla zřizovatele, vnitřní předpis, aktivity učitelů, kroužky…
Fondy, investiční akce – pravidla zřizovatele, odpisové plány, limity, výběrová řízení, dělené zakázky, vícepráce… FKSP, potravinové doplňky, občerstvení, služební cesty, diáře, pohřební kytice Účtování, investice, neinvestice, soubory (nábytek), časové rozlišení, hospodářský výsledek

20 Evropské projekty Studium příruček, výběrová řízení, dodržení projektu – obsahově, časově i finančně Výkazy práce, obsahová jasnost a výstižnost, kontrola výstupů, dvojí odměna za jednu práci Maximálně 1,5 úvazku u jednoho zaměstnavatele (pouze u učitelů)

21 …všechno je jinak.


Stáhnout ppt "Finanční kontroly ve školách a školských zařízeních"

Podobné prezentace


Reklamy Google