Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ"— Transkript prezentace:

1 Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz
Seminář OvzdušíSQL v roce Databáze REZZO Informace podle § 30 zákona Zlín – Brno - Praha Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ

2 Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší Nová databáze údajů o stacionárních zdrojích dostupnost údajů o emisích a zdrojích pro orgány OO § 11 Povolení a stanoviska Informace na internetových stránkách Vyhodnocení aktivity ČHMÚ zaměřené na informace o podaných žádostech o stanoviska

3 Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší

4 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ze dne 1.9.2012
Vymezení zdroje - § 2 a § 4 zákona Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování - § 6 zákona Povinnosti provozovatelů - § 17 zákona

5 Vymezení zdroje - § 2 zákona
e) stacionárním zdrojem ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, - pro ohlašování tzv. přemístitelných zdrojů jsou určena pravidla v pokynech ČHMÚ (zástupná „provozovna“) m) těkavou organickou látkou (VOC) jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 20 °C má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího použití. POZOR! EL - VOC, TOC, 1,2-dichlorethan, akrylonitril, vinylchlorid (Chemický průmysl) i jiné VOC dle povolení (CS2).

6 Vymezení zdroje - § 4 zákona
§ 4, odst. 7): Pro účely stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu spalovacích stacionárních zdrojů nebo celkové projektované kapacity jiných stacionárních zdrojů se jmenovité tepelné příkony spalovacích stacionárních zdrojů nebo projektované kapacity jiných než spalovacích stacionárních zdrojů sčítají, jestliže se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, které jsou umístěny ve stejné provozovně a u kterých dochází nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování společným výduchem nebo komínem bez ohledu na počet komínových průduchů. 6

7 Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování - § 6
Úroveň znečišťování zjišťuje provozovatel: u znečišťující látky, pro kterou má stanoven specifický emisní limit nebo emisní strop, anebo, pokud je tak výslovně stanoveno v prováděcím právním předpisu nebo v povolení provozu, u znečišťující látky, pro niž má stanovenu pouze technickou podmínku provozu, úroveň znečišťování měřením. V případě, kdy nelze, s ohledem na dostupné technické prostředky, měřením zjistit skutečnou úroveň znečišťování, nebo v případě vybraných stacionárních zdrojů vnášejících do ovzduší těkavé organické látky uvedených v prováděcím právním předpisu, rozhodne krajský úřad na žádost provozovatele, že pro zjištění úrovně znečišťování se namísto měření použije výpočet.

8 Povinnosti provozovatelů - § 17 zákona
Odstavec (1) - obecné povinnosti všech zdrojů - písm. d): předkládat příslušnému orgánu OO na vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje … Odstavec (3) - povinnosti zdrojů uvedených v příloze č. 2 a) provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu, b) zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1, c) vést provozní evidenci…, zpracovat souhrnnou provozní evidenci…, h) předložit inspekci protokol o jednorázovém měření emisí podle § 6 odst. 4 nebo 5 do 90 dnů od data provedení tohoto měření

9 Zpracování SPE a související povinnosti
§ 26 Obsahové náležitosti dokumentů (k § 12 odst. 8 a § 17 odst. 7 zákona) (1) Náležitosti provozní evidence jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce. (2) Náležitosti souhrnné provozní evidence jsou stanoveny v příloze č. 11 k této vyhlášce. (3) Náležitosti provozního řádu jsou stanoveny v příloze č. 12 k této vyhlášce. (4) Náležitosti odborného posudku jsou stanoveny v příloze č. 13 k této vyhlášce. (5) Náležitosti protokolu o jednorázovém měření jsou stanoveny v příloze č. 14 k této vyhlášce. (6) Náležitosti rozptylové studie jsou stanoveny v příloze č. 15 k této vyhlášce. 9

10 FORMULÁŘE agendy ovzduší v rámci ISPOP
10

11 F_OVZ_SPE Formulář obsahuje pět listů odpovídajících údajům uvedeným v příloze č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Možnost vložení příloh (schéma, výpočty, bilance rozpouštědel). Možnost souhrnného ohlášení údajů (spalovací zařízení do 1MW příkonu - plynná paliva, vybrané technologie – viz Věstník 9_10/2013). V návaznosti na skladbu zdrojů je možné využití zcela nové varianty tzv. zjednodušeného ohlášení SPE (kotle do 5MW celkového příkonu - plynná a kapalná paliva, čerp. stanice). F_OVZ_POPL Jednoduchý formulář pro ohlášení celkových emisí provozovny.

12 Zjednodušené ohlášení SPE

13 F_OVZ_SPE - Souhrnná provozní evidence a zpracování dat pro REZZO
Pro ohlášení za rok 2013 lze z účtu ISPOP stáhnout formulář předvyplněný většinou stálých údajů z předchozích hlášení Po ohlášení SPE bude na ČHMÚ prováděna kontrola hlášení (SKM – informace viz web ČHMÚ) F_OVZ_SPE se ohlašuje za všechny provozovny F_OVZ_POPL se ohlašuje pouze za provozovny s poplatkem 5 tis. Kč* a více * Od r dochází k úpravě hranice pro podání poplatkového přiznání (§ 15, odst. 8) z Kč na Kč

14 Novela zákona 201/2012 – podepsána prezidentem (tisk 77 – www.psp.cz)
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se mění takto: 1.V § 11 odst. 5 větě třetí se slova „u stacionárního zdroje, jehož“ nahrazují slovy „u stacionárního zdroje nebo pozemní komunikace, jejichž“. 2.V § 12 odst. 1 se slova „§ 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností“. 3.V § 12 odst. 3 se slova „§ 11 odst. 1 písm. b) nebo § 11 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2 písm. b) nebo § 11 odst. 3“. 4.V § 12 odst. 8 se za slova „stacionárního zdroje“ vkládají slova „a pozemní komunikace“. 5.V § 15 odst. 8 se slova „méně než Kč“ nahrazují slovy „méně než Kč“. 6.V § 17 odst. 3 písm. c) se slova „každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence“ nahrazují slovy „každoročně do 31. března ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok“. Čl. II Přechodné ustanovení Údaje souhrnné provozní evidence podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za rok 2013 je provozovatel stacionárního zdroje povinen ohlásit do 30. června 2014. 14

15 Celkové emise hlavních znečišťujících látek v roce 2012 – viz www.chmi.cz
TZL SO2 NOx CO VOC NH3* Kategorie zdrojů   tis. t / rok   tis. t / rok REZZO 1 7,3 134,2 101,3 138,6 17,1 0,4 REZZO 2 2,6 2,1 4,3 5,0 0,0 REZZO 3 (nové EF) 23,2 17,5 7,6 263,5 88,6 61,7 CELKEM stac. zdroje 33,1 153,8 113,2 407,1 110,7 62,1 REZZO 4 26,8 0,5 98,2 139,3 31,6 CELKEM 56,5 154,3 211,4 546,4 142,3 64,2

16 Nová databáze údajů o stacionárních zdrojích
16

17 Struktura databáze REZZO
17

18 Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
Datová základna REZZO 1 - Údaje za roky 1980, 1982, 1984 a dále do r. 2008/11 (ISKO1 / ISKO 2- EDA) REZZO 2 - Údaje za roky a dále do r. 2008/11 (postupný převod do ISKO2-EDA z datového archivu pob. Milevsko) – primární údaje SQL OVZDUŠÍ?? REZZO 3 - Údaje od roku modelový výpočet pro obce (ZUJ, ZSJ) s využitím SLDB (bude proveden zpětný přepočet emisí dle aktualizace emisních faktorů pro vytápění domácností)

19 Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
Tabulky, historické údaje, studie REZZO 1 - 4 Publikace s údaji a analýzami po krajích a okresech cca od r (ČTIO, MLVH, ČHMÚ) Tabulky a komentáře EB po okresech a krajích od r. 1980 Grafické ročenky ČHMÚ REZZO 3 - Metodika výpočtu emisí z vytápění domácností zpracovaná v r (Machart, Machálek) vč. aktualizací (od r ing. Modlík) REZZO 4 - Studie CDV a doplňující podklady

20 Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
Další evidované skupiny zdrojů REZZO 3 - plošné zdroje na úrovni krajů Chovy zvířat (NH3*, TZL ze stájí) Stavební práce (TZL) Polní operace (TZL, NH3 z použití hnojiv) Použití rozpouštědel (VOC*) Lesní porosty (VOC – jen cca do r. 1998) REZZO 4 – mobilní zdroje (kraje, linie, čtverce) Silniční, železniční, letecká** a vodní doprava (CDV) vč. emisí odparů (VOC – od r. 2010) Zemědělské a lesní stroje, Stavební technika, Údržba zeleně, Armáda (NM, BA, Let.PH) * do r – 11 rovněž jako součást zdrojů REZZO 1 a 2 ** LTO cyklus, Cruise (vč. přeletů) – vnitrostátní a mezistátní lety

21 Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
Územní členění REZZO 1 - bodové zdroje (starší roky z map – jen provozovny, od r. 2009/10 dle nové vyhlášky souřadnice jednotlivých výduchů) REZZO 2 – do r jen lokalizace podle ÚTJ, od r. 2009/10 stejné jako REZZO 1 REZZO 3 – plošné zdroje – úroveň krajů/obcí Vytápění dom. – okresy, obce, ZÚJ, ZSJ, RÚIAN - adresní body Chovy zvířat (NH3, TZL ze stájí) – podklady VÚZT/REZZO 1 a 2 Stavební práce (TZL) – podklady ČSÚ Polní operace (TZL, NH3) - GIS (zemědělské a lesní plochy), hnojiva – ČSÚ/MZe Použití rozpouštědel (VOC) – podklady SVÚOM/odhad (obce) REZZO 4 – mobilní zdroje (kraje, linie, čtverce) Rozpočet emisí s využitím Sčítání dopravy (podklady ŘSD), modelu MEFA (ATEM), ploch zemědělské a lesní půdy, apod.

22 Prezentace údajů a možnosti využití dat REZZO
22

23 Ohlášené údaje - ISPOP www.ispop.cz

24 Stažení ohlášených údajů (formát XML) – WS Klient

25

26 Přehled provozoven

27 Detail provozovny

28 Přehledy a kontrola souřadnic

29 Přehledy a kontrola souřadnic

30

31 Chybné uvedení ÚTJ provozovny NOVÝ DOMOV, SBD - Provazníkova

32 ČHMÚ poskytuje pro státní správu, samosprávu a výzkum bezplatně na vyžádání údaje REZZO
Bodově sledované zdroje v členění ZÚJ, obcí, ORP, okresů a krajů – kompletní rozsah údajů SPE v sestavách formátu DBF nebo XLS Modelově vypočtené emise z vytápění domácností (ZÚJ) a emise dalších plošně sledovaných stacionárních a mobilních zdrojů

33 Exportní sestavy – standardní EMIS EXPORT - Údaje souhrnné evidence zdrojů EMIS MODEL - Údaje pro modelování (SYMOS)

34 Náhled na výběrové sestavy REZZO

35 EB Import – REZZO 3 - vytápění domácností (ZSJ, obce) - plošně sledované stacionární zdroje v budoucnosti také REZZO 4 - silniční a jiná doprava - nesilniční mobilní zdroje a mechanismy

36 § 11 zákona povolení a stanoviska 36

37 37

38 38

39 Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší (§ 11 zákona)
Krajský úřad mj. vydává (§ 11, odst. 2): - závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného právního předpisu, - závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného právního předpisu, - povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu (dále jen "povolení provozu").

40 Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší (§ 11 zákona) - pokr.
Inspekce může vydat své vyjádření k řízení o povolení provozu (§ 12, odst. 2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává (§ 11, odst. 3): - závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Obecní úřad může vydat (§ 11, odst. 4): - své vyjádření k řízení o vydání závazného stanoviska k umístění stavby zdroje.

41 Příklad struktury řízení podle zákona č. 201/2012 Sb.

42 Příklad informací k § 30 zákona na internetových stránkách úřadů § 30, odst. 1 písm. f): Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu srozumitelné informace o: - podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí. MSK

43 Informace na internetových stránkách

44

45 Staniční síť pro hodnocení kvality ovzduší

46 OZKO–oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší-pětiletí čtverce 1 x 1 km s imisními koncentracemi

47 47

48 48

49 49

50 Ing. Pavel Machálek Český hydrometeorologický ústav Oddělení emisí a zdrojů


Stáhnout ppt "Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google