Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčová akce 11 Dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčová akce 11 Dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří"— Transkript prezentace:

1 Klíčová akce 11 Dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří
Expertní skupina

2 Složení expertní skupiny
Zpravodaj: Ing. Miroslav Sloup - Zástupce: MVDr. Jaromír Bláha - Členové ES z řad KR: Ing. Pavel Češka - Ing. Ctibor Záruba - Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D. - Členové ES navržení dalšími organizacemi: za ČAPLH: Ing. Roman Urbanec - za Česk. Bioplatformu: Mgr. Marek Tuma - za LČR: Ing. Jiří Janota - za Stanovisko vědců: Doc. Petr Koubek - za LF Brno: Ing. Jan Dvořák, PhD -

3 11.1. Zvýšit ekologickou stabilitu lesních ekosystémů snížením skutečných nadměrných stavů spárkaté zvěře, s cílem umožnit využívání přírodě bližších forem hospodaření. Snížit poškozování lesních porostů tak, aby náklady na jejich ochranu proti škodám zvěří byly pro vlastníky lesů ekonomicky přijatelné Koordinační rada doporučuje MZe ve spolupráci s MŽP připravit novelu vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích tak, aby výsledkem výpočtu byla skutečná výše škod a zároveň byla stanovena hranice, do které se poškození stromů toleruje. Již KR přijato.

4 Dále KR na svém zasedání 21. 5
Dále KR na svém zasedání schválila mandát pro ES vypracovat a navrhnout KR podklady pro úpravu zákona o myslivosti. A)     Nenavrhovat úpravu zákona o myslivosti (Králíček, Janota, Urbanec) se zdůvodněním, že současný zákon má nástroje a dává možnost k řešení dané problematiky. B)     Navrhnout úpravu zákona o myslivosti (Bláha, Záruba, Tůma, Koubek) a to s následujícím postupem: 1) Malou novelu zákona o myslivosti řešící nejdůležitější úpravy, které by přispěly k redukci současných stavů spárkaté zvěře. (Nástroj legislativní) 2) Zpracovat koncepci myslivosti v ČR . (Nástroj ostatní)   3)Na základě této koncepce připravit velkou změnu mysliveckého zákona č.449/2001 Sb.o myslivosti. (Nástroj legislativní)

5 11.2. Využít všech zákonných možností daných držitelům honiteb, aby při tvorbě plánů mysliveckého hospodaření důsledně uplatňovali své zájmy ve snižování početních stavů zvěře. K tomu m.j. využít informační kampaň, ve které by MZe ve spolupráci s MŽP, s využitím existujících odborných podkladů, vysvětlovalo nutnost upravit početní stavy spárkaté zvěře na únosnou míru. - KR  doporučuje, v souladu s předloženým materiálem, pokračovat v roce 2009 v informační kampani ve které Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, s využitím existujících odborných podkladů, vysvětluje nutnost upravit početní stavy spárkaté zvěře na únosnou míru. Po ukončení kampaně zpracovat závěrečnou zprávu. Dosud navržené opatření považuje ES za nedostatečné a doporučuje doplnit o:

6 -          Dosavadní informační kampaň pro odbornou veřejnost rozšířit i na laickou veřejnost a prostřednictvím médií informovat veřejnost o výši přímých i nepřímých škod, které přemnožená spárkatá zvěř způsobuje a o ekonomických i ekologických problémech, které tím vznikají. V rámci informační kampaně vydat brožuru pro držitele honiteb (především vlastníky lesů malých výměr, kteří mají ve společenstevních honitbách minimální hlas), která by byla návodem, jak konkrétně dle zákona postupovat vůči uživateli honitby, aby byl významně snížen vliv zvěře na lesní ekosystém a náklady na ochranu lesa před poškozováním zvěří. (Nástroj osvěta a poradenství, pro vydání brožury i nástroj finanční)

7 11.3. Při zpracování ročních plánů mysliveckého hospodaření v honitbě pro zvěř spárkatou důsledně vycházet z ustanovení § 36, odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (tzn. vycházet z celkového stavu ekosystému, výsledku porovnání kontrolních a srovnávacích ploch a výše škod způsobených v uplynulém období na lesních porostech). Za tím účelem MZe ve spolupráci s MŽP vydá metodický pokyn s cílem stanovit podrobnosti pro zpracování ročních plánů mysliveckého hospodaření v honitbě, důsledně vycházejících z posouzení celkového stavu ekosystému. - KR doporučuje Ministerstvu zemědělství po dokončení platnosti „Metodického pokynu orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky“ ( ), vyhodnotit účinnost tohoto metodického pokynu. Uvedený metodický pokyn, který MZe vydalo dne 4.7. lze vnímat jako prvek plnění opatření 11.2., ale nikoli Takový pokyn zatím vydán nebyl. Přesto ES doporučuje ponechat tento bod, ale doplnit o potřebu urychleně připravit a vydat metodický pokyn odpovídající zadání KA 11.3 a to pro překlenovací dobu než bude hotova novela vyhlášky č. 533/2004 Sb. To je i v souladu se zápisem KR ( ), který vyžaduje do výsledného návrhu doplnit:

8 -          KR doporučuje Ministerstvu zemědělství co nejrychleji vydat metodický pokyn s cílem stanovit podrobnosti pro zpracování ročních plánů mysliveckého hospodaření v honitbě, důsledně vycházejících ze stavu ekosystémů a to s využitím metodiky ÚHÚL s cílem ověření metodiky pro přípravu vyhlášky. (Nástroj – osvěta a poradenství)

9 11.4. Využít všech zákonných možností vlastníků honebních pozemků nově uspořádat honitby tam, kde tvar a velikost honiteb nerespektuje přirozené migrační cesty zvěře a brání tak mysliveckému hospodaření se zvěří podle zájmu vlastníků honebních pozemků. ES nevidí významný přínos tohoto opatření pro cíl snížení stavů spárkaté zvěře a proto nenavrhuje žádné opatření.

10 11.5. S využitím výstupů NIL, odborných podkladů, sledujících vzájemné interakce mezi spárkatou zvěří a lesními ekosystémy a fungující a ověřenou praxí v okolních zemích navrhnout a podrobit odborné diskusi nový systém stanovování výše odlovu, vycházejícího striktně ze zjištěného stavu lesa. . KR doporučuje MZe ve spolupráci s MŽP ověřit reálnost navrhovaného „systému stanovení výše lovu na základě stavu ekosystému“ i v odlišných podmínkách spolu se šetřením možných využitelných závislostí na oplocených a neoplocených plochách a zpracovat návrh regionů pro hodnocení vlivu zvěře v ČR. Tento úkol je naplňován smlouvou mezi MŽP a ÚHÚL v r. 2009, který vychází i z požadavků MZe uplatněných na jednání (MŽP + MZe)

11 Po případných dílčích úpravách vyplívajících z ověření navrhovaného systému (přitom se nepředpokládají zásadní změny v navržené metodice), přijmout zpracovanou metodiku pro stanovení výše lovu podle vlivu zvěře na lesní ekosystém jako odborný podklad pro úpravu Vyhlášky č. 553/2004 Sb., o podmínkách vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Obě opatření schválila KR ( ). V souladu s jejich zněním navrhne ES po ověření reálnosti případné dílčí úpravy

12 11. 6. V návaznosti na výše uvedené do dvou let změnit vyhlášku č
11.6. V návaznosti na výše uvedené do dvou let změnit vyhlášku č. 553/2004 Sb., o podmínkách vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě tak, aby výše odlovu byla stanovována výhradně podle míry negativního ovlivňování lesního ekosystému, a to především zabraňováním přirozené obnovy, škodami na výsadbách a loupání porostů spárkatou zvěří. -    KR doporučuje, aby paralelně s ověřováním metodiky (KA 11.5) ministerstva připravila paragrafové znění novely vyhlášky č. 553/2004 Sb., o plánování mysliveckého hospodaření v honitbě tak, aby obsahovala tuto metodiku odvození plánu lovu od celkového stavu ekosystému a zvěří působených škod (§36 odst. 2 zákona), do pololetí roku 2009. Opatření schválila KR

13 KR uložila zástupci ES 11 se sejít se zástupci MZe s cílem projednání stavu příprav legislativní úpravy Tato schůzka byla uskutečněna , za MZe byl přítomen Ing. Pondělíček, ředitel odboru myslivosti, rybářství a včelařství a ing. Růžička, vedoucí oddělení myslivosti, za ES 11 ing. Sloup.

14 Viz opatření 11.1. se kterým se prakticky shoduje
1.7. Snížit stavy spárkaté zvěře a tím i náklady na ochranu a obnovu lesa i podstatné škody na kvalitě těžených sortimentů. Viz opatření se kterým se prakticky shoduje

15 17.4. U LČR,s.p., VLS ČR, s.p., a v národních parcích zajistit: a)    Důsledné dodržování interních opatření směřujících ke snižování škod zvěří, b)    Zodpovědné vynakládání finančních prostředků na ochranu lesa proti škodám zvěří v míře odpovídající zákonným povinnostem (§ 32 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ….. a § 5 vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a …….), tím není nijak dotčena povinnost zajistit snížení nadměrných početních stavů spárkaté zvěře. c)    Principy zodpovědného mysliveckého hospodaření směrem k ochraně lesa proti neúměrným škodám zvěří uplatňovat jednak ve vztahu k uživatelům honiteb, a to v podmínkách uzavírání i vymáhání nájemních smluv, jakožto i v provozování vlastních režijních honiteb uvedených státních podniků, a to především důsledným využíváním § 36, odst. 2 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti a následně metodického pokynu stanovujícího podrobnosti pro zpracování ročních plánů mysliveckého hospodaření, vycházejících výhradně z posuzování celkového stavu ekosystému. Naše ES, po dohodě se zpravodajem ES 17, projedná možná opatření na společné schůzce obou ES

16 Zatím v obecné rovině zvažujeme například následující zaměření:
-          V oblastech s výrazným poškozením lesů po přechodnou dobu preference režijních honiteb, -          Respektovat myslivost jako součást lesnického hospodaření a dát větší prostor (zodpovědnost i pravomoc) výkonným lesníkům, -          Na majetcích státu důsledné uplatnění všech opatření z KA 11., -          Úprava nájemních smluv tak, aby nedostatky v hospodaření (včetně lovu) byly považovány za významné neplnění nájemní smlouvy s odpovídajícími sankcemi (včetně výpovědí), -          Při plánování lovů důsledně vycházet ze zpětných propočtů a vyhodnocení vlivu zvěře porovnáním oplocených a neoplocených ploch, -          Převzít zodpovědnost za myslivecké a lesnické hospodaření v celém rozsahu svého majetku. -          Doporučit MŽP a MO připravit obdobné metodické pokyny pro správy národních parků a VLS s přihlédnutím ke skutečností, že VLS a NP honitby nepronajímají. Půjde u nich tedy o zadání cíle dosáhnout stavů zvěře při kterých dochází k odrůstání všech požadovaných dřevin bez umělé ochrany a motivačních a kontrolních mechanismů.

17 Na základě výsledků provedených šetření v Krušných horách (2005 – 2007) a ve Slavkovském lese (2008) se dále doporučuje přijmout následující doporučení (předběžně byla projednána v KR): -          KR doporučuje MZe pro zastavení dalšího rozšiřování jelena siky umožnit prodloužení doby lovu u jelena siky nejméně do poloviny, nejlépe až do konce února. -          KR doporučuje MZe ve spolupráci s MŽP zpracovat pro lokality, kde vzhledem k potřebě urychlené přestavby rozsáhlých smrkových nebo borových monokultur hrozí zvýšené nebezpečí škod zvěří metodický pokyn, doporučující vlastníkům provést opatření k zlepšení pobytových možností a zvýšení úživnosti pro zvěř jako prostředek pro snížení tlaku zvěře na lesní porosty.

18 Zápisem KR ( ) bylo ES uloženo zpracovat návrh řešení problematiky jelena siky a dalších invazních a introdukovaných druhů zvěře. ES doporučuje stávající opatření doplnit o -          Pro zastavení dalšího rozšiřování jelena siky zvážit povinnost termínovaných odlovů ke konkrétním datům (zajistit průběžné plnění plánu lovu), doporučit a využívat intenzivní metody lovu – společné čekané, intervalový lov, naháňky se slíděním, metodickou a koordinační pomoc příslušného orgánu státní správy. atd. (Nástroj legislativní + osvěta a poradenství) -          Doporučit Ministerstvu zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí zajistit program eradikace jelena siky v oblasti s chovem jelena evropského. (Nástroj legislativní).   -          u jelena siky, daňka, jelence a muflona umožnit chov jen ve vyhlášených oblastech chovu zvěře. Mimo honiteb s NS (oblastí chovu) prodloužit dobu lovu a střílet bez omezení pohlaví a věku zvěře. Při plánování odlovu a jeho realizaci nedopustit navyšování stavů této zvěře. -          Doporučit Ministerstvu zemědělství ověřit možnosti využití profesionálních lovců, případně externího personálu při neplnění plánu lovů u uživatelů honiteb.


Stáhnout ppt "Klíčová akce 11 Dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří"

Podobné prezentace


Reklamy Google