Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Děti se zdravotním postižením v resortu zdravotnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Děti se zdravotním postižením v resortu zdravotnictví"— Transkript prezentace:

1 Děti se zdravotním postižením v resortu zdravotnictví www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

2 Děti se zdravotním postižením v resortu zdravotnictví OBSAH: -Děti se ZP -Dokumenty OSN -Úmluva o právech dítěte -Úmluva o právech osob se zdravotním postižením -Charta práv hospitalizovaných dětí -Dokumenty ČR -Listina základních práv a svobod -„Zdraví 21“ -Metodický pokyn MZ k poskytování zdravotní péče mentálně postiženým občanům -Metodické opatření k sy CAN -Zdravotní péče o děti se ZP -Priority a další kroky MZ

3 Děti se zdravotním postižením

4 Osoby se zdravotním postižením:  Fyzické  Duševní  Smyslové  Kombinované „Zdraví není jen absence nemoci, ale je to komplexní stav tělesné, duševní a sociální pohody“ (WHO)

5 Dokumenty OSN -Úmluva o právech dítěte -Úmluva o právech osob se zdravotním postižením -Charta práv hospitalizovaných dětí

6 Úmluva o právech dítěte z. č. 104/1991 Sb  Úmluva o právech dítěte (dále jen Úmluva) vstoupila v platnost 2.9.1990, ČR ratifikovala v březnu 1993.  Výbor práv dítěte OSN (kontrolní orgán), Výbor pro práva dětí při Radě vlády ČR pro lidská práva, MPSV (implementace, koordinace vnitrostátní agendy)  Úmluva je klíčovým dokumentem v systému mezinárodněprávní ochrany dítěte. Ustavuje pouze minimální právní a morální standardy ochrany práv dětí, proklamuje základní potřeby dítěte.  Úmluva zahrnuje občanská, sociální, kulturní a politická práva dětí.  Tato práva jsou formulována od základních práv zabezpečujících přežití až po práva vyjadřující možnost dítěte o sobě rozhodovat, a to v závislosti na věku.

7 Úmluva o právech dítěte  Preambule - zdůrazňuje, že děti vyžadují zvláštní péči a ochranu, vzhledem k jejich zranitelnosti.  Čl.2. Nediskriminace – princip, že všechna práva se vztahují na všechny děti bez výjimky.  Čl. 3. Nejlepší zájmy dítěte – nejlepší zájmy dítěte jsou prvořadé, stát musí poskytovat adekvátní péči dítěti v případě, že ji nemohou poskytnout rodiče.  Čl. 6. Zachování života a rozvoj – právo na život a závazek státu zabezpečit přežití a rozvoj dítěte.  Čl. 12. Názor dítěte – právo dítěte vyjádřit názor  Čl. 19. Ochrana před násilím a zanedbáváním – chránit děti před všemi formami špatného zacházení ze strany rodičů nebo jiných osob majících děti v péči a přijímat ochranné a nápravné programy v tomto směru.

8 Úmluva o právech dítěte  Čl. 23 - Postižené děti – právo postižených dětí na zvláštní péči, vzdělání a výcvik, aby dosáhly co největší možné míry soběstačnosti a mohly vést plný a aktivní život ve společnosti.  Čl. 24. Zdraví a zdravotnické služby – právo na nejlepší dosažitelný zdravotní stav a přístup k lékařským službám se zvláštním zřetelem na základní a preventivní péči, veřejnou zdravotnickou výchovu a snižování dětské úmrtnosti.  Čl. 34. Sexuální zneužívání – právo dítěte na ochranu před sexuálním využíváním a zneužíváním, včetně prostituce a pornografie.

9 Úmluva o právech dítěte Úmluva usiluje o podporu a ochranu práv dětí žijících v nejen v běžných podmínkách, ale zajišťuje rovněž speciální ochranu práv dětí, které žijí v obzvlášť obtížných podmínkách - včetně dětí duševně nebo tělesně hendikepovaných. Protection - ochrana dítěte, Provision - zabezpečování přežití a rozvoje dítěte a Participation - účast na životě společnosti. Needs/potřeby- Demands/požadavky- Rights/práva- Services/služby).

10 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (OSN, N.Y., 30.3.2007) Článek 3 - Obecné zásady  respektování přirozené důstojnosti  nediskriminace  zapojení a začlenění do společnosti  rovnost  rovnoprávnost mužů a žen  respektování rozvíjejících se schopností dětí se zdravotním postižením a jejich práva na zachování identity.

11 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Preambule  osobám se zdravotním postižením plné užívání práv a svobod bez diskriminace  bariéry, které jim brání v rovnoprávném zapojení do společnosti  osobní nezávislost a samostatnost  ženy a dívky se zdravotním postižením jsou často vystavovány, doma i mimo domov, většímu riziku násilí, zranění nebo zneužívání, zanedbávání nebo nedbalému zacházení, týrání nebo vykořisťování  chudoba  přístup ke zdravotní péči a vzdělání a k informacím a komunikaci  aby rodiny měly možnost přispívat k plnému a rovnému užívání práv osob se zdravotním postižením

12 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Článek 4 - Obecné závazky  zajistit a podporovat plnou realizaci všech lidských práv a základních svobod všem osobám se zdravotním postižením bez jakékoli diskriminace  legislativní, administrativní a jiná opatření  politikách a programech;  uspokojování specifických potřeb osob se zdravotním postižením,  podporovat dostupnost a využití nových technologií, včetně informačních a komunikačních technologií, kompenzačních pomůcek, zařízení a podpůrných technologií vhodných pro osoby se zdravotním postižením  přístupné informace  školení odborníků a zaměstnanců, kteří pracují s osobami se zdravotním postižením,  mezinárodní spolupráce,  konzultovat tuto problematiku s osobami se zdravotním postižením, i s dětmi se zdravotním postižením, aktivní spolupráce prostřednictvím organizací je zastupujících.

13 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Článek 7 - Děti se zdravotním postižením  Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, přijmou veškerá nezbytná opatření, aby dětem se zdravotním postižením zaručily plné užívání všech lidských práv a základních svobod na rovnoprávném základě s ostatními dětmi.  Při jakékoliv činnosti týkající se dětí se zdravotním postižením musí být předním hlediskem nejlepší zájem dítěte.  Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zabezpečují dětem se zdravotním postižením, na rovnoprávném základě s ostatními dětmi, právo svobodně vyjadřovat své vlastní názory ve všech záležitostech, které se jich dotýkají, přičemž se jejich názorům musí věnovat náležitá pozornost odpovídající jejich věku a zralosti, a při realizaci tohoto práva jim poskytují pomoc přiměřenou jejich zdravotnímu postižení a věku.

14 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Článek 9 – Přístupnost  umožnit osobám se zdravotním postižením žít nezávisle a plně se zapojit do všech oblastí života společnosti  odstraňování překážek a bariér bránících přístupnosti  minimální vnitrostátní standardy a normy pro zajištění přístupnosti zařízení a služeb  školení  asistence  komunikačním technologiím

15 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Článek 25 - Zdraví  právo na dosažení nejvýše možné úrovně zdraví bez diskriminace na základě zdravotního postižení.  přístup ke zdravotním službám,  ochrana proti lékařským nebo vědeckým pokusům.

16 Charta práv hospitalizovaných dětí  Děti mají být přijímány do nemocnice pouze tehdy, pokud jim nemůže být poskytnuta péče doma nebo při denní hospitalizaci.  Děti v nemocnici mají vždy právo mít u sebe své rodiče, nebo jejich zástupce.  Děti a rodiče mají právo být informováni odpovídajícím způsobem odpovídajícím jejich věku a úrovni chápání.  Měla by být učiněna opatření ke zmírnění fyzického a emočního stresu.  Každé dítě má být chráněno před zbytečnou léčbou a výzkumem.  Děti nemají být přijímány na oddělení dospělých.

17 Dokumenty ČR  Listina základních práv a svobod  Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“  Metodický pokyn MZ k poskytování zdravotní péče mentálně postiženým občanům  Metodické opatření k postupu lékařů primární péče při podezření ze sy CAN

18 Listina základních práv a svobod z. č. 2/1993 Sb.  Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu  Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.  Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.  Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno  Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.  Každý má právo vyjadřovat své názory  Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.  Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.

19 „Zdraví 21“ usnesení vlády č. 1046 ze dne 30.10.2002 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“ Cíl 3 – Zdravý start do života 3.2.2.Vytvořit standardizovaný systém integrované rané péče o perinatálně ohrožené a postižené děti na regionální úrovni 3.3.2. Zlepšení efektivity prenatální diagnostiky, včetně vypracování systému provádění screeningu v ČR 3.3.3. Léčba vybraných skupin VV na specializovaných pracovištích 3.3.4. Vypracování systému dlouhodobého sledování dětí narozených s VV Cíl 4 – Zdraví mladých 4.1.7. – Pokračovat ve vytváření podmínek pro zapojení zdravotně oslabených do hodin zdravotní tělesné výchovy

20 Metodický pokyn MZ k poskytování zdravotní péče mentálně postiženým občanům Věstník č. 4/1994 Poskytování informací Postup při zjištění dg. -Zajistit komplexní a optimální zdravotní, sociální a výchovnou péči -Spolupracovat s dalšími institucemi a organizacemi poskytujícími další péči o mentálně postižené Postup při ošetření/vyšetření mentálně postiženého dítěte - Klinický psycholog - Zklidňující premedikace, - Celková anestezie Perinatální prevence u těhotných mentálně postižených - Před otěhotněním (antikoncepce, genetické vyšetření, gynekologické vyšetření) - Během těhotenství

21 Metodické opatření k postupu lékařů primární péče při podezření ze sy CAN Věstník MZ č. 3/2008 Charakteristická rizika vedoucí k sy CAN: Rizikové dítě -Dítě s postižením Rizikové vztahy v rodině -Děti rodičů s psychiatrickou dg. Celospolečenská rizika: -Děti žijící v chudobě

22 Zdravotní péče o děti se ZP

23 -prevence -včasná dg -kvalitní léčba -dispenzarizace -dlouhodobá a následná péče (KÚ+DD, raná péče, RHB, stacionáře, domácí péče, DPV, respitní péče) -informovanost, etika -práva dětí -spolupráce s rodinou -spolupráce mezioborová, mezisektorová, na všech úrovních -spolupráce s pac. organizacemi -edukace -systém soc. a právní podpory

24 Perinatální péče Kojenecká úmrtnost 2,8 na 1000 živě narozených / 2008  Průměrný věk matky 29,3 roku  Nízká porodní hmotnost (7,2%)  Vícečetná těhotenství  Potratovost Preventivní péče o těhotné:  komplexní prenatální vyšetření se zařazením do prenatální poradny, vystavení těhotenské legitimace s rozpisem všech požadovaných vyšetření v celém těhotenství, a to 2 za 1 rok,  pravidelné vyšetření v prenatální poradně a externí kardiotokografické vyšetření, a to 5 za rok.  žena má dále nárok na screeningové ultrasonografické vyšetření v 18.-20. týdnu těhotenství a ve 30.-32. týdnu, popř. na superkonsiliární ultrasonografické vyšetření a ultrasonografické vyšetření pánve v dif. diag. v těhotenských patologiích.

25 Novorozenecký screening - NS Novorozenecký screening  Včasná diagnostika a léčba novorozenců s vybranými dědičnými poruchami metabolismu a endokrinologickými poruchami.  Od 1.10.2009 se u všech novorozenců narozených na území ČR provádí novorozenecký laboratorní screening celkem 13 nemocí (ze 45 dosud detekovatelných)  Dosud NS - kongenitální hypotyreóza, kongenitální adrenální hyperplasie, fenylketonurie  Plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.  Koordinováno Národním koordinačním centrem pro novorozenecký screening ve VFN. Informace pro laickou i odbornou veřejnost www.novorozeneckyscreening.cz.www.novorozeneckyscreening.cz  RD

26 Novorozenecký screening - NS  kongenitální hypotyreóza  kongenitální adrenální hyperplasie  fenylketonurie a hyperfenylalaninemie  nemoc javorového sirupu  porucha dehydrogenázy mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem  porucha dehydrogenázy 3-OH-mastných kyselin s dlouhým řetězcem  porucha dehydrogenázy mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem  porucha karnitinpalmitoyltransferázy I  porucha karnitinpalmitoyltransferázy II  porucha karnitinacylkarnitintranslokázy  glutarová acidurie typ I  izovalerová acidurie  cystická fibróza

27 Vzácná onemocnění - RD Vzácná onemocnění  Onemocnění je v rámci EU definováno jako vzácné, pokud postihuje méně než 5 osob z každých 10 000, (tj. méně než 1 pacient na 2000 jedinců).  Předpokládá se, že vzácným onemocněním trpí až 36 milionů občanů EU, tzn. 8 % obyvatel EU.  Vzácná onemocnění jsou převážně dědičná (či vrozená) onemocnění s nízkým výskytem v populaci, která mají dopad na kvalitu života a sociální začlenění pacienta, popř. ohrožují jeho život.  Vzhledem k velmi nízké prevalenci vzácných onemocnění nemají lékaři zvl. v primární péči dostatečné zkušenosti s časnou diagnostikou těchto onemocnění.  V případě chybných a pozdních diagnóz těchto onemocnění tak často dochází k nevratnému poškození zdraví či úmrtí pacientů a také neefektivnímu vynakládání finančních prostředků.

28 Vzácná onemocnění - RD Současné nedostatky v oblasti RD  nedostatečná identifikace v rámci systému MKN  nedostatky v diagnostice a terapii,  nerovnost a nedostatečná kvalita poskytovaných služeb,  omezený výběr léků pro léčbu,  nedostatky ve sběru dat na národní a regionální úrovni,  neefektivnost péče o pacienty s RD  nedostatečné povědomí o RD u odborné i laické veřejnosti. Doporučení Rady EU - zajistit rovný přístup pacientů k vysoce kvalitní péči, včetně včasné diagnostiky, způsobu léčby a léčivých přípravků pro RD.

29 Národní startegie pro vzácná onemocnění na léta 20010-2020 Mezi hlavní cíle Národní strategie patří  zlepšení identifikace vzácných onemocnění v rámci systému MKN,  včasná diagnostika a dostupnost adekvátní léčby RD, koordinace a centralizace efektivní péče o pacienty s RD  zlepšení vzdělání a informovanosti odborné i laické veřejnosti  spolupráce na národní i mezinárodní úrovni se zapojením pacientských organizací.

30 Perinatální péče – opatření Perinatální péče -Reprodukční zdraví, zodpovědné rodičovství -Edukace a informovanost těhotných -Péče o cizinky -Práva dítěte v prenatálním období -Dlouhodobá péče o děti s perinatální zátěží (centralizace a dostupnost péče, perinatologická centra, raná péče, RHB, spec. zařízení...) -Screening (prenatální screening,novorozenecký screening, RD)

31 Primární a ambulantní péče  Systém preventivních prohlídek PLDD zaměřených na sledování všestranného vývoje dětí.  Ohrožené a chronicky nemocné či postižené děti jsou zařazovány do dispenzárních skupin, ve kterých jsou zvýšeně sledovány dětským lékařem a příslušnými specialisty. Dispenzární prohlídky PLDD (vyhláška č. 386/2007 Sb.) - dispenzární péče i v případě dětí ohrožených sociálním prostředím.

32 Primární a ambulantní péče - opatření -Registrace u PLDD -Preventivní prohlídky (sluch, oční vady...) -pedopsychiatrie (ADHD, autismus…) -DC, RHB, spec. jesle, spec. MŠ -RD -Sy CAN -Práva dětí (informovanost, participace, nejlepší zájem...) -Sociální aspekty zdraví (pozitivní rodičovství, zdravý živostní styl...) -Spolupráce s rodinou -Mezisektorová spolupráce -Edukace

33 Lůžková péče  Kvalita a dostupnost lůžkové péče  Bariéry (vyhláška MMR č. 398/2009, Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, stavby občanského vybavení, pro zdravotnictví a soc. služby - výtah, bezbariérová rampa, zdvihací plošina, dozorování)  Plnění Úmluvy o právech dítěte a Charty práv hospitalizovaných dětí - externí hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotní péče poskytované ve ZZ, národní akreditační standardy pro zdravotnická zařízení, Spojená akreditační komise ČR o.p.s. (www.sakcr.cz).www.sakcr.cz  Průvodce dítěte  Samostatná odd. pro děti  Zdravá nemocnice

34 Průvodce hospitalizovaného dítěte § 25 zákona č. 48/1997 Sb. (1) Je-li při přijetí dítěte do zdravotnického zařízení vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nutná celodenní přítomnost průvodce, může s ním být průvodce přijat do ústavní péče. Pobyt průvodce dítěte mladšího šesti let v nemocnici se považuje za ústavní ošetřování. Průvodce je podle indikace a možností umístěn buď spolu s dítětem přímo na lůžkovém oddělení, nebo na oddělení dochází z ubytovacího prostoru, který je součástí tohoto zařízení. V případě dítěte staršího šesti let se pobyt průvodce v nemocnici považuje za ústavní ošetřování jen se souhlasem revizního lékaře. (2) Pobyt průvodce v odborné dětské léčebně a dětské lázeňské léčebně se považuje za ústavní ošetřování v případech přijetí průvodce dítěte mladšího šesti let na dobu, kdy je zaškolován v ošetřování a léčebné rehabilitaci dítěte nebo kdy je přítomnost průvodce nutná vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte. V ostatních případech u komplexní lázeňské péče o děti a dospělé a péče v odborných léčebných ústavech hradí zdravotní pojišťovna pobyt průvodce pouze v případech, kdy jeho nezbytnost potvrdí revizní lékař. (3) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěno doprovázené dítě.

35 Lůžková péče - opatření -Úmluva o právech dítěte (nejlepší zájem, informovanost, participace, zdraví...) -Charta práv hospitalizovaných dětí (průvodce, dětská oddělení, stres, respekt...) -OCHRIP, DPV -Pedopsychiatrie -Kojenecké ústavy a dětské domovy do 3 let věku, DC -Respitní péče, semiambulantní péče -Domácí péče -Spolupráce s rodinou -Mezioborová spolupráce -Zdravá nemocnice

36 Výzkum, projekty, studie Dotační programy MZ:  Národní program zdraví - projekty podpory zdraví Projekty zaměřené na podporu zdravého životního stylu a prevenci neinfekčních onemocnění.  Program grantové podpory MZ a Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením projekty podporující činnost občanských sdružení a humanitárních organizací (projekt prevence úrazů u zdravotně postižených dětí).  Program Péče o děti a dorost a Prevence kriminality Analýza naplňování práv dětí ve vztahu ke zdraví, poskytování zdravotní péče se zaměřením na děti se zdravotním postižením a návrh nápravných opatření bude předmětem dotačních programů MZ v roce 2011.

37 Priority a další kroky MZ

38 - Registrace u PLDD - Prevence (reprodukční zdraví, preventivní prohlídky, sociální aspekty zdraví, zdravé bezpečné prostředí pro děti) - Včasná dg. a léčba (prenatální screening, NS, RD..) - Práva dětí (doprovod, dětská odd, participace, zájem, informovanost, zdravá nemocnice...) - Zlepšení a transformace péče (pedopsychiatrie, pedostomatologie, KÚ+DD, DC, respitní péče, semiambulantní péče, RHB, raná péče, spec. jesle, spec. MŠ, OCHRIP, DPV, domácí péče) - Edukace, informovanost - Právní normy, standardy - Spolupráce s rodinou - Mezisektorová spolupráce na všech úrovních - Výzkum, studie, projekty

39 Děkuji za pozornost truellova@mzcr.cz


Stáhnout ppt "Děti se zdravotním postižením v resortu zdravotnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google