Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STATUT CENTER TECHNICKÉ NORMALIZACE (CTN)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STATUT CENTER TECHNICKÉ NORMALIZACE (CTN)"— Transkript prezentace:

1 STATUT CENTER TECHNICKÉ NORMALIZACE (CTN)
Ing. Ludmila Kratochvílová (ČNI) Ing. Marie Bačáková (CTN - ITC, a.s.) Ing. Igor Večerka (CTN - SILMOS s.r.o.) Zpracováno v rámci Strategického programu přejímání evropských norem pro stavebnictví (SPENS 2004) Praha,

2 STATUT CTN - pravidla pro zřizování a činnost profesionálních pracovišť technické normalizace
STATUT TNK STATUT TNV (ENV) STATUT CTN - “Typový statut a Typový jednací řád technických normalizačních komisí” obsahuje pravidla pro zřizování a činnost dobrovolných nehonorovaných odborných normalizačních orgánů metodicky řízených ČSNI. - „Statut a jednací řád technického (elektrotechnického) normalizačního výboru“ obsahuje volební řád a pravidla pro činnost vrcholného poradního orgánu ředitele ČSNI. - a) obsahuje pravidla pro uznání odborné i organizační způsobilosti k vykonávání funkce centra technické normalizace, kterou uzavírá formou Dohody o spolupráci ČSNI - b) samostatná právnická osoba, která vykonává činnosti technické normalizace není zřizována ČSNI, ale vznikla nezávisle na základě obchodního zákoníku (jako obchodní společnost - a.s., s.r.o.) nebo na základě jiných zvláštních předpisů (vysoké školy aj.)

3 KONFERENCE ČESKÉ NORMY 98 (3. a 4.11.1998)
HISTORIE CTN x NK: KONFERENCE ČESKÉ NORMY 98 (3. a ) Ing. M. Pražáková: Zkušenosti pro budoucí normalizační kanceláře (ITC Zlín) - Shrnuje zkušenosti 20 let ONS při VÚGPT ( ) a SGPo standard (od r. 1993) - Náplň činnosti CTN ve vymezeném oboru: národní normalizační činnost mezinárodní normalizační činnost koordinační činnost - Definuje činnosti, které by měly být konkretizovány ve smlouvě CTN s ČSNI a dalšími uživateli - Organizační začlenění (právní subjekt) - Financování (ČSNI, osvěta, služby pro uživatele) - Vazba CTN na TNK 23 Pryž a TNK 52 Plasty.

4 KONFERENCE ČESKÉ NORMY 98 (3. a 4.11.1998)
HISTORIE CTN x NK: KONFERENCE ČESKÉ NORMY 98 (3. a ) Ing. Vladimír Toman: Ustanovení normalizační kanceláře (Hutnictví železa, a.s.) v působnosti oboru hutnictví železa - Postavení TNK (vazba na TNK 62 Ocel) - Postavení NK a její úkoly (finanční zainteresování dobrovolných pracovníků TNK, jejich účasti v CEN…) - Možné důsledky vzniku NK - Vzájemné vztahy TNK a NK - Finanční zabezpečení činnosti NK „urychleně před započetím celého procesu dojasnit společně s ČSNI problematiku financování normalizační činnosti ze strany státu“.

5 SOUČASNOST … po šesti letech:
CTN (01) SILMOS s.r.o., Dohoda z 21/11/2000 CTN (02) ITC a.s., Dohoda z 2002 CTN (03), Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 1.2 „ČSNI zveřejní v Magazínu ČSN, ve Věstníku ÚNMZ i na svojí internetové stránce informaci o uznání odborné i organizační způsobilosti…“ OTÁZKA: Svědčí minimum existujících CTN o tom, že a) profesionální činnost v oblasti technické normalizace není až na výjimky potřebná b) nebyly dořešeny základní finanční a organizační otázky umožňující regulérní vznik CTN.

6 DOHODA O SPOLUPRÁCI ČSNI a CTN
Úvod: Na základě dlouholeté úspěšné spolupráce při tvorbě mezinárodních a evropských norem a při tvorbě českých technických norem UZNÁVÁ ČSNI ODBORNOU I ORGANIZAČNÍ ZPŮSOBILOST… K VYKONÁVÁNÍ FUNKCE CENTRA TECHNICKÉ NORMALIZACE Předmět dohody: dlouhodobé kvalitní zabezpečení úkolů tvorby norem a mezinárodní spolupráce plánu technické normalizace. 1.1. CTN bude zpracovávat úkoly tvorby norem mezinárodní spolupráce v rozsahu působnosti Specifikace úkolů včetně financování bude každoročně upřesňována smlouvou CTN bude spolupracovat s dalšími TNK CTN bude administrativně zajišťovat činnost ve funkci sekretariátu TNK (51) podle čl. 5.8 statutu TNK CTN bude bezplatně předávat materiály členům TNK (51)

7 DOHODA O SPOLUPRÁCI ČSNI a CTN
1.2. ČSNI poskytne CTN všechny potřebné informace ČSNI bude přednostně zadávat CTN všechny úkoly tvorby norem v oboru působnosti. Příloha: Rozsah působnosti CTN a) Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO/TC) b) Evropský výbor pro normalizaci (CEN/TC) * 5.8 „Zabezpečením systematického výkonu organizační a normalizační administrativní agendy TNK (FUNKCÍ SEKRETARIÁTU) může být po dohodě a se souhlasem ČSNI pověřena vhodná zainteresovaná organizace zastoupená v TNK. Rozsah a způsob zabezpečování výkonu této agendy se stanoví DOHODOU mezi zainteresovanou organizací a TNK, popř. se specifikuje v příslušné SMLOUVĚ. - původně čl. 4.6 ( ), pak čl. 5.8 ( ), dnes X ( )

8 PŘÍČINY SEDMILETÉHO “NULOVÉHO” STAVU CTN
Věcně: Je zřejmý rozsah činnosti CTN - komplexní práce technické normalizace v oboru Organizačně: Chybí nástroj, který by definoval funkci CTN a stanovil pravidla pro zřízení CTN (Dohoda je jen „uznání“) Finančně: Dohoda neposkytuje žádnou úhradu nad rámec běžných smluv o řešení úkolů plánu TN, resp. úkolů mezinárodní spolupráce Výkon sekretariátu (za úhradu) je zrušen a nikdy nebyl CTN nabídnutý Povinnosti se zajišťováním agendy TNK a připomínkování EN jsou na úkor CTN (práce, čas) Závěr: Pokud činnost CTN není hrazena z jiných zdrojů, znamená dohoda jen práci navíc. Nároky na dnešní systematickou normalizační práci s přejímáním a průběžným připomínkováním několika desítek EN ročně nejsou zvládnutelné dobrovolným nehonorovaným způsobem v rámci TNK NORMALIZACE (na rozdíl od certifikace) NENÍ VÝDĚLEČNOU ČINNOSTÍ, MUSÍ BÝT DOTOVÁNA ALESPOŇ PODÍLOVĚ OD STÁTU, COŽ PLATÍ JAK PRO ČSNI, TAK PRO CTN

9 NÁVRH NA ŘEŠENÍ: 1. Statut CTN je nástroj k profesionalizaci normalizační práce (netýká se jen stavebnictví) 2. Právní subjektivita nositele CTN není zajišťována ze strany ČSNI ani státu. 3. Statut CTN umožňuje sjednání smluv na konkrétní spolupráci, řešení normalizačních úkolů aj. se státem (MPO ČR a příslušná odvětvová ministerstva) s ČSNI (národní normalizační institut) a s UŽIVATELI (podnikatelská sféra) POTŘEBNÉ KROKY: 1. ČSNI: Schválí statut CTN a zpracuje podrobná pravidla pro hodnocení uchazečů a uznání způsobilosti k výkonu funkce CTN 2. UCHAZEČI O „CTN“: zpracují komplexní zhodnocení svých dosavadních aktivit na poli technické normalizace, navrhnou projekty financované uživateli (stát, ČSNI, podnikatelé) 3. MPO: příspěvek na zpracování podkladů a návrhů projektů pro podání žádosti o sjednání dohody s CTN

10 ARISTOTELES

11 Strukturální třídění konstrukčních vrstev

12

13 HLAVA 1 ZÍSKÁNÍ STATUTU CTN
STATUT CENTER TECHNICKÉ NORMALIZACE (CTN) HLAVA 1 ZÍSKÁNÍ STATUTU CTN Čl. 1. Udělení statutu CTN („Zřízení“: ČSNI + právnická osoba) Čl. 2. Financování činnosti CTN („Financování“: ministerstva + podnikatelé) Čl. 3. Vztah CTN a TNK („Výkon činnosti“: TNK + CEN/TC, ISO/TC) Čl. 4. Vztah CTN, výzkumu a certifikace („Spolupráce“: výzkum + posuzování shody)

14 HLAVA 2 ZÍSKÁNÍ STATUTU CTN
2.1 CTN vznikne podle oborové působnosti jedné nebo více TNK 2.2 Žádost podává právnická osoba u ředitele ČSNI 2.3 Součástí žádosti je přehled činnosti v oblasti TN 2.4 Ověření žádosti auditem u žadatele 2.5 Dohoda o výkonu funkce a osvědčení 2.6 Statut na dobu neurčitou 2.7 Možnost opakovaného auditu ze strany ČSNI 2.8 Možnost odebrání osvědčení

15 HLAVA 3 ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI CTN
3.1 Samofinancování CTN a) práce pro ČSNI (tvorba norem...) b) činnosti TN pro podnikatelskou sféru c) činnosti pro potřeby orgánů státní správy 3.2 Návrh financování prací formou projektů, činností, služeb aj. 3.3 Projekt - konkrétní zadání práce pro smluvní vztah 3.4 Spolupráce s ČSNI - na základě smluvního vztahu 3.5 Kontrola činnosti CTN v rámci příslušné TNK 3.6 Statut CTN je kvalifikační předpoklad pro veřejnou zakázku

16 HLAVA 4 VÝKON ČINNOSTI CTN VE VZTAHU ČSNI a TNK
4.1 CTN vykonává funkci sekretariátu jedné nebo více TNK 4.2 CTN vykonává mezinárodní normalizační spolupráci 4.3 CTN zajišťuje tvorbu a přejímání EN a ISO 4.4 CTN se podílí na tvorbě ČSN aj. 4.5 CTN vypracovává terminologické slovníky 4.6 CTN spolupracuje s jinými CTN a TNK

17 HLAVA 5 VÝKON ČINNOSTI CTN PRO UŽIVATELE
5.1 Orgány státní správy --- studie 5.2 Orgány státní správy --- zajišťování přejímání EN 5.3 Orgány státní správy --- zajišťování tvorby ČSN a rezortních předpisů 5.4 Průmyslová sféra --- tvorba norem, studií aj. 5.5 Průmyslová sféra --- aktuální databáze a knihovny norem 5.6 Průmyslová sféra --- zjišťování požadavků na výrobky 5.7 Průmyslová sféra --- konzultační a poradenské služby 5.8 Průmyslová sféra --- informační servis, publikace 5.9 Průmyslová sféra --- školení, semináře 5.10 Průmyslová sféra --- zpracování dokumentace

18 HLAVA 6 VÝKON ČINNOSTI CTN VE SPOLUPRÁCI S VÝZKUMEM
6.1 Standardizace inovací, výsledků výzkumu 6.2 Rešerše norem 6.3 Specializované informační služby 6.4 Přednormativní výzkum (příprava na zpracování norem) 6.5 Normativní výzkum (ověření a zavádění nových norem) 6.6 Prosazování novinek do norem

19 HLAVA 7 VÝKON ČINNOSTI CTN VE SPOLUPRÁCI S ORGÁNY POSUZOVÁNÍ SHODY
7.1 Spolupráce s notifikovanými osobami (standardy jsou podklady) 7.2 Spolupráce s laboratořemi a zkušebnami 7.3 Spolupráce při tvorbě výrobkových specifikací (národních příloh) 7.4 Notifikace národních postupů u ES

20 HLAVA 8 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ CTN
8.1 Vlastní pracovníci s odbornou kvalifikací: a) znalosti odborné a profesionální (tvorba norem) b) jazykové znalosti (překlady norem) c) znalost normalizačních postupů a metodických pokynů 8.2 Technické vybavení pro normalizační činnosti s použitím IT

21 HLAVA 9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1 Statut CTN - nástroj pro podporu profesionální normalizační činnosti 9.2 Statut CTN - obecný metodický návod pro vhodnou konkrétní aplikaci 9.3 Profesionální CTN - podpora domácího výzkumu a hospodářství 9.4 Strukturální schéma CTN - systémové zakotvení vazeb mezi subjekty a procesy normalizační činnosti

22

23 VARIANTY PRO DALŠÍ SCHVALOVÁNÍ STATUTU CTN
1. Model „AKADEMIE“: necháme to uležet, budeme dlouze přemýšlet, až všichni usnou v klidu na vavřínech Výsledek: Statut CTN bude spát dalších sedm let 2. Model „RING“ : nasadíme si boxerské rukavice, rozdělíme se na zuřivé zastánce a odpůrce CTN a budeme proti sobě bojovat do posledního dechu. Výsledek: Statut CTN nebude schválen nikdy 3. Model „PARLAMENT“: Všichni se aktivně zapojíme do úprav již vymyšleného textu a desítkami dobře míněných protichůdných návrhů změníme statut k nepoznání a k nefunkčnosti. Výsledek: Statut CTN bude schválen, ale lépe by bylo, kdyby schválen nebyl NEBO

24 4. Model podle svatého Františka z Assisi, zakladatele “STATUTU CENTER DUCHOVNÍHO ŽIVOTA”
„Ve jménu Páně prosím všechny bratry, aby se naučili nazpaměť obsah a smysl toho, co je ke spáse naší duše napsáno v tomto řádu života a aby si to často připomínali. A stále prosím Boha, aby On, Všemohoucí a Trojjediný žehnal všem, kteří to učí druhé, sami se to učí, přejímají to za své, připomínají si to a podle toho jednají.“ Poznámka: Tento „STATUT“ (Řehole) platí beze změn od roku 1221

25 ZÁVĚR: REALISTICKÝ POSTUP
dne společné usnesení předsedů TNK a představitelů MPO a ČSNI o použitelnosti a potřebě statutu CTN v uvedené podobě do poslat jakékoli faktické připomínky či opravy do ČSNI schválí Statut CTN k dalšímu používání do zájemci o získání statutu CTN zpracují podklady o své činnosti a základní verzi žádosti o udělení statutu do ČSNI zpracuje pravidla pro posuzování žádostí a auditu u žadatelů MPO zajistí rámcové prostředky pro zpracování projektů k činnosti uchazečů o statut CTN (v rámci projektu SPENS 2005) do ČSNI provede vyhodnocení podaných žádostí, projektů a auditů s vyhlášením nových pracovišť CTN


Stáhnout ppt "STATUT CENTER TECHNICKÉ NORMALIZACE (CTN)"

Podobné prezentace


Reklamy Google