Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 STATUT CENTER TECHNICKÉ NORMALIZACE (CTN) Ing. Ludmila Kratochvílová (ČNI) Ing. Marie Bačáková (CTN - ITC, a.s.) Ing. Igor Večerka (CTN - SILMOS s.r.o.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 STATUT CENTER TECHNICKÉ NORMALIZACE (CTN) Ing. Ludmila Kratochvílová (ČNI) Ing. Marie Bačáková (CTN - ITC, a.s.) Ing. Igor Večerka (CTN - SILMOS s.r.o.)"— Transkript prezentace:

1 1 STATUT CENTER TECHNICKÉ NORMALIZACE (CTN) Ing. Ludmila Kratochvílová (ČNI) Ing. Marie Bačáková (CTN - ITC, a.s.) Ing. Igor Večerka (CTN - SILMOS s.r.o.) Zpracováno v rámci Strategického programu přejímání evropských norem pro stavebnictví (SPENS 2004) Praha, 10.11. 2004

2 2 - “Typový statut a Typový jednací řád technických normalizačních komisí” obsahuje pravidla pro zřizování a činnost dobrovolných nehonorovaných odborných normalizačních orgánů metodicky řízených ČSNI. - „Statut a jednací řád technického (elektrotechnického) normalizačního výboru“ obsahuje volební řád a pravidla pro činnost vrcholného poradního orgánu ředitele ČSNI. - a) obsahuje pravidla pro uznání odborné i organizační způsobilosti k vykonávání funkce centra technické normalizace, kterou uzavírá formou Dohody o spolupráci ČSNI - b) samostatná právnická osoba, která vykonává činnosti technické normalizace není zřizována ČSNI, ale vznikla nezávisle na základě obchodního zákoníku (jako obchodní společnost - a.s., s.r.o.) nebo na základě jiných zvláštních předpisů (vysoké školy aj.) STATUT TNK STATUT TNV (ENV) STATUT CTN STATUT CTN - pravidla pro zřizování a činnost profesionálních pracovišť technické normalizace

3 3 HISTORIE CTN x NK: KONFERENCE ČESKÉ NORMY 98 (3. a 4.11.1998) Ing. M. Pražáková: Zkušenosti pro budoucí normalizační kanceláře (ITC Zlín) - Shrnuje zkušenosti 20 let ONS při VÚGPT (1970-1990) a SGPo standard (od r. 1993) - Náplň činnosti CTN ve vymezeném oboru: národní normalizační činnost mezinárodní normalizační činnost koordinační činnost - Definuje činnosti, které by měly být konkretizovány ve smlouvě CTN s ČSNI a dalšími uživateli - Organizační začlenění (právní subjekt) - Financování (ČSNI, osvěta, služby pro uživatele) - Vazba CTN na TNK 23 Pryž a TNK 52 Plasty.

4 4 HISTORIE CTN x NK: KONFERENCE ČESKÉ NORMY 98 (3. a 4.11.1998) Ing. Vladimír Toman: Ustanovení normalizační kanceláře (Hutnictví železa, a.s.)v působnosti oboru hutnictví železa - Postavení TNK (vazba na TNK 62 Ocel) - Postavení NK a její úkoly (finanční zainteresování dobrovolných pracovníků TNK, jejich účasti v CEN…) - Možné důsledky vzniku NK - Vzájemné vztahy TNK a NK - Finanční zabezpečení činnosti NK „urychleně před započetím celého procesu dojasnit společně s ČSNI problematiku financování normalizační činnosti ze strany státu“.

5 5 SOUČASNOST … po šesti letech: CTN (01) SILMOS s.r.o.,Dohoda z 21/11/2000 CTN (02) ITC a.s., Dohoda z 2002 CTN (03), Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 1.2 „ČSNI zveřejní v Magazínu ČSN, ve Věstníku ÚNMZ i na svojí internetové stránce informaci o uznání odborné i organizační způsobilosti…“ OTÁZKA: Svědčí minimum existujících CTN o tom, že a) profesionální činnost v oblasti technické normalizace není až na výjimky potřebná b) nebyly dořešeny základní finanční a organizační otázky umožňující regulérní vznik CTN.

6 6 DOHODA O SPOLUPRÁCI ČSNI a CTN Úvod: Na základě dlouholeté úspěšné spolupráce při tvorbě mezinárodních a evropských norem a při tvorbě českých technických norem UZNÁVÁ ČSNI ODBORNOU I ORGANIZAČNÍ ZPŮSOBILOST… K VYKONÁVÁNÍ FUNKCE CENTRA TECHNICKÉ NORMALIZACE Předmět dohody: dlouhodobé kvalitní zabezpečení úkolů tvorby norem a mezinárodní spolupráce plánu technické normalizace. 1.1.CTN bude zpracovávat úkoly tvorby norem mezinárodní spolupráce v rozsahu působnosti Specifikace úkolů včetně financování bude každoročně upřesňována smlouvou CTN bude spolupracovat s dalšími TNK CTN bude administrativně zajišťovat činnost ve funkci sekretariátu TNK (51) podle čl. 5.8 statutu TNK CTN bude bezplatně předávat materiály členům TNK (51)

7 7 DOHODA O SPOLUPRÁCI ČSNI a CTN 1.2.ČSNI poskytne CTN všechny potřebné informace ČSNI bude přednostně zadávat CTN všechny úkoly tvorby norem v oboru působnosti. Příloha: Rozsah působnosti CTN a) Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO/TC) b) Evropský výbor pro normalizaci (CEN/TC) * 5.8 „Zabezpečením systematického výkonu organizační a normalizační administrativní agendy TNK (FUNKCÍ SEKRETARIÁTU) může být po dohodě a se souhlasem ČSNI pověřena vhodná zainteresovaná organizace zastoupená v TNK. Rozsah a způsob zabezpečování výkonu této agendy se stanoví DOHODOU mezi zainteresovanou organizací a TNK, popř. se specifikuje v příslušné SMLOUVĚ. - původně čl. 4.6 (3.3. 1993), pak čl. 5.8 (1.9. 1999), dnes X (14.3. 2003)

8 8 PŘÍČINY SEDMILETÉHO “NULOVÉHO” STAVU CTN Věcně: Je zřejmý rozsah činnosti CTN - komplexní práce technické normalizace v oboru Organizačně: Chybí nástroj, který by definoval funkci CTN a stanovil pravidla pro zřízení CTN (Dohoda je jen „uznání“) Finančně: Dohoda neposkytuje žádnou úhradu nad rámec běžných smluv o řešení úkolů plánu TN, resp. úkolů mezinárodní spolupráce Výkon sekretariátu (za úhradu) je zrušen a nikdy nebyl CTN nabídnutý Povinnosti se zajišťováním agendy TNK a připomínkování EN jsou na úkor CTN (práce, čas) Závěr: Pokud činnost CTN není hrazena z jiných zdrojů, znamená dohoda jen práci navíc. Nároky na dnešní systematickou normalizační práci s přejímáním a průběžným připomínkováním několika desítek EN ročně nejsou zvládnutelné dobrovolným nehonorovaným způsobem v rámci TNK NORMALIZACE (na rozdíl od certifikace) NENÍ VÝDĚLEČNOU ČINNOSTÍ, MUSÍ BÝT DOTOVÁNA ALESPOŇ PODÍLOVĚ OD STÁTU, COŽ PLATÍ JAK PRO ČSNI, TAK PRO CTN

9 9 NÁVRH NA ŘEŠENÍ: 1. Statut CTN je nástroj k profesionalizaci normalizační práce (netýká se jen stavebnictví) 2. Právní subjektivita nositele CTN není zajišťována ze strany ČSNI ani státu. 3. Statut CTN umožňuje sjednání smluv na konkrétní spolupráci, řešení normalizačních úkolů aj. se státem (MPO ČR a příslušná odvětvová ministerstva) s ČSNI (národní normalizační institut) a s UŽIVATELI (podnikatelská sféra) POTŘEBNÉ KROKY: 1. ČSNI: Schválí statut CTN a zpracuje podrobná pravidla pro hodnocení uchazečů a uznání způsobilosti k výkonu funkce CTN 2. UCHAZEČI O „CTN“: zpracují komplexní zhodnocení svých dosavadních aktivit na poli technické normalizace, navrhnou projekty financované uživateli (stát, ČSNI, podnikatelé) 3. MPO:příspěvek na zpracování podkladů a návrhů projektů pro podání žádosti o sjednání dohody s CTN

10 10 ARISTOTELES

11 11 Strukturální třídění konstrukčních vrstev

12 12

13 13 HLAVA 1 ZÍSKÁNÍ STATUTU CTN Čl. 1. Udělení statutu CTN („Zřízení“: ČSNI + právnická osoba) Čl. 2. Financování činnosti CTN („Financování“: ministerstva + podnikatelé) Čl. 3. Vztah CTN a TNK („Výkon činnosti“: TNK + CEN/TC, ISO/TC) Čl. 4. Vztah CTN, výzkumu a certifikace („Spolupráce“: výzkum + posuzování shody) STATUT CENTER TECHNICKÉ NORMALIZACE (CTN)

14 14 HLAVA 2 ZÍSKÁNÍ STATUTU CTN 2.1CTN vznikne podle oborové působnosti jedné nebo více TNK 2.2Žádost podává právnická osoba u ředitele ČSNI 2.3Součástí žádosti je přehled činnosti v oblasti TN 2.4Ověření žádosti auditem u žadatele 2.5Dohoda o výkonu funkce a osvědčení 2.6Statut na dobu neurčitou 2.7Možnost opakovaného auditu ze strany ČSNI 2.8Možnost odebrání osvědčení

15 15 HLAVA 3 ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI CTN 3.1Samofinancování CTN a) práce pro ČSNI (tvorba norem...) b) činnosti TN pro podnikatelskou sféru c) činnosti pro potřeby orgánů státní správy 3.2Návrh financování prací formou projektů, činností, služeb aj. 3.3Projekt - konkrétní zadání práce pro smluvní vztah 3.4Spolupráce s ČSNI - na základě smluvního vztahu 3.5Kontrola činnosti CTN v rámci příslušné TNK 3.6Statut CTN je kvalifikační předpoklad pro veřejnou zakázku

16 16 HLAVA 4 VÝKON ČINNOSTI CTN VE VZTAHU ČSNI a TNK 4.1CTN vykonává funkci sekretariátu jedné nebo více TNK 4.2CTN vykonává mezinárodní normalizační spolupráci 4.3CTN zajišťuje tvorbu a přejímání EN a ISO 4.4CTN se podílí na tvorbě ČSN aj. 4.5CTN vypracovává terminologické slovníky 4.6CTN spolupracuje s jinými CTN a TNK

17 17 HLAVA 5 VÝKON ČINNOSTI CTN PRO UŽIVATELE 5.1Orgány státní správy--- studie 5.2Orgány státní správy--- zajišťování přejímání EN 5.3Orgány státní správy--- zajišťování tvorby ČSN a rezortních předpisů 5.4Průmyslová sféra--- tvorba norem, studií aj. 5.5Průmyslová sféra--- aktuální databáze a knihovny norem 5.6Průmyslová sféra--- zjišťování požadavků na výrobky 5.7Průmyslová sféra--- konzultační a poradenské služby 5.8Průmyslová sféra--- informační servis, publikace 5.9Průmyslová sféra--- školení, semináře 5.10Průmyslová sféra--- zpracování dokumentace

18 18 HLAVA 6 VÝKON ČINNOSTI CTN VE SPOLUPRÁCI S VÝZKUMEM 6.1Standardizace inovací, výsledků výzkumu 6.2Rešerše norem 6.3Specializované informační služby 6.4Přednormativní výzkum (příprava na zpracování norem) 6.5Normativní výzkum (ověření a zavádění nových norem) 6.6Prosazování novinek do norem

19 19 HLAVA 7 VÝKON ČINNOSTI CTN VE SPOLUPRÁCI S ORGÁNY POSUZOVÁNÍ SHODY 7.1Spolupráce s notifikovanými osobami (standardy jsou podklady) 7.2Spolupráce s laboratořemi a zkušebnami 7.3Spolupráce při tvorbě výrobkových specifikací (národních příloh) 7.4Notifikace národních postupů u ES

20 20 HLAVA 8 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ CTN 8.1Vlastní pracovníci s odbornou kvalifikací: a) znalosti odborné a profesionální (tvorba norem) b) jazykové znalosti (překlady norem) c) znalost normalizačních postupů a metodických pokynů 8.2Technické vybavení pro normalizační činnosti s použitím IT

21 21 HLAVA 9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.1Statut CTN - nástroj pro podporu profesionální normalizační činnosti 9.2Statut CTN - obecný metodický návod pro vhodnou konkrétní aplikaci 9.3Profesionální CTN - podpora domácího výzkumu a hospodářství 9.4Strukturální schéma CTN - systémové zakotvení vazeb mezi subjekty a procesy normalizační činnosti

22 22

23 23 VARIANTY PRO DALŠÍ SCHVALOVÁNÍ STATUTU CTN 1. Model „AKADEMIE“: necháme to uležet, budeme dlouze přemýšlet, až všichni usnou v klidu na vavřínech Výsledek: Statut CTN bude spát dalších sedm let 2. Model „RING“ :nasadíme si boxerské rukavice, rozdělíme se na zuřivé zastánce a odpůrce CTN a budeme proti sobě bojovat do posledního dechu. Výsledek: Statut CTN nebude schválen nikdy 3. Model „PARLAMENT“: Všichni se aktivně zapojíme do úprav již vymyšleného textu a desítkami dobře míněných protichůdných návrhů změníme statut k nepoznání a k nefunkčnosti. Výsledek: Statut CTN bude schválen, ale lépe by bylo, kdyby schválen nebyl NEBO

24 24 4. Model podle svatého Františka z Assisi, zakladatele “STATUTU CENTER DUCHOVNÍHO ŽIVOTA” „Ve jménu Páně prosím všechny bratry, aby se naučili nazpaměť obsah a smysl toho, co je ke spáse naší duše napsáno v tomto řádu života a aby si to často připomínali. A stále prosím Boha, aby On, Všemohoucí a Trojjediný žehnal všem, kteří to učí druhé, sami se to učí, přejímají to za své, připomínají si to a podle toho jednají.“ Poznámka: Tento „STATUT“ (Řehole) platí beze změn od roku 1221

25 25 ZÁVĚR: REALISTICKÝ POSTUP dne 10.11.2004společné usnesení předsedů TNK a představitelů MPO a ČSNI o použitelnosti a potřebě statutu CTN v uvedené podobě do 15.12.2004poslat jakékoli faktické připomínky či opravy do 31.12.2004ČSNI schválí Statut CTN k dalšímu používání do 28.2.2005zájemci o získání statutu CTN zpracují podklady o své činnosti a základní verzi žádosti o udělení statutu do 30.4.2005ČSNI zpracuje pravidla pro posuzování žádostí a auditu u žadatelů MPO zajistí rámcové prostředky pro zpracování projektů k činnosti uchazečů o statut CTN (v rámci projektu SPENS 2005) do 30.10.2005ČSNI provede vyhodnocení podaných žádostí, projektů a auditů s vyhlášením nových pracovišť CTN


Stáhnout ppt "1 STATUT CENTER TECHNICKÉ NORMALIZACE (CTN) Ing. Ludmila Kratochvílová (ČNI) Ing. Marie Bačáková (CTN - ITC, a.s.) Ing. Igor Večerka (CTN - SILMOS s.r.o.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google