Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum MU pro klinický výzkum kvality života (CEQOL)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum MU pro klinický výzkum kvality života (CEQOL)"— Transkript prezentace:

1 Centrum MU pro klinický výzkum kvality života (CEQOL)
Marek Blatný PSU AV ČR & PSU FF MU Tomáš Kepák KDO FN Brno & LF MU Brno,

2 Outline Stručná historie Projekt Centra předložený rektorátu MU
Plánová činnost na akademický rok 2007/2008 Současný stav: Dohoda o spolupráci mezi LF MU, FF MU, FN Brno a PSU AV ČR

3 Historie 1 Několik projektů na KDO FN Brno
neurokognitivní funkce (GA ČR) QoL po léčbě (záměr) CEDEON (nerealizovaný projekt) Od ledna 2006 (5. 1.) spolupráce s PSU AV ČR a PSU FF MU – výsledkem projekt „qolop“ a úspěšná aplikace u GA ČR

4 Historie 2 Na základě zkušeností z vlastních výzkumů + informace od dalších kolegů z praxe  hlavní myšlenka centra: Klinický výzkum je v podmínkách klinických pracovišť obtížně realizovatelný a je nutné ho podporovat mimo běžné zdroje (jako jsou např. granty) Proto myšlenka na založení takového centra --- poprvé artikulována

5 Návrh předložený RMU Název: Centrum MU pro klinický výzkum kvality života - Centre for Quality of Life Clinical Research (CEQOL ) Centrum se zabývá psychologickými, emocionálními a sociálními aspekty léčby závažných onemocnění, u nichž je významným faktorem nejen samotná terapie, ale i kvalita života pacienta v průběhu a po skončení léčby.

6 Kvalitu života studuje na interdisciplinárním základě lékařských a psychologických věd a zkoumá ji v celkovém kontextu života jedince. Centrum není samostatné výzkumné a výukové pracoviště, podmínkou členství je projekt podpořený některou z národních či evropských agentur, publikační činnost nebo disertační práce v oblasti kvality života. Hlavním smysl Centra = koordinační činnost (společné grantové aplikace, disertační práce, odborné semináře, metodika, databáze …)

7 CEQOL Založení Centra na univerzitní úrovni komplikované, proto doporučení ustanovit Centrum na fakultní úrovni – založeno v dubnu při Filozofické fakultě MU Květen 2007 – navázána spolupráce s ICRC - rozšíření zájmu CEQOL o výuku

8 CEQOL (3V) Výzkum Veřejnost Výuka, vzdělávání podpora metodika
aplikace odborné semináře výuka - edukační materiály - web - přednášky Výuka, vzdělávání

9 Principy činnosti Centra
Výzkum podpora běžících projektů, výměna informací, metodologické know-how témata disertačních prací společné grantové aplikace tvorba společné metodiky, databáze Výuka & vzdělávání odborné semináře pro členy centra (1x měsíčně) příprava programu pro studenty Veřejnost vytvoření kategorie „Pro veřejnost“ na stránkách CEQOL (umístění odkazů & propojení existujících webových stránek)

10 Plán na školní rok 2007/2008 Možnost konstituce CEQOL jako skutečně existujícího výzkumného centra s podporou evropských fondů  dvě verze činnosti pro akademický rok 2007/2008: minimální -- sdružení, nikoliv instituce maximální -- aplikace o podporu z evropských fondů  vytvoření pracoviště s vlastními úvazky

11 Současnost Dohoda o spolupráci v rámci Centra Masarykovy univerzity pro výzkum kvality života Uzavírá Masarykova univerzita Fakultní nemocnice Brno Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.,

12 Preambule Účastníci této dohody, uvědomujíce si význam a potřebnost klinicky orientovaného výzkumu kvality života při léčbě závažných onemocnění pro společnost, s cílem integrovat svůj intelektuální potenciál v projektech zaměřených na tento výzkum a související služby nemocným, se dohodli na spolupráci v rámci ideového projektu a společných aktivit souborně nazvaných Centrum Masarykovy univerzity pro výzkum kvality života a na společném postupu při budování a činnosti tohoto Centra (dále jen Centrum).

13 Čl.1 Cíle a činnosti Centra
Cíle Centra jsou studium kvality života na mezioborovém základu lékařských a psychologických věd a v celkovém kontextu života jedince, rozvoj teorie a metodologie výzkumu kvality života, rozvoj praktických aplikací zejména v oblasti přípravy metod hodnocení kvality života, přípravy vzdělávacích materiálů pro pacienty a jejich blízké, přípravy vzdělávacích programů pro osoby poskytující péči – lékaře, zdravotní sestry, psychology a pedagogické pracovníky.

14 Čl.2 Formální zázemí Centra
Děkani Lékařské fakulty MU a Filozofické fakulty MU se zavazují zakotvit v oficiálních dokumentech obou fakult … existenci Centra a podporu spolupráce při zabezpečování jeho cílů a činností podle čl. 1. Děkani obou fakult zřídí ke dni účinnosti této dohody na svých fakultách v rámci Ústavu psychologie na lékařské fakultě a Psychologického ústavu na filozofické fakultě oddělení nebo pracovní skupinu s názvem Centrum pro výzkum kvality života. Stejnojmenné organizační útvary zřídí na svých pracovištích také ostatní účastníci této dohody.

15 Čl.3 Právní postavení, personální a ekonomické zázemí Centra
Centrum není právním subjektem ani sdružením účastníků této smlouvy bez právní subjektivity podle ustanovení § 829 a následujících občanského zákoníku. Každé oddělení nebo jiný organizační útvar zřízený podle odstavce 2. článku 2 této smlouvy je součástí organizační struktury příslušné strany této dohody, nikoliv společným pracovištěm stran dohody.

16 Čl.4 Organizační zázemí Centra
Aktivity Centra řídí osmičlenná koordinační rada (KR), která je hlavním odborným garantem činnosti Centra. Děkani Lékařské fakulty MU a Filozofické fakulty MU, ředitel FN Brno a ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i., jmenují a odvolávají po jednom členu koordinační rady, dalšími členy jsou vedoucí pracovní skupiny resp. oddělení podle čl. 2 odst. 2. Funkční období rady je 5 let.

17 Čl.5 Formy spolupráce v rámci Centra
Při řešení konkrétních úkolů v rámci aktivit Centra se mohou uplatnit tyto formy spolupráce: spolupráce při řešení projektů výzkumu a vývoje financovaných z veřejných prostředků v souladu s ustanoveními zákona o podpoře výzkumu a vývoje (zákon č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), smluvní vztahy v souladu s ustanoveními občanského nebo obchodního zákoníku – vzájemné poskytování placených služeb, spolupráce na základě pracovněprávních vztahů uzavřených stranou této dohody jako zaměstnavatelem se zaměstnanci jiné strany dohody.

18 Uzavření dohody -- plán
Připomínky představitelů institucí: do Navrhované datum podpisu dohody:

19 Návrh činnosti pro rok 2008 Po uzavření Dohody mezi institucemi navrhujeme: Zavedení pravidelných schůzek Centra a odborných seminářů Představení jednotlivých pracovních skupin Konkretizaci oblastí spolupráce (KR) Přípravu grantových aplikací Vytvoření mailing listu kolegů z institucí mimo současné strany dohody (MU, FN Brno, PSU AV ČR)

20 Centrum MU pro klinický výzkum kvality života (CEQOL)
Marek Blatný PSU AV ČR & PSU FF MU Tomáš Kepák KDO FN Brno & LF MU Brno,


Stáhnout ppt "Centrum MU pro klinický výzkum kvality života (CEQOL)"

Podobné prezentace


Reklamy Google