Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická specifikace pro interoperabilitu Subsystém: Vozový park Oblast působnosti: Nákladní vagony

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická specifikace pro interoperabilitu Subsystém: Vozový park Oblast působnosti: Nákladní vagony"— Transkript prezentace:

1 Technická specifikace pro interoperabilitu Subsystém: Vozový park Oblast působnosti: Nákladní vagony

2 Technická specifikace pro interoperabilitu Subsystém: Vozový park Oblast působnosti: Nákladní vagony
TSI nákladní vagóny (TSI WAG) přijata Rozhodnutím Komise 2006/861/ES dne a publikována v OJ L z TSI hluk (TSI NOIS) přijata Rozhodnutím Komise /66/ES z a publikována v OJ L 37 z Směrnice Eropského parlamentu a rady 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES o interoperabilitě konvenčního železničního systému

3 Popis obsahu TSI Kapitola 1 Kapitola 2
1. Úvod Vymezení platnosti pro subsystém vozidlový park, určení zeměpisné oblasti působnosti a stručný obsah TSI WAG – viz také 2004/16/ES příloha II. 2. Definice subsystému a jeho funkce, definice rozhraní s dalšími subsystémy 2.1 Tato TSI se vztahuje na nové, modernizované nebo renovované nákladní vagóny uvedené do provozu potom, co tato TSI vstoupila v platnost.

4 Popis obsahu TSI Kapitola 2
2004/16/ES, kapitola I, článek 1 (l) „modernizací“ se rozumí závažnější úprava subsystému nebo části subsystému, která zlepšuje celkovou výkonnost subsystému (m) „obovou“ se rozumí závažnější náhrada subsystému nebo části subsystému, která nemění celkovou výkonnost subsystému 2.3 Rozhraní subsystému Seznam subsystémů tvořících se subsystémem kolejová vozidla rozhraní.

5 Popis obsahu TSI Kapitola 3
3. Základní požadavky - bezpečnost - spolehlivost a pohotovost - zdraví - ochrana životního prostředí - technická slučitelnost Tyto požadavky zahrnují požadavky obecné a požadavky specifické pro jednotlivé subsystémy (definice dalších subsystémů viz 2004/16/ES, příloha II). Uplatňují se především ve fázi projektu.

6 Popis obsahu TSI Kapitola 4
4. Charakterizace subsystému Aby bylo možno splnit základní požadavky definované v kapitole 3, musí být dodrženy specifikace uvedené v kapitolách: 4.2 Funkční a technické specifikace subsystému - konstrukce a mechanické součásti - vzájemné působení vozidlo-kolej a obrys - brzdění - komunikace - podmínky okolního prostředí - ochrana systému - údržba

7 Popis obsahu TSI Kapitola 4
4.2.8 Kniha údržby Veškerá údržba prováděná na vozovém parku musí probíhat v souladu s ustanoveními této TSI. Za údržbu je odpovědný držitel vozidla. 4.3 Funkční a technické specifikace rozhraní - kontrolní, řídící a signalizační subsystém - subsystém provozu a řízení dopravy - telematické aplikace u subsystému služeb nákladní dopravy - subsystém infrastruktury - subsystém energie - směrnice Rady 96/49/ES a požadavky RID - TSI hluk

8 Popis obsahu TSI Kapitola 5
5. Prvky interoperability Definice prvku: Prvkem interoperability je „každá elementární součást, skupina součástí, podsestava nebo úplná sestava zařízení začleněná nebo určená k začlenění do subsystému, na níž interoperabilita transevropského konvenčního železničného systému přímo nebo nepřímo závisí“. Jsou to tedy prvky, jejichž technologie, konstrukce, materiál a výrobní a hodnotící postupy jsou definovány a je možné jejich hodnocení. Seznam prvků je uveden v kapitole 5.3 Viz také 2004/16/ES, kapitola III, čl. 8,9,10,11,12,13

9 Popis obsahu TSI Kapitola 6
6. Hodnocení shody prvků Viz také Zákon o dráhách č. 266/1994 Sb, ve znění pozdějších předpisů, §43 čl. 2,3,4 „Podkladem pro rozhodnutí drážního správního úřadu je certifikát shody vydaný autorizovanou osobou tvoří- li drážní vozidlo subsystém evropského železničního systému“. Viz také 2004/16/ES, kapitola IV, článek 16, odst. 1 Členské státy budou považovat za interoperabilní a splňující základní požadavky týkající se těchto států ty strukturální subsystémy, které utvářejí transevropský konvenční železniční systém a které jsou pokryty prohlášením o ověření „CE“.

10 Popis obsahu TSI Kapitola 6
Kapitola 6 TSI WAG určuje postupy k posouzení shody prvků interoperability definovaných v kapitole 5 TSI WAG a zahrnuje použití modulů definovaných v kapitole Viz příloha Q TSI WAG a také Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost EŽS 2004/16/ES, příloha VI, kap. 3 – ověřovací postup Oznámený orgán odpovědný za ověření „CE“ vypracuje Certifikát o shodě určený pro příslušný smluvní objekt nebo jeho oprávněného zástupce působícího ve společenství, kteří pak na jeho základě vypracují prohlášení o ověření „CE“ určené pro dohlížecí orgán v tom členském státě, ve kterém je daný subsystém umístěn a nebo provozován (prohlášení o ověření „CE“ viz příloha V 2004/16/ES).

11 Popis obsahu TSI Kapitola 6
Bližší informace o průběhu procesu vystavení certifikátu shody podá notifikovaná osoba pro Českou republiku: Výzkumný ústav železniční a.s. Ing. Ladislav Dušek vedoucí certifikačního místa č. 3149 Novodvorská 1698 Praha 4

12 Popis obsahu TSI Kapitola 7
7. Uplatňování 7.2 Revize TSI „Aktualizované TSI se budou zveřejňovat zhruba ve tříletých intervalech“. 7.3 Uplatňování TSI na nové vozy „Tato TSI se nevztahuje na vozy, které jsou předmětem kontraktu, jenž byl přede dnem, kdy tato TSI nabývá účinnosti, uzavřen nebo se nachází v konečné fázi výběrového řízení“. U nových vozů po platí TSI v plné míře s výjimkou ustanovení odst – profil zpomalení brzdného výkonu. Viz též 2004/16/ES, kapitola II, článek 7

13 Popis obsahu TSI Kapitola 7
7.4 Stávající vozový park „Jako stávající nákladní vagóny se označují nákladní vagóny, jež jsou již v provozu předtím, než tato TSI nabývá účinnosti“. 7.4.2 Modernizace a renovace Viz 2004/16/ES, kap. IV, článek 14, odst 3 „V případě obnovy nebo modernizace zašle provozovatel infrastruktury nebo železniční podnik dotyčnému členskému státu soubor podkladů s popisem projektu. Členský stát tento soubor podkladů posoudí a s ohledem na implementační strategii uvedenou v použitelné TSI rozhodne, zda rozsah prací vyžaduje nové schválení uvedení do provozu“.

14 Popis obsahu TSI Kapitola 7
Při renovaci a modernizaci nákladních vozů platí TSI WAG s následujícími výjimkami: Detekce horké ložiskové skříně nápravy Zpomalovací profil brzdného výkonu Podmínky vnějšího prostředí Aerodynamické vlivy Boční vítr Kniha údržby

15 Popis obsahu TSI Kapitola 7
7.6 Uvádění vozů do provozu V případech, kdy bylo dosaženo shody s TSI a v jednom členském státě bylo vystaveno ES prohlášení o ověření, uznají je ve smyslu čl odst 1 směrnice 2001/16/ES všechny členské státy. 7.7 Specifické případy Platí především pro státy s jiným rozchodem než mm. Případ „P“ - opatření trvalé, případ „T“ - opatření dočasné, snaha dosáhnout shody do r nebo 2020.

16 Popis obsahu TSI Kapitola 8
Přílohy Celkem 39 příloh značených písmeny A až ZZ. Příloha H – Požadavky na registr nákladních vagónů Příloha II – Hodnotící postup: Limity pro úpravy nákladních vagónů nevyžadujících nové schválení

17 Popis obsahu TSI Děkuji za pozornost Ing. Karel Růžička Drážní úřad
sekce technická Wilsonova 8 Praha 2 tel.:


Stáhnout ppt "Technická specifikace pro interoperabilitu Subsystém: Vozový park Oblast působnosti: Nákladní vagony"

Podobné prezentace


Reklamy Google