Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Audit zadávání veřejných zakázek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Audit zadávání veřejných zakázek"— Transkript prezentace:

1 Audit zadávání veřejných zakázek
VÝROČNÍ KONFERENCE ROP JIHOZÁPAD 2011 28. – Audit zadávání veřejných zakázek Marek BRYCHCÍN Evropský účetní dvůr

2 EÚD a jeho role Jako externí auditor EU se podílí na zlepšování finančního řízení EU a vystupuje jako nezávislý strážce finančních zájmů občanů Unie. Účetní dvůr poskytuje služby auditora, v jejichž rámci posuzuje příjmy a výdaje EU. Zkoumá, zda byly finanční operace řádně zaznamenány a vykázány, legálně a správně provedeny a zda jejich řízení bylo hospodárné, efektivní a účelné. Kromě toho se vyjadřuje k otázkám finančního řízení.

3 EÚD a audit veřejných zakázek
Nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek samo o sobě představuje 43 % všech vyčíslitelných chyb v rozpočtové kapitole Soudržnost (Strukturální fondy EU) a na odhadované míře chyb se podílí přibližně třemi čtvrtinami. Důsledkem nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek jsou sankce ze strany Evropské komise až do výše 100% dotace.

4 Co Účetní dvůr u VZ ověřuje:
Stanovení předmětu výběrového řízení Stanovení druhu zadávacího řízení Zveřejňování informací Zadávací dokumentace Posouzení nabídek Hodnocení nabídek Uzavření smlouvy, dodatky ke smlouvě

5 FÁZE A RIZIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Definice předmětu tendru, Výběr druhu řízení Závěrečný předávací protokol Řešení aktuálních problémů Dodatky ke smlouvě, ... Stanovení předmětu a odhadovaného objemu zakázky Správa smlouvy Platby zhotoviteli Otevřené / Užší řízení / Jednací řízení s uveřejněním / bez uveřejnění Výběrové řízení Podpis smlouvy / Oznámení o zadání zakázky Zadávací dokumentace Otevření, posouzení a hodnocení nabídek Zahájení zadávacího řízení Přidělení zakázky Kritéria posouzení a hodnocení nabídek FÁZE A RIZIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 5 ® Evropský účetní dvůr 2011

6 Právní kontext Smlouva o fungování EU
stanovuje základní principy fungování unie volný pohyb zboží (čl. 28) právo usazování (čl. 49) volnost poskytování služeb (čl. 56) nediskriminace a rovné zacházení, transparentnost, proporcionalita a vzájemné uznávání (čl. 18, 53) Evropské směrnice a Sdělení Evropské komise Směrnice 2004/18/ES (stavební práce, dodávky a služby) Směrnice 2004/17/ES (voda, energetika, doprava a poštovní služby) Interpretační sdělení EK 2006/C 179/02 o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek

7 1. STANOVENÍ PŘEDMĚTU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Zákaz dělení zakázky na části: Směrnice 2004/18/ES: čl. 9, odst. 3: „Žádný projekt díla nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek nebo služeb nesmí být rozdělen tak, aby se zabránilo použití této směrnice.“ čl. 1, odst. 2, b): „‘Stavbou‘ se rozumí výsledek souboru stavebních nebo stavebně inženýrských prací, který je sám o sobě dostačující, aby plnil hospodářskou nebo technickou funkci.“ Judikát Evropského soudního dvora – rozsudek C-16/98 EK/Francie: odst. 36: „ ... existence díla musí být posuzována s ohledem na ekonomické a technické funkce výsledku dotyčného díla.“

8 2 . POUŽITÝ DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
způsob omezení počtu zájemců v užším řízení musí být nediskriminační při použití vyjednávacího řízení bez uveřejnění v případech krajní naléhavosti nesmějí být okolnosti odůvodňující krajní naléhavost v žádném případě způsobeny zadavatelem odůvodněnost exkluzivity autorských práv

9 3 . ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
dodržování minimálních lhůt pro podání nabídky, vysvětlení soutěžních podkladů, podpis smlouvy, zveřejnění informací o zadání zakázky; úplnost a jednoznačnost informací; soulad informací na národní a EU úrovni

10 4 . ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, DODATEČNÉ INFORMACE
technické specifikace musí uchazečům vytvořit podmínky pro rovný přístup a nesmějí vést k vytváření neodůvodněných překážek pro otevření zadávání veřejných zakázek hospodářské soutěži. (článek 23 Směrnice 2004/18/ES) z množství a povahy dotazů vznesených uchazeči mohou vyplývat závažné nedostatky ve zveřejněné zadávací dokumentaci (technické, ekonomické, procesní)

11 5 . POSOUZENÍ NABÍDEK (KVALIFIKACE)
nejčastější nástroj diskriminace zájemců (výše obratu, reference, poměrové ukazatele, technické vybavení, vzdělání a praxe personálu …) minimální úrovně způsobilosti požadované pro konkrétní zakázku musí být vztaženy k předmětu zakázky a být tomuto předmětu úměrné (čl směrnice, § 55 (3) ZVZ) minimální úrovně musejí být uvedeny v oznámení o zakázce (čl směrnice, § 55 (3) ZVZ)

12 Příklad 5.1: Kvalifikační kritéria
Zakázka na rekonstrukci mostu. Byly podány dvě nabídky. Zadavatel požadoval minimální hodnotu ukazatele likvidity (UL) u uchazečů větší než 1,1. Oba uchazeči potvrdili plnění kritéria UL čestným prohlášením. UL = (hotové finanční prostředky) / (krátkodobé závazky+ běžné bankovní úvěry + krátkodobé finanční výpomoci).

13 6 . HODNOCENÍ NABÍDEK zákaz směšování výběrových a hodnotících kritérií posouzení vhodnosti dílčích kritérií u ekonomicky nejvýhodnější nabídky, jejich vah a vah subkritérií; logická zdůvodnitelnost hodnotícího vzorce;

14 Příklad 6.1: Vhodnost dílčích hodnotících kritérií
Tendr na rekonstrukci silnice, hospodářsky nejvýhodnější nabídka. Dílčí kritéria pro zadání zakázky: (1) 55% cena (2) 15% smluvní pokuta (A) za zpoždění při dokončení díla (3) 10% smluvní pokuta (B) za zpoždění při vyklizení staveniště (4) 10% smluvní pokuta (C) za zpoždění při opravě vad dokončeného díla (5) 10% smluvní pokuta (D) za zpoždění při opravě vad vzniklých v záruční době

15 Příklad 6.1: Vhodnost dílčích hodnotících kritérií (pokr.)
Plnění kritérií / Uchazeč (1) cena (2) pokuta A (3) pokuta B (4) pokuta C (5) pokuta D Pořadí Firma X1 ,00 ,00 15 000,00 8 000,00 1 Firma X2 ,00 ,00 10 000,00 2 Firma X3 ,00 5 000,00 20 000,00 6 000,00 3 Firma X4 ,00 50 000,00 4 Firma X5 ,00 48 000,00 13 000,00 5 Firma X6 ,00 30 000,00 2 000,00 6 Firma X7 ,00 35 000,00 1 000,00 3 000,00 7

16 Příklad 6.2: Vhodnost dílčích hodnotících kritérií
Tendr na stavbu jezu, hospodářsky nejvýhodnější nabídka. Dílčí kritéria pro zadání zakázky: Stavba je součástí většího projektu výstavby vodní cesty pro rekreační plavbu, plné zprovoznění vodní cesty se předpokládá během 10 let. (1) 50% cena (2) 20% doba trvání výstavby (3) 20% smluvní pokuty a zajišťovací instrumenty (4) 10% záruční doba

17 Příklad 6.3: Logická zdůvodnitelnost hodnotícího vzorce
Stavba vodovodu, hospodářsky nejvýhodnější nabídka. Váhy: cena 70%, výhodnost platebních podmínek 30%. Vítězný uchazeč nabídl odklad plateb ve výši 32 miliónů po dobu 3 měsíců,druhý uchazeč nabídl 7 milionů po dobu 90 měsíců. Zadavatel použil následující hodnotící vzorec: miliony nabízeného úvěrového rámce plus roky trvání úvěrového limitu. Vzorec nebyl zveřejněn v zadávací dokumentaci. Nabídka Úvěrový rámec (miliony) Doba odkladu splatnosti(roky) Skóre před vážením Body za platební podmínky Nabízená cena Body za nabídnu tou cenu Celkové skóre vítězná 32 0,25 (3/12) 32,25 30 63,5 93,5 druhá v pořadí 7 7,50 (90/12) 14,50 13,6 70 83,6

18 Příklad 6.3: Logická zdůvodnitelnost hodnotícího vzorce (pokr.)
Přepočet hodnocení auditory EÚD Nabídka Úvěrový rámec (miliony) Doba odkladu splatnosti(roky) Skóre před vážením Body za platební podmínky Nabízená cena Body za nabídnu tou cenu Celkové skóre druhá v pořadí 32 0,25 (3/12) 8 4,6 63,5 71,5 vítězná 7 7,50 (90/12) 52,50 30 70 100

19 7 . UZAVŘENÍ SMLOUVY, DODATKY KE SMLOUVĚ
soulad specifikace smlouvy se zadávací dokumentací a s nabídkou vítězného uchazeče analýza změn předmětu smlouvy a smluvní ceny posouzení předvídatelnosti víceprací a opodstatněnost jejich vyčlenění z původní specifikace předmětu smlouvy

20 Příklad 7.1: Podstatné změny předmětu smlouvy
Předmět smlouvy: 7,5 km dlouhý tunel o průměru 4m osazený litinovým potrubím. Podané nabídky A (vítěz) B C Celková cena bez DPH Vývoj smluvní ceny Bez DPH A původní smluvní cena B neosazení litinového potrubí ( ) C ostatní neprovedené práce, zejména armování ( ) D použití jiných materiálů a technologií E smluvní cena po dodatcích (A+B+C+D) F vícepráce způsobené geologií G smluvní cena včetně víceprací (E+F) - z toho prošlo tendrem (G-F-D) - procento smlouvy které prošlo tendrem 40%

21 Příklad 7.1: Podstatné změny předmětu smlouvy (pokračování)
položka nabídky v rámci tendru A (vítěz) B C celková cena bez DPH litinové potrubí o průměru1400 mm cena bez litinového potrubí položka ražba tunelu - celkem cena za m3 ,71 97.335,58 75.027,43 litinové potrubí - celkem cena za bm

22 Sankce (finanční korekce) aplikované Evropskou komisí v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky 2% až 100% hodnoty zakázky může být prohlášeno za náklad nezpůsobilý ke spolufinancování z Fondů EU; pokyn COCOF 07/0037/03-CS ke stanovení finančních korekcí guidelines/financial_correction/correction_2007_cs.pdf

23 Děkuji za pozornost. Evropský účetní dvůr www.eca.europa.eu
Marek Brychcín


Stáhnout ppt "Audit zadávání veřejných zakázek"

Podobné prezentace


Reklamy Google