Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Budoucnost kohezní politiky EU po 2013 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA Ministerstvo pro místní rozvoj Praha, 2. prosince 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Budoucnost kohezní politiky EU po 2013 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA Ministerstvo pro místní rozvoj Praha, 2. prosince 2010."— Transkript prezentace:

1 1 Budoucnost kohezní politiky EU po 2013 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA Ministerstvo pro místní rozvoj Praha, 2. prosince 2010

2 2 Časový rámec přípravy budoucího období Schválení Strategie EU 2020 - červen 2010. Zveřejnění Sdělení k reformě rozpočtu – říjen 2010. Zveřejnění Páté kohezní zprávy – listopad 2010 – návrh architektury kohezní politiky po roce 2013; zahájení veřejné debaty. Projednání na Kohezním fóru (začátek února 2011). Návrh Finanční perspektivy – do konce 1. pololetí 2011; poté předložení nových legislativních návrhů (červen – září 2011). Vyjednávání právních předpisů – 2011-2012 a následné vyjednávání programů s Evropskou komisí – 2012-2013. Nové programové období (start nových programů) – leden 2014.

3 3 Politická debata na evropské úrovni Španělské předsednictví – neformální jednání ministrů dne 21. června 2010 – téma: bydlení. Vztah ke kohezní politice – bydlení jako nástroj sociální soudržnosti a jako nástroj snižování spotřeby energie pro vytápění v budovách (závazek zvyšování energetické účinnosti) – společné komuniké ministrů. Neformální jednání ministrů dne 22. června 2010 – téma: rozvoj měst – města jako motory růstu i jako centra rizika sociálního vyloučení. Společná „Toledská deklarace“ vymezující roli měst v rámci Strategie EU 2020. Slovenské předsednictví V4 - neformální jednání ministrů 15. listopadu 2010 v Bratislavě – společné závěry.

4 4 Politická debata na evropské úrovni Belgické předsednictví - neformální jednání ministrů ve dnech 22.-23. listopadu 2010 v Liège – první debata o Páté kohezní zprávě na politické úrovni; závěry předsednictví. Veřejná konzultace ke Sdělení EK k Páté kohezní zprávě – příspěvek za ČR. Kohezní fórum – 31. ledna-1. února 2011. Maďarské předsednictví – avizováno neformální jednání ministrů v květnu 2011. Polské předsednictví – předpoklad předložení návrhů nové legislativy pro období 2013+. Koordinace pozic v rámci V4 – ČR v předsednické roli (07´2011).

5 5 „Strategie EU 2020“ Vize pro tuto dekádu – zveřejněna 3. března 2010; debata na Evropské radě 25.-26. března 2010; schválena na Evropské radě dne 17. června 2010. „Kohezní politika a strukturální fondy představují klíčové mechanismy pro dosažení priorit inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění v členských státech a jejich regionech “. Priority „inteligentního, udržitelného a začleňujícího růstu“: „ Smart growth“ - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích. „Sustainable growth“ – podpora efektivnějšího využívání zdrojů pro zelenější a konkurenceschopnější ekonomiku. „Inclusive growth“ – podpora hospodářství s vysokým podílem zaměstnanosti zajišťujícím ekonomickou, sociální a územní soudržnost.

6 6 Hlavní cíle („headline targets“) I.Zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku 20-64 let min. na 75 %. II.Dosažení podílu investic do oblasti výzkumu a vývoje ve výši 3 % HDP. III.Energetický cíl „20-20-20“: - o 20 % - zvýšení energetické účinnosti, - o 20 % - zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě, - o 20 % - snížení emisí skleníkových plynů (oproti roku 1990). IV.Zvýšení podílu vysokoškolsky vzdělaných osob ve věku 30-34 na 40 % (nyní 31%) a snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém na méně než 10 % (nyní 15 %). V.Podpora sociálního začleňování, zejména prostřednictvím snížením chudoby – alespoň o 20 miliónů lidí (hlediska: ohrožení chudobou, hmotná deprivace, domácnosti bez zaměstnané osoby).

7 7 Debata v rámci ČR Význam dialogu s partnery – zapojení krajů, měst. renomovaných expertů, poslanců, senátorů a europoslanců. „Expertní poradní skupina“ (EPOS) – zpětná vazba osobností mimo MMR – reflexe návrhů MMR, debata o koncepčních otázkách. „Parlamentní konzultační skupina MMR“ – zástupci obou komor Parlamentu ČR. Zapojení širší odborné veřejnosti – aktualizace webu MMR, konference s pozvanými hosty (prof. Fabrizio Barca, zástupci Evropské komise …) – v březnu a v listopadu 2010.

8 8 Východiska jako „předkrok“ Rámcové pozice Odkládání Sdělení k revizi rozpočtu EU (2009 – říjen 2010) + Pátá Kohezní zpráva - v listopadu 2010 …  nyní Východiska na základě dostupných informací a zkušeností;  poté standardní Rámcová pozice k „Páté kohezní zprávě“ – k předložení vládě do konce února 2011. Zintenzivnění diskuse se všemi partnery, snaha o sblížení názorů na roli kohezní politiky v budoucím rozpočtu EU a její význam pro ČR – kritická analýza + příprava jednotné národní pozice.

9 9 Struktura Východisek Shrnutí základních tezí. Kontext – přidaná hodnota, Strategie Evropa 2020, reforma rozpočtu EU, koordinace provádění hospodářských politik a vnitřní trh, debata na úrovni Rady, High-level Group EK, pozice EP a Výboru regionů, územní dimenze (včetně měst). Reforma modelu implementace – návrhy předložené EK + ostatní aspekty včetně názorů ČR na základě dosavadních zkušeností. Příloha – předběžná identifikace potřeb resortů, krajů, měst a obcí po roce 2013 (analýzy) + statistické údaje.

10 10 Priority identifikované městy Modernizace městské správy. Rozvoj dopravní infrastruktury (silnice, chodníky, městská hromadná doprava, parkovací stání ve městech, apod.). Zlepšení životního prostředí (čištění odpadních vod, hluk, odpady a černé skládky). Úspory energií (zateplování veřejných budov, veřejné osvětlení). Snižování nezaměstnanosti, vytváření pracovních míst a s tím spojené zlepšování podmínek pro podnikání. Podpora bydlení a bezbariérových přístupů.

11 11 Priority identifikované městy Revitalizace brownfields a rozvoj ploch pro další urbanizaci. Řešení dopadů suburbanizace a návrh opatření (postupů), jak suburbanizaci velkých měst do budoucna usměrňovat. Zvýšení turistické atraktivity měst, rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a péče o památky. Rozvoj veřejných služeb a občanské vybavenosti (zdravotní střediska, mateřské školy, kulturní, sportovní a volnočasová zařízení, péče o seniory, apod.).

12 12 Priority identifikované menšími obcemi Dopravní infrastruktura, obslužnost a mobilita obyvatel. Budování čistíren odpadních vod a nakládání s odpady. Ochrana přírody a krajiny. Zabezpečení základních služeb s ohledem na demografickou situaci a vývoj. Diverzita ekonomických aktivit a podnikání na venkově. Efektivní a moderní místní správa. Využití přírodního a kulturního potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu.

13 13 Jaká bude podpora po roce 2013?

14 14 Pátá kohezní zpráva Prezentuje první oficiální rámcovou představu Evropské komise o architektuře budoucí kohezní politiky po roce 2013. 4 hlavní části: – Posílení evropské přidané hodnoty kohezní politiky – Zaměření budoucí kohezní politiky a posílení partnerství – Jednodušší implementační mechanismy – Budoucí architektura kohezní politiky Zároveň byla spuštěna veřejná konzultace – všichni zainteresovaní partneři mohou zasílat své příspěvky a komentáře do 31. ledna 2011. Kohezní fórum – prezentace zaslaných příspěvků a debata členských států – 31. ledna–1. února 2011.

15 15 HND na obyvatele (v PPS), 2008:

16 16 HDP na obyvatele (v PPS), 2008:

17 17 Produktivita práce (EU15=100), 2008:

18 18 Energetická náročnost ekonomiky, 2008:

19 19 Osoby 30-34 s terciárním vzděláním, 2009:

20 20 Nerovnost v rozdělení příjmů, 2008:

21 21 Jaká bude podpora po roce 2013? Koncentrace na omezený počet priorit. Důraz na provázání se Strategií EU 2020. Podpora využití specifického potenciálu daného regionu – princip „place-based“ strategie a integrovaný přístup. Důraz na dosažení stanovených cílů – princip „result-based“. Důraz na pro-růstové investice. Důraz na udržitelnost investic. Širší využití úvěrů, garancí … na úkor přímých grantů.

22 22 Pozice ČR ke kohezní politice po roce 2013 ČR patří v období 2007-2013 k největším příjemcům prostředků kohezní politiky na obyvatele v EU. Jednou z hlavních priorit je i nadále podpora základní infrastruktury jako hlavního předpokladu rozvoje konkurenceschopnosti. Dostatek flexibility – umožňující využít specifického potenciálu jednotlivých území. Kohezní politika je již tolik „regulovaná“, že by další nové podmínky neměly ztěžovat čerpání prostředků ze strany příjemců.

23 23 Města … Stimulace hospodářského rozvoje a podpora podnikání. Věda, výzkum, inovace, informační technologie. Investice do lidských zdrojů a vzdělávání. Infrastruktura - doprava, energetika... Architektura a prostředí města (kvalita místa). Bydlení (kvalita života). Veřejné zdraví a sociální soudržnost. Kultura - volný čas, městský cestovní ruch.

24 24 Postup Ministerstva pro místní rozvoj Východiska – schválena vládou (V-EU na vládní úrovni) dne 3. listopadu 2010. Dne 29. listopadu 2010 – konference pořádaná MMR – národní debata o budoucí kohezní politice EU a reflexe „Páté Kohezní zprávy“ z hlediska ČR. Základní návrh Rámcové pozice – schválen vládou (V-EU na vládní úrovni) dne 1. prosince 2010 - souhrn hlavních bodů postojů ČR. Reakce ČR na otázky z Páté kohezní zprávy – leden 2011. Rámcová pozice – únor 2011.

25 25 Trvalý důraz MMR na partnerství Dialog s ostatními resorty. Dialog s kraji a obcemi. Dialog se sociálními partnery. Dialog s nezávislými experty a s Parlamentem. Dialog s Evropskou komisí – bilaterální i v rámci High-level Group – země EU. Sdílení zkušeností v rámci zemí V4 – společná stanoviska, pracovní výměna pozic a zkušeností.

26 26 Další koordinační kroky Analýza pozic ostatních členských států EU – vyhledávání spojenců pro případné koalice (první polovina 2011). Příprava prvních návrhů nové struktury operačních programů pro období 2013+ (druhá polovina 2011) s výhledem projednání v ČR v roce 2012. Příprava na vyjednávání nové legislativy (Pracovní skupina Rady EU pro strukturální opatření) – debata začne pravděpodobně během polského předsednictví (podzim 2011). Příprava Rozvojové investiční smlouvy („Development contract“) – podzim 2011 – 2012.

27 27 Děkuji za pozornost. daniela.grabmullerova@mmr.cz www.mmr.cz


Stáhnout ppt "1 Budoucnost kohezní politiky EU po 2013 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA Ministerstvo pro místní rozvoj Praha, 2. prosince 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google