Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost kohezní politiky EU po 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost kohezní politiky EU po 2013"— Transkript prezentace:

1 Budoucnost kohezní politiky EU po 2013
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA Ministerstvo pro místní rozvoj Praha, 2. prosince 2010 1

2 Časový rámec přípravy budoucího období
Schválení Strategie EU červen 2010. Zveřejnění Sdělení k reformě rozpočtu – říjen 2010. Zveřejnění Páté kohezní zprávy – listopad 2010 – návrh architektury kohezní politiky po roce 2013; zahájení veřejné debaty. Projednání na Kohezním fóru (začátek února 2011). Návrh Finanční perspektivy – do konce 1. pololetí 2011; poté předložení nových legislativních návrhů (červen – září 2011). Vyjednávání právních předpisů – a následné vyjednávání programů s Evropskou komisí – Nové programové období (start nových programů) – leden 2014. 2

3 Politická debata na evropské úrovni
Španělské předsednictví – neformální jednání ministrů dne 21. června 2010 – téma: bydlení. Vztah ke kohezní politice – bydlení jako nástroj sociální soudržnosti a jako nástroj snižování spotřeby energie pro vytápění v budovách (závazek zvyšování energetické účinnosti) – společné komuniké ministrů. Neformální jednání ministrů dne 22. června 2010 – téma: rozvoj měst – města jako motory růstu i jako centra rizika sociálního vyloučení. Společná „Toledská deklarace“ vymezující roli měst v rámci Strategie EU 2020. Slovenské předsednictví V4 - neformální jednání ministrů 15. listopadu 2010 v Bratislavě – společné závěry. 3

4 Politická debata na evropské úrovni
Belgické předsednictví - neformální jednání ministrů ve dnech listopadu 2010 v Liège – první debata o Páté kohezní zprávě na politické úrovni; závěry předsednictví. Veřejná konzultace ke Sdělení EK k Páté kohezní zprávě – příspěvek za ČR. Kohezní fórum – 31. ledna-1. února 2011. Maďarské předsednictví – avizováno neformální jednání ministrů v květnu 2011. Polské předsednictví – předpoklad předložení návrhů nové legislativy pro období Koordinace pozic v rámci V4 – ČR v předsednické roli (07´2011). 4

5 „Strategie EU 2020“ Vize pro tuto dekádu – zveřejněna 3. března 2010; debata na Evropské radě března 2010; schválena na Evropské radě dne 17. června 2010. „Kohezní politika a strukturální fondy představují klíčové mechanismy pro dosažení priorit inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění v členských státech a jejich regionech “. Priority „inteligentního, udržitelného a začleňujícího růstu“: „Smart growth“ - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích. „Sustainable growth“ – podpora efektivnějšího využívání zdrojů pro zelenější a konkurenceschopnější ekonomiku. „Inclusive growth“ – podpora hospodářství s vysokým podílem zaměstnanosti zajišťujícím ekonomickou, sociální a územní soudržnost. 5

6 Hlavní cíle („headline targets“)
Zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku let min. na 75 %. Dosažení podílu investic do oblasti výzkumu a vývoje ve výši 3 % HDP. Energetický cíl „ “: - o 20 % - zvýšení energetické účinnosti, - o 20 % - zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě, - o 20 % - snížení emisí skleníkových plynů (oproti roku 1990). Zvýšení podílu vysokoškolsky vzdělaných osob ve věku na 40 % (nyní 31%) a snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém na méně než 10 % (nyní 15 %). Podpora sociálního začleňování, zejména prostřednictvím snížením chudoby – alespoň o 20 miliónů lidí (hlediska: ohrožení chudobou, hmotná deprivace, domácnosti bez zaměstnané osoby). 6

7 Debata v rámci ČR Význam dialogu s partnery – zapojení krajů, měst. renomovaných expertů, poslanců, senátorů a europoslanců. „Expertní poradní skupina“ (EPOS) – zpětná vazba osobností mimo MMR – reflexe návrhů MMR, debata o koncepčních otázkách. „Parlamentní konzultační skupina MMR“ – zástupci obou komor Parlamentu ČR. Zapojení širší odborné veřejnosti – aktualizace webu MMR, konference s pozvanými hosty (prof. Fabrizio Barca, zástupci Evropské komise …) – v březnu a v listopadu 2010. 7

8 Východiska jako „předkrok“ Rámcové pozice
Odkládání Sdělení k revizi rozpočtu EU (2009 – říjen 2010) + Pátá Kohezní zpráva - v listopadu 2010 …  nyní Východiska na základě dostupných informací a zkušeností;  poté standardní Rámcová pozice k „Páté kohezní zprávě“ – k předložení vládě do konce února 2011. Zintenzivnění diskuse se všemi partnery, snaha o sblížení názorů na roli kohezní politiky v budoucím rozpočtu EU a její význam pro ČR – kritická analýza + příprava jednotné národní pozice. 8

9 Struktura Východisek Shrnutí základních tezí.
Kontext – přidaná hodnota, Strategie Evropa 2020, reforma rozpočtu EU, koordinace provádění hospodářských politik a vnitřní trh, debata na úrovni Rady, High-level Group EK, pozice EP a Výboru regionů, územní dimenze (včetně měst). Reforma modelu implementace – návrhy předložené EK + ostatní aspekty včetně názorů ČR na základě dosavadních zkušeností. Příloha – předběžná identifikace potřeb resortů, krajů, měst a obcí po roce 2013 (analýzy) + statistické údaje. 9

10 Priority identifikované městy
Modernizace městské správy. Rozvoj dopravní infrastruktury (silnice, chodníky, městská hromadná doprava, parkovací stání ve městech, apod.). Zlepšení životního prostředí (čištění odpadních vod, hluk, odpady a černé skládky). Úspory energií (zateplování veřejných budov, veřejné osvětlení). Snižování nezaměstnanosti, vytváření pracovních míst a s tím spojené zlepšování podmínek pro podnikání. Podpora bydlení a bezbariérových přístupů. 10

11 Priority identifikované městy
Revitalizace brownfields a rozvoj ploch pro další urbanizaci. Řešení dopadů suburbanizace a návrh opatření (postupů), jak suburbanizaci velkých měst do budoucna usměrňovat. Zvýšení turistické atraktivity měst, rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a péče o památky. Rozvoj veřejných služeb a občanské vybavenosti (zdravotní střediska, mateřské školy, kulturní, sportovní a volnočasová zařízení, péče o seniory, apod.). 11

12 Priority identifikované menšími obcemi
Dopravní infrastruktura, obslužnost a mobilita obyvatel. Budování čistíren odpadních vod a nakládání s odpady. Ochrana přírody a krajiny. Zabezpečení základních služeb s ohledem na demografickou situaci a vývoj. Diverzita ekonomických aktivit a podnikání na venkově. Efektivní a moderní místní správa. Využití přírodního a kulturního potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu. 12

13 Jaká bude podpora po roce 2013?

14 Pátá kohezní zpráva Prezentuje první oficiální rámcovou představu Evropské komise o architektuře budoucí kohezní politiky po roce 2013. 4 hlavní části: Posílení evropské přidané hodnoty kohezní politiky Zaměření budoucí kohezní politiky a posílení partnerství Jednodušší implementační mechanismy Budoucí architektura kohezní politiky Zároveň byla spuštěna veřejná konzultace – všichni zainteresovaní partneři mohou zasílat své příspěvky a komentáře do 31. ledna 2011. Kohezní fórum – prezentace zaslaných příspěvků a debata členských států – 31. ledna–1. února 2011. 14

15 HND na obyvatele (v PPS), 2008:
15

16 HDP na obyvatele (v PPS), 2008:
16

17 Produktivita práce (EU15=100), 2008:
17

18 Energetická náročnost ekonomiky, 2008:
18

19 Osoby 30-34 s terciárním vzděláním, 2009:
19

20 Nerovnost v rozdělení příjmů, 2008:

21 Jaká bude podpora po roce 2013?
Koncentrace na omezený počet priorit. Důraz na provázání se Strategií EU 2020. Podpora využití specifického potenciálu daného regionu – princip „place-based“ strategie a integrovaný přístup. Důraz na dosažení stanovených cílů – princip „result-based“. Důraz na pro-růstové investice. Důraz na udržitelnost investic. Širší využití úvěrů, garancí … na úkor přímých grantů. 21

22 Pozice ČR ke kohezní politice po roce 2013
ČR patří v období k největším příjemcům prostředků kohezní politiky na obyvatele v EU. Jednou z hlavních priorit je i nadále podpora základní infrastruktury jako hlavního předpokladu rozvoje konkurenceschopnosti. Dostatek flexibility – umožňující využít specifického potenciálu jednotlivých území. Kohezní politika je již tolik „regulovaná“, že by další nové podmínky neměly ztěžovat čerpání prostředků ze strany příjemců. 22

23 Města … Stimulace hospodářského rozvoje a podpora podnikání.
Věda, výzkum, inovace, informační technologie. Investice do lidských zdrojů a vzdělávání. Infrastruktura - doprava, energetika ... Architektura a prostředí města (kvalita místa). Bydlení (kvalita života). Veřejné zdraví a sociální soudržnost. Kultura - volný čas, městský cestovní ruch. 23

24 Postup Ministerstva pro místní rozvoj
Východiska – schválena vládou (V-EU na vládní úrovni) dne 3. listopadu 2010. Dne 29. listopadu 2010 – konference pořádaná MMR – národní debata o budoucí kohezní politice EU a reflexe „Páté Kohezní zprávy“ z hlediska ČR. Základní návrh Rámcové pozice – schválen vládou (V-EU na vládní úrovni) dne 1. prosince souhrn hlavních bodů postojů ČR. Reakce ČR na otázky z Páté kohezní zprávy – leden 2011. Rámcová pozice – únor 2011. 24

25 Trvalý důraz MMR na partnerství
Dialog s ostatními resorty. Dialog s kraji a obcemi. Dialog se sociálními partnery. Dialog s nezávislými experty a s Parlamentem. Dialog s Evropskou komisí – bilaterální i v rámci High-level Group – země EU. Sdílení zkušeností v rámci zemí V4 – společná stanoviska, pracovní výměna pozic a zkušeností. 25

26 Další koordinační kroky
Analýza pozic ostatních členských států EU – vyhledávání spojenců pro případné koalice (první polovina 2011). Příprava prvních návrhů nové struktury operačních programů pro období (druhá polovina 2011) s výhledem projednání v ČR v roce 2012. Příprava na vyjednávání nové legislativy (Pracovní skupina Rady EU pro strukturální opatření) – debata začne pravděpodobně během polského předsednictví (podzim 2011). Příprava Rozvojové investiční smlouvy („Development contract“) – podzim 2011 – 2012. 26

27 Děkuji za pozornost. daniela.grabmullerova@mmr.cz www.mmr.cz
27


Stáhnout ppt "Budoucnost kohezní politiky EU po 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google