Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav příprav implementace nové Společné zemědělské politiky v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav příprav implementace nové Společné zemědělské politiky v ČR"— Transkript prezentace:

1 Stav příprav implementace nové Společné zemědělské politiky v ČR
Ministerstvo zemědělství seminář Podpora rozvoje venkova v ČR v rámci výstavy Země živitelka , České Budějovice

2 Obsah prezentace Nová Společná zemědělská politika od roku 2014
Podpory v rámci I. pilíře Podpory v rámci II. pilíře Společná organizace trhů Financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky

3 Nová SZP od roku 2014 – zveřejnění balíčku legislativních návrhů EK – politická dohoda o nové SZP mezi EK, EP a Radou – Rada Agrifish formálně přijala 4 základní nařízení (PP, RV, SOT, HN) a přechodná pravidla pro rok 2014 Do – ČS informovaly EK o plánech implementace nové SZP Delegované akty – podrobnější podmínky implementace SZP; doplňují 4 základní nařízení; některé ještě nejsou dokončeny Implementační akty – pro jednotnou aplikaci nové SZP napříč ČS; některé ještě nejsou dokončeny ČR: v týdenních intervalech zasedají PS k PP a RV tvořené odbornými útvary MZe, zástupci Státního zemědělského a intervenčního fondu, Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, zabývající se konkrétními technickými aspekty SZP

4 Podpory v rámci I. pilíře
Pokračování režimu SAPS (systém jednotné platby na plochu) až do roku 2020 (Pozn.: Přechod na platební nároky by znamenal vyšší administrativní zátěž a finanční náročnost, PN by přitom nezajistily zemědělcům v ČR stejné podmínky jako mají farmáři ze starých ČS). Zavedení degresivity ve výši 5 % pro částky > € (nevyužití odpočtu nákladů na zaměstnanost) Přesun finančních prostředků z I. do II. pilíře ve výši: 800 mil. Kč ročně v letech 2015, 2016, 2017 300 mil. Kč ročně v letech 2018 a 2019 po převodu Kč/€ – celkem převod cca 111,11 mil. € další finanční prostředky z degresivity

5 Podpory v rámci I. pilíře
Celková výše vnitrostátních stropů na přímé platby na období – 2020 činí 5.128,311 mil. € (již zohledněn převod mezi pilíři) S připočtením přechodného r je na období 2014 – určeno se zohledněním převodu mezi pilíři 6.003,615 mil. € Výše vnitrostátních stropů na přímé platby pro ČR na období let 2015 – 2020 po zohlednění přesunu prostředků mezi pilíři rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 částka (mil. €) 844,854 844,041 843,200 861,708 861,698 872,809

6 Podpory v rámci I. pilíře
Dobrovolná podpora vázaná na produkci (coupling) u vybraných citlivých sektorů v maximální výši %: 13 % brambory na výrobu škrobu, chmel, ovoce a zelenina včetně konzumních brambor, cukrovka, chov krav bez tržní produkce mléka, dojnice, ovce a kozy 2 % bílkovinné plodiny podmíněné chovem hospodářských zvířat Podpora pro mladé zemědělce v maximální možné míře (25 % platby SAPS na prvních 90 ha zemědělského podniku) Nezavedení platby pro malé zemědělce Nepoužití redistributivní platby (tzv. platba na první hektary) Nevyužití podpory LFA prostřednictvím I. pilíře

7 Podpory v rámci II. pilíře
Právní rámec pro podporu RV na úrovni EU je uzavřen – v Úředním věstníku byly zveřejněny prováděcí předpisy Komise – Program rozvoje venkova 2014 – 2020 schválen Vládou ČR – programový dokument zaslán Komisi Říjen 2014 – EK vyjádří své oficiální připomínky IV. čtvrtletí r – vypořádání případných připomínek EK I. čtvrtletí r – předpokládané schválení dokumentu ze strany EK Na programový dokument budou navazovat národní prováděcí předpisy Květen 2015 – zahájení příjmu žádostí pro plošná opatření II./III. čtvrtletí 2015 – očekávaný příjem žádostí pro 1. projektová opatření Po schválení programového dokumentu bude též vyhlášena výzva pro předkládání strategií Místních akčních skupin (MAS), 2015/2016 – dokončení výběru strategií

8 Podpory v rámci II. pilíře
Navržený rozpočet PRV činí celkem 3,042 mld. €: 2,170 mld. € – spolufinancování z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 111 mil. € – převod z I. do II. pilíře SZP 760 mil. € – kofinancování ze státního rozpočtu ve výši 25 % Priorita 1 (podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a potravinářství): 3,8 % rozpočtu, cca 117 mil. € Priorita 2 (zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských a lesnických podniků): 17  % rozpočtu, cca 517 mil. € Priorita 3 (podpora organizace potravinového řetězce a dobrých životních podmínek zvířat): 5  % rozpočtu, cca 152 mil. €

9 Podpory v rámci II. pilíře
Priorita 4 (podpora obnovy a zachování ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím): 64,2 % rozpočtu, cca mil. € Priorita 5 (účinné využívání zdrojů, přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví): 0,7 % rozpočtu, 23 mil. € Priorita 6 (sociální začleňování, snižování chudoby a hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech včetně realizace strategických plánů MAS s využitím metody LEADER): 7,5 % rozpočtu, 230 mil. € Technická pomoc PRV: 1 % rozpočtu Víceleté závazky z předchozího programového období u opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti (již není v PRV implementováno): 0,7 % rozpočtu

10 Harmonogram přípravy PRV
2014 2015 Plánované aktivity 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Dokončení PRV TERMÍN SEA, ex-ante hodnocení, vnitřní připomínkové řízení, meziresortní připomínkové řízení Předložení PRV vládě Předložení PRV Komisi Schválení PRV ze strany Komise Příprava pravidel / nařízení vlády První příjem žádostí

11 Společná organizace trhu se zemědělskými produkty - víno
Delegované i implementační akty k autorizaci vinic stále projednávány na úrovni EK 15. – – předložení dokumentu k autorizaci vinic EK na jednání Společného ŘV pro SOT (pouze pracovní dokument; nyní probíhá právní a finanční analýza EK, projednávání experty ČS) Podzim 2014 – projednání možných připomínek na zasedáních ŘV pro SOT – Víno a expertních PS pro víno Nový systém autorizace vinic má za cíl zajištění růstu evropských vinic a dynamického vývoje trhu s vínem zahrnuje výzvu k většímu zohlednění doporučení odborníků členskými státy nahradí od r současný systém práv na výsadbu systémem individuálních nepřenosných autorizací na základě objektivních a nediskriminačních kritérií po schválení bude následovat časově náročné začlenění úprav do národních legislativ ČR – návrhy na procedury spojené s výkonem autorizace vinic budou mít zásadní vliv na změnu zákona č. 321/2004 Sb., „o vinohradnictví a vinařství“, ve znění pozdějších předpisů

12 Obiloviny, rýže, hovězí a telecí maso, mléko a mléčné výrobky
Prováděcí nařízení EK měnící vybraná pravidla týkající se veřejné intervence u některých zemědělských produktů ČR vítá snahu EK o zjednodušení pravidel a jejich snadnější aplikaci v praxi V současné době probíhá 2. fáze revize nařízení v rámci Výboru pro SOT – horizontální nařízení Předpokládané ukončení revize je avizováno do konce roku 2014

13 Mléko a mléčné výrobky Prováděcí nařízení EK pozměňující nařízení Komise (EU) č. 479/2010, pokud jde o povinná prohlášení a hlášení dodávek syrového mléka: – 1. projednání návrhu na Výboru pro SOT – živočišné komodity – očekáváno 2. projednání na Výboru pro SOT Provádění nařízení EK stanovuje, že všichni první nakupující na území ČS musí nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce nahlásit vnitrostátním orgánům množství syrového kravského mléka, které jim bylo dodáno od producentů EK dále žádá mj. zasílání odhadované ceny za dodávky mléka

14 Hovězí, skopové, kozí a vepřové maso; máslo, sušené odstředěné mléko a sýry; cukr, olivový olej, lněná vlákna Nařízení EK č. 826/2008 – horizontální pravidla týkající se podpory soukromého skladování Pokračuje diskuse nad úpravami pravidel soukromého skladování v rámci ŘV pro SOT – horizontální otázky Opatření bude aplikováno jen jako součást tzv. záchranné sítě ve formě nepovinné podpory pro všechny způsobilé produkty Seznam produktů způsobilých pro soukromé skladování nově přidáno sušené odstředěné mléko a sýry s CHOP/CHZO nově nastavena pravidla pouze len s dlouhými vlákny (v ČR pěstován minimálně) ČR vítá snahu EK o zjednodušení systému a snížení míry chybovosti

15 Financování, řízení a sledování SZP (tzv. Horizontální nařízení)
Cílem horizontálního nařízení je nastavit systém provádění SZP v kontextu jejích nových pravidel práce platebních agentur a dalších kontrolních orgánů včetně administrace žádostí o podporu nakládání s finančními prostředky z evropských fondů provádění kontrol, výkaznictví a celkové sledování funkčnosti nové SZP V poslední fázi byly diskutovány dvě prováděcí nařízení související s Horizontálním nařízením

16 Monitoring SZP Prováděcí nařízení EK, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 1306/13, pokud jde o společný monitorovací rámec SZP – nařízení zveřejněno v Úředním věstníku EU Většina ukazatelů se v ČR sleduje od vstupu ČR do EU, neměl by nastat problém se sledováním požadovaných údajů Primární údaje jsou monitorovány MZe nebo SZIF v rámci reportingu pro DG AGRI, v rámci FADN (Zemědělská účetní datová sít’) jsou sledovány ÚZEI a předávány EK nebo jsou součástí statistiky agro-environmentálních účtů a zemědělských cenzů v gesci ČSÚ (FSS, SAPM) a jsou předávány Eurostatu Složitější ukazatele – výpočet již zajišťuje Eurostat

17 Platební agentury Prováděcí nařízení EK, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 1306/13, pokud jde o platební agentury a další orgány (tzv. horizontální) – ČR podpořila kompromisní text po zohlednění jejích připomínek (např. zachování min. hranice pro zahájení smírčího řízení ve výši 1 mil. €, posun platnosti nového systému vykazování nesrovnalostí o jeden rok), nařízení bylo přijato Změny nastávají mj. u zveřejňování informací o příjemcích podpor na internetu a v oblasti kontrol ČS bude umožněno snížit počet kontrol na místě, pokud certifikační orgán v ročním auditu zhodnotí kontrolní systém platební agentury jako správně fungující Snížený počet kontrol pouze dokud budou výsledky prováděné certifikačním orgánem uspokojivé! (chybovost <2 %)

18 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Stav příprav implementace nové Společné zemědělské politiky v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google