Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Workshop „Energie v bytových domech“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Workshop „Energie v bytových domech“"— Transkript prezentace:

1 Workshop „Energie v bytových domech“
Věra Brodecká mobil: Cílem workshopu je soustředit právní informace a připravit praktické shrnutí technických možností zaměřených na úsporu energií pro majitele, správce a manažery bytových domů i pro laickou veřejnost.

2 Příčinou mohutného šetření energií v budovách je
že z celkového množství energie, které se v Evropě vyrobí spotřebují budovy 40% doprava 32% průmysl 28% zdroj UCEEB (ČVUT) 9/10/2012

3 o energetické účinnosti
Stanovení cíle EU : snížení energetické náročnosti budov do roku o % EU tedy vydala řadu směrnic mimo jiné Směrnici EP a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti

4 Směrnice EP a Rady 2012/27/EU v obytných a komerčních budovách,
Členské státy by měly přijmout strategii, která by se měla zabývat mimo jiné nákladově efektivními renovacemi v obytných a komerčních budovách, v budovách ústředních vládních institucí zajistit informovanost občanů sledovat sociální cíle

5 Česká legislativa Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
Opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií: Energetické štítky Tepelná čerpadla, klimatizace, kotle Průkaz energetické náročnosti (PENB) Energetický audit Energetický posudek Vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími (§7 bod 4 a) a registrujícími (§7 bod 4 g) Řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím předpisem

6 Česká legislativa Prováděcí předpis:
vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům Tato vyhláška je v současné době novelizována a to v těchto bodech: V názvu vyhlášky se doplní přístroji registrujícími dodávku tepelné energie - což jsou kalorimetry, indikátory a vodoměry na teplou vodu

7 Česká legislativa Prováděcí předpis: vyhláška č. 194/2007 Sb.,
Tato vyhláška je v současné době novelizována a to v těchto bodech: bude doplněna o § 7a vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie (1) V případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením se vnitřní rozvod tepla pro vytápění nebo vnitřní rozvod chladu v každém bytě nebo nebytovém prostoru vybaví:

8 Z připravované novelizace vyhlášky
Česká legislativa Prováděcí předpis: vyhláška č. 194/2007 Sb., Z připravované novelizace vyhlášky § 7a vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie stanoveným měřidlem určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru, pokud vnitřní rozvod tepla pro vytápění nebo vnitřní rozvod chladu vstupuje a zároveň vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, nebo

9 Česká legislativa Prováděcí předpis: vyhláška č. 194/2007 Sb., § 7a
Z připravované novelizace vyhlášky § 7a vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie b) zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, pokud vnitřní rozvod tepla pro vytápění vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech.

10 Česká legislativa Prováděcí předpis: vyhláška č. 194/2007 Sb.,
Z připravované novelizace vyhlášky § 7a vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie (2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný přímo na každém otopném tělese 6) nebo indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vzduchu daného vytápěného prostoru a teploty vzduchu venkovního prostředí k příslušející budově s trvalým průběhovým záznamem rozdílů teplot vzduchu za časový interval. ____________________________________________________________________ 6) ČSN EN 834 Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy. Indikátory napájené elektrickou energií. ČSN EN 835 Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy. Indikátory bez napájení elektrickou energií pracující na principu odparu kapaliny.

11 Česká legislativa Prováděcí předpis: vyhláška č. 194/2007 Sb. § 7a
Z připravované novelizace vyhlášky § 7a vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie (3) V případě společné přípravy teplé vody v domě se všechna místa pro její odběr v bytech a nebytových prostorech vybaví vodoměry na teplou vodu používané k rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

12 Česká legislativa Prováděcí předpis: vyhláška č. 194/2007 Sb., § 7a
Z připravované novelizace vyhlášky § 7a vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie (4) Odstavce 1 až 3 se nevztahují na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě

13 Shrnutí z připravované novelizace vyhlášky č. 194/2007 Sb:
Česká legislativa Shrnutí z připravované novelizace vyhlášky č. 194/2007 Sb: Ve vyhlášce jsou vyjmenovány budovy, kde se musí instalovat „měření“ – bytové domy a víceúčelové stavby a co budovy jednoúčelové? – například budova, která je pronajímána jen jako kancelářská budova Povinnost instalovat „měření“ se nevztahuje na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii Což mohou být veškeré komerční budovy, kde není jediný byt. Na tyto budovy se nevztahuje zákon č. 67/2013 Sb. „o službách“

14 Shrnutí z připravované novelizace vyhlášky č. 194/2007 Sb:
Česká legislativa Shrnutí z připravované novelizace vyhlášky č. 194/2007 Sb: povinnost instalovat „měření“ se bude vztahovat i na školní budovy kde je byt školníka povinnost instalovat „měření“ se bude vztahovat na veškeré budovy, kde bude jen jeden byt a nájem bude uzavřen na dobu delší než 24 měsíců nebo neurčitou Ve vyhlášce není nikde uvedeno, že použití individuálních měřičů či indikátorů je vhodné, jen pokud mají možnost spotřebitelé regulovat vlastní spotřebu (termostatické ventily) Mám k dispozici vyjádření pracovníka MPO, který na dotaz, zda je nutné instalovat měření i na critalové otopné soustavě (což je sálavé vytápění bez možnosti regulace) odpovídá, že ano!!!!!

15 Směrnice EP a Rady 2012/27/EU (28) Použití individuálních měřičů nebo indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění je vhodné k měření individuální spotřeby v budovách s více bytovými jednotkami s dálkovým nebo společným ústředním vytápěním, pokud mají koneční zákazníci možnost regulovat vlastní individuální spotřebu. Jejich použití má tedy smysl pouze v budovách, kde jsou radiátory vybaveny termostatickými ventily.

16 Směrnice EP a Rady 2012/27/EU Článek 2 – Definice: Pro účely této směrnice se rozumí: Bod 23 „konečným zákazníkem“ fyzická nebo právnická osoba, jež nakupuje energii pro své vlastní konečné využití; Pokud tedy v bodě (28) použití individuálních měřičů nebo indikátorů v budovách s více bytovým jednotkami se hovoří o „konečném zákazníkovi“, tak došlo k nepřesnému překladu Protože, uživatelé bytů nenakupují energii, ale odebírají ji jako službu podle zákona č. 67/2013 Sb. Energii nakupuje vlastník domu a ten ji jako „poskytovatel služeb“, rozúčtovává „příjemci služeb“ – vlastníku, nájemci bytu

17 V novelizaci tohoto zákona je však i nově uvedeno:
Česká legislativa Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií V novelizaci tohoto zákona je však i nově uvedeno: (4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jsou dále povinni: f) vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci těchto měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu,

18 Česká legislativa Nepřehlédněte prosím, že se jedná jen o kalorimetry podle kterých, může dodavatel tepelné energie účtovat spotřebu jednotlivým konečným zákazníkům, nikoliv o indikátory!!! Ovšem nové ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. §7 bod (4), písmeno f) – je v rozporu se zákonem č. 458/2000 Sb. § 78 – měření: 1) Povinností držitele licence na výrobu a držitele licence na rozvod, je dodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat a účtovat podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení, které na svůj náklad osadí, zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření v souladu se zvláštním právním předpisem

19 Česká legislativa Zákon č. 458/2000Sb. Vysvětlení pojmů
(2) dále se pro účely tohto zákona rozumí (c) v teplárenství: 5. Odběratelem tepelné energie je distributor,vlastník či společenství vlastníků odběrného tepelného zařízení, odběratelem může být také konečný spotřebitel (podle EÚ konečný zákazník), dodávka přímo konečnému spotřebiteli je podmíněna, přímým odběrem pro všechny konečné spotřebitele v centrálně vytápěném objektu. Lidsky řečeno, dodavatel neuzavře jednu smlouvu o dodávce se společenstvím, ale s každým jednotlivým vlastníkem bytu.

20 Směrnice EP a Rady 2012/27/EU (31) Směrnice 2009/72/ES a 2009/73/ES požadují, aby členské státy zajistily zavedení inteligentních měřicích systémů, které podpoří aktivní účast spotřebitelů na trzích s dodávkami elektřiny a plynu. V případě elektrické energie, pokud se zavádění inteligentních měřicích přístrojů vyhodnotí pozitivně, má být do roku 2020 inteligentními měřicími systémy vybaveno alespoň 80 % spotřebitelů. V případě zemního plynu není stanovena lhůta, ale je požadována příprava harmonogramu. Uvedené směrnice rovněž stanoví, že koneční zákazníci musí být řádně informováni o skutečné spotřebě elektřiny či plynu a nákladech na ně, a to dostatečně často, aby mohli regulovat svou spotřebu energie

21 (32) Dopad ustanovení týkajících se měření a vyúčtování
podle směrnic 2006/32/ES, 2009/72/ES a 2009/73/ES na úspory energie je omezený. V oblasti vytápění a teplé vody v budovách s více bytovými jednotkami vedlo nedostatečně přesné vymezení těchto ustanovení rovněž k četným stížnostem občanů. Směrnice EP a Rady 2012/27/EU

22 (stále mějte na paměti, že se hovoří o elektřině a plynu)
Směrnice EP a Rady 2012/27/EU V zájmu posílení postavení konečných zákazníků, pokud jde o přístup k informacím týkajícím se měření a vyúčtování jejich individuální spotřeby energie, a s ohledem na příležitosti spojené s procesem zavádění inteligentních měřicích systémů a zavádění inteligentních měřičů v členských státech, je důležité, aby se zlepšila srozumitelnost požadavků právních předpisů Unie v této oblasti. (stále mějte na paměti, že se hovoří o elektřině a plynu)

23 Směrnice EP a Rady 2012/27/EU (33) Zavedení inteligentních měřicích systémů umožní časté provádění vyúčtování založeného na skutečné spotřebě. Je ovšem také třeba upřesnit požadavky na přístup k informacím a na spravedlivé a přesné vyúčtování založené na skutečné spotřebě v případech, kdy inteligentní měřiče nebudou před rokem 2020 k dispozici, a to i ve vztahu k měření a vyúčtování individuální spotřeby, pokud jde o vytápění, chlazení a teplou vodu v budovách s více bytovými jednotkami s dálkovým vytápěním nebo chlazením nebo s vlastním společným systémem vytápění umístěným v těchto budovách.

24 Bohužel toto ustanovení není přeneseno do české legislativy
Směrnice EP a Rady 2012/27/EU Čl. 9 – Měření Členské státy zajistí, v budovách s více bytovými jednotkami a ve víceúčelových budovách s ústředním zdrojem vytápění a chlazení nebo s dodávkami ze sítě dálkového vytápění nebo z ústředního zdroje zásobujícího více budov se rovněž nainstalují do 31. prosince 2016 individuální měřiče spotřeby, aby bylo možné měřit spotřebu tepla nebo chlazení nebo teplé vody u každé jednotky, je-li to technicky proveditelné a nákladově efektivní. Pokud použití individuálních měřičů není technicky proveditelné nebo není nákladově efektivní, použijí se pro měření spotřeby tepla na každém radiátoru individuální indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, Bohužel toto ustanovení není přeneseno do české legislativy

25 Směrnice EP a Rady 2012/27/EU Čl. 9 – Měření
Členské státy zajistí, Pokud jsou vytápění a chlazení budovy nebo dodávka teplé vody zajišťovány ze sítě dálkového vytápění nebo z ústředního zdroje zásobujícího více budov, nainstaluje se měřič tepla nebo teplé vody na výměník tepla nebo do odběrného místa

26 Česká legislativa V zákoně č. 458/2000Sb. V jedné z jeho novelizací č.158/2009 Sb. v § 78 měření v (6) bylo uvedeno: Při dodávce teplé vody společně připravované pro více odběrných míst zajistí držitel licence do 1. září 2011 v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství teplé vody pro účely poměrného rozdělení….. Ovšem v současném znění zákona č. 458/2000Sb. ve znění zákona č. 90/2014 v § 78 měření v (6) je uvedeno: Při společné přípravě teplé vody pro více odběratelů nelze měření instalované odběrateli použít pro stanovení množství dodávané tepelné energie

27 Česká legislativa Čl. I, bod e) vodoměry na studenou a teplou vodu,
Vyhláška 285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů . Čl. I, bod e) vodoměry na studenou a teplou vodu, používané POUZE k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům - 5 roků

28 Česká legislativa 4 roky =
ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ VYDAL STANOVISKO: Pokud jsou bytové vodoměry na teplou vodu používány k účelu uvedenému ve vyhlášce č. 366/2010 Sb., činí doba platnosti ověření předmětných bytových vodoměrů na teplou vodu 4 roky, a to i po datu 1. ledna 2012 český metrologický institut (ČMI) má Stejné stanovisko uvedeno na svých stránkách 4 roky =

29 Směrnice EP a Rady 2012/27/EU Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali veškerá vyúčtování a informace o vyúčtování za spotřebu energie bezplatně a aby koneční zákazníci rovněž měli přístup k údajům o své spotřebě, a to vhodným způsobem a bezplatně. Česká legislativa zákon č. 458/2000 Sb. § 78 měření Povinností držitele licence na výrobu… je dodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat a účtovat …podle údajů vlastního měřícího zařízení Odběratel má právo na ověření správnosti odečtu naměřených hodnot

30 Fakturace od dodavatelů tepelné energie
plat za odebrané množství – podle naměřeného obraného množství GJ stálý měsíční plat – doposud většinou byl podle odběrového diagramu, kterým si zákazník s dodavatelem nasmlouval odběr v GJ - i netechnicky vzdělaný zákazník, byl schopen tento odběrový diagram odkontrolovat a regulovat Nově Stálý měsíční plat – za sjednaný výkon Sjednaný výkon je součet požadovaného čtvrthodinového maxima tepelného výkonu při oblastní výpočtové teplotě -12°C Dodavatel měří dodávku zařízením umožňující registraci čtvrthodinového maxima odebíraného tepelného výkonu (kalorimetrem) – je potřeba zajistit, aby tyto hodnoty byly zákazníkům předávány

31 Fakturace od dodavatelů tepelné energie
Aby pak zákazník mohl nejen v souladu s požadavky na snižování tepelné energie svojí spotřebu regulovat a snižovat Ale také aby mohl efektivně řídit svoje náklady na vytápění a dohodnout s dodavatelem odpovídající stálý plat jeho skutečné spotřebě Protože při snižování spotřeby tepelné energie uživateli bytů, bude cenu za odebraný GJ výrazně ovlivňovat a navyšovat stálý plat, který bude účtován podle sjednaného výkonu Toto bude velkým úkolem pro manažery zajišťující správu bytových domů

32 Směrnice EP a Rady 2012/27/EU Členské státy mohou v zájmu zajištění transparentnosti a přesnosti započítávání individuální spotřeby zavést transparentní pravidla pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla nebo teplé vody v budovách s více bytovými jednotkami, které jsou zásobovány ze sítě dálkového vytápění nebo chlazení, nebo v nichž převažují systémy vlastního společného vytápění nebo chlazení. Tato pravidla podle potřeby obsahují pokyny týkající se způsobu rozdělování nákladů na teplo nebo teplou vodu

33 Česká legislativa Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Účinnost zákona od 1.ledna 2014 Předpokláná účinnost novely od Prezentace byla připravena z novely zákona, která je projednána na vládě a teď měla být projednána v poslanecké sněmovně 19. schůze

34 Česká legislativa § 1 - úvodní ustanovení
Zákon o službách č. 67/2013 Sb. § 1 - úvodní ustanovení je-li v domě s byty i nebytový prostor vztahují se přiměřeně i na něj ustanovení tohto zákona Veškerá ujednání podle tohoto zákona musí mít písemnou formu Nevztahuje se na služby, které si příjemce služeb zajišťuje sám, bez účasti poskytovatele služeb

35 Česká legislativa § 2 – vymezení pojmů
Zákon o službách č. 67/2013 Sb. § 2 – vymezení pojmů Poskytovatel služby – je vlastník nemovitosti (např. SVJ, BD) Příjemce služeb – nájemce bytu nebo vlastník jednotky Zúčtovací období je nejvýše 12ti měsíční, jeho počátek určuje poskytovatel služeb Nákladem na služby podle tohoto zákona nejsou revize zařízení a součástí domu, odpisy domu

36 § 3 vymezení a rozsah služeb
Česká legislativa Zákon o službách č. 67/2013 Sb. § 3 vymezení a rozsah služeb - službami jsou zejména: Centrální dodávka tepla a teplé vody Vodné a stočné Provoz výtahu Osvětlení společných prostor Umožnění příjmu (rozhlas, televize) Provoz a čištění komínů Odvoz komunálního odpadu Rozsah poskytovaných služeb si ujedná poskytovatel s příjemcem služeb nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství

37 § 5 rozúčtování nákladů na služby
Česká legislativa Zákon o službách č. 67/2013 Sb. § 5 rozúčtování nákladů na služby Komíny – provoz a čištění, podle využívaných vyústění Rozhlas, televize – podle počtu kabelových zásuvek Podle počtu osob rozhodných pro vyúčtování se účtují : Výtahy provoz Osvětlení společných prostor Úklid společných prostor Odvoz odpadu Případně další sjednané služby

38 § 5 rozúčtování nákladů na služby
Česká legislativa Zákon o službách č. 67/2013 Sb. § 5 rozúčtování nákladů na služby Jiný způsob rozúčtování služeb (kromě tepla a teplé vody) se ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě nebo rozhodne družstvo nebo společenství – podle stanov Nedojde-li k ujednání (rozhodnutí SVJ, družstva), rozúčtují se náklady podle tohoto zákona

39 Česká legislativa Zákon o službách č. 67/2013 Sb. § 6 rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizovanou teplou vodu Jiný způsob rozúčtování tepla a teplé vody je možné zvolit, pokud byl ujednán se se všemi nájemci v domě u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva u společenství vlastníků všech vlastníků jednotek Změna je možná vždy až po skončení zúčtovacího období 100%

40 Česká legislativa Zákon o službách č. 67/2013 Sb. § 6 rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizovanou teplou vodu Náklady na dodávku tepla se rozúčtují vždy z náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů náklady na společnou přípravu teplé vody z náměrů vodoměrů (m3) Nedojde-li k 100% ujednání o změně rozúčtování (2) Náklady na teplou energii na vytápění se rozdělí na základní složku – podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy (m2) Spotřební složka se rozdělí úměrně výši náměrů zohledněných mimo jiné i na polohu místnosti v objektu

41 Česká legislativa Zákon o službách č. 67/2013 Sb. § 6 rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizovanou teplou vodu Nedojde-li k 100% ujednání o změně rozúčtování (3) Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy, nesmí překročit u příjemce služeb s měřením či indikací hodnoty určené jako spodní a horní hranice oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Neumožní-li příjemce služeb instalaci měřičů, indikátorů nebo jejich odečet nebo je ovlivní, činí spotřební složka v tom daném zúčtovacím období trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy 200%

42 To ovšem neznamená, že se v objektu nemůže zvolit menší rozsah
Česká legislativa Zákon o službách č. 67/2013 Sb. ve znění příslušné novely vyhlášky č. 372/2001 Sb. č. xxx. bude uvádět § 3 odst. 2 – rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1m2 nesmí překročit v zúčtovací jednotce hodnotu dosud 40% od průměru na 1m2 NOVĚ nejnižší spodní hranice -20% z celkových nákladů (tj. základní a spotřební složka) na 1m2 započitatelné podlahové plochy maximální horní hranice +100% -20% % To ovšem neznamená, že se v objektu nemůže zvolit menší rozsah

43 Zákon o službách č. 67/2013 Sb. ve znění příslušné
Česká legislativa Zákon o službách č. 67/2013 Sb. ve znění příslušné novely vyhlášky č. 372/2001 Sb. č. xxx. bude uvádět -20% % Zde může u některých objektů docházet k rozporu s navrhovanou spodní hranicí -20% od průměru na 1m2 započitatelné podlahové plochy s ohledem na místnosti s nižší výpočtovou vnitřní teplotu (garáže apod.) Vyhláška v příloze č. 1 A, uvádí, že se těmto místnostem příslušně sníží podlahová plocha s ohledem na projektovanou teplotu. Stejně tak i norma ČSN EN 834 uvádí, jsou-li v zúčtovací jednotce spotřebitelské jednotky rozdílných typů způsobené spotřebním režimem, pak může být nezbytné rozdělit zúčtovací jednotky do uživatelských skupin.

44 § 8 nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek
Česká legislativa Zákon o službách č. 67/2013 Sb. § 8 nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek (1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období, doložit náklady a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů ( 2) Příjemce služeb podá reklamaci nejpozději do 30 dnů po obdržení vyúčtování a vyřízena musí být nejpozději do 30 dnů od doručení námitky

45 § 13 pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním
Česká legislativa Zákon o službách č. 67/2013 Sb. § 13 pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním Jestliže poskytovatel nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost: zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob nebo poskytovatel služeb nedoručí včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek Je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění došlo zaviněním druhé strany

46 § 13 pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním
Česká legislativa Zákon o službách č. 67/2013 Sb. § 13 pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním (2) Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň : s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě nebo o ní rozhodne družstvo anebo společenství Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva nebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení

47 Tato vyhláška se stanoví podle zákona č. 67/2013 Sb.
Česká legislativa Novelizace vyhlášky č. 372/2001 Sb. předpisem xxx/2014 Tato vyhláška se stanoví podle zákona č. 67/2013 Sb. a stanoví podrobnosti pro rozúčtování a vyúčtování nákladů na dodávku tepla a společnou přípravu teplé vody v zúčtovací jednotce za zúčtovací období

48 Česká legislativa § 2 vymezení pojmů: zúčtovací jednotkou
Novelizace vyhlášky č. 372/2001 Sb. předpisem xxx/2014 § 2 vymezení pojmů: zúčtovací jednotkou - objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepelné energie a nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody

49 (1) Základní složka 40% - 50% podle m2 započitatelné podlahové plochy
Česká legislativa Novelizace vyhlášky č. 372/2001 Sb. předpisem xxx/2014 § 3 rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce: (1) Základní složka 40% - 50% podle m2 započitatelné podlahové plochy Nově 30% - 50% _________________________________________________________________________________________________________________________________ Při stanovení základní složky 30% je potřeba zvážit: zda v objektu není odpojený byt či NP (30% je pro objekt nevýhodné), jaké je měření v objektu (u indikátorů se doporučuje 40-50% základní složka), 30% základní složka je vhodná jen v objektech, kde jsou tzv. bytové stanice

50 Dosud: se účtuje 1,6 násobku průměrné hodnoty spotřební složky
Česká legislativa Novelizace vyhlášky č. 372/2001 Sb. předpisem xxx/2014 § 3 odst. 5 – neumožní-li příjemce služeb instalaci měřičů nebo indikátorů tepla nebo neumožní odečet nebo je ovlivní Dosud: se účtuje 1,6 násobku průměrné hodnoty spotřební složky Nově: trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky, tj. o 200% navíc doplněn nový odst. 6: pokud měřiče nebo indikátory nemohly být instalovány z prokazatelných technických důvodů, stanoví se průměr spotřební složky na 1 m2 bez navýšení

51 Česká legislativa Novelizace vyhlášky č. 372/2001 Sb. předpisem xxx/2014 § 5 Zvláštní způsoby rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody v zúčtovací jednotce (2) Na byty a NP odpojené od vnitřního rozvodu vytápění, vlastník rozúčtuje základní složku, přepočtenou na nepřímo vytápěnou započitatelnou podlahovou plochu podle přílohy č. 1 část A. oddíl.2 k této vyhlášce

52 Nařízení vlády č.366/2013 Sb. ze dne 30.října 2013
Česká legislativa Nařízení vlády č.366/2013 Sb. ze dne 30.října 2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím: K provedení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce Části nemovité věci, které jsou společné Podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku Uvedená ustanovení týkající se bytu, platí také pro nebytový prostor Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2014

53 Česká legislativa Nařízení vlády č.366/2013 Sb. k § 1222 NOZ
Nový výpočet podlahové plochy (SE BUDE TÝKAT SPOLEČENSTVÍ VZNIKLÝCH PODLE NOZ) § 3 odst. (1) Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí stěn uvnitř bytu.

54 Nařízení vlády č.366/2013 Sb. k § 1222 NOZ
nový výpočet podlahové plochy Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí stěn uvnitř bytu. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu; do podlahové plochy Díky zápočtu půdorysné plochy všech svislých konstrukcí se jedná o větší plochu vyhláška 372/2001Sb. Podlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkónů a lodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; Do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Podlahová plocha dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. či její případné novelizace, je jiná, je menší BUDE NUTNÉ EVIDOVAT DVĚ PLOCHY POD JEDNÍM NÁZVEM

55 § 6 – za společnou část domu se považuje dále:
Česká legislativa Nařízení vlády k § 1160 NOZ – společné části domu § 6 – za společnou část domu se považuje dále: d) rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; e) jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů V souvislosti s přechodem na společenství vlastníků podle NOZ, se bude muset změnit i prohlášení vlastníka, ve kterém bylo uvedeno, že k vlastnictví jednotky patří rozvody vody, topení atd.?

56 UVEDENÉ PŘÍKLADY NÁKLADŮ SE ROZVRHNOU NA KAŽDOU JEDNOTKU STEJNĚ
Česká legislativa Nařízení vlády č.366/2013 Sb. § 17. Podobnými náklady vlastní správní činnosti uvedenými v § 1180 odst. 2 NOZ se rozumí zejména Náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů SVJ Náklady na rozúčtování a vyúčtování, včetně odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a tepla Náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, např. počítač včetně software vybavení a jeho odpisy UVEDENÉ PŘÍKLADY NÁKLADŮ SE ROZVRHNOU NA KAŽDOU JEDNOTKU STEJNĚ Otázkou je: jak je toto nařízení vlády závazné když to vlastníci budou chtít změnit, náklady rozvrhnout podle počtu měřidel

57 Česká legislativa Vyhláška č. 210/2011 Sb. ze dne 1. července o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Tuto vyhlášku je potřeba rozšířit do povědomí vlastníků budov a nejlépe zajistit obdobnou i pro dodavatele vody

58 Česká legislativa Vyhlášku č. 210/2011 Sb.
vydává Energetický regulační úřad podle § 98a odst. 2 písm. j. zákona 458/2000Sb (energetický zákon) ve znění zákona č. 158/2009 Sb. vztah: dodavatel – odběratel vyúčtování dodávek elektřiny plynu tepelné energie a souvisejících služeb

59 (3) dodavatel elektřiny, plynu...
Česká legislativa Vyhláška č. 210/2011 Sb. Část čtvrtá Termíny vyúčtování dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb § 15 (3) dodavatel elektřiny, plynu... poskytne zákazníkovi na jeho vyžádání bezplatně mimořádné vyúčtování k , pokud zákazník pošle samoodečet k 31.12

60 Děkuji za Vaši pozornost Věra Brodecká


Stáhnout ppt "Workshop „Energie v bytových domech“"

Podobné prezentace


Reklamy Google