Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č"— Transkript prezentace:

1 EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č
EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu (EMAS) Kryštof Pitrák duben 2011

2 Environmental management systém = EMS
CO JE TO EMAS EMAS = Eco Management and Audit Scheme dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí způsob, kterým organizace může přistoupit k zavedení Systému environmentálního řízení: Environmental management systém = EMS Systémy EMS představují v současné době nejrozšířenější způsob, jak může organizace deklarovat, že v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí a že při produkci výrobků či poskytování služeb jsou zvažovány také jejich dopady na životní prostředí.

3 HISTORIE Program EMAS byl vytvořen na úrovni Evropské unie, zatímco systém EMS dle normy ISO má mezinárodní platnost V ČR od roku 1998, kdy bylo vydáno první usnesení vlády České republiky č.466/1998 Česká republika převzala Nařízení EP a R (ES) č. 761/2001 formou vládního usnesení a vytvoření Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (zkráceně Aktualizovaný program EMAS). Aktuální Program EMAS upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu (EMAS)

4 jejichž výkon je systematicky, objektivně a pravidelně hodnocen
CÍL EMAS Cílem systému EMAS je pomáhat průběžně zlepšovat vliv činnosti organizací na životní prostředí tím, že se vytvoří a zavedou systémy environmentálního řízení: jejichž výkon je systematicky, objektivně a pravidelně hodnocen jsou poskytovány informace o vlivu činnosti organizace na životní prostředí že probíhá otevřený dialog s veřejností a ostatními zainteresovanými osobami že se do těchto aktivit aktivně zapojí zaměstnanci daných organizací a jsou pořádány vhodné vzdělávací aktivity.

5 ENVIRONMENTÁLNÍ PŘEZKOUMÁNÍ
Úvodní podrobná analýza problémů ochrany životního prostředí, dopadů a plnění aktivit souvisejících s činnostmi organizace přezkoumání současného chování organizace v oblasti ochrany životního prostředí s cílem zvážit všechny její environmentální aspekty a vytvořit tak základ pro vybudování kvalitního Systému řízení EMS Povinná část (na rozdíl od ISO 14001, kde je tato část nepovinná)

6 ENVIRONMENTÁLNÍ PŘEZKOUMÁNÍ
Musí obsahovat: identifikaci právních a jiných předpisů z oblasti ŽP, které se vztahuji k činnostem, výrobkům a službám organizace a které se organizace zavázala plnit vůči státu, samosprávě, sdružením, zainteresovaným subjektům, veřejnosti aj. prozkoumání všech stávajících technik, postupů a činnosti vztahujících se k environmentálnímu řízení identifikaci všech přímých a nepřímých environmentálních aspektů, které plynou z činnosti, výrobků a služeb organizace a které mají významný dopad na životni prostředí, a sestaveni registru aspektů (včetně kritérií pro hodnocení) hodnocení výsledků šetření mimořádných událostí (havárií), případně vypořádání stížností obyvatel

7 ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA
Organizace musí prezentovat závazky v oblasti životního prostředí prostřednictvím ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY Environmentální politika je stručny dokument, ktery musi: 1. být vhodný, pokud jde o charakter, rozsah a dopady činnosti, výrobků a služeb na životni prostředí, 2. obsahovat závazek neustálého zlepšování (nad rámec zákonných požadavků), 3. obsahovat závazek dodržovat příslušné požadavky vyplývající z právních předpisů, 4. být základním rámcem pro stanoveni environmentálních cílů, 5. být podepsán představitelem nejvyššího vedeni, 6. být představen všem osobám, které pro organizaci pracují, 8. být přístupný veřejnosti.

8 ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY
ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKT je každá činnost, která má vliv na životní prostředí. Změny životního prostředí (příznivé či nepříznivé), které vyplývají z environmentálních aspektů se nazývají ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY. Společnost identifikuje všechny environmentální aspekty. Účelem je získat úplný přehled o vlivu organizace na životní prostředí. Seznam všech aspektů = REGISTR ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ

9 ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY
Environmentální aspekty mohou být PŘÍMÉ nebo NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ ASPEKT Y souvisejí s činnostmi, výrobky a službami organizace, které vedení organizace přímo řídí NEPŘÍMÉ ASPEKT Y mohou být výsledkem vzájemného působení organizace a třetích stran a mohou být v přiměřené míře ovlivněny organizací Aspekty jsou hodnoceny podle kritérií významnosti, tak aby společnost identifikovala NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ASPEKTY

10 CÍLE A PROGRAMY CÍLE EMS
K nejvýznamnějším environmentálním aspektům jsou stanoveny CÍLE, které mají snížit jejich dopad. Cíle současně vychází i z environmentální politiky, právních a jiných požadavků nebo možností organizace. Pro každý cíl je stanovena CÍLOVÁ HODNOTA, které by mělo být v určitém definovaném časovém období dosaženo. Každý zaměstnanec musí znát alespoň cíle stanovené pro jeho pracovní oblast – CÍLE EMS.

11 Program musí obsahovat: ZDROJE (lidské, finanční, technické) TERMÍNY
CÍLE A PROGRAMY PROGRAMY EMS Ke každému vytyčenému cíli je nutné stanovit PROGRAM, který konkrétně popisuje způsob dosažení cíle a jeho cílové hodnoty, kterou se společnost zavazuje dosáhnout. Program musí obsahovat: ZDROJE (lidské, finanční, technické) TERMÍNY ODPOVĚDNÉ OSOBY za splnění cíle a kontrolu plnění Plnění programů je průběžně sledováno a zaznamenáváno. Každý zaměstnanec se musí seznámit alespoň s programy ze své oblasti/procesu – PROGRAM EMS.

12 LEGISLATIVNÍ A JINÉ POŽADAVKY
LEGISLATIVA LEGISLATIVNÍ A JINÉ POŽADAVKY Základním požadavkem systému je plnění právních a jiných požadavků. Všechny platné zákony z oblasti ŽP relevantní pro společnost jsou shrnuty v REGISTRU LEGISLATIVY EMS. Konkrétní požadavky vyplývající z těchto zákonů jsou uvedeny v REGISTRU PRÁVNÍCH POŽADAVKŮ EMS. Oba registry jsou průběžně aktualizovány. Požadavky environmentální legislativy vycházejí z nejdůležitějších oblastí: nakládání s odpady a obaly, nakládání s chemickými látkami, ovzduší, voda, energie.

13 LEGISLATIVNÍ A JINÉ POŽADAVKY
LEGISLATIVA LEGISLATIVNÍ A JINÉ POŽADAVKY Organizace musí být schopná dokázat, že nad rámec zákona plní právní předpisy a požadavky z oblasti životního prostředí, ke kterým se zavázala, např.: individuální právní akty – rozhodnutí, povolení, souhlas atd., požadavky zainteresovaných stran – zákazníci, majitele, pojišťovny, banky, pravidla příslušného (průmyslového) sektoru, jiné - charty, deklarace.

14 V oblasti komunikace klade EMAS na organizace vysoké nároky.
INTERNÍ KOMUNIKACE V oblasti komunikace klade EMAS na organizace vysoké nároky. Organizace je povinna INFORMOVAT ZAMĚSTNANCE o zavaděni systému EMAS, změnách a o dosažených výsledcích. Zároveň musí zaměstnancům UMOŽNIT VYJÁDŘIT SVÉ PODNĚTY ČI PŘIPOMÍNKY Ideálním způsobem pro sběr podnětů od zaměstnanců může být např. zřízení elektronické schránky. Dalším z požadavků EMAS je ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ DO SYSTÉMU NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNI. Měli by se aktivně podílet na úvodním environmentálním přezkoumání, na definování a naplňování environmentálních cílů a programů. Organizace musí být schopna KOMUNIKACI SE ZAMĚSTNANCI a aktivní účast zaměstnanců na systému řízení DOLOŽIT.

15 V oblasti komunikace klade EMAS na organizace vysoké nároky.
EXTERNÍ KOMUNIKACE V oblasti komunikace klade EMAS na organizace vysoké nároky. Povinnost VÉST OTEVŘENÝ DIALOG O ZAVEDENÉM SYSTÉMU S DODAVATELI, ZÁKAZNÍKY A S VEŘEJNOSTÍ. Seznamovat tyto subjekty vhodnou formou s environmentální politikou, s významnými environmentálními aspekty a s možnými nebo potencionálnimi dopady činností organizace na životni prostředí. Na vyžádání musí organizace poskytnout ověřovateli dokumenty prokazující vedení dialogu se zákazníky, úřady, tiskem, profesními organizacemi a dalšími subjekty.

16 DOKUMENTACE Dokumentace je hlavním průkazným materiálem o zavedení systému environmentálního řízeni a představuje „interní paměť“ organizace. Je možné ji využít k prokazování, že operace a postupy byly provedeny dle příslušných požadavků. Dokumentace EMS zároveň slouží jako metodika k zajištěni jednotných postupů v ramci systemu řizeni.

17 Dokumentace EMS zahrnuje: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKU
REGISTR ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ ENVIRONMENTÁLNÍ CÍLE A CÍLOVÉ HODNOTY ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY POPIS ODPOVĚDNOSTÍ A PRAVOMOCÍ V RÁMCI SYSTÉMU PRACOVNÍ POKYNY A POSTUPY, které popisují oblasti obsažené v systému environmentálního řízení a v environmentálním programu DOKUMENTY, VČETNĚ ZÁZNAMŮ, které organizace určí jako nezbytné k zajištění účinného plánováni, fungováni a kontroly procesů, které se vztahují k významným environmentálním aspektům

18 Aby dokumentace plnila svou funkci, musí být efektivně řízena:
ŘÍZENÍ DOKUMENTACE Aby dokumentace plnila svou funkci, musí být efektivně řízena: Pro řízení dokumentace musí být vytvořen postup, a to zejména pro: SCHVALOVÁNÍ DOKUMENTŮ PŘEZKOUMÁNÍ DOKUMENTŮ, případně aktualizace IDENTIFIKACI ZMĚN V DOKUMENTU ZAJIŠTĚNÍ AKTUÁLNÍHO STAVU DOKUMENTŮ ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI A AKTUÁLNOSTI EXTERNÍ DOKUMENTACE

19 POLITIKA – základní rámec pro stanoveni environmentálních cílů
ŘÍZENÍ PROVOZU Řízení provozu představuje soubor konkrétních postupů, které organizace dodržuje s cílem chránit životní prostředí. Organizace určí postupy, které vedou k naplnění programů a přispějí k dosažení cílů i cílů environmentální politiky organizace dle následujícího schématu: POLITIKA – základní rámec pro stanoveni environmentálních cílů CÍLE - konečný stav, kterého chce organizace dosáhnout prostřednictvím programů a postupů. PROGRAM - plán, podle kterého se řídí průběh činnosti, která vede k dosaženi cíle. POSTUPY – specifické činnosti, které představují jednotlivé části programu s přesným určením času, místa, zodpovědnosti určených pracovníků a dalších zdrojů na realizaci.

20 Program preventivních opatření vychází z:
MIMOŘÁDNÉ SITUACE Organizace musí vytvořit postupy k IDENTIFIKACI MOŽNOSTI VZNIKU HAVARIJNÍCH SITUACÍ, které mohou mít dopad na životní prostředí a přijmout nezbytná preventivní opatření. Program preventivních opatření vychází z: identifikace potenciálních havarijních situací a mimořádných stavů omezení rizika (separace nebezpečného odpadu, protiskluzová úprava podlah, atp.), havarijních plánů a postupů pravidelného testování správného fungování plánů a postupů (cvičné požární poplachy), poučení se z předchozích mimořádných událostí a havárií (zpětná vazba).

21 O každé identifikované neshodě musí být proveden ZÁZNAM.
NESHODY NESHODA je nesplnění požadavku, a to buď legislativního (např. netřídění odpadů) nebo požadavku zakotveném v dokumentaci. Neshoda může být identifikována jakýmkoliv zaměstnancem v rámci běžné pracovní činnosti, příp. auditorem při provádění pravidelné kontroly nebo INTERNÍHO AUDITU. O každé identifikované neshodě musí být proveden ZÁZNAM. Odstranění neshod probíhá pomocí NÁPRAVNÝCH a PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ, které zmírňují negativní dopady a zabraňují opakování problému.

22 zhodnocení existujícího systému řízení
INTERNÍ AUDIT INTERNÍ AUDIT je pravidelná a zdokumentovaná kontrola funkčnosti systému. Jejím cílem je: zhodnocení existujícího systému řízení zjištění shody s politikou a cíly organizace, s požadavky environmentálních předpisů a požadavky zákazníka. Audit provádí osoba, která je nezávislá na kontrolované činnosti. Výstupem z interního auditu je zdokumentovaný záznam. Výsledky interních auditů musí být efektivně řešeny.

23 Mezi záznamy v EMS patří zejména: připomínky externích subjektů,
ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ Organizace musí vytvořit a udržovat ZÁZNAMY za účelem prokazování dodržování všech požadavků (normy, systému, legislativy). Současně musí být nastaven postup pro identifikaci, uložení, uchovávání a likvidace záznamů = systém ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ. Mezi záznamy v EMS patří zejména: připomínky externích subjektů, nápravná a preventivní opatření průběžná evidence odpadů, protokoly o nehodách, haváriích a stížnostech, údaje o spotřebě energie a vody, protokoly o výcviku a osvědčení, prezenční listiny ze školeni.

24 PŘEZKUM VEDENÍ M ORGANIZACE
Vedení přezkoumá minimálně jednou ročně stav zavedeného systému řízení. Údaje jsou nejčastěji shrnuty formou ZPRÁVY PRO PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM, která zahrnuje následující informace: výsledky interních auditů, komunikace se zainteresovanými stranami, údaje o environmentálním výkonu organizace, stav plnění cílů, stav napravné a preventivní činnosti, činnosti, které vyplývají z předchozího přezkoumání, doporučeni ke zlepšeni.

25 INFORMOVÁNÍ O VLIVU ČINNOSTI ORGANIZACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Organizace informuje veřejnost a další zainteresované strany o vlivu svých činností na životní prostředí formou ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ, které musí obsahovat: popis činnosti, výrobků a služeb organizace environmentální politiku a popis systému environmentálního řízení, popis významných environmentálních aspektů a jejich souvisejících dopadů popis environmentálního programu a jeho hlavních cílů dosažené výsledky environmentálního programu přehled dostupných údajů o vlivu činnosti organizace na životní prostředí vzhledem k cílům a cílovým hodnotám informace o klíčových indikátorech a dalších ukazatelích vlivu činnosti organizace na životní prostředí

26 INFORMOVÁNÍ O VLIVU ČINNOSTI ORGANIZACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Obsah ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ pokrač.: další faktory týkající se vlivu činnosti organizace na životní prostředí (ve vztahu k dodržování právních ustanovení), odkaz na příslušné požadavky vyplývající z právních předpisů životního prostředí jméno a akreditační číslo nebo číslo licence environmentálního ověřovatele a datum schválení (ověřeni).

27 ZÁVĚRY ZE VSTUPNÍ ANALÝZY
VSTUPNÍ ANALÝZA: ZÁKLADNÍ INFORMACE O MÚ PRVKY SYSTÉMU ŘÍZENÍ ASPEKTY PROVOZU A DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH POŽADAVKŮ

28 ZÁVĚRY ZE VSTUPNÍ ANALÝZY
PRVKY SYSTÉMU ŘÍZENÍ – DOKUMENTACE PLUS Zavedena dokumentace – vnitřní směrnice a předpisy Dokumentace dostupná na intranetu všem zaměstnancům MÍNUS Dokumentace uvedená na intranetu není systematicky aktualizována. Některé činnosti, zejména související s oblastí řízení environmentu, nejsou popsány žádným vnitřním předpisem. DOPORUČENÍ V rámci řízení dokumentace zajistit přehled všech dokumentů, včetně určení vlastníka dokumentu, který bude odpovědný za aktuálnost dokumentu. V přehledu je vhodné uvést datum, kdy byl dokument vydán a datum, kdy byla poslední revize/aktualizace.

29 ZÁVĚRY ZE VSTUPNÍ ANALÝZY
PRVKY SYSTÉMU ŘÍZENÍ – KOMUNIKACE PLUS Probíhá komunikace na interní i externí úrovni. Zápisy z porad jsou řádně archivovány. Zavedeny volné diskuze zaměstnanců v rámci metody CAF. V rámci webu jsou předávány informace o projektech zaměřených na komunikaci s místní veřejností. Tyto informace jsou následně vyhodnocovány a prezentovány veřejnosti. MÍNUS Absence zpětné vazby z porad a interní komunikace. Není stanovena osoba tiskového mluvčí. DOPORUČENÍ Zavedení zpětné vazby úkolů projednaných na poradách - převedení konkrétních úkolů na dotčené zaměstnance. Dále sledování průběhu opatření přijatých na základě úkolů z porad.

30 ZÁVĚRY ZE VSTUPNÍ ANALÝZY
PRVKY SYSTÉMU ŘÍZENÍ – ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PLUS Probíhá základní zákonné školení BOZP, PO, řidiči referenti. MÍNUS Plán vzdělávání zaměstnanců není z finančních důvodů zaveden. DOPORUČENÍ Zavést alespoň minimální plán vzdělávání zaměstnanců.

31 ZÁVĚRY ZE VSTUPNÍ ANALÝZY
PRVKY SYSTÉMU ŘÍZENÍ – SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ PLUS Přístup do Sbírky zákonů (ASPI) MÍNUS Není sledována a zaznamenávána relevantní legislativa. DOPORUČENÍ Zajistit systematické sledování legislativy formou aktualizace Registru právních požadavků (zajistí GM).

32 ZÁVĚRY ZE VSTUPNÍ ANALÝZY
PRVKY SYSTÉMU ŘÍZENÍ – PROJEKTY, SYSTÉMY ŘÍZENÍ, PROGRAMY PLUS Zavedeny programy s environmentální tématikou. Zavedena metoda CAF. MÍNUS DOPORUČENÍ

33 ZÁVĚRY ZE VSTUPNÍ ANALÝZY
ASPEKTY PROVOZU – HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI A ZDROJI PLUS Sledována spotřeba elektřiny a PHM. MÍNUS Sledované údaje o spotřebách nejsou dlouhodobě vyhodnocovány. Absence interního předpisu o hospodaření s energií a zdroji. DOPORUČENÍ Vypracovat interní předpis o hospodaření s energií a zdroji - konkrétní pravidla hospodaření.

34 ZÁVĚRY ZE VSTUPNÍ ANALÝZY
ASPEKTY PROVOZU – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PLUS Napojení města na vodovod a kanalizaci. Odpadní voda je svedena na ČOV. Zpracovaný Povodňový plán. MÍNUS Absence interního předpisu o hospodaření s energií a zdroji. Některé budovy nejsou připojeny na kanalizaci a používají žumpy. Není přehled, o které objekty se jedná a kolik jich je. Za odvedení srážkové vody z některých budov se platí stočné. DOPORUČENÍ Zajistit interní předpis o hospodaření s energií a zdroji. V rámci zavedení EMAS vytvořit jeden dokument, který bude popisovat vazbu na všechny složky životního prostředí.

35 ZÁVĚRY ZE VSTUPNÍ ANALÝZY
ASPEKTY PROVOZU – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PLUS Zapojení do zpětného odběru: elektrozařízení (Asekol, Elektrowin), baterie (Ecobat) a zářivky (Ecolamp). Platný souhlas k nakládání s NO. Obecně závazná vyhláška města č. 6/2005 pro odpadové hospodářství. MÍNUS Nádoby na NO nejsou zavedeny, přestože je pravděpodobné, že NO vznikají (prázdné obaly znečištěné od chemických přípravků na úklid, vypotřebované tonery). Není smlouva na odvoz odpadů z MÚ. Není popsán interní předpis pro zaměstnance pro nakládání s odpady v rámci MÚ. DOPORUČENÍ Zajistit nádoby na NO. Zajistit smlouvu na odvoz odpadů. Vytvořit interní předpis pro nakládání s odpady.

36 ZÁVĚRY ZE VSTUPNÍ ANALÝZY
ASPEKTY PROVOZU – NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI PLUS Nakládání s CHLP je pouze v minimálním rozsahu. MÍNUS Není přehled o druzích a množství CHLP, které používá a skladuje úklidová společnost. Bezpečnostní listy (BL) případně pravidla pro bezpečné nakládání k CHLP nejsou k dispozici. Není jasné, jak jsou likvidovány prázdné obaly znečištěné od nebezpečných látek. DOPORUČENÍ Zajistit seznam používaných a skladovaných CHLP úklidovou společností. Zajistit BL, případně pravidla pro bezpečné nakládání ke všem skladovaným CHLP. Prověřit, jak jsou úklidovou společností likvidovány prázdné obaly znečištěné od CHLP. V případě potřeby zajistit odpadovou nádobu, včetně označení.

37 ZAVÁDĚNÍ EMAS – HLAVNÍ KROKY, POSTUP
REGISTR ASPEKTŮ CÍLE A PROGRAMY CHYBĚJÍCÍ DOKUMENATCE REGISTR LEGISLATIVY A PRÁVNÍCH POŽADAVKŮ ŠKOLENÍ INTERNÍ AUDIT ZPRÁVA PRO PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ CERTIFIKACE – OVĚŘENÍ SYSTÉMU EMAS


Stáhnout ppt "EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č"

Podobné prezentace


Reklamy Google