Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HTA na FBMI: spektrum realizovaných studií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HTA na FBMI: spektrum realizovaných studií"— Transkript prezentace:

1 HTA na FBMI: spektrum realizovaných studií
Vladimír Rogalewicz CzechHTA, Katedra biomedicínské techniky FBMI

2 Výchozí situace Během posledních 50 let se zvýšila technologická základna zdravotní péče, a to jak co se týče znalostí, tak co se týče investic do zařízení, přístrojů a léků. Tento proces proběhl v zásadě dobře. Přesto se objevily problémy ve vztahu k pořizování, šíření a využití lékařské techniky. Byly také vysloveny pochybnosti o účinnosti, efektivnosti a vhodnosti již zavedených postupů ve zdravotní péči. Zdroj: INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment) Workshop Pokroky BMI

3 Pokrok v lékařství Christian Bernard transplantoval srdce –1967
První transplantace srdce v Československu – 1968 Publikován první obraz získaný pomocí magnetické rezonance (MRI) – 1973 První komerční MRI přístroj v Československu – 1988 Robotická chirurgie – konec 80. let První operační robot (da Vinci) v ČR – 2005 Workshop Pokroky BMI

4 Dilema zdravotnictví Nebývalý technologický pokrok v posledních desetiletích nové léky nové přístroje nové chirurgické a terapeutické techniky atd. Pacienti vyžadují přístup k nejnovějším objevům Lékaři chtějí pro své pacienty to nejlepší Workshop Pokroky BMI

5 Health Technology Assessment
Health technology assessment (HTA) = systematické hodnocení vlastností, účinku a důsledků zdravotnických technologií. Workshop Pokroky BMI

6 Health Technology Assessment
Health technology assessment (HTA) = systematické hodnocení vlastností, účinku a důsledků zdravotnických technologií. léky, lékařské přístroje, zdravotnické prostředky, diagnostické a terapeutické metody, organizace zdravotnictví Workshop Pokroky BMI

7 Co HTA hodnotí? Technické parametry/vlastnosti Bezpečnost
Účinnost a efektivitu Ekonomické nároky a důsledky Sociální, právní, etické a politické důsledky (Zdroj: C.S.Goodman: HTA101, The Lewin Group, 2004) Workshop Pokroky BMI

8 Základní zaměření HTA Technologicky zaměřené hodnocení má za úkol určit vlastnosti nebo důsledky konkrétních technologií. Například státní instituce může chtít zhodnotit klinické, ekonomické nebo sociální důsledky nebo důsledky pro zdravotníky nebo průmysl u plošného zavedení screeningu rakoviny, kochleárních implantátů nebo jiné technologie. Problémově zaměřené hodnocení se koncentruje na řešení nebo strategie řešení konkrétního problému, kde mohou být využity alternativní nebo komplementární technologie. Například lékaři zabývající se problémem demence by chtěli vytvořit standardy pro klinickou praxi zahrnující kombinaci nebo posloupnost anamnézy, neurologického vyšetření a zobrazovacích diagnostických metod využívajících různé modality. Projektově zaměřené hodnocení se zaměřuje na umístění nebo využití technologie v konkrétním zdravotnickém zařízení, programu, projektu. Například pokud se konkrétní nemocnice rozhoduje, zda pořídit MRI skener, přičemž bere v úvahu vybavení, personál a další zdroje potřebné pro instalaci a provoz MRI, svoji finanční situaci, poptávku po provádění vyšetření pomocí MRI v daném místě, otázky konkurence- schopnosti, pověst nemocnice atd. Workshop Pokroky BMI

9 V čem je tedy přínos HTA ? Jednotné metodické vedení
Standardizované postupy Striktně zadané podmínky a postupy pro jednotlivé kroky analýz  reprodukovatelnost, srovnatelnost Systematické zveřejňování úplných studií HTA Workshop Pokroky BMI

10 Co je obsahem HTA? Workshop Pokroky BMI 6.11.2012 Zdroj:
EUnetHTA: Handbook on HTA Capacity Building WP8, October 2008 Workshop Pokroky BMI

11 Příklady studií HTA realizovaných na FBMI
Workshop Pokroky BMI

12 Porovnání CT a MR ve zdravotnictví Prahy
Diplomová práce, 2011 Ing. Jan Koudelka (vedoucí: Ing. Ivana Juřičková) analýza rozmístění CT a MR v Praze využití přístrojů dojezdové vzdálenosti hodnocení vyšetřovacího procesu pacienty lékaři radiologickými asistenty porovnání parametrů instalovaných přístrojů CT / MR (multikriteriální analýza, CEA) Workshop Pokroky BMI

13 Srovnání hemodialýzy a peritoneální dialýzy
Diplomové práce, 2011 Ing. Tereza Šatná (vedoucí: doc. Juraj Borovský) Ing. Tereza Tobiášková (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz) hemodialýza – prováděná v dialyzačních centrech peritoneální dialýza – prováděná v domácnosti z pohledu nákladové efektivity nejvýhodnější kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD) u všech modalit jsou výrazně vyšší úhrady ZP než reálné náklady zdravotnického zařízení (výrazněji u PD) kvalita života – nejsou významné rozdíly Workshop Pokroky BMI

14 Porovnání pacientských monitorů
Diplomová práce, 2012 Ing. Simona Krejčová (vedoucí: Ing. Ivana Juřičková) modelové porovnání 2 přístrojů (Nihon Kohden, Choicemmed) výběr dle četnosti v nemocnicích a dostupnosti dat multikriteriální hodnocení experty 15 parametrů lépe splňuje Nihon Kohden (lepší ve 12 z 15 parametrů) pořizovací náklady (Nihon Kohden Kč, Choicemmed Kč) CEA – přínos vztažený na jednotku peněz (přínos: multikriteriální analýza; náklady: součet pořizovacích a servisních) Nihon Kohden 8,35 x 10-6 Choicemmed 5,63 x 10-6 Workshop Pokroky BMI

15 Analýza nákladů při implantaci různých typů stentů
Diplomová práce, 2012 Ing. Kateřina Polreichová (vedoucí: Dr. Tomáš Doležal) srovnání lékových stentů (DES) a holých kovových stentů (BMS) z hlediska účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity podrobná rešerše výsledků ze zahraničních publikací kalkulace nákladů pro podmínky ČR výsledky: v krátkodobém horizontu neexistují rozdíly mezi DES a BMS v úmrtnosti a výskytu trombózy po 2 letech výrazné zvýšení trombózy a restenózy u DES v úmrtnosti z kardiální příčiny a infarktu myokardu neexistují rozdíly DES nákladově efektivní pouze u pacientů s vysokým rizikem restenózy Workshop Pokroky BMI

16 Racionální systém výběru lékařského přístroje (MRI)
připravovaná dizertační práce Ing. Ilya Ivlev (školitel: prof. Peter Kneppo) cíl: na základě zvolených technických parametrů vybrat nejvhodnější model pro pořízení do konkrétního zdravotnického zařízení (modelováno na MRI) hlavní nástroj: analytický hierarchický proces T. Saatyho založený na názoru expertů s využitím metody Delphi databáze expertů (přednostů a biomedicínských techniků z radiologických pracovišť) – výběr expertů pro konkrétní analýzu na základě matematického modelu bez subjektivního hodnocení Workshop Pokroky BMI

17 Metaanalýza: harmonický skalpel
Diplomová práce, 2012 Ing. Eva Brokešová (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz) hlavní úkol: vytvořit metodiku pro provádění metaanalýz pro HTA a modelově aplikovat aplikace: porovnat využití harmonického skalpelu oproti konvenční metodě z klinického a nákladového hlediska vyhledáno 149 studií celkem 7 studií splňovalo požadavky na metaanalýzu porovnány 2 studie na využití v chirurgii štítné žlázy závěr: harmonický skalpel výrazně zkracuje dobu zákroku při stejných nákladech jako konvenční léčba Workshop Pokroky BMI

18 Efektivita vynakládaných prostředků na léčbu obezity
Diplomová práce, 2011 Ing. Lukáš Roubík (vedoucí: doc. Juraj Borovský) porovnání chirurgické léčby s konzervativní léčbou metaanalýza zahraničních prací: chirurgické řešení je klinicky i nákladově efektivnější kalkulace nákladů pro podmínky ČR CEA v podmínkách ČR (náklady: terapie + terapie komorbidit; klinický efekt: úbytek tělesné hmotnosti) výpočet ICER, časová studie nákladové efektivity léčba konzervativní adjust. bandáž tubulizace plikace poměr C/E 8 654 Kč 4 123 Kč 3 985 Kč 1 991 Kč Workshop Pokroky BMI

19 Porovnání léčby diabetické neuropatie gabapentinem a pregabalinem – klinická a nákladová efektivita
Diplomová práce, 2011 Ing. Odeta Matušková (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz) typická farmakoekonomická studie (retrospektivní) 193 pacientů s potvrzenou diagnózou diabetické polyneuropatie a nově zahájenou léčbou v období až počty: gabapentin – 94; pregabalin – 56; kombinovaná – 43 6 stupňová škála bolesti rychlejší nástup účinku pregabalinu a jeho výraznější efekt na snížení skóre bolesti roční náklady: gabapentin – Kč; pregabalin – Kč nižší efekt léčby bolesti gabapentinem může souviset také s nevyužíváním plného dávkovacího rozmezí léku Workshop Pokroky BMI

20 Screening tyreopatií žen po časných spontánních potratech – klinická a nákladová efektivita
Diplomová práce, 2012 Ing. Jana Bartáková (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz) III. interní klinika VFN poskytla retrospektivní data 297 žen do studie bylo zařazeno celkem 251 žen (84,5 %) byla použita CEA ve vztahu k reprodukčnímu zdraví ženy z perspektivy zdravotní pojišťovny a časového horizontu 6 let prospektivně; diskontní sazba 3 % znovu otěhotnělo 197 žen (78,5 %), i přes snahu neotěhotnělo 24 (12,0 %) žen, o další graviditu se nesnažilo 30 (9,6 %) žen léčba Levothyroxinem vedla k navýšení počtu úspěšně ukončených těhotenství o 5 dětí/100 žen ve srovnání se skupinou Neléčené a k úspoře Kč/100 žen náklady na jedno úspěšně ukončené další těhotenství dosáhly: v Kontrolní skupině Kč, ve skupině Léčené Kč, ve skupině Neléčené Kč výsledek: screening tyreopatií u žen po spontánním potratu a léčba Levothyroxinem je z perspektivy reprodukčního zdraví žen klinicky i nákladově efektivní Workshop Pokroky BMI

21 Socioekonomický význam včasného záchytu karcinomu prostaty (COI)
Diplomová práce, 2012 Ing. Jaroslava Kozáková (vedoucí: doc. Juraj Borovský) retrospektivní údaje za období leden 2009 až prosinec 2011, (jediná) urologická ambulance okresu Rakovník náklady na léčení karcinomu prostaty: včasný záchyt (RAPE) Kč včasný záchyt (aktinoterapie) Kč pokročilé stadium Kč Workshop Pokroky BMI

22 Modelování cíleného screeningu karcinomu prsu
Diplomové práce, 2011 (V.Š.) a 2012 (K.K.) Ing. Veronika Šinkorová, Ing. Kateřina Kotajná (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz) spolupráce s onkologickou klinikou VFN karcinom prsu způsobený mutací genů BRCA1 a BRCA2 využití dat z databáze zdravotnického zařízení – od roku 2002 malý vzorek  využití modelování metodou Monte Carlo QALY použity z literatury (Schleinitz et al., 2006) na základě výpočtu je vyslovena hypotéza, že tento screening není ekonomicky efektivní studie ukázala na chyby v zařazování žen do screeningového programu Workshop Pokroky BMI

23 Kvalita pracovního života pacientů s roztroušenou sklerózou
Diplomová práce, 2011 Ing. Veronika Mezerová (vedoucí: dr. Lubomír Poušek) měření pomocí dotazníků MSQOL-54: kvalita života (specifický dotazník pro pacienty s RS) SQWL: subjektivní kvalita pracovního života (Sociologický ústav AV) 237 resp. 199 respondentů statisticky významný rozdíl mezi zaměstnanými a nezaměstnanými pacienty s relaps-remitentní nemocí pacienti s RS vykazují vyšší index kvality pracovního života než běžná populace (!!) Workshop Pokroky BMI

24 Pracovní produktivita pacientů s ankylozující spondylitidou
Diplomová práce, 2012 Ing. Klára Kruntorádová (vedoucí: Dr. Tomáš Doležal) ve spolupráci s iHETA studie – 230 pacientů (58,3 % mužů) s průměrným věkem 49,3 roků a průměrnou délkou onemocnění 18,0 let dotazníky: WPAI:AS, HAQ, BASDAI výpočet metodou frikčních nákladů AS u pracovně aktivních pacientů spojena s 40,7% snížením pracovní produktivity a 40,3% snížením každodenní činnosti Workshop Pokroky BMI

25 Nákladová efektivita masážních lůžek CERAGEM
Diplomová práce, 2010 Ing. Zuzana Heinzová (vedoucí: doc. Juraj Borovský) porovnání využití automatického masážního lůžka CERAGEM s klasickou manuální masáží uvažovány pořizovací, mzdové a režijní náklady provoz lůžka je nákladově efektivnější optimální provoz oddělení: 4 lůžka CERAGEM obsluhovaná jednou osobou Workshop Pokroky BMI

26 Děkuji spolupracovníkům, kteří se na FBMI podílejí na rozvoji HTA a kteří přispěli k tomuto příspěvku: Prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. Doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D. Ing. Zuzana Darmopilová, Ph.D. Doktorandi: Ing. Gleb Donin Ing. Zuzana Gabrhelíková Sečanská Mgr. Ilya Ivlev Ing. Ivana Juřičková Ing. Roman Komkov Ing. Karolina Kreuterová Ing. Klára Kruntorádová Ing. Veronika Mezerová Ing. Pavel Rosenlacher Ing. Lukáš Roubík Ing. Jakub Vacek

27 Děkuji za pozornost. rogalewicz@fbmi.cvut.cz

28 Co všechno patří do HTA Párové srovnávání (matematická statistika, 1927) Metaanalýza (1940, v medicíně 1955, EBM) Měření kvality života (sociologie, vztažené ke zdraví) QALY (quality-adjusted life years) Nákladové analýzy (COI, CMA, CEA, CUA, CBA) ICER (incremental cost-effectiveness ratio), prahová hodnota ICER Ochota platit (WTP) Workshop Pokroky BMI

29 Porovnání plicních ventilátorů (CEA) (pro akutní péči)
Diplomová práce, 2012 Ing. Alžběta Starková (vedoucí: Ing. Ivana Juřičková) porovnání přístrojů Dräger, Cheirón a Hamilton multikriteriální analýza na základě technických parametrů pořizovací náklady CEA – přínos vztažený na jednotku peněz Pořadí Plicní ventilátor Cena/přínos 1. Avea (Cheirón) 2. Galileo (Hamilton) 3. Evita 4 (Dräger) 4. Evita XL (Dräger) Workshop Pokroky BMI


Stáhnout ppt "HTA na FBMI: spektrum realizovaných studií"

Podobné prezentace


Reklamy Google