Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vladimír Rogalewicz CzechHTA, Katedra biomedicínské techniky FBMI HTA na FBMI: spektrum realizovaných studií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vladimír Rogalewicz CzechHTA, Katedra biomedicínské techniky FBMI HTA na FBMI: spektrum realizovaných studií."— Transkript prezentace:

1 Vladimír Rogalewicz CzechHTA, Katedra biomedicínské techniky FBMI rogalewicz@fbmi.cvut.cz HTA na FBMI: spektrum realizovaných studií

2 Výchozí situace Během posledních 50 let se zvýšila technologická základna zdravotní péče, a to jak co se týče znalostí, tak co se týče investic do zařízení, přístrojů a léků. Tento proces proběhl v zásadě dobře. Přesto se objevily problémy ve vztahu k pořizování, šíření a využití lékařské techniky. Byly také vysloveny pochybnosti o účinnosti, efektivnosti a vhodnosti již zavedených postupů ve zdravotní péči. Zdroj: INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment) Workshop Pokroky BMI 6.11.20122 / 27

3 Pokrok v lékařství  Christian Bernard transplantoval srdce –1967  První transplantace srdce v Československu – 1968  Publikován první obraz získaný pomocí magnetické rezonance (MRI) – 1973  První komerční MRI přístroj v Československu – 1988  Robotická chirurgie – konec 80. let  První operační robot (da Vinci) v ČR – 2005 Workshop Pokroky BMI 6.11.20123 / 27

4 Dilema zdravotnictví Nebývalý technologický pokrok v posledních desetiletích -nové léky -nové přístroje -nové chirurgické a terapeutické techniky atd. Pacienti vyžadují přístup k nejnovějším objevům Lékaři chtějí pro své pacienty to nejlepší 4 / 27Workshop Pokroky BMI 6.11.2012

5 5 / 27 Health Technology Assessment Health technology assessment (HTA) = systematické hodnocení vlastností, účinku a důsledků zdravotnických technologií. Workshop Pokroky BMI 6.11.2012

6 6 / 27 Health Technology Assessment Health technology assessment (HTA) = systematické hodnocení vlastností, účinku a důsledků zdravotnických technologií. léky, lékařské přístroje, zdravotnické prostředky, diagnostické a terapeutické metody, organizace zdravotnictví Workshop Pokroky BMI 6.11.2012

7 7 / 27 Co HTA hodnotí? Technické parametry/vlastnosti Bezpečnost Účinnost a efektivitu Ekonomické nároky a důsledky Sociální, právní, etické a politické důsledky (Zdroj: C.S.Goodman: HTA101, The Lewin Group, 2004) Workshop Pokroky BMI 6.11.2012

8 Základní zaměření HTA  Technologicky zaměřené hodnocení má za úkol určit vlastnosti nebo důsledky konkrétních technologií. Například státní instituce může chtít zhodnotit klinické, ekonomické nebo sociální důsledky nebo důsledky pro zdravotníky nebo průmysl u plošného zavedení screeningu rakoviny, kochleárních implantátů nebo jiné technologie.  Problémově zaměřené hodnocení se koncentruje na řešení nebo strategie řešení konkrétního problému, kde mohou být využity alternativní nebo komplementární technologie. Například lékaři zabývající se problémem demence by chtěli vytvořit standardy pro klinickou praxi zahrnující kombinaci nebo posloupnost anamnézy, neurologického vyšetření a zobrazovacích diagnostických metod využívajících různé modality.  Projektově zaměřené hodnocení se zaměřuje na umístění nebo využití technologie v konkrétním zdravotnickém zařízení, programu, projektu. Například pokud se konkrétní nemocnice rozhoduje, zda pořídit MRI skener, přičemž bere v úvahu vybavení, personál a další zdroje potřebné pro instalaci a provoz MRI, svoji finanční situaci, poptávku po provádění vyšetření pomocí MRI v daném místě, otázky konkurence- schopnosti, pověst nemocnice atd. Workshop Pokroky BMI 6.11.20128 / 27

9 V čem je tedy přínos HTA ? Jednotné metodické vedení Standardizované postupy Striktně zadané podmínky a postupy pro jednotlivé kroky analýz  reprodukovatelnost, srovnatelnost Systematické zveřejňování úplných studií HTA Workshop Pokroky BMI 6.11.20129 / 27

10 Workshop Pokroky BMI 6.11.201210 / 27 Co je obsahem HTA? Zdroj: EUnetHTA: Handbook on HTA Capacity Building WP8, October 2008

11 Příklady studií HTA realizovaných na FBMI Workshop Pokroky BMI 6.11.201211 / 27

12 Porovnání CT a MR ve zdravotnictví Prahy Workshop Pokroky BMI 6.11.201212 / 27 Diplomová práce, 2011 Ing. Jan Koudelka (vedoucí: Ing. Ivana Juřičková) -analýza rozmístění CT a MR v Praze -využití přístrojů -dojezdové vzdálenosti -hodnocení vyšetřovacího procesu -pacienty -lékaři -radiologickými asistenty -porovnání parametrů instalovaných přístrojů CT / MR (multikriteriální analýza, CEA)

13 Srovnání hemodialýzy a peritoneální dialýzy Workshop Pokroky BMI 6.11.201213 / 27 Diplomové práce, 2011 Ing. Tereza Šatná (vedoucí: doc. Juraj Borovský) Ing. Tereza Tobiášková (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz) -hemodialýza – prováděná v dialyzačních centrech peritoneální dialýza – prováděná v domácnosti -z pohledu nákladové efektivity nejvýhodnější kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD) -u všech modalit jsou výrazně vyšší úhrady ZP než reálné náklady zdravotnického zařízení (výrazněji u PD) -kvalita života – nejsou významné rozdíly

14 Porovnání pacientských monitorů Workshop Pokroky BMI 6.11.201214 / 27 Diplomová práce, 2012 Ing. Simona Krejčová (vedoucí: Ing. Ivana Juřičková) -modelové porovnání 2 přístrojů (Nihon Kohden, Choicemmed) -výběr dle četnosti v nemocnicích a dostupnosti dat -multikriteriální hodnocení experty -15 parametrů -lépe splňuje Nihon Kohden (lepší ve 12 z 15 parametrů) -pořizovací náklady (Nihon Kohden 114 016 Kč, Choicemmed 78 326 Kč) -CEA – přínos vztažený na jednotku peněz (přínos: multikriteriální analýza; náklady: součet pořizovacích a servisních) -Nihon Kohden 8,35 x 10 -6 -Choicemmed 5,63 x 10 -6

15 Analýza nákladů při implantaci různých typů stentů Workshop Pokroky BMI 6.11.201215 / 27 Diplomová práce, 2012 Ing. Kateřina Polreichová (vedoucí: Dr. Tomáš Doležal) -srovnání lékových stentů (DES) a holých kovových stentů (BMS) z hlediska účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity -podrobná rešerše výsledků ze zahraničních publikací -kalkulace nákladů pro podmínky ČR -výsledky: -v krátkodobém horizontu neexistují rozdíly mezi DES a BMS v úmrtnosti a výskytu trombózy -po 2 letech výrazné zvýšení trombózy a restenózy u DES -v úmrtnosti z kardiální příčiny a infarktu myokardu neexistují rozdíly -DES nákladově efektivní pouze u pacientů s vysokým rizikem restenózy

16 Racionální systém výběru lékařského přístroje (MRI) Workshop Pokroky BMI 6.11.201216 / 27 připravovaná dizertační práce Ing. Ilya Ivlev (školitel: prof. Peter Kneppo) -cíl: na základě zvolených technických parametrů vybrat nejvhodnější model pro pořízení do konkrétního zdravotnického zařízení (modelováno na MRI) -hlavní nástroj: analytický hierarchický proces T. Saatyho založený na názoru expertů s využitím metody Delphi -databáze expertů (přednostů a biomedicínských techniků z radiologických pracovišť) – výběr expertů pro konkrétní analýzu na základě matematického modelu bez subjektivního hodnocení

17 Metaanalýza: harmonický skalpel Workshop Pokroky BMI 6.11.201217 / 27 Diplomová práce, 2012 Ing. Eva Brokešová (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz) -hlavní úkol: vytvořit metodiku pro provádění metaanalýz pro HTA a modelově aplikovat -aplikace: porovnat využití harmonického skalpelu oproti konvenční metodě z klinického a nákladového hlediska -vyhledáno 149 studií celkem 7 studií splňovalo požadavky na metaanalýzu porovnány 2 studie na využití v chirurgii štítné žlázy -závěr: harmonický skalpel výrazně zkracuje dobu zákroku při stejných nákladech jako konvenční léčba

18 Efektivita vynakládaných prostředků na léčbu obezity Workshop Pokroky BMI 6.11.201218 / 27 Diplomová práce, 2011 Ing. Lukáš Roubík (vedoucí: doc. Juraj Borovský) -porovnání chirurgické léčby s konzervativní léčbou -metaanalýza zahraničních prací: chirurgické řešení je klinicky i nákladově efektivnější -kalkulace nákladů pro podmínky ČR -CEA v podmínkách ČR (náklady: terapie + terapie komorbidit; klinický efekt: úbytek tělesné hmotnosti) -výpočet ICER, časová studie nákladové efektivity léčbakonzervativníadjust. bandážtubulizaceplikace poměr C/E8 654 Kč4 123 Kč3 985 Kč1 991 Kč

19 Porovnání léčby diabetické neuropatie gabapentinem a pregabalinem – klinická a nákladová efektivita Workshop Pokroky BMI 6.11.201219 / 27 Diplomová práce, 2011 Ing. Odeta Matušková (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz) -typická farmakoekonomická studie (retrospektivní) -193 pacientů s potvrzenou diagnózou diabetické polyneuropatie a nově zahájenou léčbou v období 1.1.2009 až 31.3.2010 -počty: gabapentin – 94; pregabalin – 56; kombinovaná – 43 -6 stupňová škála bolesti -rychlejší nástup účinku pregabalinu a jeho výraznější efekt na snížení skóre bolesti -roční náklady: gabapentin – 2 926 Kč; pregabalin – 15 634 Kč -nižší efekt léčby bolesti gabapentinem může souviset také s nevyužíváním plného dávkovacího rozmezí léku

20 Screening tyreopatií žen po časných spontánních potratech – klinická a nákladová efektivita Workshop Pokroky BMI 6.11.201220 / 27 Diplomová práce, 2012 Ing. Jana Bartáková (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz) -III. interní klinika VFN poskytla retrospektivní data 297 žen -do studie bylo zařazeno celkem 251 žen (84,5 %) -byla použita CEA ve vztahu k reprodukčnímu zdraví ženy z perspektivy zdravotní pojišťovny a časového horizontu 6 let prospektivně; diskontní sazba 3 % -znovu otěhotnělo 197 žen (78,5 %), i přes snahu neotěhotnělo 24 (12,0 %) žen, o další graviditu se nesnažilo 30 (9,6 %) žen -léčba Levothyroxinem vedla k navýšení počtu úspěšně ukončených těhotenství o 5 dětí/100 žen ve srovnání se skupinou Neléčené a k úspoře 403 251 Kč/100 žen -náklady na jedno úspěšně ukončené další těhotenství dosáhly: v Kontrolní skupině 24 599 Kč, ve skupině Léčené 28 959 Kč, ve skupině Neléčené 46 369 Kč -výsledek: screening tyreopatií u žen po spontánním potratu a léčba Levothyroxinem je z perspektivy reprodukčního zdraví žen klinicky i nákladově efektivní

21 Socioekonomický význam včasného záchytu karcinomu prostaty (COI) Workshop Pokroky BMI 6.11.201221 / 27 Diplomová práce, 2012 Ing. Jaroslava Kozáková (vedoucí: doc. Juraj Borovský) -retrospektivní údaje za období leden 2009 až prosinec 2011, (jediná) urologická ambulance okresu Rakovník -náklady na léčení karcinomu prostaty: včasný záchyt (RAPE) 154 200 Kč včasný záchyt (aktinoterapie) 142 600 Kč pokročilé stadium 849 500 Kč

22 Modelování cíleného screeningu karcinomu prsu Workshop Pokroky BMI 6.11.201222 / 27 Diplomové práce, 2011 (V.Š.) a 2012 (K.K.) Ing. Veronika Šinkorová, Ing. Kateřina Kotajná (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz) -spolupráce s onkologickou klinikou VFN -karcinom prsu způsobený mutací genů BRCA1 a BRCA2 -využití dat z databáze zdravotnického zařízení – od roku 2002 -malý vzorek  využití modelování metodou Monte Carlo -QALY použity z literatury (Schleinitz et al., 2006) -na základě výpočtu je vyslovena hypotéza, že tento screening není ekonomicky efektivní -studie ukázala na chyby v zařazování žen do screeningového programu

23 Kvalita pracovního života pacientů s roztroušenou sklerózou Workshop Pokroky BMI 6.11.201223 / 27 Diplomová práce, 2011 Ing. Veronika Mezerová (vedoucí: dr. Lubomír Poušek) -měření pomocí dotazníků MSQOL-54: kvalita života (specifický dotazník pro pacienty s RS) SQWL: subjektivní kvalita pracovního života (Sociologický ústav AV) 237 resp. 199 respondentů -statisticky významný rozdíl mezi zaměstnanými a nezaměstnanými pacienty s relaps-remitentní nemocí -pacienti s RS vykazují vyšší index kvality pracovního života než běžná populace (!!)

24 Pracovní produktivita pacientů s ankylozující spondylitidou Workshop Pokroky BMI 6.11.201224 / 27 Diplomová práce, 2012 Ing. Klára Kruntorádová (vedoucí: Dr. Tomáš Doležal) -ve spolupráci s iHETA -studie – 230 pacientů (58,3 % mužů) s průměrným věkem 49,3 roků a průměrnou délkou onemocnění 18,0 let -dotazníky: WPAI:AS, HAQ, BASDAI -výpočet metodou frikčních nákladů -AS u pracovně aktivních pacientů spojena s 40,7% snížením pracovní produktivity a 40,3% snížením každodenní činnosti

25 Nákladová efektivita masážních lůžek CERAGEM Workshop Pokroky BMI 6.11.201225 / 27 Diplomová práce, 2010 Ing. Zuzana Heinzová (vedoucí: doc. Juraj Borovský) -porovnání využití automatického masážního lůžka CERAGEM s klasickou manuální masáží -uvažovány pořizovací, mzdové a režijní náklady -provoz lůžka je nákladově efektivnější -optimální provoz oddělení: 4 lůžka CERAGEM obsluhovaná jednou osobou

26 Děkuji spolupracovníkům, kteří se na FBMI podílejí na rozvoji HTA a kteří přispěli k tomuto příspěvku: Prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. Doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D. Ing. Zuzana Darmopilová, Ph.D. Doktorandi: Ing. Gleb Donin Ing. Zuzana Gabrhelíková Sečanská Mgr. Ilya Ivlev Ing. Ivana Juřičková Ing. Roman Komkov Ing. Karolina Kreuterová Ing. Klára Kruntorádová Ing. Veronika Mezerová Ing. Pavel Rosenlacher Ing. Lukáš Roubík Ing. Jakub Vacek www.czechhta.cz

27 Děkuji za pozornost. rogalewicz@fbmi.cvut.cz

28 Co všechno patří do HTA Párové srovnávání (matematická statistika, 1927) Metaanalýza (1940, v medicíně 1955, EBM) Měření kvality života (sociologie, vztažené ke zdraví) QALY (quality-adjusted life years) Nákladové analýzy (COI, CMA, CEA, CUA, CBA) ICER (incremental cost-effectiveness ratio), prahová hodnota ICER Ochota platit (WTP) Workshop Pokroky BMI 6.11.201228 / 23

29 Porovnání plicních ventilátorů (CEA) (pro akutní péči) Workshop Pokroky BMI 6.11.201229 / 23 Diplomová práce, 2012 Ing. Alžběta Starková (vedoucí: Ing. Ivana Juřičková) -porovnání přístrojů Dräger, Cheirón a Hamilton -multikriteriální analýza na základě technických parametrů -pořizovací náklady -CEA – přínos vztažený na jednotku peněz PořadíPlicní ventilátorCena/přínos 1.Avea (Cheirón)997 000 2.Galileo (Hamilton)1 540 000 3.Evita 4 (Dräger)1 996 000 4.Evita XL (Dräger)2 251 000


Stáhnout ppt "Vladimír Rogalewicz CzechHTA, Katedra biomedicínské techniky FBMI HTA na FBMI: spektrum realizovaných studií."

Podobné prezentace


Reklamy Google