Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plukovník. gšt. Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D., dr.h.c. 12. 4. 2006 Motto Kvalitní studentská základna a kvalitní akreditované studijní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plukovník. gšt. Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D., dr.h.c. 12. 4. 2006 Motto Kvalitní studentská základna a kvalitní akreditované studijní."— Transkript prezentace:

1 plukovník. gšt. Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D., dr.h.c. zbysek.korecki@unob.cz 12. 4. 2006 Motto Kvalitní studentská základna a kvalitní akreditované studijní programy.

2 Obsah Úvod 1. Identifikace dosažených úspěchů a podpora jejich dalšího rozvoje 2. Identifikace oblastí vyžadujících změnu 3. Variantní řešení a nástroje Závěr 2

3 VÝCHODISKA  Zkušenosti vytvářejí předpoklady pro formování koncepce rozvoje.  Významnou roli hraje schopnost představit si dopady přijatých směrů. PRÁVNÍ PODKLAD  Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vysokých školách").  Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015.  Sorbonnská deklarace o harmonizaci výstavby Evropského systému vysokého školství, podepsaná v Paříži 25. května 1998.  Boloňská deklarace Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání, podepsaná 19. června 1999 a spolupodepsaná ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  Pražské komuniké ministrů "Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání" ze dne 19. května 2001, Berlínské komuniké z 19. září 2003.  Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015. Úvod 3

4  Vize fakulty trvale se rozvíjející špičkové pedagogické, vědecké a konzultační pracoviště v oblasti bezpečnostních studií a v ojenského leadershipu  Cíl návaznost na dosavadní vývoj fakulty vybudování pozice fakulty v rámci bezpečnostních studií  Hlavní kritérium úspěšnosti fakulty Identifikace dosažených úspěchů a podpora jejich dalšího rozvoje Uplatnění absolventů v praxi 4

5 Akreditované studijní programy fakulty do 2018: ekonomika a management (KKOV: 6208) (bezpečnostní management, ekonomika obrany státu, vojenský management) Posílení postavení fakulty na škole  Vzdělávání zaměstnanců kurz PEPSY (K 109) - 140 zaměstnanců (2005 - 2012) jazyková příprava  Výuka v anglickém jazyce počet nabízených předmětů  aktualizace studijních pomůcek podpora vzdělávání a dostupnost  studenti ankety a jejich důsledné zpracování Pedagogika 5

6  impulsy vlastní předsevzetí: FEM musí být orientovaná na praxi MO: úzká spolupráce se sekcemi a agenturami AČR podpora aktivit realizujících spojení s praxí  studenti plnění požadavků sekcí GŠ AČR a firem s možností zpracování bakalářských, diplomových a doktorských prací  učitelé spolupráce firem a kateder při realizaci výzkumu Spojení s praxí 6

7  Rozvoj spolupráce v rámci aktivit NATO  Zapojení do vzdělávacích aktivit MLCC  Založení Centra transatlantických vztahů ○ rozvíjet výzkum a akademickou spolupráci v oblasti mezinárodních vztahů, bezpečnosti, evropské a americké zahraniční politiky.  Rozvoj spolupráce v rámci EU rozvíjení aktivit v rámci projetu ERASMUS participace na aktivitách v rámci uskupení CEFME.  studenti podpora výuky v cizích jazycích ECTS  podpora zahraniční výměny studentů  učitelé výuka v cizích jazycích ○ podpora výuky předmětů v anglickém či jiném světovém jazyce podpořená odpovídajícím finančním ohodnocením zahraniční stáže učitelů Zahraniční vztahy 7

8  Učitelé INOSPEM (VI/2013-VI/2015) Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu  Studenti – specifický výzkum ( 23 projektů) Modelová podpora rozhodovacího procesu velitelů – komplexní model pragmatičnosti úderu Organizace systému řízení vybraných dílčích prvků bojové podpory úkolového uskupení Simulace logistických procesů na taktickém stupni s cílem podpořit přípravu vojenských profesionálů v oblasti používání VTM Věda a výzkum 8

9 Identifikace oblastí vyžadujících změnu Programové cíle - vize rozvoje fakulty  Zřízení Rady vědního oboru.  Jasná profilace učitelů a vědců/ inovátorů.  Zařazení do rozdělovníku dokumentace z úrovně rezortu obrany pro potřeby akademické obce.  Účast vrcholového managementu na velitelských zaměstnáních resortu MO (dle VO).  Efektivnost využití učitel (využití PC) počet studentů na učebně.  Plán spolupráce se sekcemi a agenturami.  Rejstřík firem. 9

10  nástroje výkonné vedení fakulty ○ děkan ○ proděkan pro vzdělávání a informatiku ○ proděkan pro vědeckou a expertní činnost ○ proděkan pro styk s praxí a vnější vztahy ○ proděkan pro vnitřní řízení ○ tajemník fakulty asistenti proděkanů – cesta k oproštění od rutinní práce katedry ○ vedoucí kateder ○ formování odborného profilu jednotlivých kateder  cesty řešení v jednotlivých oblastech pedagogika spojení s praxí věda a výzkum zahraniční vztahy prezentace fakulty Nástroje a cesty 10

11  Učitelé analýza vědních oborů v návaznosti na schopnost zabezpečovat vědeckou, výzkumnou, inovační a expertní činnost UO v souladu s potřebami AČR, tzn. s potřebami praxe a potřebami dalších partnerů. ○ monitorovat vývoj požadavků AČR na výzkum, vývoje nebo inovace posilování role kateder jako poradenských center pro AČR i bezpečnostní sektor ČR. ○ vytvářet expertní centra dle požadavků resortu obrany MO a vytvářet podmínky pro jejich rozvoj zvýšení využitelnosti výsledků výzkumu, vývoje a inovací na UO, zejména ve vojskové praxi. ○ podporovat projekty s praktickými výstupy ve prospěch AČR, resp. resortu MO ○ prohloubit spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu v oblasti výzkumu a vývoje ○ zřízení Centra pro výzkum, vývoj a inovaci pomoc katedrám při vyhledávání partnerů pro společný výzkum v ČR i v zahraničí  Studenti zvýšení prestiže doktorského studia v podmínkách resortu ministerstva obrany péče o perspektivní studenty Věda a výzkum 11

12 o fakultě se musí vědět…  marketing fakulty web fakulty odborně zaměřená skupina marketingu /pověřený zástupce katedry Den otevřených dveří + informační CD  DVD fakulty  učitelé spolupráce s praxí pořádání a aktivní účast na konferencích a odborných akcích, kulatých stolech publikační a výzkumná činnost  studenti prezentace fakulty při studiu v zahraničí úspěšní absolventi Prezentace fakulty 12

13 139 58 132 79 60 54 34 47 31 28 43 18 19 306 42 67 3728 66 14 16 15 6 5 7 22 Cílený marketing 13

14 1. Reforma terciárního vzdělávání. 2. Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-RAM). 3. Systémová podpora efektivního řízení institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových organizací (EFIN). 4. Podpora technických a přírodovědných oborů (PTTO). 5. Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EFTRANS). 6. Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů (Audit VaVaI). 7. Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání (KVALITA). 8. Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR (KREDO). Realizované projekty 14

15  získávání dalších finančních prostředků pro fakultu  zakázky firem  věda a výzkum  rozvojové projekty  sponzoři  vztahy na pracovišti podpora výjezdních zasedání kateder a dalších katedrálních akcí kontakt s bývalými učiteli fakulty zkvalitňování komunikace a informovanosti Variantní řešení a nástroje Učitelé a zaměstnanci 15

16  Budování či intenzívní tlak na zlepšování podmínek studia studijní informační systém, knihovna (rozsah literatury, provozní doba) zřízení studovny s přístupem na internet, počítačová síť možnosti kopírování, skenování menza (čas a způsob dobíjení kreditu) možnosti ubytování (kvalita, vybavení a inovace – nábytek; posilovna – funkčnost zařízení) prostředí školy (inovace vybavení – materiální i software) učebny (např. klimatizace, projektory) zavedení automatů na jídlo a rozšíření automatů na pití včetně studených nápojů využití MOODLE – tvorba a dostupnost studijních materiálů diskuse o formě plánování – přímá a nepřímá výuka (příprava materiálu na nepřímou výuku) přímou výuku orientovat na cvičení a semináře  studijní kruhy změna organizace výuky v čase (vyučování v blocích, zintenzivnění výuky a průběh ve 3 dnech)  komunikace s fakultou studijní referentky (vymezení pracovní doby určené pro studenty) tajemník pro studentské záležitosti  doživotní kontakt s fakultou – jak absolventy přiblížit své fakultě? cíl: absolvent je na fakultu zdravě pyšný a rád se na ni vrací založení absolventského klubu – absolventy aktualizovaný zdroj elektronických kontaktů absolventů použitelný fakultou i absolventy navzájem postgraduální kurzy Studenti 16

17  pro studenty zřízení funkce tajemníka pro studentské záležitosti úvodní soustředění nově přijatých studentů průvodce prezenčním a distančním studiem brožura Vedlejší specializace Den otevřených dveří intenzivnější marketing k civilnímu studiu průvodce studiem ERASMUS (rozšíření nabídky pro civilní studenty) výuka Moodle a distribuce studijních materiálů  pro zaměstnance nově připravovaný kurz – K 109 (2014) v rámci projektu ESF podmínky pro habilitační a jmenovací řízení Navrhované změny v pedagogice 17

18  Studenti zrušení přenosnosti kreditů do dalšího semestru zrušení indexů zavedení studijních kruhů v 1. semestru  Učitelé změna dislokace kateder v souladu s plánem investic (2014) Celoškolní aktivity (integrita školy zdola) 18

19  Služba fakultě  Důsledné plnění předsevzetí  Komplexní přístup překážky je třeba překonávat, nikoliv zdůvodňovat objektivní problémy kdo chce, hledá cesty, bojuje aktivitou; kdo nechce, hledá důvody  Kontakty s vedením ostatních fakult a univerzity Závěr Služba fakultě 19

20  Nejdůležitější je mít jasné priority a využít prostor, který se často nabídne nečekaně.  Je třeba mít jasnou koncepci, která člověku dá sílu využít podmínky pro její realizaci. Závěr 20

21 Vize fakulty trvale se rozvíjející špičkové pedagogické, vědecké a konzultační pracoviště v oblasti bezpečnostních studií a v ojenského leadershipu Prezentace publikována http://unob. v rubrice XXX Děkuji Vám za pozornost Motto Kvalitní studentská základna a kvalitní akreditované studijní programy. 21


Stáhnout ppt "Plukovník. gšt. Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D., dr.h.c. 12. 4. 2006 Motto Kvalitní studentská základna a kvalitní akreditované studijní."

Podobné prezentace


Reklamy Google