Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současné aktuální otázky českého civilního letectví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současné aktuální otázky českého civilního letectví"— Transkript prezentace:

1 Současné aktuální otázky českého civilního letectví
2. bod programu 8. zasedání Podvýboru pro letectví a kosmonautiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 30. března 2006, hod., Ministerstvo dopravy Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví MD

2 Obsah Zákon o civilním letectví Vnější vztahy Schengen
Stabilizace letišť Pracovní program EU (závazky ČR směrem k EU) Security Safety Jednotné evropské nebe Obchodování emisemi v letecké dopravě Volné letištní časy na letištích Společenství (sloty) Poplatky za použití letiště Přístup na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství Posilování práv cestujících v letecké dopravě

3 Zákon o civilním letectví
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Stav projednávání ( Senát PČR - plénum) Očekávaný vstup v účinnost 7/2006

4 Zákon o civilním letectví II
Co dál? Právní studie (studie musí dát jednoznačný výsledek, zda analyzované předměty právní úpravy jsou z hlediska českého právního řádu, evropského a mezinárodního práva dostačující nebo zda je nutná změna příslušné právní úpravy a v jakém rozsahu) Možná rekodifikace (4 až 5 let práce)

5 Vnější vztahy Nejedná se o rozšiřování Dopravní politiky ČR pro léta 2005 – 2013 Cíle pro střednědobé až dlouhodobé období ČR jako významné přestupní místo z pravidelných linek ze západní Evropy, Kanady a USA na linky směrované do států východní Evropy a na Blízký a Dálný Východ rozvoj linek na východ od ČR (RF, Ukrajina, ČLR, Indie, Japonsko) Současné spojení (linky) Provozovatelé (letečtí dopravci)

6 SCHENGEN schengenské acquis I. kategorie (2004)
schengenské acquis II. kategorie (10/2007) koordinace V4 Letiště v ČR – vnitřní a vnější hranice 18 mezinárodních letišť (12 chce provozovat non-schengenské lety – vnější hranice) způsoby separace cestujících (fyzická a administrativní)

7 administrativní separace
SCHENGEN II Mezinárodní letiště s ohledem na vnitřní a vnější schengenské lety a způsob separace schengenské a neschengenské zóny letiště vnitřní hranice vnější hranice fyzická separace administrativní separace 1 Benešov x 2 Brno-Tuřany 3 Hosin 4 Hradec Kralové 5 Karlovy Vary 6 Klatovy 7 Kunovice 8 Mnichovo Hradiště 9 Olomouc 10 Ostrava-Mošnov

8 administrativní separace
SCHENGEN III Mezinárodní letiště s ohledem na vnitřní a vnější schengenské lety a způsob separace schengenské a neschengenské zóny letiště vnitřní hranice vnější hranice fyzická separace administrativní separace 11 Otrokovice x 12 Pardubice 13 Plzeň 14 Praha Ruzyně 15 Přerov 16 Roudnice nad Labem 17 Vodochody 18 Vysoké Mýto

9 Stabilizace letišť Letištní síť ČR Majetkoprávní vztahy
pozemky ve vlastnictví či s právem hospodaření MO a ÚZSVM vojenský majetek na dotčených letištích byl MO označen jako trvale nepotřebný majetek (viz zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů)

10 Stabilizace letišť II MO (nepotřebný majetek) pozemky na letištích Hořice v Podkrkonoší, Jičín, Jihlava, Kladno, Panenský Týnec, Příbram, Vyškov, Havlíčkův Brod a Mnichovo Hradiště ÚZSVM usiluje o převod pozemků na letištích Toužim, Zábřeh, Klatovy, Podhořany, Staňkov, Ústí nad Orlicí a Nové Město nad Metují

11 Stabilizace letišť III
Jedním z cílů odboru civilního letectví MD bude v následujícím období mj. snaha o stabilizaci majetkoprávních vztahů na dotčených letištích s cílem zachování leteckých aktivit

12 Pracovní program EU Závazky vyplývající pro ČR z členství EU
Současné a očekávané iniciativy EK Vnější vztahy Security Safety Jednotné evropské nebe Obchodování emisemi v letecké dopravě Volné letištní časy na letištích Společenství (sloty) Poplatky za použití letiště Přístup na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství Posilování práv cestujících v letecké dopravě

13 Vnější vztahy souvislá letecká politika vůči sousedním zemím EU (politické a ekonomické důvody) dvoustranné letecké dohody rozsudky ESD (výlučná pravomoc ES pro určité aspekty dvoustranných dohod; snaha o soulad s právem ES)

14 Vnější vztahy II Horizontální mandát (nahrazení určitých ustanovení dvoustranných dohod) sjednány a podepsány Ukrajina a Chile 21 parafováno (Austrálie, Singapur, Balkánské země, Vietnam, Libanon, Uruguay, Gruzie, Kyrgystán, Malajsie, Paraguay aj.) Vertikální mandát (sjednání jednotné dohody) uděleny pro USA, Maroko, ECAA USA – jednání pokračují Maroko, ECAA – připraveny k podpisu

15 Security Priorita (audity a personální zabezpečení)
Nařízení EP a Rady (ES) č. 2320/2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví; řada dalších prováděcích nařízení Novelizace resp. návrh nového nařízení na úrovni PS Rady EU dojednán březnová Rada MD EU přijala obecný přístup

16 Security II Změny v návrhu (přidány)
bezpečnostní opatření pro letadla za letu, zvýšení harmonizace v oblasti ochrany před protiprávními činy při přepravě nákladu, zavádění tzv. one-stop security systému – náklad, cestující a zavazadla budou moci být (např. při tranzitu) kontrolovány pouze jednou v průběhu přepravy (na výchozím letišti)

17 Safety Celosvětový letecký systém je bezpečný
Princip národní suverenity (Chicago Convention) Zavádění auditů USOAP (ICAO) IASA (USA) SAFA (JAA) Komunitární úprava směrnice 91/670/EC, nařízení Rady 3922/91, směrnice 94/56/EC, směrnice 2003/42/EC, směrnice 2004/36/EC, a zejména nařízení EP a Rady č. 1592/2002

18 Safety II Budoucí iniciativy
ICAO (transparentnost a zveřejňování výsledků auditů USOAP) Konference 20. – USOAP audit v ČR (6. – ) – minoritní nálezy v oblasti personálního zajištění EU Air Safety Committee seznam Společenství (více novela rámcového nařízení EP a Rady (ES) č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví

19 Safety III Novela nařízení 1592/2002
letadla registrovaná ve třetích zemích provozovaná v rámci EU by měla splňovat stejné požadavky jako letadla registrovaná v EU EK navrhuje, aby se komunitární předpisy rozšířily i na letecký provoz, pilotní osvědčení a letadla třetích zemí rozšíření působnosti a pravomocí EASA – vliv na činnosti ÚCL Cíl EU – do roku 2010 chce mít Společenství konsistentní a jednotnou předpisovou základnu v oblasti safety a EASA by měla být v EU jediným úřadem (jedinou agenturou) odpovědným za přípravu, provádění a monitorování těchto předpisů a pravidel.

20 Jednotné evropské nebe
koncept JEN (čtyři základní nařízení EP a Rady 549 – 552/2004) – regulace poskytování LPS ve vzdušném prostoru států EU za účelem účinného využití vzdušného prostoru v Evropě s cílem zvýšit jeho kapacitu a odstranit nepravidelnosti v provozu základní nařízení nařízení EP a Rady 549/2004 – rámcové nařízení nařízení EP a Rady 550/2004 – nařízení o poskytování služeb nařízení EP a Rady 551/2004 – nařízení o vzdušném prostoru nařízení EP a Rady 552/2004 – nařízení o interoperabilitě nový institut NSA (vnitrostátní dozorový orgán – ÚCL) prováděcí pravidla (Výbor jednotného nebe) nařízení Komise 2096/2005, nařízení Komise 2150/2005 návrhy nařízení Komise o jednotném zpoplatnění LPS, nařízení Komise týkající se zavedení funkce bezp. dozoru uplatňovaného NSA

21 Jednotné evropské nebe II
SESAR (dříve SESAME) technologická součást JEN má umožnit vypořádat se s omezeními vzdušného prostoru a s nedostatkem letištních kapacit, především díky optimálnímu využití současných infrastruktur a rozvoji výpočetních a komunikačních technologií (např. v oblasti datového přenosu mezi letadlem a pozemním střediskem, družicové navigace či automatizovaného řízení tras letadel v reálném čase) vznik společného podniku – zapojení rozpočtu TEN-T, Eurocontrol a soukromých zdrojů Definiční fáze (2005 – 2007) Prováděcí fáze vývojová etapa (2008 – 2013) zaváděcí etapa (2014 – 2020)

22 ETS (obchodování emisemi)
vliv letecké dopravy na změnu klimatu (3,5 % z celkového součtu všech zdrojů skleníkových plynů souvisejících s lidskou činností) Mezinárodní rozměr ICAO rezoluce z roku 2004 UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) EU (stranou Kjótského protokolu) – legislativa umožňující obchodování emisemi v rámci ETS u stacionárních zdrojů

23 ETS (obchodování emisemi) II
Obchodování emisemi – u letecké dopravy lze zvažovat jako jeden z možných a nákladově efektivních nástrojů Princip obchodování emisemi - nakupování a prodávání „povolenek“ na emise skleníkových plynů do atmosféry V současné době jsou na půdě EU zahájeny první práce na tvorbě předpisové základny v předmětné oblasti. Pozice ČR nejedná se o stacionární zdroje nalézt rovnováhu mezi tržními opatřeními, konkurenceschopností a udržitelným rozvojem leteckého odvětví vztah mezi opatřeními na úrovni EU a širším celosvětovým rámcem charakter a rozsah ETS (pouze CO2) nejen letečtí dopravci

24 ETS (obchodování emisemi) III
Pozice ČR (pokračování) ČR by neměla uvažovat o zavedení nekoordinovaných a unilaterálních poplatků v předmětné záležitosti. Zavedení letecké dopravy do ETS před dokončením 2. etapy emisního obchodování (období 2008 – 2012) je pro ČR nepřijatelné.

25 Volné letištní časy na letištích Společenství
Nařízení Rady č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování slotů na letištích Společenství – jedním z předpokládaných legislativních návrhů EK má být novelizace Nařízení EP a Rady (ES) č. 793/2004 (přineslo lepší definici volných letištních časů (slotů), lepší určování kapacity a kapacitních omezení, která berou v úvahu provozní potřeby a provozní omezení na letištích, a také upřesnění pojmů a vztahů u nově vstupujících dopravců na trh)

26 Volné letištní časy na letištích Společenství II
konzultační dokument EK pro veřejnost k připomínkám s termínem do ECAC pracovní skupina k problematice slotů – návrhy aplikační EK uvádí následující důvody k novelizaci: nedostatek ekonomických incentiv, které by mohly být dopravcům nabídnuty za jejich nevyužívané sloty – systém obchodování s volnými letištními časy MD v zásadě vítá myšlenku unifikace v předmětné oblasti, která však musí mít za cíl: zjednodušení, zprůhlednění, ale i efektivnější využití systému přidělování slotů, a to i s prozkoumáním možností zavedení ekonomických nástrojů do systému – obchodování se sloty. Také budou muset být vztahy v úvahy i jiné možnosti zefektivnění např. redistribuce slotů, aukce slotů,...

27 Poplatky za použití letiště
Stanovení pravidel pro regulaci poplatků vybíraných za použití letiště není mezinárodně unifikováno a je ponecháno na jednotlivých národních úpravách a aplikování pravidel ICAO (doporučující pravidla) 1) nákladová cena, tj. poskytovatel letištních služeb může do ceny zakalkulovat oprávněné náklady včetně přiměřeného zisku; 2) nediskriminační cena, tj. náklady spojené s poskytnutím letištních služeb jednomu dopravci nelze přenášet na jiného dopravce. Povinná konzultace s uživateli letiště Snaha EK ospravedlnit návrh směrnice o výběru poplatků za používání letištní infrastruktury (znění neznámé)

28 Poplatky za použití letiště II
Pozice MD - není přesvědčeno o potřebě unifikace a regulace v oblasti poplatků za použití letiště: neexistuje „právní základ“ (ve smyslu např. existence nařízení EP a Rady č. 550/2004 z legislativního balíčku Jednotného evropského nebe pro oblast LPS) pro vydání takové směrnice; EK neprovedla veřejnou konzultaci s uživateli letišť či zástupci leteckého průmyslu, jako tomu bylo např. u slotů, pozemního odbavování aj.; administrativně náročná regulace v oblasti, která není problematická a ani požadavek na regulaci nevzešel z iniciativy uživatelů služeb provozovatelů letišť, je neefektivní; stávající přímá regulace – povinná konzultace s uživateli letiště při stavování výše jednotlivých poplatků– je plně dostačující a spravedlivá; tato iniciativa byla členskými státy i zástupci leteckého průmyslu silně kritizována už v devadesátých letech a nyní, v ještě konkurenčnějším a více tržním prostředí, není legitimního důvodu pro harmonizaci a jakoukoli akci na úrovni EU;

29 Přístup na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství
Návrh novely směrnice č. 96/67/ES o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství – dlouhodobě sledovaná oblast (veřejná konzultace s termínem !) Důvody k novelizaci: problematika self-handlingu – obtížná definice vágnost požadavku na pojištění odpovědnosti u poskytovatelů odbavovacích služeb vágní řešení případů odchodu poskytovatele odbavovacích služeb z trhu slabá provázanost problematiky bezpečnosti leteckého provozu safety a požadavků na poskytovatele odbavovacích služeb složení a úloha Výboru uživatelů letiště aj.

30 Posilování práv cestujících v letecké dopravě
Předpisová základna ES velice široká (785/2004, 261/2004,…) Návrh Nařízení EP a Rady o právech osob s omezenou pohyblivostí v letecké dopravě je těsně před vyhlášením v Úředním věstníku EU a jsou dokončovány legislativně-jazykové záležitosti.

31 Děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek
8. Zasedání Podvýboru pro letectví a kosmonautiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na půdě Ministerstva dopravy


Stáhnout ppt "Současné aktuální otázky českého civilního letectví"

Podobné prezentace


Reklamy Google