Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich využívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Odborná přednáška 10. 1. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich využívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Odborná přednáška 10. 1. 2013."— Transkript prezentace:

1 Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich využívání v MŠ
CZ.1.07/1.3.02/ Odborná přednáška

2 K aktuálním problémům předškolní výchovy. Dichtung und Wahrheit
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

3 Rekapitulace první přednášky z 12. října 2011
Struktura Rekapitulace první přednášky z 12. října 2011 Vývoj představ za posledních 100 let Institucionalizace předškolní výchovy jako politický úkol Srovnání se zahraničím Co říkají poslední výzkumné práce? Nutnost revize RVP pro PV v ČR? Perspektivy předškolní výchovy.

4 Vývojové trendy v mateřském školství.
O ČEM BUDU HOVOŘIT? Vývojové trendy v mateřském školství. Jak se dítě učí to, s čím potom žije? Kontinuita nebo potřeba reforem s cílem zlepšování stavu. Jak chápat inovace a alternativní metody? Smysl mateřských škol nyní a v budoucnu. Co můžeme udělat již nyní?

5 Vývojové trendy v mateřském školství
19. století: opatrovny (bezpečnost, zdraví) mateřské školy (bezpečnost, výchova, činnosti dané pro všechny najednou) jesle (sociální návyky, bezpečnost) První polovina 20. století: - Reformní pokusy (A. Süssová, L. Jarníková) – cílem není obsah, ale osobnost dítěte

6 Trendy ve 2. polovině 20. století
Trendy do současnosti Trendy ve 2. polovině 20. století Snaha státu po monopolu na výchovu – ideologizace zneužívá pedagogizaci práce, začlenění do vzdělávacího systému, příprava pro ZŠ, Plná zaměstnanost žen – MŠ vítány jako sociální služba Zvýšení teoretické úrovně vzdělávání vychovatelek – učitelek Ve světě boj za pedagogizaci předškolních institucí jako sociální služby

7 Současnost – respekt k individualitě dítěte, RVP
Kreativita v rámci RVP a ŠVP Bez spolupráce s rodiči to nejde Další profesionalizace učitelek – Bc., NMgr. Součást školského systému – z výsledků vychází činnost v ZŠ. Děti jsou jiné. Jak? a Proč?

8 Preference ekonomických krátkodobých efektů.
Revize reforem – snížit náklady na „péči“ státu (veřejnosti) o výchovu a vzdělávání. Výsledky vědeckého poznání mají malý vliv na spuštění reforem - příčiny jsou ekonomické – okamžitý úspěch se cení. Cíl: zvýšení efektivity (kvality) za méně peněz, ale více slibů. Rezignace na zlepšení budoucnosti – investice do lepší současnosti – udržet si vliv.

9 Porovnání se zahraničím
Education at a Glance OECD. (1 kapitola o MŠ) Patříme mezi naprostou světovou špičku v obsahu, počtech dětí, nikoliv v materiální péči. Stále více zemí zařazuje PV do povinné docházky – zlepšit výsledky v PISA testech. Počet dětí nadpůrměrný: 60% 3letých, 85% 4letých, 92% 5letých. Více jen A, D, H. Financování: OECD: veřejné výdaje 3x vyšší než soukromé sféře. U nás 1,4 více (8% dětí v soukromých MŠ, OECD: 0,5% z HDP (i ČR) Vzdělávání učitelek ve světě – na úrovni našich VOŠ a Bc. OECD – 14 dětí na učitelku, ČR 13,9 (průměr) – ISL, EST – 10, F, TR 20 dtí.

10 Výsledky výzkumů UP Olomouc 2011-2012 (ČR – SK – SLO):
Pozorovány a testovány činnosti a reakce stovek dětí ve třech zemích bez odkladu, po ročním odkladu, děti s navrženým odkladem: Intelektový výkon, Kognitivní zralost, Percepční zralost, Jemná motorika, grafomotorika, vizuomotorika, Orientační test školní zralosti (Jirásek 1992) Motorická koordinace, Soustředěnost dětí Předškolní vzdělávání a jeho efekty.

11 Intelektový výkon dětí (Ravenův test výkonu dítěte):
Inteligence abstraktní, praktická, sociální. Děti více řeší konkrétní problémy. Obě pohlaví rovnocenná. Inteligence průměrná. Odklad prospívá významně. Inteligence je nástrojem adaptace. Její úroveň závisí nejen na genetických dispozicích, ale významně na motivaci a dobrém pracovním nástroji. Vliv výchovného prostředí rodiny (vyšší vzdělání výhodou) i MŠ. - Zvyšuje se počet nestimulovaných dětí.

12 Přímý vliv podnětného prostředí na rozvoj dětské inteligence.
Systém předškolního vzdělávání je nezbytný. Rozvíjet přirozené potřeby dítěte a na jejich úroveň naváže ZŠ (RVP)

13 Kognitivní zralost: Důležité pro zvládání dovednosti čtení, psaní, počítání. Oblast vizuomotoritky, grafomotoriky, řeči a vnímání (prostorové, zrakové, sluchové a časové) Výslovnost průměrná , lepší jsou dívky – pečlivost, Chlapci vynikají více v konstrukčních hrách a třídění – význam rodinného prostředí, s čím si děti hrají?

14 Percepční zralost: Míra propojování informací ze vnímání s mozkem a nervovou soustavou – Edfeldtův reverzní test: Lépe dívky – vyšší soustředěnost, klid. Významný posun po ročním odkladu – vliv rodinného prostředí (vzdělanost rodičů) i MŠ.

15 Jemná motorika, vizuomotorika a grafomotorika:
Kreslení, ruční práce, vystřihování (čas, přesnost) – koordinace ruky a oka. Vliv odkladu podstatný - má být posunut nástup do povinné školní docházky?

16 Jiráskův orientační test školní zralosti (1992):
Metoda prvního posouzení úrovně školní zralosti. Průměrné výsledky u všech kategorií, nejlépe děvčata s odkladem. Chlapci zaostávají v grafomotorice, koncentraci a sebekontrole.

17 Motorická koordinace:
Orientační test dynamické praxe (Míka 1982) – diagnostika schopností koordinace učení a pohybu. Pomáhá odhalit lehké postižení mozku (rozumovou nebo pohybovou retardaci). Celý vzorek na hraně plnění normy, zvyšuje se zanedbanost dětí na úkor jejich materiálního vybavení, děti se méně pohybují v terénu, méně podnětů. Odklad poskytuje výrazné zlepšení výkonu. Zárodky možných poruch učení.

18 Pozitivní efekty předškolního vzdělávání:
Délka předškolního vzdělávání pozitivně ovlivňuje výkon dítěte – systematičnost a kontinuita. Kvalita kurikula – vzdělávacího programu. U nás nutnost zjednodušit ve prospěch tvořivosti učitele s ohledem na jedince. Materiální podpora programu a sociální zajištění personálu. Spolupráce s rodinou (zvyšuje se počet neúplných rodin – trpí stimulace dětí).

19 Jsou tradiční pedagogické návrhy stále aktuální?
Východiska koncepce tkví v reformě pedagogickém hnutí počátku 20. století. Co víme o stoletých návrzích I. Jarníkové a A. Süssové? Co z nich je stále aktuální?

20 Anna Süssová Vychovatelka a pěstounka v brněnských mateřských školách a opatrovnách ( ) 1907 – první návrhy na podnětné prostředí (vybavenost, materiál, zahrada) a aktivizaci dětí – více pohybu, méně deklamování nazpaměť. 1910 – vlastní MŠ v Brně – pokusná – realizace – Mekka pedagogická – kronika 1912 – kniha zkušeností - bestseller Aktivní spolupráce s pražskými reformátorkami (Jarníková) Brněnská Montessori

21 Ida Jarníková Reformátorka v Praze v 1. polovině 20. století: Vliv vztahu učitelky k dětem – důvěra, jistota, bezpečí, Vliv podnětného prostředí (znala názory Montessori i Decrolyho) Internacionalizace české předškolní výchovy – cesty po světě – knihy o obsahu výchovy a organizaci práce. Výrazně po roce 1948 již jako penzistka pomohla neideologizovat programy mateřské školy a prosadila koncept Komenského jako národní povinnost.

22 Revize RVP PV 2012 VÚP –metodika zlepšení podmínek pro MŠ, implementace RVP PV – pracovní skupina na MŠMT pro revizi RVP Akceptovat vnímání dítěte přes city a prožitky více než cvičení rozumu: 1. Zkrátit a zjednodušit složitost textu RVP (podmiňovací způsob nahrazen přítomným časem – mělo by – dítě dělá) 2. Doplnit sjednotit terminologii (funkční gramotnost) 3. Odmítnuta standardizace nahrazena konkrétními očekávanými výstupy s vlastním hodnocením v každé kapitole RVP. 4. Diskuse dále probíhá – návrhy pro novelu zákona.

23 Smysl mateřských škol v budoucnu?
Proklamace slibů a důležitosti předškolní výchovy jako záclona. Ekonomizace pojetí kvality výchovy a vzdělávání. Mateřské školy jako kontrolovaná přípravka pro povinnou školní docházku. Pokusy státu omezovat práva rodičů na výchovu vlastních dětí – kontrola výstupů určí kvalitu mateřské školy? Kolik státu vlastně potřebuje předškolní výchova?

24 Kvalita hodnoty je dána mírou naplnění našeho očekávání od dítěte.
A co dále? Posilovat sdílení žádoucích hodnot s rodiči dětí – společné aktivity, vzájemná podpora. Kvalita hodnoty je dána mírou naplnění našeho očekávání od dítěte. Permanentní diagnostická činnost a analýza zjištěných poznatků. Má smysl brzdit děti ve vlastním rozvoji a čekat na základní školu? Indigové děti. Dáme-li dětem potřebný prostor, důvěru a vybavení, zvládnou rychle překvapivé množství aktivit a dovedností.

25 Název přednášky nebo kapitola
Průběžná monitorovací zpráva Každá následující průběžná monitorovací zpráva se předkládá do 30 kalendářních dnů po uplynutí dalších 3 měsíců realizace projektu Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy nebude možné z důvodu dosud neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci prostřednictvím Benefit7, může poskytovatel prodloužit příjemci 30 denní lhůta o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

26 Děkuji za pozornost Karel Rýdl Univerzita Pardubice


Stáhnout ppt "Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich využívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Odborná přednáška 10. 1. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google