Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tisková konference Úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tisková konference Úřad."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tisková konference Úřad vlády České republiky, 12. 10. 2010 Pavel Drobil ministr životního prostředí Petr Nečas předseda vlády ČR Priority pro lepší životní prostředí a nižší administrativní zátěž

2 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 1.Novelu zákona o ochraně ovzduší k významnému zlepšení kvality ovzduší v ČR. 2.Ekoaudit ke snížení administrativní zátěže a byrokracie. Připravujeme

3 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Připravena na základě poslanecké iniciativy poslanců:  Pavla Drobila  Kristýny Kočí  Pavola Lukši Cílem rychlého projednávání v PSP je zajistit, aby obce získaly větší pravomoci při regulaci znečištění ovzduší již v nadcházející topné sezóně. Novela zákona o ochraně ovzduší 1.

4 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Hlavní cíl  Zlepšit kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji a dalších oblastech, kde se potýkáme s problémem dlouhodobě a výrazně překračovaných imisních limitů.  Významným způsobem snížit emise polétavého prachu z největších průmyslových závodů a částečně i z dopravy v centru obcí a měst, a tím snížit zátěž občanů vystavovaných zdravotním rizikům. Suspendované částice frakce PM 10 (jemný polétavý prach) představují zvýšená rizika plicních a cévních onemocnění a zvýšené riziko vzniku nádorových onemocnění. Novela zákona o ochraně ovzduší

5 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Emisní stropy pro vymezené skupiny zdrojů na územích se zhoršenou kvalitou ovzduší  Jsou novým regulativním nástrojem, který novela zavádí.  Stanoveny by měly být nařízením vlády.  Krajské úřady budou v rámci svých povolovacích kompetencí zodpovědné za jejich alokaci mezi jednotlivé znečišťovatele.  Stanovení emisního stropu se bude odvíjet od příspěvku zdrojů k imisní situaci. Novela zákona o ochraně ovzduší

6 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Nízkoemisní zóny  Umožní obcím v případech překročení některého z imisních limitů stanovit si na svém území formou nařízení tzv. nízkoemisní zóny.  Vozidla vjíždějící do zóny budou označena emisní známkou podle jejich emisních parametrů.  Nízkoemisní zónu budou moci obce vyhlásit pouze tam, kde jsou překračovány imisní limity (případně také ve zvláště chráněných územích či lázeňských územích) a současně existuje objízdná trasa bez omezení po pozemní komunikaci stejné nebo vyšší třídy. Nízkoemisní zóny úspěšně fungují v řadě západoevropských měst (např. cca 50 německých měst, Londýn, Stockholm). Novela zákona o ochraně ovzduší

7 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Osvobození dálnic a obchvatů od poplatku při smogových situacích  Při vyhlášení signálu upozornění a signálu regulace při překročení tzv. zvláštních imisních limitů pro PM 10 budou určité úseky dálnic (ty, které mají charakter obchvatu) osvobozeny od zpoplatnění.  Tím by mělo být zajištěno jejich větší využívání namísto nezpoplatněných městských silnic, a tedy alespoň krátkodobé snížení emisí z dopravy uvnitř měst. Novela zákona o ochraně ovzduší

8 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Ekoaudit = eliminace nadbytečných požadavků env. legislativy vychází z:  Usnesení vlády ČR č. 419/2010 ze dne 31. května 2010 k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR eliminací nadbytečných požadavků env. legislativy.  Programového prohlášení vlády, ve kterém se vláda zavazuje zjednodušit požadavky kladené na malé a střední podnikatele všude tam, kde zjednodušení nepovede ke snižování standardů ochrany ŽP. Ekoaudit 2.

9 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Hlavní cíl  Důsledné zjednodušení nepřehledné environmentální legislativy.  Zlepšování podnikatelského prostředí.  Snižování administrativní náročnosti.  Posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR. Ekoaudit

10 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Jakým způsobem Ekoaudit probíhá?  Byly seskupeny návrhy na zjednodušení a zefektivnění env. právních předpisů od zástupců průmyslových svazů a asociací, hospodářských a sociálních partnerů a další odborné veřejnosti.  Diskuze se vede o 96 konkrétních návrzích. Pro přehlednost byly návrhy rozděleny do 8 kapitol (dle zákona, kterého se týkají).  Každá kapitola (upravovaný zákon) byl opatřen popisem a rámcovým odhadem úspory nákladů pro podnikatele.  Kapitoly jsou řešeny v rámci nově ustavené meziresortní komise (MŽP, MPO, MZe, MMR, MF, MPSV, MD ad.).  Do konce roku 2010 budou konkrétní návrhy meziresortní komise předloženy vládě ČR. Ekoaudit

11 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Jaké zákony budeme zjednodušovat? 1.zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 2.zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 3.zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 4.zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 5.zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 6.zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 7.zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 8.zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Ekoaudit

12 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Konkrétní příklady  Návrh na prodloužení termínu pro zkoušky na těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu nebezpečných látek (pro vybrané typy těchto staveb) z 5 na 20 let.  Současné znění zákona o vodách se vztahuje i na objekty budované v posledních 10 letech podle nejlepších dostupných technik, které jsou trvale monitorované a bezpečnost provozu mají stanovenu přísnými zahraničními normami.  Realizací tohoto opatření by podle navrhovatele mělo dojít k úsporám až 500 mil. Kč/rok. Ekoaudit

13 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Konkrétní příklady  Návrh na zrušení povinnosti zpracovat Plán odpadového hospodářství původce odpadů (s výjimkou obcí).  MŽP s tímto požadavkem souhlasí a bude ho realizovat nejbližší novelou zákona o odpadech.  Realizací tohoto opatření by podle navrhovatele mělo dojít k úsporám až 200 mil. Kč/rok.  Návrh umožnit vždy zjištění emisí znečišťujících látek výpočtem či od zjištění emisí upustit.  Návrh se týká zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.  Uskutečnění této možnosti může přinést úsporu až 150 mil. Kč/rok. Ekoaudit

14 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tisková konference Úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google