Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tisková konference Úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tisková konference Úřad."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Tisková konference Úřad vlády České republiky, Pavel Drobil ministr životního prostředí Petr Nečas předseda vlády ČR Priority pro lepší životní prostředí a nižší administrativní zátěž

2 Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 1.Novelu zákona o ochraně ovzduší k významnému zlepšení kvality ovzduší v ČR. 2.Ekoaudit ke snížení administrativní zátěže a byrokracie. Připravujeme

3 Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Připravena na základě poslanecké iniciativy poslanců:  Pavla Drobila  Kristýny Kočí  Pavola Lukši Cílem rychlého projednávání v PSP je zajistit, aby obce získaly větší pravomoci při regulaci znečištění ovzduší již v nadcházející topné sezóně. Novela zákona o ochraně ovzduší 1.

4 Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Hlavní cíl  Zlepšit kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji a dalších oblastech, kde se potýkáme s problémem dlouhodobě a výrazně překračovaných imisních limitů.  Významným způsobem snížit emise polétavého prachu z největších průmyslových závodů a částečně i z dopravy v centru obcí a měst, a tím snížit zátěž občanů vystavovaných zdravotním rizikům. Suspendované částice frakce PM 10 (jemný polétavý prach) představují zvýšená rizika plicních a cévních onemocnění a zvýšené riziko vzniku nádorových onemocnění. Novela zákona o ochraně ovzduší

5 Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Emisní stropy pro vymezené skupiny zdrojů na územích se zhoršenou kvalitou ovzduší  Jsou novým regulativním nástrojem, který novela zavádí.  Stanoveny by měly být nařízením vlády.  Krajské úřady budou v rámci svých povolovacích kompetencí zodpovědné za jejich alokaci mezi jednotlivé znečišťovatele.  Stanovení emisního stropu se bude odvíjet od příspěvku zdrojů k imisní situaci. Novela zákona o ochraně ovzduší

6 Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Nízkoemisní zóny  Umožní obcím v případech překročení některého z imisních limitů stanovit si na svém území formou nařízení tzv. nízkoemisní zóny.  Vozidla vjíždějící do zóny budou označena emisní známkou podle jejich emisních parametrů.  Nízkoemisní zónu budou moci obce vyhlásit pouze tam, kde jsou překračovány imisní limity (případně také ve zvláště chráněných územích či lázeňských územích) a současně existuje objízdná trasa bez omezení po pozemní komunikaci stejné nebo vyšší třídy. Nízkoemisní zóny úspěšně fungují v řadě západoevropských měst (např. cca 50 německých měst, Londýn, Stockholm). Novela zákona o ochraně ovzduší

7 Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Osvobození dálnic a obchvatů od poplatku při smogových situacích  Při vyhlášení signálu upozornění a signálu regulace při překročení tzv. zvláštních imisních limitů pro PM 10 budou určité úseky dálnic (ty, které mají charakter obchvatu) osvobozeny od zpoplatnění.  Tím by mělo být zajištěno jejich větší využívání namísto nezpoplatněných městských silnic, a tedy alespoň krátkodobé snížení emisí z dopravy uvnitř měst. Novela zákona o ochraně ovzduší

8 Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Ekoaudit = eliminace nadbytečných požadavků env. legislativy vychází z:  Usnesení vlády ČR č. 419/2010 ze dne 31. května 2010 k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR eliminací nadbytečných požadavků env. legislativy.  Programového prohlášení vlády, ve kterém se vláda zavazuje zjednodušit požadavky kladené na malé a střední podnikatele všude tam, kde zjednodušení nepovede ke snižování standardů ochrany ŽP. Ekoaudit 2.

9 Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Hlavní cíl  Důsledné zjednodušení nepřehledné environmentální legislativy.  Zlepšování podnikatelského prostředí.  Snižování administrativní náročnosti.  Posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR. Ekoaudit

10 Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Jakým způsobem Ekoaudit probíhá?  Byly seskupeny návrhy na zjednodušení a zefektivnění env. právních předpisů od zástupců průmyslových svazů a asociací, hospodářských a sociálních partnerů a další odborné veřejnosti.  Diskuze se vede o 96 konkrétních návrzích. Pro přehlednost byly návrhy rozděleny do 8 kapitol (dle zákona, kterého se týkají).  Každá kapitola (upravovaný zákon) byl opatřen popisem a rámcovým odhadem úspory nákladů pro podnikatele.  Kapitoly jsou řešeny v rámci nově ustavené meziresortní komise (MŽP, MPO, MZe, MMR, MF, MPSV, MD ad.).  Do konce roku 2010 budou konkrétní návrhy meziresortní komise předloženy vládě ČR. Ekoaudit

11 Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Jaké zákony budeme zjednodušovat? 1.zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 2.zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 3.zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 4.zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 5.zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 6.zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 7.zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 8.zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Ekoaudit

12 Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Konkrétní příklady  Návrh na prodloužení termínu pro zkoušky na těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu nebezpečných látek (pro vybrané typy těchto staveb) z 5 na 20 let.  Současné znění zákona o vodách se vztahuje i na objekty budované v posledních 10 letech podle nejlepších dostupných technik, které jsou trvale monitorované a bezpečnost provozu mají stanovenu přísnými zahraničními normami.  Realizací tohoto opatření by podle navrhovatele mělo dojít k úsporám až 500 mil. Kč/rok. Ekoaudit

13 Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Konkrétní příklady  Návrh na zrušení povinnosti zpracovat Plán odpadového hospodářství původce odpadů (s výjimkou obcí).  MŽP s tímto požadavkem souhlasí a bude ho realizovat nejbližší novelou zákona o odpadech.  Realizací tohoto opatření by podle navrhovatele mělo dojít k úsporám až 200 mil. Kč/rok.  Návrh umožnit vždy zjištění emisí znečišťujících látek výpočtem či od zjištění emisí upustit.  Návrh se týká zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.  Uskutečnění této možnosti může přinést úsporu až 150 mil. Kč/rok. Ekoaudit

14 Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tisková konference Úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google