Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYMEZENÍ PROBLEMATIKY SYSTEMATIZACE A CHARAKTERISTIKA SYSTÉMŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYMEZENÍ PROBLEMATIKY SYSTEMATIZACE A CHARAKTERISTIKA SYSTÉMŮ."— Transkript prezentace:

1 VYMEZENÍ PROBLEMATIKY SYSTEMATIZACE A CHARAKTERISTIKA SYSTÉMŮ

2  řeč je jedním z nejdůležitějších prostředků socializace  důsledky narušené komunikační schopnosti  obtížnější začlenění do společnosti

3 „augmentare“ – zvětšovat, rozšiřovat podpora již existujících komunikačních možností a schopností rozšíření na adekvátní úroveň cíl – zvýšit kvalitu porozumění a usnadnit vyjadřování

4 závažné formy narušené komunikační schopnosti výrazné narušení verbální komunikace náhrada mluvené řeči

5 umožnit jedincům se závažnými poruchami komunikačního procesu aktivní dorozumívání zapojení do života společnosti

6 výhody nevýhody

7

8 při zavádění systémů AAK je nutné vysvětlit rodičům klienta, že cílem aplikace AAK není v žádném případě potlačení verbální komunikace AAK naopak působí velice pozitivně, protože funguje jako jeden z prostředků, který komunikační schopnost rozvíjí klinické studie - využití systémů AAK přispívá k rozvoji komunikace, podstatnou roli však sehrává právě podpora okolí i intenzivní logopedická intervence (S. von Tetzchner, N. Grove, 2003)

9 potřeby rodiny klienta, který využívá AAK oblast potřeb z pohledu matek a otců priority matek: Přijetí a podpora dítěte, užívající systém AAK, ze strany širšího sociálního okolí priority otců: rozšíření znalostí o komunikačních systémech a odborný rozbor komunikační schopnosti dítěte (včetně prognózy) Pohled obou rodičů: nalezení vhodných odborníků a dobrovolníků, s nimiž by mohli spolupracovat při rozvoji komunikační schopnosti dítěte (D.H. Angelo in GLENNEN, S. L., DECOSTE, D.C., 1997)

10 vrozená narušení komunikačního procesu důsledek handicapu smyslového, mentálního centrálních poruch vývoje hybnosti kombinovaných postižení

11 získané poruchy a degenerativní onemocnění cévní mozkové příhody Parkinsonova choroba Alzheimerova choroba

12 metody AAK s pomůckami netechnickétechnické bez pomůcek

13 bez pomůcek (unaided) užití prostředků neverbální komunikace pohled mimika gestikulace vizuálně motorické systémy

14 s pomůckami (aided) netechnické (low tech) předměty, obrázky, fotografie, symboly – piktogramy technické (high tech) elektronické komunikační pomůcky a počítače doplňky ke snadnějšímu ovládání počítače

15 individuální zvážení možností a potřeb souvislost s vývojovou prognózou možné změny v průběhu užívání

16 nutnost respektovat výsledky podrobného vyšetření klienta informace od specialistů z dalších oborů i od osob z blízkého okolí, rodiny klienta, se kterými přichází pravidelně do kontaktu výběr komunikačního systému je totiž, na rozdíl od „přirozeně“ postupujícího vývoje řeči, procesem „řízeným“ (Brekke, K. M., von Tetzchner, S., 2003)

17 verbální dovednosti rozsah aktivní a pasivní slovní zásoby fyzické dovednosti stav smyslových orgánů doba práceschopnosti

18 věk předpoklad dalšího vývoje kognitivní schopnosti potřeba a motivace ke komunikaci podpora rodiny a personálu (nemocnice, LDN) schopnost interakce

19 potřeba zhodnocení míry samostatnosti daného klienta jeho schopnost reagovat, zapojovat se do aktivit spolu se sociálním okolím (Beukelman, D.R., Mirenda, P., 2005)

20 zjištění, zda je klient schopen tvořit hlas a zda využívá řeč, hlas k upoutání pozornosti komunikačního partnera snaha primárně využívat řeč ke komunikaci se známými i neznámými osobami míra schopnosti verbálně komunikovat schopnost využívat prostředků verbální komuniace je nezbytné zhodnotit také úroveň porozumění řeči a strategie, které je klient schopen využít, pokud sdělení neporozumí je třeba zhodnotit i charakter systému, který bude klient využívat, jeho flexibilitu vzhledem ke slovní zásobě (její organizaci a objemu), typ výstupu a manipulace apod. S. L. Glennen (1997)

21 vývojové kritérium terapeutické kritérium lingvistické kritérium kritérium komunikačního záměru (Lechta, V., 2010)

22 způsob přenosu - dynamický - statický ikonicita rozsah slovní zásoby a shoda s mluveným jazykem

23 forma a stupeň postižení kombinace vad mentální potenciál včasnost a zahájení komplexní a logopedické péče sociální vlivy úroveň spolupráce odborných pracovníků a rodiny

24 využití řeči těla – přirozených gest a mimiky lze vyjádřit až 80% našich pocitů a přání ZDŘ není znakovým jazykem, ale kompenzačním prostředkem doplněk hlavně expresivní stránky řeči

25 MArgaret Walker – KAthy Johnston – TONy Cornforth jazykový program systém manuálních znaků a symbolů aided + unaided využívá se i v kombinaci s mluvenou řečí

26 děti se sluchovým postižením v předškolním věku děti s artikulačními problémy – artikulační dyspraxií pomocný prostředek při nácviku napodobování osoby s balbuties – omezení stresu v komunikačních situacích dospělé osoby po úrazech mozku nebo CMP

27 znakování je doprovázeno mluvenou řečí slovník Makatonu obsahuje 350 slov seřazených do 8 stupňů 9. stupeň – návrh osobního seznamu slov – individuální potřeby a zájmy http://www.youtube.com/watch?v=WZxpqjCzp8g

28

29

30 přirozený a plnohodnotný komunikační prostředek neslyšících systém manuálních znaků – vizuálněmotorických pohybových signálů nositel lexikálního významu – pohyb a tvar ruky, využívání prostoru nositel gramatického významu – mimika, haptika, posturika

31 uměle vytvořený systém manuálních znaků vychází ze slovní zásoby znakového jazyka a přitom respektuje gramatická i syntaktická pravidla mluveného jazyka koncovky sloves – prstová abeceda

32 polohy a postavení prstů k vyjádření písmene analýza a syntéza slova osvojení struktury a fixace správného znění 27 znaků jednoruční a dvouruční

33 podoba znaku je propojena s mechanismy pomůcka při rozvíjení zvukové stránky řeči u dětí se sluchovým postižením osvojování, fixace, automatizace správné artikulace poloha mluvidel, kvalita výdechového proudu

34 osm tvarů ruky – reprezentují souhláskové zvuky šest poloh ruky u obličeje – skupiny samohlásek a dvojhlásek kombinacemi lze převést přesnou výslovnost odlišení podobně artikulovaných hlásek http://www.youtube.com/watch?v=plPw4H- ZsMg http://www.youtube.com/watch?v=plPw4H- ZsMg

35

36 využívá se u hluchoslepých osob hmatové čtení řeči ruka postižené osoby se dotýká obličeje a krku mluvící osoby palec – rty, cítí i pohyby čelistí a jazyka ostatní prsty – vibrace na tvářích, čelistích a hrdle

37 http://www.youtube.com/watch?v=U_QMS- hzRMs http://www.youtube.com/watch?v=U_QMS- hzRMs

38 jednotlivá písmena se vyznačují dotykem na dlani a prstech jedné ruky body tahy vibrace

39

40 trojrozměrné symboly fotografie předměty, činnosti, osoby, místa komunikační systém s obrazovými symboly – piktogramy

41 obvyklá forma předávání instrukcí, příkazů, varování usnadnění orientace v nejrůznějších prostředích bez vazby na jazyk užití pokud není rozvinuta schopnost číst velmi široké využití lze využít v kombinaci s mluvenou řečí, manuálními znaky

42

43

44 PICTURE COMMUNICATION SYMBOLS (PCS) PICTOGRAMMES COMMUN-I-MAGES (F) PICTOGRAMMES CAP (BG) Boardmaker

45

46

47

48

49

50

51 komunikační deníky a tabulky sešity, složky, pořadače otočný mnohostěn, válec navléknuté kostky kostky kartičky na kroužku

52 organizace podle potřeb uživatele – pohybové a zrakové možnosti ukazuje prstem, pěstí, pohledem, světelným paprskem, hlavovým ukazovátkem

53

54

55

56 bílá - časové a funkční piktogramy žlutá - lidé a zájmena modrá - zvířata zelená – slovesa oranžová – podstatná jména růžová – speciální funkce, osobní pojmy propojení s textem

57 úvodní strana – tabulka témat rodina, fotografie z rodiny, povolání… kamarádi z bydliště, ze školy zaměstnanci ze školy (zařízení), fotografie ze školy domov, místnosti, zařízení bytu jídlo, příprava jídla aktivity, hry, hračky, televize, hudba, činnosti během dne, hodiny

58 kalendář na týden, rozvrh, barevně odlišené dny části těla polohy – stát, ležet, sedět hygiena, toaleta, specifické pomůcky – ortopedické oblečení město – ulice, dopravní prostředky, obchody příroda – živá i neživá roční období, svátky předložky, přídavná jména, příslovce a jiná slova

59

60

61

62

63

64

65

66 náhradní komunikační pomůcka pro nemluvící osoby, které nemohou ukazovat jinou částí těla, pouze očima

67 využívá se u jedinců s centrálními poruchami motoriky a současně s poruchami KS v expresivní složce jazyka ze 26 prvků bylo původně vytvořeno 1400 symbolů, dnes se užívá 2300 symbolů logická vazba v tvorbě symbolů individuální komunikační tabulky objem slovníku je individuální

68 řízený výběr komunikačních jednotek Rosemary Crosley

69 fyzická podpora horní končetiny facilitátor přidržuje končetinu postupný posun - ruka, zápěstí, loket, paže, rameno nastavení protitlaku zajištění zpětné vazby – intenzita svalového napětí stimulace při práci s počítačem apod. psychická podpora podpora cíleného jednání (Mlčáková, R. In Michalík, J. a kol., 2011)

70 propojení s ucelenou rehabilitací na výběru a nácviku používání se podílí celý tým odborníků

71 omezený přístup k prodejcům nedostatečná informovanost finanční náročnost hrazení zdravotní pojišťovnou rozbití pomůcky ergonomické nedostatky lokalizace na český jazyk

72 komunikační pomůcky s hlasovým výstupem, které umožňují zaznamenat a opakovaně přehrát jednoduchou frázi, zprávu nebo slovo digitalizovaná řeč syntetická řeč

73 digitalizovaná řeč – lidský hlas nahraný na komunikační pomůcku přijatelnější pro posluchače – přirozenost nevýhoda – nevytvoří si nové vzkazy

74 syntetická řeč – řeč generovaná počítačem lze vytvářet neomezenou řadu vzkazů

75 jednovzkazové vícevzkazové sekvenční

76

77

78

79

80

81

82

83

84 monitor, displej tiskárna

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94 speciální software přímý výběr – schopnost uživatele indikovat fyzickým dotykem klávesnice, membránová klávesnice, trackball, joystick, dotyková obrazovka, snímač očních pohybů

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108 myš kontrolovaná pohybem rtů a kliknutím pomocí nádechu nebo výdechu přístroj slouží pro ovládání ukazatele myši mikropohyby úst - je vhodný pro těžce ochrnuté klienty Cena je cca 60 000 Kč

109

110

111 kamera snímá pohyby hlavy cena cca 9 000 Kč

112

113 Kamera sleduje reflexní bod umístěný na hlavě a podle jejích pohybů řídí ukazatel myši na monitoru Cena cca 25 000 Kč

114

115 český systém ovládání počítače pohybem očí nebo hlavy autorkou principu je Ing. Marcela Fejtová Cena cca 39 000 Kč

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126 přímý výběr nepřímý výběr skenování – v důsledku motorických obtíží klient nemůže vybrat položku přímo – konfigurace elektronické pomůcky tlak různých částí těla, světelný paprsek, zvuk, dech

127 kurzor postupuje nastavitelnou rychlostí a směrem – stiskem spínače – dosažen požadovaný výběr krokové skenování kruhové skenování lineární skenování

128 speechwiever – animace ovládaná hlasem Brepta – sluchové vnímání, řečové schopnosti Méďa Psaní symwriter boardmaker

129 princip „zvukového zrcadla“ zobrazit hlasitost, rozsah nebo znělost zvuků pomocí grafů nebo obrázků ovládat sílu a délku výdechu, automatizuje si proces sluchové analýzy nebo zlepšuje srozumitelnost řeči

130 výukový a diagnostický program rozvoj řečových schopností a sluchového vnímání identifikace zvuků, hudby nebo hlasů detekce, srovnávání, vyběr slabiky, samohlásky, souhlásky hry se slovy a větami fonační a rytmická cvičení

131 program pro osvojení piktogramů formou her zásoba pro tvorbu komunikačních tabulek různé úrovně cvičení k rozvoji smyslových a rozumových schopností Méďa – barvy a tvary Méďa a obrázky Méďa čte Méďa počítá

132 vytváření komunikačních tabulek jednoduchý grafický editor úprava obrázků, fotografií nebo piktogramůVolit využití v programu Altíkovy úkoly Altíkův slovník

133

134

135

136 podpůrná a motivační metoda osoby s mentálním postižením rozvoj rozumových schopností orientační dovednosti zlepšení sociální komunikace navození globálního čtení

137 porozumění verbální komunikace aktivní reakce na dané podněty

138 fotografie a obrázky piktogramy slova a skupiny slov praktická funkčnost poznávání obalů zboží pracovní postupy přehled o časových představách přehled informačních piktogramů

139 www.alternativnikomunikace.cz - stránky SPC Tyršova, Praha www.alternativnikomunikace.cz http://www.dobromysl.cz/ http://www.helpnet.cz/ http://www.saak-os.cz/ http://www.bezbarier.cz/ http://www.petit-os.cz/ http://www.komunikujmespolu.sk/ http://www.dobromysl.cz/ http://www.helpnet.cz/ http://www.saak-os.cz/ http://www.bezbarier.cz/ http://www.petit-os.cz/ http://www.komunikujmespolu.sk/

140 www.isaac-online.org - Mezinárodní asociace pro AAK www.isaac-online.org http://www.mayer-johnson.com http://www.myhandicap.com http://www.tecsol.com.au http://www.itaac.com/

141 ANGELO, D. H. AAC in the family and home. GLENNEN, S. L., DECOSTE, D.C. Handbook of Alternative and Augmentative Communication. Clifton Park, Delmar Cengage Learning: 1997. ISBN 978-1-5659-3684-3. BEUKELMAN, D. R., MIRENDA, P. Augmentative&Alternative Communication. Baltimor: Paul H. Brookes Publishing, 2005. ISBN 978-1-55766-684-0. BREKKE, K. M., VON TETZCHNER, S. Co-constuction in graphic language development. In VON TETZCHNER, S., GROVE, N. Augmentative and Alternative Communication. Developmental Issues. London, Whurr Publishers Ltd.: 2003. ISBN 1-86156-331-0.

142 DECOSTE, D. C. AAC and Individuals with Physical Disabilities. In GLENNEN, S. L., DECOSTE, D. C. Handbook of Alternative and Augmentative Communication. Clifton Park, Delmar Cengage Learning: 1997. ISBN 978-1- 5659-3684-3. GLENNEN, S. L. Augmentative and Alternative Communication Systems. In GLENNEN, S. L., DECOSTE, D.C. Handbook of Alternative and Augmentative Communication. Clifton Park, Delmar Cengage Learning: 1997. ISBN 978-1- 5659-3684-3.

143 JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno, MU: 2003. ISBN 80-210- 3204-9. LAUDOVÁ, L. Augmentativní a alternativní komunikace. In ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. Klinická logopedie. Praha, Portál: 2003. ISBN 80-7178-546-6. LECHTA, V. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha, Portál: 2010. ISBN 978-807367-679.

144 MICHALÍK, J. a kol. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha, Portál: 2011. ISBN 978-80-7367-859-3. VON TETZCHNER, S., GROVE, N. Augmentative and Alternative Communication. Developmental Issues. London, Whurr Publishers Ltd.: 2003. ISBN 1-86156-331-0.


Stáhnout ppt "VYMEZENÍ PROBLEMATIKY SYSTEMATIZACE A CHARAKTERISTIKA SYSTÉMŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google