Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní a augmentativní komunikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní a augmentativní komunikace"— Transkript prezentace:

1 Alternativní a augmentativní komunikace
VYMEZENÍ PROBLEMATIKY SYSTEMATIZACE A CHARAKTERISTIKA SYSTÉMŮ

2 Komunikace a narušená komunikační schopnost
řeč je jedním z nejdůležitějších prostředků socializace důsledky narušené komunikační schopnosti obtížnější začlenění do společnosti

3 augmentativní komunikace
„augmentare“ – zvětšovat, rozšiřovat podpora již existujících komunikačních možností a schopností rozšíření na adekvátní úroveň cíl – zvýšit kvalitu porozumění a usnadnit vyjadřování

4 alternativní komunikace
závažné formy narušené komunikační schopnosti výrazné narušení verbální komunikace náhrada mluvené řeči

5 zapojení do života společnosti
cíl AAK umožnit jedincům se závažnými poruchami komunikačního procesu aktivní dorozumívání zapojení do života společnosti

6 ??????? výhody nevýhody

7

8 Komunikace s rodinou při zavádění systémů AAK je nutné vysvětlit rodičům klienta, že cílem aplikace AAK není v žádném případě potlačení verbální komunikace AAK naopak působí velice pozitivně, protože funguje jako jeden z prostředků, který komunikační schopnost rozvíjí klinické studie - využití systémů AAK přispívá k rozvoji komunikace, podstatnou roli však sehrává právě podpora okolí i intenzivní logopedická intervence (S. von Tetzchner, N. Grove, 2003)

9 Priority rodičů potřeby rodiny klienta, který využívá AAK
oblast potřeb z pohledu matek a otců priority matek: Přijetí a podpora dítěte, užívající systém AAK, ze strany širšího sociálního okolí priority otců: rozšíření znalostí o komunikačních systémech a odborný rozbor komunikační schopnosti dítěte (včetně prognózy) Pohled obou rodičů: nalezení vhodných odborníků a dobrovolníků, s nimiž by mohli spolupracovat při rozvoji komunikační schopnosti dítěte (D.H. Angelo in GLENNEN, S. L., DECOSTE, D.C. , 1997)

10 vrozená narušení komunikačního procesu důsledek handicapu
aplikace AAK vrozená narušení komunikačního procesu důsledek handicapu smyslového, mentálního centrálních poruch vývoje hybnosti kombinovaných postižení

11 aplikace AAK získané poruchy a degenerativní onemocnění
cévní mozkové příhody Parkinsonova choroba Alzheimerova choroba

12 dělení metod AAK metody AAK s pomůckami netechnické technické
bez pomůcek

13 metody AAK bez pomůcek (unaided)
užití prostředků neverbální komunikace pohled mimika gestikulace vizuálně motorické systémy

14 metody AAK s pomůckami (aided) netechnické (low tech)
předměty, obrázky, fotografie, symboly – piktogramy technické (high tech) elektronické komunikační pomůcky a počítače doplňky ke snadnějšímu ovládání počítače

15 výběr komunikačního systému
individuální zvážení možností a potřeb souvislost s vývojovou prognózou možné změny v průběhu užívání

16 Pravidla výběru komunikačního systému
nutnost respektovat výsledky podrobného vyšetření klienta informace od specialistů z dalších oborů i od osob z blízkého okolí, rodiny klienta, se kterými přichází pravidelně do kontaktu výběr komunikačního systému je totiž, na rozdíl od „přirozeně“ postupujícího vývoje řeči, procesem „řízeným“ (Brekke, K. M., von Tetzchner, S., 2003)

17 pedocentrická hlediska
verbální dovednosti rozsah aktivní a pasivní slovní zásoby fyzické dovednosti stav smyslových orgánů doba práceschopnosti

18 další hlediska věk předpoklad dalšího vývoje kognitivní schopnosti
potřeba a motivace ke komunikaci podpora rodiny a personálu (nemocnice, LDN) schopnost interakce

19 další hlediska potřeba zhodnocení míry samostatnosti daného klienta
jeho schopnost reagovat, zapojovat se do aktivit spolu se sociálním okolím (Beukelman, D.R., Mirenda, P. , 2005)

20 Doplnění analýzy verbální komunikace
zjištění, zda je klient schopen tvořit hlas a zda využívá řeč, hlas k upoutání pozornosti komunikačního partnera snaha primárně využívat řeč ke komunikaci se známými i neznámými osobami míra schopnosti verbálně komunikovat schopnost využívat prostředků verbální komuniace je nezbytné zhodnotit také úroveň porozumění řeči a strategie, které je klient schopen využít, pokud sdělení neporozumí je třeba zhodnotit i charakter systému, který bude klient využívat, jeho flexibilitu vzhledem ke slovní zásobě (její organizaci a objemu), typ výstupu a manipulace apod. S. L. Glennen (1997)

21 kritéria narušení komunikační schopnosti
vývojové kritérium terapeutické kritérium lingvistické kritérium kritérium komunikačního záměru (Lechta, V., 2010)

22 systémová hlediska způsob přenosu - dynamický - statický ikonicita
rozsah slovní zásoby a shoda s mluveným jazykem

23 prognóza úpravy narušeného komunikačního procesu
forma a stupeň postižení kombinace vad mentální potenciál včasnost a zahájení komplexní a logopedické péče sociální vlivy úroveň spolupráce odborných pracovníků a rodiny

24 Znak do řeči využití řeči těla – přirozených gest a mimiky
lze vyjádřit až 80% našich pocitů a přání ZDŘ není znakovým jazykem, ale kompenzačním prostředkem doplněk hlavně expresivní stránky řeči

25 Komunikační systém MAKATON
MArgaret Walker – KAthy Johnston – TONy Cornforth jazykový program systém manuálních znaků a symbolů aided + unaided využívá se i v kombinaci s mluvenou řečí

26 aplikace systému děti se sluchovým postižením v předškolním věku
děti s artikulačními problémy – artikulační dyspraxií pomocný prostředek při nácviku napodobování osoby s balbuties – omezení stresu v komunikačních situacích dospělé osoby po úrazech mozku nebo CMP

27 znakování je doprovázeno mluvenou řečí
slovník Makatonu obsahuje 350 slov seřazených do 8 stupňů 9. stupeň – návrh osobního seznamu slov – individuální potřeby a zájmy

28

29

30 znakový jazyk přirozený a plnohodnotný komunikační prostředek neslyšících systém manuálních znaků – vizuálněmotorických pohybových signálů nositel lexikálního významu – pohyb a tvar ruky, využívání prostoru nositel gramatického významu – mimika, haptika, posturika

31 znakovaná čeština uměle vytvořený systém manuálních znaků
vychází ze slovní zásoby znakového jazyka a přitom respektuje gramatická i syntaktická pravidla mluveného jazyka koncovky sloves – prstová abeceda

32 prstová abeceda polohy a postavení prstů k vyjádření písmene
analýza a syntéza slova osvojení struktury a fixace správného znění 27 znaků jednoruční a dvouruční

33 pomocné artikulační znaky
podoba znaku je propojena s mechanismy pomůcka při rozvíjení zvukové stránky řeči u dětí se sluchovým postižením osvojování, fixace, automatizace správné artikulace poloha mluvidel, kvalita výdechového proudu

34 osm tvarů ruky – reprezentují souhláskové zvuky
Cued speech osm tvarů ruky – reprezentují souhláskové zvuky šest poloh ruky u obličeje – skupiny samohlásek a dvojhlásek kombinacemi lze převést přesnou výslovnost odlišení podobně artikulovaných hlásek ZsMg

35

36 Metoda TADOMA využívá se u hluchoslepých osob hmatové čtení řeči
ruka postižené osoby se dotýká obličeje a krku mluvící osoby palec – rty, cítí i pohyby čelistí a jazyka ostatní prsty – vibrace na tvářích, čelistích a hrdle

37 http://www.youtube.com/watch?v=U_QMS- hzRMs

38 Lormova abeceda jednotlivá písmena se vyznačují dotykem na dlani a prstech jedné ruky body tahy vibrace

39

40 Komunikační systémy vyžadující pomůcky
trojrozměrné symboly fotografie předměty, činnosti, osoby, místa komunikační systém s obrazovými symboly – piktogramy

41 piktogramy obvyklá forma předávání instrukcí, příkazů, varování
usnadnění orientace v nejrůznějších prostředích bez vazby na jazyk užití pokud není rozvinuta schopnost číst velmi široké využití lze využít v kombinaci s mluvenou řečí, manuálními znaky

42

43

44 typy piktogramů PICTURE COMMUNICATION SYMBOLS (PCS)
PICTOGRAMMES COMMUN-I-MAGES (F) PICTOGRAMMES CAP (BG) Boardmaker

45 Commun-i-mage

46 PCS

47 symboly MAKATON

48

49

50

51 možnosti uspořádání piktogramů
komunikační deníky a tabulky sešity, složky, pořadače otočný mnohostěn, válec navléknuté kostky kostky kartičky na kroužku

52 komunikační tabulky organizace podle potřeb uživatele – pohybové a zrakové možnosti ukazuje prstem, pěstí, pohledem, světelným paprskem, hlavovým ukazovátkem

53

54

55

56 doporučené barevné odlišení
bílá - časové a funkční piktogramy žlutá - lidé a zájmena modrá - zvířata zelená – slovesa oranžová – podstatná jména růžová – speciální funkce, osobní pojmy propojení s textem

57 řazení piktogramů podle kategorií
úvodní strana – tabulka témat rodina, fotografie z rodiny, povolání… kamarádi z bydliště, ze školy zaměstnanci ze školy (zařízení), fotografie ze školy domov, místnosti, zařízení bytu jídlo, příprava jídla aktivity, hry, hračky, televize, hudba, činnosti během dne, hodiny

58 řazení pojmů dle kategorií
kalendář na týden, rozvrh, barevně odlišené dny části těla polohy – stát, ležet, sedět hygiena, toaleta, specifické pomůcky – ortopedické oblečení město – ulice, dopravní prostředky, obchody příroda – živá i neživá roční období, svátky předložky, přídavná jména, příslovce a jiná slova

59

60

61

62

63

64

65

66 ENTRAN – N náhradní komunikační pomůcka pro nemluvící osoby, které nemohou ukazovat jinou částí těla, pouze očima

67 komunikační systém Bliss
využívá se u jedinců s centrálními poruchami motoriky a současně s poruchami KS v expresivní složce jazyka ze 26 prvků bylo původně vytvořeno symbolů, dnes se užívá 2300 symbolů logická vazba v tvorbě symbolů individuální komunikační tabulky objem slovníku je individuální

68 facilitovaná komunikace
řízený výběr komunikačních jednotek Rosemary Crosley

69 facilitovaná komunikace
fyzická podpora horní končetiny facilitátor přidržuje končetinu postupný posun - ruka, zápěstí, loket, paže, rameno nastavení protitlaku zajištění zpětné vazby – intenzita svalového napětí stimulace při práci s počítačem apod. psychická podpora podpora cíleného jednání (Mlčáková, R. In Michalík, J. a kol., 2011)

70 Technické pomůcky propojení s ucelenou rehabilitací
na výběru a nácviku používání se podílí celý tým odborníků

71 možné obtíže omezený přístup k prodejcům nedostatečná informovanost
finanční náročnost hrazení zdravotní pojišťovnou rozbití pomůcky ergonomické nedostatky lokalizace na český jazyk

72 komunikátory komunikační pomůcky s hlasovým výstupem, které umožňují zaznamenat a opakovaně přehrát jednoduchou frázi, zprávu nebo slovo digitalizovaná řeč syntetická řeč

73 technické modifikace digitalizovaná řeč – lidský hlas nahraný na komunikační pomůcku přijatelnější pro posluchače – přirozenost nevýhoda – nevytvoří si nové vzkazy

74 technické modifikace syntetická řeč – řeč generovaná počítačem
lze vytvářet neomezenou řadu vzkazů

75 dělení komunikátorů jednovzkazové vícevzkazové sekvenční

76 jednovzkazový komunikátor BIGmack

77 Komunikátor TimeCue

78 Little Step by step 3 sekvence vzkazů

79 Sound shuffle - víceúčelový

80 Vícevzkazový komunikátor

81 Vícevzkazový komunikátor

82

83 Komunikátor iTalk2

84 Komunikátory se zrakovým výstupem
monitor, displej tiskárna

85 LightWRITER SL35

86

87

88

89

90

91

92

93

94 počítač jako komunikační pomůcka doplňky k ovládání počítače
speciální software přímý výběr – schopnost uživatele indikovat fyzickým dotykem klávesnice, membránová klávesnice, trackball, joystick, dotyková obrazovka, snímač očních pohybů

95

96

97

98

99

100 joystick

101 joystick

102 Ergomice vertikální poloha ruky

103 Quillmouse

104 Quillmouse

105 Micro Track

106 Myš k ovládání počítače nohama

107 Integra mouse – ovládání ústy

108 Integra mouse myš kontrolovaná pohybem rtů a kliknutím pomocí nádechu nebo výdechu přístroj slouží pro ovládání ukazatele myši mikropohyby úst - je vhodný pro těžce ochrnuté klienty Cena je cca Kč

109

110 Smart NAV3

111 SmartNAV 4 EG kamera snímá pohyby hlavy cena cca Kč

112

113 Tracker Pro Kamera sleduje reflexní bod umístěný na hlavě a podle jejích pohybů řídí ukazatel myši na monitoru Cena cca Kč

114 Tracker Pro

115 I4Control český systém ovládání počítače pohybem očí nebo hlavy
autorkou principu je Ing. Marcela Fejtová Cena cca Kč

116

117 modifikace klávesnice

118

119 Big keys

120 Mid big

121 Mid big

122 dotyková obrazovka

123

124 Upevnění počítače k vozíku

125

126 Možnosti ovládání přímý výběr nepřímý výběr
skenování – v důsledku motorických obtíží klient nemůže vybrat položku přímo – konfigurace elektronické pomůcky tlak různých částí těla, světelný paprsek, zvuk, dech

127 skenování kurzor postupuje nastavitelnou rychlostí a směrem – stiskem spínače – dosažen požadovaný výběr krokové skenování kruhové skenování lineární skenování

128 využití počítačové techniky
speechwiever – animace ovládaná hlasem Brepta – sluchové vnímání, řečové schopnosti Méďa Psaní symwriter boardmaker

129 speechwiever princip „zvukového zrcadla“
zobrazit hlasitost, rozsah nebo znělost zvuků pomocí grafů nebo obrázků ovládat sílu a délku výdechu, automatizuje si proces sluchové analýzy nebo zlepšuje srozumitelnost řeči

130 Program Brepta výukový a diagnostický program
rozvoj řečových schopností a sluchového vnímání identifikace zvuků, hudby nebo hlasů detekce, srovnávání, vyběr slabiky, samohlásky, souhlásky hry se slovy a větami fonační a rytmická cvičení

131 Program Méďa program pro osvojení piktogramů formou her
zásoba pro tvorbu komunikačních tabulek různé úrovně cvičení k rozvoji smyslových a rozumových schopností Méďa – barvy a tvary Méďa a obrázky Méďa čte Méďa počítá

132 Program Altík vytváření komunikačních tabulek
jednoduchý grafický editor úprava obrázků, fotografií nebo piktogramůVolit využití v programu Altíkovy úkoly Altíkův slovník

133 Program symwriter

134

135

136 sociální čtení podpůrná a motivační metoda
osoby s mentálním postižením rozvoj rozumových schopností orientační dovednosti zlepšení sociální komunikace navození globálního čtení

137 předpoklady porozumění verbální komunikace
aktivní reakce na dané podněty

138 složky fotografie a obrázky piktogramy slova a skupiny slov
praktická funkčnost poznávání obalů zboží pracovní postupy přehled o časových představách přehled informačních piktogramů

139 české webové stránky - stránky SPC Tyršova, Praha

140 zahraniční webové stránky
- Mezinárodní asociace pro AAK

141 Zdroje ANGELO, D. H. AAC in the family and home. GLENNEN, S. L., DECOSTE, D.C. Handbook of Alternative and Augmentative Communication. Clifton Park, Delmar Cengage Learning: ISBN BEUKELMAN, D. R., MIRENDA, P. Augmentative&Alternative Communication. Baltimor: Paul H. Brookes Publishing, ISBN BREKKE, K. M., VON TETZCHNER, S. Co-constuction in graphic language development. In VON TETZCHNER, S., GROVE, N. Augmentative and Alternative Communication. Developmental Issues. London, Whurr Publishers Ltd.: ISBN

142 DECOSTE, D. C. AAC and Individuals with Physical Disabilities
DECOSTE, D. C. AAC and Individuals with Physical Disabilities. In GLENNEN, S. L., DECOSTE, D. C. Handbook of Alternative and Augmentative Communication. Clifton Park, Delmar Cengage Learning: ISBN GLENNEN, S. L. Augmentative and Alternative Communication Systems. In GLENNEN, S. L., DECOSTE, D.C. Handbook of Alternative and Augmentative Communication. Clifton Park, Delmar Cengage Learning: ISBN

143 JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno, MU: 2003
JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno, MU: ISBN LAUDOVÁ, L. Augmentativní a alternativní komunikace. In ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. Klinická logopedie. Praha, Portál: ISBN LECHTA, V. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha, Portál: ISBN

144 MICHALÍK, J. a kol. Zdravotní postižení a pomáhající profese
MICHALÍK, J. a kol. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha, Portál: ISBN VON TETZCHNER, S., GROVE, N. Augmentative and Alternative Communication. Developmental Issues. London, Whurr Publishers Ltd.: ISBN


Stáhnout ppt "Alternativní a augmentativní komunikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google