Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

charakteristika  kompenzační prostředek pro osoby s komunikačními obtížemi  využití znaků umožňuje komunikovat formou založenou na řeči našeho těla,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "charakteristika  kompenzační prostředek pro osoby s komunikačními obtížemi  využití znaků umožňuje komunikovat formou založenou na řeči našeho těla,"— Transkript prezentace:

1

2 charakteristika  kompenzační prostředek pro osoby s komunikačními obtížemi  využití znaků umožňuje komunikovat formou založenou na řeči našeho těla, mimice a „přirozených znacích“  doplněk mluvené řeči  celkový rozvoj komunikační schopnosti  NE zvládnutí mnoha znaků!!!

3 charakteristika  přirozené využití spontánních znaků  běžné ve vývoji řeči: pá, pá!  komunikace mezi matkou a dítětem  úprava tempa a srozumitelnosti řeči – zřetelná artikulace

4 využití ZDŘ  nerozvinutá aktivní řeč  expresivní složka není dostatečně rozvinuta

5 předpoklady pro využití  zvládnutí nápodoby  spojení významu slova se symbolem, znakem před aktivním použitím v komunikaci – vyjádření potřeb, nápadů a pocitů

6 doporučení  pomalé osvojování – přiměřené možnostem dítěte  učitel, rodiče vždy připojují mluvené slovo

7 výhody ZDŘ  nižší motorická náročnost  včasný kontakt s řečí těla  pozitivní komunikační prostředí  komunikační úspěch  zviditelnění  lepší úroveň řeči  rytmus řeči a znaku  ilustrativnost znaku

8 nižší motorická náročnost  „artikulace znaku“ X „artikulace slova“  využití svalů paží, rukou a prstů X správné postavení mluvidel o motorická činnost – podpora rozvoje řeči o provedení pohybu totožným způsobem – nástroj řeči o pohyb podněcuje vokalizaci

9 včasný kontakt s řečí těla  všeobecná zkušenost  „vlastní znakové systémy“  rodina osoby s handicapem - nelze propojit s vyučováním  vědomé použití neverbální komunikace – zážitek komunikačního úspěchu

10 pozitivní komunikační prostředí  projevení vůle napodobit znak – pochvala  pozitivní rozhovorová situace – motivace žáka  opětovné předvedení  vedení ruky žáka  zábava

11 komunikační úspěch  náhled žáka – pohyb = nástroj komunikace  vyjádření k vlastní situaci  komunikace s rodiči, spolužáky, učitelem…  prožití komunikačního úspěchu

12 zviditelnění  vizualizace komunikace  význam pro rozvoj dialogu  propojení vnímání  vizuální percepce – významně posilující faktor

13 lepší úroveň řeči  „komplikovaný projev“ – dlouhé věty složité konstrukce  snížená srozumitelnost projevu  ZDŘ snížení frekvence těchto nedostatků  znakování klíčových slov – krácení vět  snížení rychlosti řeči – správné předvedení znaku  přizpůsobení úrovně řeči schopnostem žáků

14  sledování schopnosti naučení se znaku a propojení s příslušným pojmem  KNIHA ..malé, velké, silné, tenké…co je to?..  vždy by měla být reakce znakem KNIHA

15 rytmus řeči a znaku  artikulace řeči je podporována současným provedením zvuku a znaku  znaky sledují rytmus řeči  „artikulační trénink“ – dostatek času pro provedení znaku – úprava tempa řeči  provedení znaku – konkretizace slova

16 PO LI CE

17 ilustrativnost znaku  znaky jsou velmi konkrétní  auto – „řízení volantem“ – upřesnění významu

18 rozdíl ZDŘ x ZJ  znakem jsou doplněna klíčová slova ve větě  znak není dominantní – pouze doplňující  seznam znaků není definitivní  konfigurace ruky, prstů – lze změnit

19 pomocné komunikační prostředky  vizuální kontakt  nutný vzájemný oční kontakt  upoutání pozornosti - dotek - zamávat rukou v zorném poli dítěte - zaklepat rukou na stůl… Odvrácení dítěte může znamenat nesouhlas – dokud znova nenavážeme oční kontakt – nepokračujeme

20 verbální komunikace  přirozená role v komunikaci  dítě sleduje rytmus řeči, mimiku  odezírání

21 neverbální komunikace  mimika a postoj těla  ikonické znaky – kočka/vousy  neikonické znaky - matka

22 zahájení výuky učitel mluvící žák žák se ZDŘ

23 pokyny k využívání ZDŘ  osoby, které jsou součástí každodenního života žáka, musí spolupracovat  společný výběr oblasti, která je pro žáka motivující – zahájení výuky znaků  aktuální zájem využíváme k výuce nových znaků

24 pokyny k využívání ZDŘ  počet počátečních znaků je individuální  2 úrovně a) cílevědomé zpracování naplánovaných znaků, které mají souvislost s daným tématem b) všeobecné používání znaků u všech důležitých slov a ve všech souvislostech

25 pokyny k využívání ZDŘ  pravidelné procvičování znaků  výběr vhodných situací – jídlo, televize…  dospělý důsledně doprovází řeč znakem  fixace – doprovázet mluvenou řeč znakem je zcela přirozené  spolupráce rodiny a školy – kontaktní deník

26 pokyny k využívání ZDŘ  podpora verbálního projevu dítěte  vícečetné zopakování znakovaného slova  reakce na znaky, jako by to bylo mluvené slovo  všichni, kdo budou s dítětem v kontaktu by měli být schopni pochopit a reagovat na znaky, které dítě využívá

27 souhrn praktických rad  analýza komunikační schopnosti dítěte – schopnost porozumění  mluvené slovo a znak musí probíhat současně  mluvení a využití ZDŘ – jen když dítě sleduje  komunikační 50cm – 2m  povzbuzení dítěte ke znakování, pomoc vedením rukou

28 shrnutí praktických rad  při výběru znaků je třeba respektovat schopnost vnímání a motorické vybavení dítěte  obsah ZDŘ je třeba podporovat mimikou  tvorba krátkých a stručných vět  je třeba využívat VŽDY stejné znaky – porozumění!  ke komunikaci lze využívat pravidelně se opakující činnosti  NEZAPOMÍNAT NA POCHVALU

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Kazuistika 1  Eliška 11 let, 3 měsíce  dg. MO, diparetická forma  gravidita – průběh bez obtíží  porod – záhlavím, kříšení  opoždění motorického vývoje  vývoj řeči výrazně opožděn  rehabilitace Vojtovou metodou – zahájena v 18. měsíci

60 současný stav  samostatná chůze s mírným nachýlením trupu  dominantní pravá horní končetina  při činnosti uvolněna  obtíže v kooperaci rukou

61 komunikace  omezený vývoj řeči  diskrepance aktivní a pasivní slovní zásoby  obtíže v rovině foneticko-fonologické  obtíže v rovině lexikálně-sémantické  obtíže v rovině morfologicko-syntaktické  obtíže v rovině pragmatické

62 komunikace  porozumění konkrétním pokynům  struktura a obsah projevu  práce s fotografiemi  negativistické projevy

63 využití systému  variabilita  úprava znaků dle možností  rozvoj jemné motoriky  rozvoj orientace v tělesném schématu  rozvoj koordinace, prožití pohybu

64 využití systému – výběr znaků  rodina  jídlo  hygiena  znakování klíčového slova ve větě

65 další faktory  reakce komunikačního partnera  rytmizace  plynulost pohybu – propojení s verbální komunikací

66 využití systému  tempo osvojování a fixace nových znaků  správná „artikulace“ znaku  verbální komunikace – pozdrav  systém je využíván pouze v prostředí školy

67 kazuistika 2  Radek, 5 let, 7 měsíců  dg.: poruchy autistického spektra  těhotenství proběhlo bez komplikací  psychomotorický vývoj odpovídal normě  obtíže v oblasti komunikace  předřečové období – bez obtíží  stagnace – verbální komunikace i navazování kontaktu

68 využití systému  rozvoj sociálního chování  postupné propojení znaku a verbální komunikace  rozvoj zrakového kontaktu  navázání a prodloužení jeho trvání  regulace chování

69 využití systému  zařazení klíčových znaků  vyjádření potřeby  sociální reakce  znaky činností a zvířat  pokusy o tvoření vět  tvorba denního režimu

70 zdroje  KUBOVÁ, L. Znak do řeči. Praha, Tech- market: 1999. ISBN 80-86114-23-6.


Stáhnout ppt "charakteristika  kompenzační prostředek pro osoby s komunikačními obtížemi  využití znaků umožňuje komunikovat formou založenou na řeči našeho těla,"

Podobné prezentace


Reklamy Google