Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 858 fax: +420 541 142 876

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 858 fax: +420 541 142 876"— Transkript prezentace:

1 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 858 fax: +420 541 142 876 e-mail: petruska@fme.vutbr.cz web: www.umt.fme.vutbr.cz

2 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/ Laboratoře  Odbor kinematiky a dynamiky  Odbor statiky, pružnosti a pevnosti  Odbor aplikované mechaniky a biomechaniky  Odbor mechatroniky (společné pracoviště s ÚT AV ČR) Pracoviště ústavu  Laboratoř dynamiky  Laboratoř experimentální mechaniky  Laboratoř experimentální pružnosti  Laboratoř aplikované mechaniky  Společná laboratoř mechanických zkoušek materiálů  Laboratoř mechatroniky

3 Studenti  profesorů – 5  docentů – 8  odborných asistentů – 13  pracovníků – 4 Pracovníci  PhD studentů – 40  studentů specializace – cca 150 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/

4 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/ Studijní obory  Základní kurzy mechaniky v bakalářském a magisterském studiu - Statika, Kinematika, Dynamika, Pružnost a pevnost I, Pružnost a pevnost II, Technická mechanika I, Technická mechanika II  Výuku ve studijních programech Mechatronika a Inženýrská mechanika  Doktorské studium - možnost pokračování studia v doktorském programu a získání titulu PhD. Výuka  Inženýrská mechanika  Mechatronika  Biomechanika

5 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/ Studijní obory Inženýrská mechanika Obor magisterského studia, zaměřený do oblasti výpočtového a experimentálního posuzování tuhosti, pevnosti, dynamických vlastností a životnosti strojních konstrukcí Mechatronika Mezioborové studium v bakalářském i magisterském studiu - nový obor, využívající poznatky mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a teorie řízení k návrhu strojních soustav s prvky inteligentního chování. Na výuce Mechatroniky se podílí i FEKT VUT. Biomechanika Obor s významným společenským dopadem, využívající pro řešení specifických problémů medicíny přístupy a metody inženýrské mechaniky. Řeší např. mechanické problémy spolehlivosti kloubních či cévních náhrad, vhodnost operačních postupů z hlediska budoucí funkce náhrad apod.

6 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/ Věda a výzkum  konstitutivní modely a mezní stavy pro speciální typy materiálů (částicové a vláknové kompozity, elastomery, lamináty)  pevnost a stabilita tenkostěnných prvků z kompozitních materiálů  numerická simulace vybraných technologických operací  dvouparametrová lomová mechanika  dynamika rotorových soustav  hluk a vibrace  modelování vlastností interaktivních dynamických soustav  výzkum a vývoj mechatronických soustav  biomechanika kosterně-svalové, srdečně-cévní a sluchové soustavy člověka

7 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/  EUREKA FGM-Mag Tool E! 2924, Vývoj technologie výroby nové generace střižných, řezných a lisovacích nástrojů, doc. Petruška  GA 1-101/06/0914, Numerické modelování velkých elasto-plastických deformací a aplikace v procesech tváření kovů, doc. Petruška  GA 101/05/0136, Klinické biomechanické problémy velkých kloubů člověka, prof.Janíček  GA101/05/0320, Řešení obecných koncentrátorů napětí v anizotropních prostředích, prof. Kotoul  GA 106/06/0724, Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou hlavicí, prof. Kotoul  GA 101/06/P108, Výzkum simulačního a experimentálního modelování dynamiky mobilních kráčivých robotů, Ing. Grepl  GA 101/05/P290, Výpočet lomově mechanických parametrů pro trhliny v anizotropních biomateriálových prostředích pomocí techniky spojitě rozdělených dislokací, Ing. Profant  GA101/05/P081, Výzkum netradičních metod chlazení elektrických strojů, Ing.Vlach  GA101/06/0152, Nestacionární pohyb tělesa v kapalině s velkými pohyby hranice, prof. Pochylý, prof. Malenovský  MSM0021630518, Simulační modelování mechatronických soustav, doc. Březina, prof. Kratochvíl Řešené projekty

8 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/ Analýza tuhosti rámu mobilní jednotkyVybrané příklady řešených problémů

9 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/ Teplotně – deformační analýza a návrh izolace průchodek potrubí Vybrané příklady řešených problémů

10 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/ Stabilita lamel brzdových odporníků trakčních vozidelVybrané příklady řešených problémů

11 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/ Výpočtové simulace tvářecích procesů Vybrané příklady řešených problémů

12 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/ Lomová mechanika Predikce lomové houževnatosti a stabilního růstu trhliny ve vláknových a částicových kompozitech. Výpočtové modelování trhlin přemostěných vlákny. Mikrosnímek lomové plochySchéma přemostěné trhliny Vybrané příklady řešených problémů

13 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/ Mechatronika kinematika a dynamika chůze robotů (SimMechanics), senzory (MEMS), stabilitní problémy, inteligentní řízení, aproximace dynamických modelů Vybrané příklady řešených problémů

14 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/ Umělá hlasivka český patent č. PV-2003/2019 a mezinárodní patent PCT/CZ2004/000041 g pružná hlasivka distanční vložka Schéma umělé hlasivky s mezerou glotis g(t) V tryska frekvenční analyzátor tlaková nádoba nosní dutina velum vstup do Eustachovy trubice mikrofon akustické vlny hlasivky proud vzduchu ustní dutina Vybrané příklady řešených problémů

15 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/ Vybrané příklady řešených problémů Biomechanika Výpočtové a experimentální modelování náhrad velkých lidských kloubů a páteřních segmentů

16 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/ Spolupráce  ústav je pravidelným organizátorem významných vědeckých konferencí  vydavatelem časopisu Inženýrská mechanika  úzce spolupracuje s ústavy AVČR, zejména s Ústavem termomechaniky, Ústavem fyziky materiálů, Ústavem teoretické a aplikované mechaniky a dalšími  rozsáhlá je rovněž spolupráce s průmyslovými podniky a vysokými školami v ČR Kontakty s zahraničními partnery  School of Mechanical and Manufacturing Engineering Dublin City University v Irsku  Instituto Superior de Engenharia de Lisboa Instituto Politécnico de Lisboa v Portugalsku  TU Chemnitz a TU Darmstadt v Německu  Waršavská Polytechnika, Technicko-zemědělská akademie Bydgoszc, Polytechnika v Gliwicich  Technická Universita Iževsk v Rusku  TU Bratislava, TU Trnava, TU Košice, Slovenská poľnohospodárská univerzita Nitra  Univerzita Malta

17 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/ Zájem o spolupráci Máme zájem o spolupráci se všemi institucemi vědeckovýzkumného, vzdělávacího i průmyslově aplikačního charakteru, jejichž činnosti spadají do oblastí našich kompetencí. Nabízíme zejména:  komplexní výpočtově-experimentální řešení problémů mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky  výzkum mechanických charakteristik nestandardních materiálů – pryž, keramika, kompozity, biomateriály...  výpočtovou analýzu tuhosti, pevnosti, dynamických vlastností, posouzení spolehlivosti a případnou optimalizaci konstrukcí dle požadavků zákazníka  experimentální analýzu napětí s využitím křehkých laků, reflexní fotoelasticimetrie a odporové tenzometrie při statickém i dynamickém zatížení strojních dílů a soustav  analýzu hluku a vibrací jak v oblasti strojních konstrukcí, tak i v oblasti biomedicínské (vokální trakt, sluchové ústrojí)  konzultace, poradenskou a přednáškovou činnost ve výše uvedených oblastech, případně podíl na vědeckovýzkumných projektech partnera V oblasti spolupráce s průmyslem velmi uvítáme možnost zapojení našich studentů do problematiky výrobní praxe formou exkurzí, krátkodobých stáží, přednášek vybraných odborníků z průmyslu a formulací témat semestrálních a diplomových projektů úzce souvisejících s průmyslovou sférou.

18 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky www.umt.fme.vutbr.cz/ Budoucnost ústavu V souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje FSI je naším cílem vytvořit z ÚMTMB moderní vědeckovýzkumné a vzdělávací pracoviště, které bude přitažlivé pro studenty s vyššími ambicemi tak, aby se fakulta i škola jako celek mohly těšit pověsti náročné vzdělávací instituce poskytující spolehlivý základ pro úspěšnou životní kariéru. V oblasti studijní bude nejbližším cílem: zvýšení důrazu na samostatnost posluchačů zejména ve vyšších ročnících, posílení praktické orientace výuky větším zastoupením laboratorních činností, zvýšením spolupráce s průmyslovými podniky v regionu (exkurze, praxe, přednášky externistů) a zadáváním prakticky a projektově orientovaných témat semestrálních/diplomových prací, vybudování komplexní webové podpory výuky, využití webových podkladů a jejich anglické mutace k propagaci ústavu, včetně posílení zahraničních kontaktů. Všechny uvedené cíle jsou součástí návrhu inovace studijních programů ústavu, který byl podán v rámci projektu opatření 3.3.2 OP RLZ a bude realizován v nejbližších dvou letech. V oblasti vědeckovýzkumné bude naší snahou trvalé zapojení všech pracovníků do řešení externích projektů na nejrůznějších úrovních, včetně zahraničních a průmyslově-aplikačních. Vedle současného podílu na řešení VZ „Simulační modelování mechatronických soustav” a osmi projektů GAČR představuje v této oblasti nejbližší perspektivu nově podaný návrh VZ „Meso/makro-mechanika deformačních a lomových procesů v progresivních materiálech a strukturách“.


Stáhnout ppt "Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 858 fax: +420 541 142 876"

Podobné prezentace


Reklamy Google