Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikovaná hydrobiologie II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikovaná hydrobiologie II."— Transkript prezentace:

1 Aplikovaná hydrobiologie II.

2 Znečišťování vod Globální znečištění
Acidifikace vodních ekosystémů Eutrofizace vodních ekosystémů Globální oteplování UV záření Globální znečišťující látky a radionuklidy Lokální – bodové a liniové znečištění Tepelné znečištění

3 Acidifikace vodních ekosystémů Identifikace zdrojů

4 Acidifikace - procesy

5 Acidifikace - procesy

6 SO2 + Nox (N2O, NO, NO2)

7 Koncentrace S ve vzduchu a kyselost srážek

8 Vliv geologických podmínek
Kyselé horniny – žuly (granity, granodiority), některé metamorfity

9 Vliv vegetačního krytu – typ lesa, luk a orné půdy

10 Sezónnost – tání sněhu, přívalové srážky, podzemní odtok

11 Acidifikace jezer

12 Acidifikace řek v Evropě

13 Acidifikace jezer v Evropě

14 Acidifikace a chemie vody
Vysrážení Ca a Mg – sírany – nedostupné pro organismy Porušený hydrogen-karbonátový ústojný systém Speciace a změna rozpustnosti kovů a solí kovů, biodostupnost toxických kovů – Al, Cu, Zn aj.

15 Acidifikace a organismy
Acidosenzitivní organismy Vápenité vnější schránky a kostry, vnější žábra, nechráněná vývojová stádia, zpravidla permanentní organismy Acidotolerantní organismy Dýchání celým povrchem těla, plastronové dýchání a nebo vzdušný kyslík, temporální organismy Domluvená hranice acidifikace povrchových vod pH 5.5, silná acidifikace pod pH 4.5

16 Acidifikace a organismy

17 Acidifikace a organismy úroveň rod – druh

18 Acidifikace a organismy – úroveň vyšší taxonomické jednotky

19 Acidifikace a organismy – úroveň společenstva

20 Acidifikace a organismy - společenstva

21 Acidifikace a organismy - společenstva

22 Bioindikace acidifikace
Skóre systém nad pH 5,5: 1 bod acidosenzitivní org. pH 4,5- 5,5: 0,5 bodu acidotoleratní org. pod pH 4,5: 0 bodu silně acidotoleratní org. Acidifikační index lokality – průměrná hodnota = rozmezí 0 - 1 Acidifikační indexy organismů místě a geograficky závislé

23 Zvyšování úživnosti ekosystémů
Eutrofizace Zvyšování úživnosti ekosystémů

24 Zdroje živin Autochtonní Allochtonní rozklad organické hmoty
vyluhování sedimentů a hornin biogenní fixace dusíku – bakterie a cyanobakterie Allochtonní eroze půdy – povrchový odtok znečištění atmosféry NOx odpadní vody – odtoky z ČOV bez terciálního čištění

25

26 Zdroje fosforu

27 Stupně trofie

28

29 (Bio) Indikace trofie Přímé stanovení živin – P a N, vypočet bilance vztažené na objem a čas Stanovení biodostuných živin Metoda trofického potenciálu – laboratorní metoda, růstové testy na řase Scenedesmus quadricauda km. Greisfald Stanovení koncentrace řas a sinic jako chlorofyl a - in situ Bioindikační metody – analýza společenstva řas a sinic

30 Analýza společenstva

31 Potlačování eutorfizace
Odstranění zdrojů z povodí Bodové zdroje – ČOV, odpadní vody Plošné zdroje – eroze půdy, znečištění ovzduší Zákaz fosfátových detergentů Omezení užití umělých hnojiv Otěžení sedimentů z nádrží Biomanipulace

32 Biomanipulace s rybí obsádkou

33 Oteplování ekosystémů
Bodové a globální

34 Tolerance vodních organismů k změnám teploty

35 Kritická a aklimatizační teplota

36 Globální oteplování – změny klimatu

37 Polutanty Radionuklidy Toxické kovy
Ropné látky a polyaromatické uhlovodíky (PAH) Perzistentní organické polutanty

38 Radioaktivní (ionizující) záření

39 Zdroje radioaktivního záření

40 Místa akumulace a působení, poločas rozpadu

41 Kontaminace různých organismů 137Cs po havárii v Černobylu

42 Toxické kovy Hg – bioakumulace v tukových tkáních, oragnosloučeniny – metylrtuť a etylrtuť, akutní a chronická toxicita Cd – bioakumulace v tukových tkáních, chronická toxicita Pb – dtto, metylolovo, etylolovo, chronická toxicita As, Co, V, Ni, Cr, Zn – biokoncentrace, přímá akutní toxicita

43 Příklad – kontaminace Hg potravních řetězců v jezeře

44 Organické polutany Ropné uhlovodíky a polyaromatické uhlovodíky (PaHs)
Polychrované bifenyly (PCBs) Polychrované dibenzodioxiny (PCDDs) Polychlorované dibenzofurany (PCDFs) Polybromované bifenyly (PBBs) Chlorované pesticidy Organofosforové pesticdy Karbamatové pesticidy Pyretroidy Fenoxy herbicidy Chlorfenoly a chlorkresoly …….


Stáhnout ppt "Aplikovaná hydrobiologie II."

Podobné prezentace


Reklamy Google