Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikovaná hydrobiologie II.. Znečišťování vod Globální znečištění Globální znečištění Acidifikace vodních ekosystémů Acidifikace vodních ekosystémů Eutrofizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikovaná hydrobiologie II.. Znečišťování vod Globální znečištění Globální znečištění Acidifikace vodních ekosystémů Acidifikace vodních ekosystémů Eutrofizace."— Transkript prezentace:

1 Aplikovaná hydrobiologie II.

2 Znečišťování vod Globální znečištění Globální znečištění Acidifikace vodních ekosystémů Acidifikace vodních ekosystémů Eutrofizace vodních ekosystémů Eutrofizace vodních ekosystémů Globální oteplování Globální oteplování UV záření UV záření Globální znečišťující látky a radionuklidy Globální znečišťující látky a radionuklidy Lokální – bodové a liniové znečištění Lokální – bodové a liniové znečištění Tepelné znečištění Tepelné znečištění

3 Acidifikace vodních ekosystémů Identifikace zdrojů

4 Acidifikace - procesy

5

6 SO 2 + No x (N 2 O, NO, NO 2 )

7 Koncentrace S ve vzduchu a kyselost srážek

8 Vliv geologických podmínek Kyselé horniny – žuly (granity, granodiority), některé metamorfity

9 Vliv vegetačního krytu – typ lesa, luk a orné půdy

10 Sezónnost – tání sněhu, přívalové srážky, podzemní odtok

11 Acidifikace jezer

12 Acidifikace řek v Evropě

13 Acidifikace jezer v Evropě

14 Acidifikace a chemie vody Vysrážení Ca a Mg – sírany – nedostupné pro organismy Vysrážení Ca a Mg – sírany – nedostupné pro organismy Porušený hydrogen-karbonátový ústojný systém Porušený hydrogen-karbonátový ústojný systém Speciace a změna rozpustnosti kovů a solí kovů, biodostupnost toxických kovů – Al, Cu, Zn aj. Speciace a změna rozpustnosti kovů a solí kovů, biodostupnost toxických kovů – Al, Cu, Zn aj.

15 Acidifikace a organismy Acidosenzitivní organismy Acidosenzitivní organismy –Vápenité vnější schránky a kostry, vnější žábra, nechráněná vývojová stádia, zpravidla permanentní organismy Acidotolerantní organismy Acidotolerantní organismy –Dýchání celým povrchem těla, plastronové dýchání a nebo vzdušný kyslík, temporální organismy Domluvená hranice acidifikace povrchových vod pH 5.5, silná acidifikace pod pH 4.5 Domluvená hranice acidifikace povrchových vod pH 5.5, silná acidifikace pod pH 4.5

16 Acidifikace a organismy

17 Acidifikace a organismy úroveň rod – druh

18 Acidifikace a organismy – úroveň vyšší taxonomické jednotky

19 Acidifikace a organismy – úroveň společenstva

20 Acidifikace a organismy - společenstva

21

22 Bioindikace acidifikace Skóre systém Skóre systém – nad pH 5,5: 1 bod acidosenzitivní org. – pH 4,5- 5,5: 0,5 bodu acidotoleratní org. – pod pH 4,5: 0 bodu silně acidotoleratní org. Acidifikační index lokality – průměrná hodnota = rozmezí 0 - 1 Acidifikační index lokality – průměrná hodnota = rozmezí 0 - 1 Acidifikační indexy organismů místě a geograficky závislé Acidifikační indexy organismů místě a geograficky závislé

23 Eutrofizace Zvyšování úživnosti ekosystémů

24 Zdroje živin Autochtonní Autochtonní – rozklad organické hmoty – vyluhování sedimentů a hornin – biogenní fixace dusíku – bakterie a cyanobakterie Allochtonní Allochtonní – eroze půdy – povrchový odtok – znečištění atmosféry NOx – odpadní vody – odtoky z ČOV bez terciálního čištění

25

26 Zdroje fosforu

27 Stupně trofie

28

29 (Bio) Indikace trofie Přímé stanovení živin – P a N, vypočet bilance vztažené na objem a čas Přímé stanovení živin – P a N, vypočet bilance vztažené na objem a čas Stanovení biodostuných živin Stanovení biodostuných živin –Metoda trofického potenciálu – laboratorní metoda, růstové testy na řase Scenedesmus quadricauda km. Greisfald –Stanovení koncentrace řas a sinic jako chlorofyl a - in situ Bioindikační metody – analýza společenstva řas a sinic Bioindikační metody – analýza společenstva řas a sinic

30 Analýza společenstva

31 Potlačování eutorfizace Odstranění zdrojů z povodí Odstranění zdrojů z povodí –Bodové zdroje – ČOV, odpadní vody –Plošné zdroje – eroze půdy, znečištění ovzduší Zákaz fosfátových detergentů Zákaz fosfátových detergentů Omezení užití umělých hnojiv Omezení užití umělých hnojiv Otěžení sedimentů z nádrží Otěžení sedimentů z nádrží Biomanipulace Biomanipulace

32 Biomanipulace s rybí obsádkou

33 Oteplování ekosystémů Bodové a globální

34 Tolerance vodních organismů k změnám teploty

35 Kritická a aklimatizační teplota

36 Globální oteplování – změny klimatu

37 Polutanty Radionuklidy Toxické kovy Ropné látky a polyaromatické uhlovodíky (PAH) Perzistentní organické polutanty

38 Radioaktivní (ionizující) záření

39 Zdroje radioaktivního záření

40 Místa akumulace a působení, poločas rozpadu

41 Kontaminace různých organismů 137 Cs po havárii v Černobylu

42 Toxické kovy Hg – bioakumulace v tukových tkáních, oragnosloučeniny – metylrtuť a etylrtuť, akutní a chronická toxicita Hg – bioakumulace v tukových tkáních, oragnosloučeniny – metylrtuť a etylrtuť, akutní a chronická toxicita Cd – bioakumulace v tukových tkáních, chronická toxicita Cd – bioakumulace v tukových tkáních, chronická toxicita Pb – dtto, metylolovo, etylolovo, chronická toxicita Pb – dtto, metylolovo, etylolovo, chronická toxicita As, Co, V, Ni, Cr, Zn – biokoncentrace, přímá akutní toxicita As, Co, V, Ni, Cr, Zn – biokoncentrace, přímá akutní toxicita

43 Příklad – kontaminace Hg potravních řetězců v jezeře

44 Organické polutany Ropné uhlovodíky a polyaromatické uhlovodíky (PaHs) Ropné uhlovodíky a polyaromatické uhlovodíky (PaHs) Polychrované bifenyly (PCBs) Polychrované bifenyly (PCBs) Polychrované dibenzodioxiny (PCDDs) Polychrované dibenzodioxiny (PCDDs) Polychlorované dibenzofurany (PCDFs) Polychlorované dibenzofurany (PCDFs) Polybromované bifenyly (PBBs) Polybromované bifenyly (PBBs) Chlorované pesticidy Chlorované pesticidy Organofosforové pesticdy Organofosforové pesticdy Karbamatové pesticidy Karbamatové pesticidy Pyretroidy Pyretroidy Fenoxy herbicidy Fenoxy herbicidy Chlorfenoly a chlorkresoly Chlorfenoly a chlorkresoly ……. …….


Stáhnout ppt "Aplikovaná hydrobiologie II.. Znečišťování vod Globální znečištění Globální znečištění Acidifikace vodních ekosystémů Acidifikace vodních ekosystémů Eutrofizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google