Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana spotřebitele v ČR – 2. část SZPI, HS, VS a další instituce legislativa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana spotřebitele v ČR – 2. část SZPI, HS, VS a další instituce legislativa."— Transkript prezentace:

1 Ochrana spotřebitele v ČR – 2. část SZPI, HS, VS a další instituce legislativa

2 Státní zemědělská a potravinářská inspekce http://www.szpi.cz Ministerstvo zemědělství http://www.szpi.cz Činnosti:  Kontrolní – a) zdravotní nezávadnosti - kontrola mikrobiologických požadavků a kontrola obsahu cizorodých látek ( aditiv, reziduí pesticidů…) RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed - Nařízení vlády 98/2005 http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm SZPI – „národní kontaktní místo v systému rychlého varování“ (informace od VS, HS, ÚKZÚZ) „Inspirace pro SZPI“ Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority) http://www.efsa.europa.eu/en.html (výzkum, poradenství – aspartám, aditiva, BSE, ptačí chřipka…) http://www.efsa.europa.eu/en.html b) jakosti – analytických (obsah tuku, cukru…) a senzorických znaků a správnost označení (jakostní třída, doba spotřeby…) http://www.bezpecnostpotravin.cz/http://www.bezpecnostpotravin.cz/ (MZd – ÚZPI – Ústav zem. a potrav.informací) Zákon o potravinách – komoditní požadavky – prováděcí vyhlášky: http://www.bezpecnostpotravin.cz/default.asp?ch=68&typ=1&val=29622&ids=1821

3  Laboratorní a) zkoušky - mikrobiologické, chemické, fyzikální a smyslové požadavky Brno – víno, GMO, chemické rozbory http://www.szpi.gov.cz/cze/cinnost/laborator/default.asp?id=54011&chapter=1&cat=2185&preview=&ts=7ec16  b) senzorické zkoušení – osoby zkoumání citlivosti chuti, iIdentifikace chutí, prahová citlivost, zkouška duo – trio, zkouška na určení chuťové paměti, zkouška na identifikaci vůní,párová porovnávací zkouška na určení intenzity vůně,pořadová zkouška na určení vzrůstající intenzity vůně, pořadová zkouška na určení vzrůstající intenzity barvy http://www.szpi.gov.cz/cze/cinnost/laborator/default.asp?id=54011&chapter=4&cat=2185&preview=&ts=10ec81 Platné metody zkoušení: http://www.szpi.gov.cz/cze/cinnost/laborator/metody_/default.asp?cat=2357&ts=4ec49 Bezpečnost, hygiena, požadavky mikrobiologické, chemické, toxikologické – prováděcí vyhlášky : http://www.bezpecnostpotravin.cz/default.asp?ids=0&ch=68&typ=1&val=29615 Mezilaboratorní porovnávání zkoušek (národní i mezinárodní)  Certifikační a) víno – víno, ovoce a zelenina – dovoz a vývoz z/do třetích zemí b) potraviny – žádost výrobce (export) http://www.szpi.gov.cz/cze/cinnost/certifikace/default.asp?cat=2186&ts=8ec34  Mezinárodní vztahy

4 ZÁKON o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů  Zemědělské výrobky (mimo živočišní)  Potravinářské výrobky  Tabákové výrobky  +++suroviny pro výše uvedené skupiny „Od vidlí až po vidličku“  dodržování legislativy, bezpečnost výrobků, neklamání spotřebitele  ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků  evidence podnikatelů uvádějících do oběhu nebo vyvážejících čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory  evidence výrobců saponát. a mydlář. a tabák. výrobků  schvalování ozařoven (informování orgánů EU)  ověřování odrůd, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů určených pro výrobu jakostního vína s přívlastkem a vydávání dokladů,  zatřiďování vín

5 Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích  Pojmy (potraviny, přídatné látky,látky pomocné a látky určené k aromatizaci, doplňky stravy, suroviny, tabákové výrobky, šarže, kontaminující látky …..)  Povinnosti provozovatelů potravinářských výrobků ( mj. ohlašovací, evidence o provedené deratizaci a dezinsekci, stanovení kritických bodů, hygienické požadavky, používání pitné vody...  Povinnosti dovozců potravin ze třetích zemí – předložení osvědčení na potraviny (vyžadované předpisy ES) – role celních orgánů  Povinnosti výrobců a dovozců přídatných látek neevidovaných, nových potravin určených pro zvláštní výživu, doplňků stravy a potravin pro zvláštní lékařské účely – zaslání vzorku etikety – Ministerstvo zdravotnictví a SZPI  Ohlašování zásob cukru, fruktózy a izoglukózy  Podmínky ozařování potravin a povinnosti (žádost u SZPI)  Označování potravin – povinnosti (např. identifikace podniku uvádějícího potravinu na trh, název druhu, skupiny, příp. podskupiny…., množství, data spotřeby, způsob skladování, způsob použití, složení, případné ozařování…,  Uvádění potravin do oběhu (např. potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti, použitelné k jinému než původnímu použití, zákaz klamavého označení nebo nabízení ke spotřebě klamavým způsobem, s prošlým datem použitelnosti…)  Možnost získání osvědčení prokazující znalost hub – (Hyg. stanice)

6  datum použitelnosti= datum ukončující dobu, po kterou si potravina podléhající rychle zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a po které nesmí být uváděna do oběhu,  datum minimální trvanlivosti = datum vymezující minimální dobu, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti při dodržování skladovacích podmínek a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost  Povinnost oznámit písemně nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat zahájení a ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den jeho zahájení, případně ukončení, příslušnému orgánu dozoru – SZPI a VS - s uvedením svého jména, příjmení a místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmy a jejího sídla, jde-li o osobu právnickou.  Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou být uváděny do oběhu, jsou-li takto označeny a jsou-li zdravotně nezávadné.  Potraviny použitelné k jinému než původnímu použití mohou být uváděny do oběhu, pouze jsou-li zdravotně nezávadné a je-li na nich nebo při nich zřetelně označen doporučený způsob použití.  Povinnost odděleně umístit a zřetelně označit potraviny použitelné k jinému než původnímu použití a potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti,  Povinnost - s ohledem na povahu potraviny - přiměřeně zkrátit datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené na obalu potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí, a stanovit i podmínky jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a zdravotní nezávadnosti potraviny

7 Povinnost vyřadit z dalšího oběhu potraviny:  1. nemající vlastnosti uvedené výše – viz Uvádění potravin do oběhu  2. balené do obalů a obalových materiálů, které neodpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem a požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami,  3. nedostatečně nebo nesprávně označené,  4. neodpovídající požadavkům na jakost stanovenou vyhláškou nebo deklarovanou výrobcem,  5. páchnoucí, pokud pach není charakteristickou vlastností výrobku, nebo jinak poškozené, deformované, znečištěné nebo zjevně chemicky nebo mikrobiologicky narušené; Zákaz uvádět do oběhu potraviny obsahující druhy potravních doplňků dosud neuvedené ve vyhlášce [§ 19 odst. 1 písm. a) a j)] pouze se souhlasem a za podmínek stanovených rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví; žádost o vydání souhlasu podává Ministerstvu zdravotnictví provozovatel potravinářského podniku, který hodlá takovou potravinu vyrábět nebo uvádět do oběhu, Povinnost: dodržovat při prodeji potravin hygienické požadavky a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin stanovené vyhláškou, zabezpečit, aby při prodeji a přepravě potravin byl k dispozici doklad o původu zboží.  je-li při nabízení k prodeji a prodeji potraviny uváděno výživové tvrzení, musí být na vývěsce umístěné na viditelném místě v blízkosti vystavené potraviny uvedená výživová hodnota, pokud již není uvedena na obalu výrobcem potraviny. Rozsah výživového tvrzení, způsob uvádění výživové hodnoty a jejich výpočtu stanoví vyhláška.  Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru, 3f) a to nejpozději v den zahájení uvádění do oběhu nebo v den vývozu.  Kompetence dozorujících orgánů  Výše pokut – od 500 000 Kč do 50 000 000 Kč

8 Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků: (novela 101/2007 - způsob označování + neklamání neexistujícími účinky nebo vlastnostmi - označení množství + „e“ - datum minimální trvanlivosti a doby použitelnosti - údaje o způsobu použití - údaje o složkách potravin - údaje o přídatných látkách - údaje o látkách určených k aromatizaci - údaje o potravinách nového typu a GMP ZÁKON 452/2001 o ochraně označení původu a zeměpisných označení (název níže označeného území) OP - název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory

9  1) Označení potravin a tabákových výrobků se provádí na obalech určených pro spotřebitele, na vnějších obalech 3) nebo na jejich nesnadno oddělitelných součástech, popřípadě na připojených součástech.  (2) Tam, kde není možné spolehlivě označit vnější obaly podle odstavce 1, především otevřené vratné obaly, uvedou se stanovené údaje v písemné dokumentaci, která potravinu nebo tabákový výrobek doprovází.  (3) Označení údaji podle § 6 až 8 zákona musí být pro spotřebitele srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté, nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné a vyjádřené v nekódované formě, s výjimkou označení šarže, nestanoví- li zvláštní právní předpis 6) jinak.  (4) Označení šarže se uvede u balené potraviny a tabákového výrobku na obale určeném pro spotřebitele, u nebalené potraviny a tabákového výrobku v písemné dokumentaci, která potravinu nebo tabákový výrobek doprovází. Před označení šarže se umístí písmeno "L", s výjimkou případů, kdy je označení šarže jasně rozlišitelné od ostatních údajů a není možná záměna s jiným údajem. U baleného stolního másla se místo označení šarže uvede datum výroby.  (5) Název potraviny se doplní údajem o fyzikálním stavu potraviny nebo o způsobu její úpravy, například v prášku, mletá, drcená, sušená, instantní, zmrazená, koncentrovaná, uzená, sterilovaná, pasterovaná, pokud tento fyzikální stav nebo úprava nevyplývají již z názvu nebo charakteru druhu, skupiny nebo podskupiny potravin. Doplňující údaje se uvedou na obalu vždy, pokud by jejich neuvedení mohlo spotřebitele uvést v omyl. Požadovaný způsob úpravy názvu potraviny a jeho uvedení na obalu se vztahuje přiměřeně též na tabákové výrobky.  (6) Označování čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny se provádí podle přímo použitelného předpisu Evropského společenství 7).

10  Na obalu určeném pro spotřebitele a na vnějším obalu, na jeho nesnadno oddělitelných součástech, na připojených součástech a v písemné dokumentaci, která potravinu doprovází, se neuvádějí údaje, že  a) potravina je zdrojem všech životně nezbytných živin, nejde-li o potraviny, u nichž je tato vlastnost stanovena ve zvláštním právním předpise 8) nebo potvrzena příslušným správním orgánem,  b) běžné potraviny nedodají potřebné množství živin, které obsahuje nabízená potravina,  c) potravina má zvýšenou nebo zvláštní nutriční hodnotu v důsledku přídavku přídatných látek nebo potravních doplňků, bez provedeného nutričního hodnocení,  d) potravina má zvláštní vlastnosti, přestože tyto vlastnosti vykazují všechny srovnatelné potraviny,  e) potravina je vhodná k prevenci, zmírnění nebo léčení zdravotní poruchy nebo k lékařským účelům, pokud nestanoví zvláštní právní předpis 8) jinak,  f) charakter nebo původ potraviny je "domácí", "čerstvý", "živý", "čistý", "přírodní", "pravý" nebo "racionální", pokud toto označení výrobku není součástí názvu druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin ve zvláštních právních předpisech9),  g) potravina je určena pro zvláštní výživu nebo je dietní, popřípadě dietetická, pokud by to neodpovídalo požadavku zvláštního právního předpisu8),  h) potravina byla vyrobena podle náboženských nebo rituálních předpisů, bez doložení příslušnými náboženskými autoritami.

11 DATUM MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI:  U potravin s minimální dobou trvanlivosti  a) 3 měsíce nebo kratší - nemusí být v datu minimální trvanlivosti uveden rok,  b) delší než 3 měsíce, ale ne více než 18 měsíců, nemusí být v datu minimální trvanlivosti uveden den,  c) delší než 18 měsíců nemusí být uveden v datu minimální trvanlivosti den a kalendářní měsíc.  (3) Dobou minimální trvanlivosti se při označování rozumí doba ukončená posledním dnem příslušného kalendářního měsíce nebo roku.  (4) Datum minimální trvanlivosti se nevyžaduje u  a) čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a konzumních brambor neloupaných, nekrájených nebo jinak neupravených; toto ustanovení se nevztahuje na naklíčená semena a podobné výrobky, např. klíčky luštěnin,  b) konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent, s výjimkou likérů s vaječnou, mléčnou nebo smetanovou složkou13),  c) vín, likérových vín, šumivých vín, aromatizovaných vín a dalších výrobků podle zvláštního právního předpisu14), jakož i u výrobků získaných z jiného ovoce než z hroznů a nápojů, které spadají pod kódy celního sazebníku15) 2206 0039 a 2206 0059 a jsou vyrobeny z hroznů nebo hroznového moštu,  d) pekařských výrobků určených ke spotřebě do 24 hodin po výrobě,  e) jedlé soli,  f) přírodních sladidel v pevném stavu,  g) cukrovinek vyrobených převážně z přírodních sladidel a barviv nebo látek určených k aromatizaci,  h) žvýkaček a podobných výrobků určených ke žvýkání,  i) kvasného octa,  j) limonád, ovocných šťáv, ovocných nektarů a alkoholických nápojů, pokud se tyto potraviny nacházejí v nádobách o obsahu nad 5 litrů a pokud jsou určeny pro provozovny stravovacích služeb,  k) jednotlivých porcí nebalené zmrzliny.

12 Vyhláška č.344/2003, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky  Pojmy – druhy tabáku, součásti tabákových výrobků  Označování obalů  Varování na obalech – obecné a dodatečné (včetně technických požadavků na varování)  Požadavky na jakost včetně nedovolených složek

13 Státní veterinární správa České republiky http://www.svscr.cz Ministerstvo zemědělství http://www.svscr.cz  Produkty živočišního původu, zdraví zvířat (chov, přeprava, … - cirkusové zvířata, veřejné zdraví – ochrana území před nákazou)  Schválené subjekty  Zákon č. 166/1999 o veterinární péči (105 stran) + základní veterinární požadavky na živočišní produkty + povinnosti osob, které vyrábějí,zpracovávají a uvádějí do oběhu živočišní produkty + prodej zvířat a živočišních produktů v tržnicích a na tržištích + Vnitrostátní přeprava živočišních produktů + Veterinární kontrola + Veterinární vyšetření živočišních produktů + Dovoz zvířat a živočišních produktů + Orgány státní správy ve věcech veterinární péče (MO, MV, obce), orgány veterinární správy a Státní veterinární správa – její úkoly +++ studijní program pro veterinární lékaře

14  Prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na tržištích  (1) V tržnicích a na tržištích lze prodávat jen zdravá zvířata a zdravotně nezávadné živočišné produkty, které byly veterinárně vyšetřeny, zvěřina musí být patřičně označena způsobem umožňujícím identifikaci každého kusu a doprovázena veterinárním osvědčením; prováděcí předpis upraví podrobnosti tohoto prodeje.  (2) Osoba, která organizuje sezonní prodej ryb, musí před jeho zahájením požádat okresní veterinární správu o určení veterinárních podmínek pro tento způsob prodeje.  Asanační činnost  Práce veterinárních lékařů  Povolování výroby veterinárních přípravků - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv – Brno  Vejce http://www.szpi.gov.cz/cze/aktuality/article.asp?id=58795&chapter=1&cat=2176 &preview=&ts=3ec85 http://www.szpi.gov.cz/cze/aktuality/article.asp?id=58795&chapter=1&cat=2176 &preview=&ts=3ec85  Podmínky sezónního prodeje ryb  http://www.mevs.cz/cinnost-prodej-ryb-podminky.php http://www.mevs.cz/cinnost-prodej-ryb-podminky.php  Další předpisy týkající se práce SVS: http://www.svscr.cz/index.php?art=41http://www.svscr.cz/index.php?art=41

15 Orgány ochrany veřejného zdraví – hygienické stanice http://www.khshk.cz/ Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav… http://www.szu.cz/Menu/centra.html http://www.khshk.cz/  A) epidemiologie (infekční choroby + dezinsekce a deratizace)  B) hygiena dětí a dorostu (provozování a provozovny zotavovacích akcí, školních jídelen, sportovních zařízení – hřiště, plovárny…)  C) hygiena výživy a PBU (předměty běžného užívání)– nezávadnost potravin, projektová dokumentace a kolaudace potrav. provozů (stravovací služby +hračky, kosmetika, výrobky pro děti do tří let, výrobky určené pro styk s potravinou, pokrmy a materiály pro ně + zkoušky ze znalosti hub)  D) hygiena komunální (pitná voda, výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a chemické látky,koupaliště a sauny, vnitřní prostory budov, činnosti epidemiologicky závažné, hluk, vibrace, neionizující záření, zdravotní rizika, životní prostředí)  E) hygiena práce (ochrana zdraví při práci – fyz., chem. a biolog. faktory, mikroklimatické podmínky, fyzická a duševní (????) zátěž

16 Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví  Hygienické požadavky na pitnou vodu + povinnosti provozovatele veřej. vodovodu  Povinnosti provozovatelů koupališť a saun  Hyg. požadavky na – vnitřní prostory staveb – větší počet lidí a venkovní hrací plochy – provozovatel pískoviště – nezávadnost  Hyg. požadavky na provoz zdravot. Zařízení a ústavů sociální péče (provozní řád, sterilizace, praní prádla  Hyg.požadavky na činnosti epidem. závažné a ubytovací služby (prověřování znalostí, zdravotní průkaz,lékárnička, provozní řád,…)  Povinnosti provozovatelů stravovacích služeb (tepelně neoprac. vejce, syrové maso a ryby,znalosti hub, přibarvování cukrář. Výrobků…)  Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora PBÚ - (atesty,požadavky pro osoby vyvíjející, vyrábějící a uvádějící na trh kosmetické výrobky – složení a nežádoucí účinky – na adrese podnikatele- veřejně přístupné)  Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením  Ochrana zdraví při práci – 4 kategorie + rizikovost práce  Infekce, epidemie, nákaza (mj. klíšťata)  Státní dozor – rozdělení pravomocí a činosti

17 „Hluk z provozoven služeb a hluk z veřejné produkce hudby (například koncert, taneční zábava, artistická produkce s hudbou) nesmí překročit hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněné prostory“  Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky  Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace  Práva a výkon orgánů v rámci zákona (např. Ministerstvo dopravy – hluk z provozu motorových vozidel, Ministerstvo zdravotnictví, obce…  Práva a povinnosti státního zdravotního dozoru

18 Další leg. předpisy pro hygienické stanice:  Vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášky č.186/2003 Sb.  Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let  Vyhláška 444/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MZ ČR č. 26/2001 Sb. o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb.  Vyhláška MZ ČR č. 75/2003 Sb. o stanovení ingrediencí kosmetických prostředků  Vyhláška MZ ČR č. 137/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných kterou se mění vyhláška MZ ČR č.107/2001 Sb.  Vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody


Stáhnout ppt "Ochrana spotřebitele v ČR – 2. část SZPI, HS, VS a další instituce legislativa."

Podobné prezentace


Reklamy Google