Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody práce s informacemi 1.Citáty, bibliografické citace a odkazy na použitou literaturu 2.Formální úprava rukopisu 3.Zadávání témat závěrečných prací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody práce s informacemi 1.Citáty, bibliografické citace a odkazy na použitou literaturu 2.Formální úprava rukopisu 3.Zadávání témat závěrečných prací."— Transkript prezentace:

1 Metody práce s informacemi 1.Citáty, bibliografické citace a odkazy na použitou literaturu 2.Formální úprava rukopisu 3.Zadávání témat závěrečných prací a odevzdávání diplomových prací

2 Plagiarismus Plagiarismus je každý případ, kdy se osoba vědomě, ať už přímo či nepřímo, za jakýmkoliv účelem, uchýlí k publikované či nepublikované práci někoho jiného s cílem prohlašovat ji za svoji vlastní

3 Citát, citace a odkazy na citace citát = doslovné uvedení cizí myšlenky – musí následovat odkaz na zdrojový dokument odkaz je stručná forma citace vložená do pokračujícího textu nebo připojená na stránce dole pod textem, na konci kapitoly nebo na konci textu - slouží k identifikaci publikace, z níž byly vybrány citované údaje a vymezení jejich lokace v citované publikaci. - spojuje text dokumentu se seznamem použité literatury bibliografická citace (záznam) = souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, umožňující její identifikaci

4 Citace přímé (citáty) Také organizovanost gangů nadále stoupala, „protože proti struktuře a hierarchičnosti chuligánské skupiny nebylo možno uspět neorganizovaností a chaotičností“ (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, s. 44). doslovný citátodkaz na zdrojový dokument

5 Citace nepřímé (parafráze) Josef Smolík vymezuje pro potřeby výzkumu fotbalového chuligánství (resp. diváckého násilí) čtyři základní úrovně cílů: explorační, deskriptivní, explanační a sociotechnické. (Smolík, 2004) ___________________________________________ Nejčastěji se zmiňují zejména následující tři velké tragédie, které hluboce zasáhly (nejen) anglickou veřejnost. První z těchto tragédií byl požár na fotbalovém stadionu Valley Parade v Bradfordu, při němž 11. května 1985 zemřelo 56 diváků a dalších 256 bylo zraněno. Oheň zřejmě vznikl z cigaretového nedopalku, od něhož se vznítil plastikový koš, a rychle se rozšířil po dřevěné tribuně, především kvůli množství odpadků v její spodní části (Niederhafner, 2006, cit. dle Čarnogurský, s. 11).

6 Citát v uvozovkách kurzívou event. na samostatném řádku odkaz na zdrojový dokument včetně stránky!!

7 Odkazy na bibliografické citace a) v textu v závorkách b) v poznámkách pod čarou c) v poznámkách na konci kapitoly

8 Bibliografické citace v poznámkách pod čarou a na konci kapitol Příklad: Pravomoc navrhovatele agendy je ale možné vnímat i opačně, podle logiky předpokládané odezvy. 39) --------------------------------------------------------------------------- 39) BACHRACH, P. - BARATZ, M. Decision and Nondecision: An Analytical Framework. American Political Science Review, 1963, vol. 57, no. 3, p. 635.

9 Odkaz na bibliografickou citaci v textu Příklad: Také organizovanost gangů nadále stoupala, „protože proti struktuře a hierarchičnosti chuligánské skupiny nebylo možno uspět neorganizovaností a chaotičností“ (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004: 44). _______________________________________________ Nejčastěji se zmiňují zejména následující tři velké tragédie, které hluboce zasáhly (nejen) anglickou veřejnost. První z těchto tragédií byl požár na fotbalovém stadionu Valley Parade v Bradfordu, při němž 11. května 1985 zemřelo 56 diváků a dalších 256 bylo zraněno. Oheň zřejmě vznikl z cigaretového nedopalku, od něhož se vznítil plastikový koš, a rychle se rozšířil po dřevěné tribuně, především kvůli množství odpadků v její spodní části (Niederhafner, 2006, cit. dle Čarnogurský: 11).

10 Obsah odkazu na bibliografickou citaci Jméno autora či autorů (Potůček, Háva); (Potůček – Háva) (Potůček; Háva) (Potůček cit. dle Háva) Rok (?) Stránka u citátu

11 Seznam použité literatury BACHRACH, P. - BARATZ, M. (1963) Decision and Nondecision: An Analytical Framework. American Political Science Review, vol. 57, no. 3, p. 635. KOSEK, Jiří. (1998a) HTML – tvorba dokonalých stránek : Podrobný průvodce. 1. vyd. 1998. ISBN 80-7169-608-0. KOSEK, J. (1998b) Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních technologií, roč. 9, č. 11, s. 54-55. URBAN, R. (1997) Možné přístupy k objektivizaci výdajů v resortu obrany. In BALABÁN, M. Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů. Sborník referátů z konference pořádané Ekonomicko-správní fakultou MU ve dnech 15. – 17. 5. 1997. Brno : MU, s. 265-271. YAMEY, G. - RANKIN, W. W. (2001) AIDS and global justice. BMJ, vol. 324, no. 7331, pp. 181-182. British Medical Journal

12 Řazení informačních zdrojů v seznamu použité literatury Seznam použité literatury knihy, části knih, články v časopisech, sborníky, závěrečné práce – abecedně Zákony a vyhlášky Ostatní informační zdroje: webové stránky

13 Citační normy ISO ČSN 690: Bibliografické citace - citační etika - údaje povinné a nepovinné ISO ČSN 690-2: elektronické informační zdroje

14 Zásady k zapamatování autor vždy tiskacími písmeny, v invertovaném tvaru (= příjmení, křestní jméno) práce bez autora – pod prvním významovým slovem z názvu (v abecedním seznamu) – nikdy: Anonym; kolektiv autorů, apod. název zdrojového dokumentu vždy kurzívou (název knihy, název časopisu, název sborníku) každý údaj se odděluje diakritickým znaménkem u části dokumentu vždy stránka citace musí být úplná, přehledná a jednotná citujeme výhradně z primárních dokumentů zachováváme jazyk knihy

15 Zákon, vyhláška Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče.

16 WWW stránky model: příklad: http://www.izpe.cz http://baywood.com http://dosei.who.int/uhtbin/cgisirsi/3F VA5DGfWI/191550015/9http://dosei.who.int/uhtbin/cgisirsi/3F VA5DGfWI/191550015/9 [cit. dne 2.12.2003] SEMIRAMI, Barmak. Ready to print organizer [online]. c1997, poslední revize 20.1.1998 [cit. 1999-12-05]. Dostupné z:.

17 Pomůcka http://www.citace.com

18 Závěrečná práce: zásady a formální náležitosti Metodika vědecké práce: 1.Volba tématu 2.Rešerše 3.Studium literatury 4.Písemná práce

19 Předpisy Průvodce zpracováním závěrečných prací (bc., mgr., PhDr.) na FSV: http://tarantula.ruk.cuni.cz/ISS-208.htmlPrůvodce zpracováním závěrečných prací (bc., mgr., PhDr.) na FSV: http://tarantula.ruk.cuni.cz/ISS-208.html http://tarantula.ruk.cuni.cz/ISS-208.html Bc. a mgr. práce: http://tarantula.ruk.cuni.cz/ISS-96.htmlBc. a mgr. práce: http://tarantula.ruk.cuni.cz/ISS-96.html http://tarantula.ruk.cuni.cz/ISS-96.html

20 Volba tématu diplomové práce témata vypisovaná vyučujícími (web ISS) nebo vlastní témaweb ISS předmět zkoumání použité metody název konzultant

21 Volba tématu - kritéria hledisko zájmu hledisko teoretických předpokladů a schopností hledisko jazykových znalostí hledisko dostupnosti materiálů hledisko časových možností

22 Doporučený postup Odevzdání návrhu tématu – dle pokynů katedry Po schválení tématu a přidělení konzultanta: písemná formulace problému formulace cílů kontaktování konzultanta konečná verze tezí Schválená témata v SIS

23 Teze diplomové práce Vymezení tématu práce Cíle práce Charakteristika poznávacího/výzkumného problému (v čem chci nabídnout něco nového, čím obohatím penzum poznání oboru) - případně včetně hypotéz Teoretická východiska práce (konceptualizace poznávacího problému) Použité metody - včetně zdůvodnění jejich volby Vlastní přínos práce (empirická část, alternativně může být předložena i jako teoretické pojednání) Závěry Literatura podpisy termíny odevzdání – rok před předpokládaným koncem studia (pozor na Seminář k DP I., II.)

24 Změna tématu písemná žádost: zdůvodnění, nové téma + ostatní náležitosti pro schválení: název, jméno konzultanta, charakteristika, metody a cíle, literatura

25 Konzultant a diplomant práva a povinnosti: –Pravidelné předkládání práce konzultantovi –Respektování jeho připomínek –Doporučování literatury ze strany konzultanta –Průběžná kontrola práce na DP

26 Formální náležitosti min. 60 normostran vlastního textu, bez anotace a příloh (viz Pravidla pro organizaci studia) –30 řádků na stránce, 60 úhozů na řádku velikost písma 12, nadpisy 14, řádkování 1,5 okraje: horní - 2,54 cm; dolní - 2,54 cm; levý - 3,5 cm; pravý - 3,0 cm začátky kapitol na samostatném listě, čísla bez tečky odstavce - 5 úhozů číslování stránek (ne titulní list, prohlášení, obsah) jednotná grafická úprava poznámkový aparát –poznámky pod čarou –odkazy na použitou literaturu - citace přílohy

27 Titulní list Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky Kristina Sokolová Problematika péče o uprchlíky v ČR Diplomová práce Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc. Praha, 2001

28 Desky DP Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Marta VANČUROVÁ2009

29 Odevzdání diplomové práce a obhajoba Cca měsíc před obhajobou 2x vázaná + 1x CD Elektronicky vložit do SISu Oponent Posudky Obhajoby + státní zkouška (neobhájená DP=nepokračování v SZK)

30 Šablona pro psaní závěrečných prací: http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-20- version1-Sablona.doc nebo Pokyn děkana č. 29/2010 http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1118.html http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1118.html

31 Základní pravidla pro úpravu písemností: norma ČSN 01 69 10: Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým editorem Pravidla českého pravopisu

32 Výtah z ČSN 01 69 10 1. Tabulky a grafy možné psát menším písmem, užší řádkování celá tabulka/graf na jedné stránce, včetně titulku uvést zdroj, pramen Tab. 2 Příjmy a výdaje MěsícPříjemVýdajeZůstatek leden15 00012 0003 000 únor15 00013 0002 000 březen17 00012 0005 000 Zdroj: Statistická ročenka. Praha : ČSÚ, 1999, s. 525. Pramen: vlastní výpočty stejně jako u tabulky, ale nadpis i zdroj pod grafem Graf 1 Přehled ….. Zdroj: Statistická ročenka ČR. Praha : ČSÚ, 2001, s. 381.

33 Členění textu a označování jeho částí kapitoly: arabskými číslicemi 1 Psací stroje 1.1 Rozdělení 1.1.1 Podle pohonu 1.1.1.1 Ruční 1.1.1.2 Elektrické 2 Rozmnožovací stroje

34 Nejčastější chyby „České uvozovky“ Za tečkou, čárkou, dvojtečkou je mezera, pokud nenásleduje další interpunkční znaménko Procenta a promile: Dělení slov: –víceslabičná slova - předpona-základ-přípona –složená slova: česko-slovenský –nedělit slova na více než 3 řádcích pod sebou –pozor na vulgarismy! úrok 5 % ale 5% úrok (pěti-procentní) V letošním roce činí úrok 5 %.Můžeme počítat s 5% nárůstem.


Stáhnout ppt "Metody práce s informacemi 1.Citáty, bibliografické citace a odkazy na použitou literaturu 2.Formální úprava rukopisu 3.Zadávání témat závěrečných prací."

Podobné prezentace


Reklamy Google