Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práce se skupinou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práce se skupinou"— Transkript prezentace:

1 Základy práce se skupinou
Společnost pro vzdělávání a reflexi v sociální práci

2 Motivy – cíle – kritéria
Jaké jsou vaše motivy pro účast v kurzu – co vás k tomu vedlo? Co čekáte od kurzu – co si chcete odnést? Na čem nejprve poznáte, že je pro vás kurz přínosem?

3 Základy práce se skupinou (16 hodin)
Cílové kompetence Účastníci kurzu získají nové znalosti a dovednosti v oblasti tzv. měkkých dovedností, tzn. rozšíří své kompetence i na oblast práce se skupinou klientů/uživatelů. Dovednost, kterou by měli účastníci získat, spočívá ve schopnosti navázat účinnou a efektivní komunikaci s uživateli služby v rámci skupiny, a taktéž si osvojit techniky práce se skupinou procvičované v kurzu.

4 Osnova v nabídce modulu
co je skupina vývoj skupiny k čemu je dobré pracovat se skupinou (k jakým cílům práce s uživatelem jí lze využít) kdo může pracovat se skupinou (dovednosti potřebné pro tuto práci rizika práce se skupinou

5 Základy práce se skupinou
Šest hlavních pilířů: Člověk je skupinový tvor. Skupina má moc. Skupinová práce má také své limity. Bariéry a obavy pro práci se skupinou lze pochopit (i překonat). Důležité je začít. Cvičení dělá mistra.

6 Základy práce se skupinou
Člověk je skupinový tvor V jakých skupinách jste byli – žili dosud? V jakých rolích – jako kdo jste byli v těchto skupinách? Co vám to dalo, co vzalo? V jaké roli vám bylo nejlépe (např. vede – je veden)?

7 Základy práce se skupinou
Sociální skupina: Obecně můžeme sociální skupinu definovat jako uskupení dvou nebo více jedinců, kteří jsou ve vzájemné interakci, dosahují společné identity – tj. vědomí, že patří k sobě, uvědomují si jeden druhého a vzájemně spoluurčují skupinové normy.

8 Základy práce se skupinou
Podstatné znaky skupiny účastníci prožívají to, jak k sobě patří definují se jako k sobě patřící jedinci sledují společné cíle sdílí normy a předpisy chování dané oblastí činnosti mají mezi sebou více interakcí než navenek identifikují se se společnou vztažnou osobou jsou prostorově či časově odděleni od ostatních v okolí

9 Základy práce se skupinou
Dělení skupin: Skupiny homogenní. Například skupina drogově závislých nebo týraných žen. Skupiny úkolově zaměřené. Řeší konkrétní problém (příkladem je skupina, kdy se účastníci učí asertivnímu jednání). Psychoterapeutické skupiny. Tyto skupiny mají mnoho podob, ať jde o teoretickou orientaci (psychodynamická, transakčně-analytická) nebo o klientelu, která zahrnuje chronické psychotiky nebo lidi trpící určitou závislostí. Svépomocné skupiny. Jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře. Skupiny pro výcvik lidských vztahů. Mezi tyto skupiny patří skupiny setkání (encounter), skupiny výcviku k senzitivitě, skupiny tréninkové (T-skupiny). Skupiny zaměřené na dosažení sociálních cílů. Příkladem jsou skupiny práce s mládeží a práce s komunitou

10 Základy práce se skupinou
Skupina má moc Kdy a v čem vás ovlivnil skupinový tlak (normy, vztahy, zvyklosti, očekávání)? Jak jste to prožívali? Vzepřeli jste se někdy skupině? Co vám v tom pomohlo, co bránilo? Využíváte nyní moc skupiny – jak, s jakým efektem?

11 Základy práce se skupinou
V čem vidíte význam samostatného myšlení? Co toto myšlení ohrožuje?

12 Základy práce se skupinou
Jak by jste vysvětlili tyto pojmy: Manipulace Tlak skupinových norem Lidská tendence k závislému jednání – konformita Kognitivní disonance

13 Základy práce se skupinou
Dynamika skupiny Skupinová dynamika je souhrn skupinového dění a skupinových interakcí. Zahrnuje interpersonální vztahy a interakce osobností členů skupiny spolu s existencí a činností skupiny a silami z vnějšího prostředí. Patří sem zejména: cíle a normy skupiny, vůdcovství, koheze a tenze, projekce minulých zkušeností a vztahů do aktuálních interakcí, vytváření podskupin a vztahy jedinců a skupiny.

14 Základy práce se skupinou
Fáze vývoje skupiny Každá skupina, která po určitou dostatečně dlouhou dobu plní nějaký společný cíl a má relativně stálý počet členů, se v této době specificky vyvíjí a lze u ní obecně pozorovat určité vývojové fáze. Základem níže uvedeného členění je nízká fluktuace lidí v týmu a podmínka určité uzavřenosti skupiny. Existují různé přístupy, ale většinou se dělí do 3–5 fází, každá fáze má své úkoly, tvar a cíle, skupina nemusí všechny procházet.

15 Základy práce se skupinou
Ilustrační dělení fází vývoje skupiny (dle I. D. Yaloma) 1. Fáze orientace a závislosti Snaha zjistit, „o co jde“, „k čemu to je“, „jak mi to pomůže“. Účast váhavá, hledá se smysl, členové očekávají vedení a informace, zaměření na formálního vůdce skupiny, přeceňování jeho role, vzájemná orientace ve skupině, hledání podobností, ujasňování dovnitř nebo ven, komunikace spíše společenská oťukávání, k problémům se přistupuje povrchně racionálně, rady mají jen zřídka hodnotu, vyjádření zájmu. 2. Fáze konfliktu a protestu Konflikty mezi členy, ale i skupinou, tendence k sebeprosazení, boj o vůdcovství, krystalizace rolí (vytváří se hierarchie rolí), ochoty vyjadřovat emoce (zvláště hostilní), snahy o úniky ze skupiny, projevy protestu vůči formálnímu vůdci či terapeutovi, agresivita bez ohledu na způsob vedení skupiny, nebezpečí obětního beránka, při nevhodném vedení až otevřená agrese vůči vedoucímu, složité období.

16 Základy práce se skupinou
3. Fáze vývoje koheze a kooperace Snižování napětí, menší počet konfliktů, narůstání koheze, vědomí „my“, společných norem a hodnot, vůdcovství již není problém, vyšší zodpovědnost a aktivita, intimita ve skupině, daleko a blízko, v terapii – hovor o sobě a jiných členech skupiny, hlubší vyjadřování pocitů, předpoklad procesu změn, pocit bezpečí. 4. Fáze cílevědomé činnosti Integrovaná pracovní skupina – zamýšlí se, radí, kritizuje, povzbuzuje, přijímá rozhodnutí, skupina je kohezní, ale nepotlačuje negativní emoce, hostilita bývá konstruktivně zpracována. Někdy spojována s třetí fází.

17 Základy práce se skupinou
Vliv na charakter vývoje skupiny chování vedoucího skupiny frekvence setkávání cíle a složení skupiny a další faktory Obsahově znamená v počátku vývoje větší pozornost vztahům ve skupině a problémům v další fázi prohlubování oblasti zdrojů problémů a řešení úkolů v posledních fázích řešení problému a jeho ukotvení v přirozeném prostředí

18 Základy práce se skupinou
Aktivita vedoucího skupiny A) zpočátku velká (role vůdce a ochránce), emoční podpora, kognitivní vysvětlování principů, komentování děje ve skupině B) ve středním období role inspirátora a rozhodčího, alternativy metod a technik, jejich moderování, hodnocení, pozitivní konotace C) v období zralosti skupiny role poradce týmu – zasahuje aktivním doporučením či rozhodnutím. Důležitá selektivní autentičnost (zrcadlí dění ve skupině).

19 Základy práce se skupinou
Cíle skupiny a jejich dosahování Systém dosahování cílů – liší se podle zaměření skupiny. Terapeutická skupina, pracovní skupina, účastníci kurzu. Společným znakem všech skupin je dosáhnout vhledu do problematiky, pochopit ji a dokázat se v ní orientovat a pracovat s ní. Rozvoj a posilování skupinových cílů Skupina bude fungovat efektivně, jestliže bude mít cíle, které jsou: jasné a zřetelné všeobecně považované za důležité respektovány členy týmu

20 Základy práce se skupinou
Skupinová práce má také své limity Co jako pracovníci potřebujete s klienty dělat či řešit? Jak vidíte možnosti využití skupinové práce? Kde je její silná a slabá stránka? Jaké příležitosti pro její využití se nám nabízejí? S jakými riziky je nutno počítat?

21 Základy práce se skupinou
Definice skupinové práce: „Pod pojmem skupinová práce rozumíme sociální práci s malými skupinami. Jejím cílem je zlepšení kvality života celé skupiny nebo podpora individuálních potřeb členů skupiny (tj. navození změny v chování, rozvoj sociálních dovedností, posílení sebevědomí). K očekávané změně má dojít v sociálním fungování skupiny nebo v běžném životě každého účastníka.“

22 Základy práce se skupinou
Specifické faktory skupinové práce: členství ve skupině emoční podpora pomoc jiným sebeexplorace a sebeprojevení odreagování (abreakce) zpětná vazba náhled nácvik nových vzorců chování získávání nových informací a sociálních dovedností

23 Základy práce se skupinou
Cíle skupinové práce Lidé se sdružují do skupin, aby dosahovali určitých cílů. Skupinu obvykle tvoří jedinci, z nichž každý má své osobní očekávání - svůj vlastní cíl. Tento člověk se pak snaží ve skupině prosadit své potřeby a zájmy. Taková situace může být pro skupinu nebezpečná. Je důležité, aby se všichni členové skupiny shodli na společných cílech a přijali je za své. Cíle si skupina formuluje sama podle svého zaměření a složení. Nikdy by cíle neměl formulovat pouze vedoucí skupiny.

24 Základy práce se skupinou
Možné cíle skupinové práce: Dosáhnout vhledu do problematiky jedinců a pomoci jim pochopit a změnit nesprávné postoje. Změnit maladaptivní vzorce chování ve směru přiměřené sociální adaptace. Zprostředkovat poznatky o zákonitostech interpersonálních a skupinových procesů jako podklad k efektivnějšímu a harmoničtějšímu jednání s lidmi. Podpořit zrání osobnosti ve smyslu rozvinuti vlastního potenciálu a dosažení optimální výkonnosti i pocitu štěstí. Odstranit chorobné příznaky ať přímým nácvikem s předcvičováním nebo nepřímo vyřešením interpersonálních či intrapsychických konfliktů, které je vyvolaly nebo udržovaly

25 Základy práce se skupinou
Jak vidíte možnosti využití skupinové práce teď?

26 Základy práce se skupinou
Bariéry a obavy pro práci se skupinou lze pochopit. Čeho se obávám? Co mi doposud bránilo pracovat skupinově? Co bych potřeboval získat či ztratit, abych více využíval skupinovou práci? Co s tím mohu dělat?

27 Základy práce se skupinou
Základní komunikační prostředky vedoucího skupiny: parafrázování a ověřování (shrnování toho, co klient říká, „myslíte tím, že…“), reflektování (používání otevřených otázek: co si o tom myslíte, jak byste to řešil vy, co vás nejvíce zaujalo, překvapilo, ….), rámování (rámovací výroky zaměřené na sledování cílů setkání).

28 Základy práce se skupinou
Důležité je začít Kde už nyní se s klienty potkávám ve skupině? Není možné už na něco navázat? Kde se potkávají klienti sami od sebe? Koho ještě mohu zapojit do skupinové práce? Jak by mohl vypadat můj základní model skupinové práce?

29 Základy práce se skupinou
Cvičení dělá mistra Cíl: utvořit prostor pro nácvik základních modelů skupinové práce a doplnit tyto dovednosti o organizační zásady, pravidla, bezpečnostní pokyny.

30 Základy práce se skupinou
Speciální techniky skupinové sociální práce – jednotlivé typy: Komunitní kruh rozdělování slova pro pojmenovávání asociací Přinášení příběhů (znáte někoho, slyšeli jste o tom…?) interaktivní práce s libovolným tématem ověřená technika používaná u dětí a dospívajících, např. v preventivních programech.

31 Základy práce se skupinou
Časová osa programu: uspořádání do komunitního kruhu, představení lektora + organizační informace, vymezení tématu programu, proč jsme se tady sešli („Ráda bych se dnes s vámi bavila o partnerském násilí, zejm. o osobě násilníka, o jeho motivech, ale i možnostech mezi kterými se rozhoduje“) práce se základní otázkou „Jakou máte představu o člověku, který se dopouští partnerského násilí?“, práce např. s příběhem, zejm. s důrazem na reflektující otázky, reflexe setkání „Co jste si odnesli, co vás nejvíce oslovilo…?“, zkompetentnění pomáhajícího pracovníka jako osoby za kterou mohou jít, když budou hledat alternativu, nabídka dalších kontaktů

32 Základy práce se skupinou
Pravidla ve skupině Skupina může efektivně fungovat pouze tehdy, když v ní platí určitá pravidla - normy. Normy jsou nepsaná nebo v některých skupinách i psaná pravidla vyjadřující, co je z hlediska skupiny správné a žádoucí a co naopak není. Normy mají vliv na postoje a chování členů. Každá skupina si vytváří své normy a ty pak dodržuje a akceptuje. Dodržování těchto norem skupina vyžaduje a své členy k jejich respektování tlačí. Jedná se například o míru otevřenosti a aktivity ve skupinovém dění, ale také o pravidelnou účast na skupině a dochvilnost. Pro dobrou práci skupiny je nutno vytvořit bezpečný rámec, který poskytují pravidla členství. Tato pravidla by měla být prodiskutována před celou skupinou dříve, než je zahájena činnost skupiny.

33 Základy práce se skupinou
Podle Riegra (1998) lze pravidla shrnout do těchto pěti bodů: Mlčenlivost a důvěrnost. Otevřenost a upřímnost. Právo říci „stop“. Odpovědnost k sobě i k druhým. Dodržování organizačních pravidel.

34 Základy práce se skupinou
Pomocné techniky v průběhu sezení k podněcování diskuse diskuse po kruhu (runda) – povinná diskuse po kruhu, zapojí všechny. předávání štafety – člen, který skončí, vybídne dalšího libovolného člena k hovoru podskupina pasivních členů – část členů trvale zůstávajících v pasivitě se posadí do středu kruhu a nechají se, aby mezi sebou diskutovali, ostatní mlčí, skupina se tak učí dát příležitost uzavřenějším a pasivnějším členům dělání čárek – za každou aktivitu dostane člen čárku/bod technika za zády – u mnohomluvných členů (oponují, nenaslouchají), posadí se i s křeslem zády ke skupině a musí mlčet, skupina pak o něm hovoří za jeho zády využívání mlčení – záměrné využití mlčení terapeuta, tenze ve skupině, rychleji se na povrch dostane choulostivá problematika technika časového stresu – protiklad mlčení, nesmí zůstat ani chvilka ticha, problémem může být povrchnost řečeného, ale zase je k dispozici více materiálu na zpracování

35 Základy práce se skupinou
2) zaměřování na pocity a vztahy neverbální vyjadřování pocitů – členům se doporučí, aby svoje pocity k právě projednávanému členovi vyjádřili dotykem, tělesným kontaktem či pantomimou pohybový sociogram – rozestavení členů skupiny v prostoru, živý sociogram gestalt technika – poukazuje na ne plně uvědomělé a neuvědomělé neverbální projevy, podněcuje jejich uvědomělé intenzivní prožití v dané chvíli (pacient mluví se svým strachem)

36 Základy práce se skupinou
3) hraní rolí (psychodramatické techniky) přehrávání situací ze života jednotlivců – při vyprávění pacient líčí události jednostranně, když ji přehraje, vidíme, co dělá v dané interakci špatně, skupina mu poskytne zpětnou vazbu přehrávání situací ze života skupiny

37 Základy práce se skupinou
4) Zacházení s atmosférou skupinového sezení prostředí – terénní psychoterapie, v přírodě se mění atmosféra, sezení pod stromem ... poloha – poloha na zemi, vleže nebo v sedě, měnění polohy, vzdálenosti členů ... pohyb – procházka, chůze aktivizuje, odpadá napětí, mlčení, lépe se formují myšlenky osvětlení

38 Závěrečná reflexe Je něco jinak s vašimi motivy pro účast v kurzu – pokud ano, co? Splnil kurz vaše očekávání – co si odnášíte? Co pro vás bylo přínosné, co nebylo – co by příště mělo být jinak, aby to pro vás bylo užitečné?

39 Těšíme se na další vzdělávání s námi.
Společnost pro vzdělávání a reflexi v sociální práci Centrum nové naděje


Stáhnout ppt "Základy práce se skupinou"

Podobné prezentace


Reklamy Google